ČÚS-011-003 - Nájem podniku - pronajímatel

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-011-003 řešení (PDF, 178.3 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-003 zadání (PDF, 67.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.8.2012 08:35

Ing. Pěva Čouková
Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorkého díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva.
Předchozí verze: Nájem podniku - pronajímatel

PLATÍ pro rok 2012

Příklad

 

 

 

Společnost A pronajímá podnik  jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti  smlouvy o nájmu podniku došlo k předání podniku,o předání  byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

 

Rozvaha najatého podniku

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni nájmu

 

Aktiva

brutto

Korekce xxx]

netto

Poznámka

Pasiva

Poznámka

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

 

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

A.V

Hospodářský výsledek

2 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

15 100

 

 

 

 

 

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

 

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

xxx]

1 000

4 000

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

 

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

 

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

200

0

200

 

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

 

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

34 400

8 900

25 500

 

 

Celkem

25 500

 

 

x]  K přechodu vlastnictví však dojde jenom tehdy, dohodnou-li strany přiměřenou úplatu za tyto věci v rámci nájemného nebo mimo ně. Strany jsou povinny sepsat zápis o převzetí těchto věcí, ve kterém bude uveden jejich soupis.   

 

xx] Nehradí-li nájemce pronajímateli najatého podniku hodnotu pohledávky nebo její část, která přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu [ObchZ] na základě smlouvy o nájmu podniku, je nájemce povinen zvýšit o hodnotu převáděné pohledávky nebo její části základ daně, pokud nebude tato hodnota pohledávky nebo její část zaúčtovaná u nájemce podle zvláštního právního předpisu [ZÚ] ve prospěch výnosů.

Nehradí-li pronajímatel nájemci závazek nebo jeho část zachycený na rozvahových účtech, který přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu [ObchZ] na základě smlouvy o nájmu podniku, je pronajímatel povinen zvýšit o hodnotu převáděného závazku nebo jeho části základ daně, pokud nebude hodnota závazku nebo jeho část u pronajímatele zaúčtována podle zvláštního právního předpisu [ZÚ] ve prospěch výnosů. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen.

 

xxx] nutno rozpustit případné opravné položky

 

 

Zahájení pronájmu - účtování u pronajímatele

 

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

Pronajatý

 majetek

 

Zaúčtování zůstatkové ceny ocenitelných práv

4 000

 

074

Vyřazení ocenitelných práv

10 000

074

014

Vyřazení pozemku

1 000

 

031

Zaúčtování zůstatkové ceny budovy

3 400

 

081

Vyřazení budovy

3 800

081

021

Zaúčtování zůstatkové ceny samostatných movitých věcí

8 700

 

082

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

082

022

Převod cenných papírů

1 000

 

063

Přechod vlastnictví

Prodej materiálu

1 000

315

642

Prodej materiálu -  DPH

200

315

343

Vyřazení materiálu

1 000

542

112

Postoupení pohledávky

5 000

315

646

Vyřazení pohledávek

5 000

546

311

Postoupení časového rozlišení

1 000

315

646

Vyřazení časového rozlišení

1 000

546

381

Postoupení příjmů příštích období

200

315

646

Vyřazení příjmů příštích období

200

546

385

Závazky z obchodních vztahů

1 000

321

315

Závazky za zaměstnanci

900

331

315

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

200

336

315

Závazky za správcem daně z mezd

200

342

315

Dohadné účty - energie

100

389

315

Konečný zůstatek dlouhodobé pohledávky z pronájmu

18 100

 

 

Konečný zůstatek splatné pohledávky za nájemcem

5 000

315

 

Úhrada na BU

5 000

221

315

Související operace

Rozpuštění opravných položek k pohledávkám (nutné)

1 000

 

 

Zrušení rezervy podle zvláštních právních předpisů (nutné)

5 000

 

 

Zrušení ostatních rezerv (lze dohodnout přenos, pravděpodobně by musel být kryt bankovním účtem, který by byl přenesen)

3 000

 

 

 

 


 

 

Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než nájem

Nájem činí 600 tis. Kč + DPH.

 

Měsíční účetní odpisy

Částka tis. Kč

Ocenitelná práva       

DPH 20 %

280

Budova                    

DPH 20 %

50

Samostatné movité věci

DPH 20 %

170

Celkem odpisy

500

 

Měsíční úhrada nájemce pronajímateli

720

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté nájemné

100

Z toho: DPH

120

 

Postup zaúčtování u pronajímatele

Účetní operace

Částka

tis. Kč

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého nájemného

100

 

 

 

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

500

 

 

 

2.

DPH k pohledávce (pokud je pronajímatel plátce)

120

 

 

 

3.

Úhrada od nájemce

720

 

 

 

 

Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než nájem

Nájem činí 100 tis. Kč + DPH.

Měsíční účetní odpisy

Částka tis. Kč

Ocenitelná práva       

DPH 20 %

280

Budova                    

DPH 20 %

50

Samostatné movité věci

DPH 20 %

170

Celkem odpisy

500

 

Měsíční úhrada nájemce pronajímateli

120

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté nájemné

-400

Z toho: celkem bez DPH

100

Z toho:

20

 

 

Postup zaúčtování u pronajímatele

 

Tabulka č. 6 – Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého nájemného

0

 

 

 

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

100

 

 

 

2.

DPH k pohledávce (pokud je pronajímatel plátce)

20

 

 

 

3.

Úhrada od nájemce

120

 

 

 

4.

Rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého nájemného

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. b)

400

 

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

Články

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace