ČÚS-011-003 - Nájem podniku - pronajímatel

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Stáhni plný

  • ČÚS-011-003 řešení (PDF, 178.6 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-003 zadání (PDF, 80.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

26.8.2013 13:12

Ing. Pěva Čouková
Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorkého díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva.

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2013

Příklad:

Společnost A pronajímá podnik jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti smlouvy o nájmu podniku došlo k předání podniku,o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

 

Rozvaha najatého podniku

 

Rozvaha společnosti A ke dni nájmu

 

Aktiva

brutto

Korekce xxx]

netto

Poznámka

Pasiva

Poznámka

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

 

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

A.V

Hospodářský výsledek

2 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

15 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

 

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

xxx]

1 000

4 000

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

 

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

 

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

10 200

0

10 200

 

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

 

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

44 400

8 900

35 500

   

Celkem

35 500

 

 

x]K přechodu vlastnictví však dojde jenom tehdy, dohodnou-li strany přiměřenou úplatu za tyto věci v rámci nájemného nebo mimo ně. Strany jsou povinny sepsat zápis o převzetí těchto věcí, ve kterém bude uveden jejich soupis.

 

xx] Nehradí-li nájemce pronajímateli najatého podniku hodnotu pohledávky nebo její část, která přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu [ObchZ] na základě smlouvy o nájmu podniku, je nájemce povinen zvýšit o hodnotu převáděné pohledávky nebo její části základ daně, pokud nebude tato hodnota pohledávky nebo její část zaúčtovaná u nájemce podle zvláštního právního předpisu [ZÚ] ve prospěch výnosů.

Nehradí-li pronajímatel nájemci závazek nebo jeho část zachycený na rozvahových účtech, který přechází na nájemce podle zvláštního právního předpisu [ObchZ] na základě smlouvy o nájmu podniku, je pronajímatel povinen zvýšit o hodnotu převáděného závazku nebo jeho části základ daně, pokud nebude hodnota závazku nebo jeho část u pronajímatele zaúčtována podle zvláštního právního předpisu [ZÚ] ve prospěch výnosů. Toto se nevztahuje na závazky ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na závazky, z jejichž titulu vznikl výdaj (náklad), ale je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, jen pokud byl zaplacen.

 

xxx] nutno rozpustit případné opravné položky

 

Zahájení pronájmu - účtování u pronajímatele

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

Pronajatý

majetek

 

Zaúčtování zůstatkové ceny ocenitelných práv

4 000

 

074

Vyřazení ocenitelných práv

10 000

074

014

Vyřazení pozemku

1 000

 

031

Zaúčtování zůstatkové ceny budovy

3 400

 

081

Vyřazení budovy

3 800

081

021

Zaúčtování zůstatkové ceny samostatných movitých věcí

8 700

 

082

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

082

022

Převod cenných papírů

1 000

 

063

Přechod vlastnictví

Prodej materiálu

1 000

315

642

Prodej materiálu - DPH

200

315

343

Vyřazení materiálu

1 000

542

112

Postoupení pohledávky

5 000

315

646

Vyřazení pohledávek

5 000

546

311

Postoupení časového rozlišení

1 000

315

646

Vyřazení časového rozlišení

1 000

546

381

Postoupení příjmů příštích období

200

315

646

Vyřazení příjmů příštích období

200

546

385

Závazky z obchodních vztahů

11 000

321

325

Závazky za zaměstnanci

900

331

325

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

200

336

325

Závazky za správcem daně z mezd

200

342

325

Dohadné účty - energie

100

389

325

Konečný zůstatek dlouhodobé pohledávky z pronájmu

18 100

   
       

Konečný zůstatek splatné pohledávky za nájemcem

5 000

 

315(325)

Úhrada na BU splatného závazku

5 000

315(325)

221

Související operace

Rozpuštění opravných položek k pohledávkám (?)

     

Zrušení rezervy podle zvláštních právních předpisů (?)

     

Zrušení ostatních rezerv (?)

     

Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než nájem

Nájem činí 600 tis. Kč + DPH.

 

Měsíční účetní odpisy

Částka tis. Kč

Ocenitelná práva

DPH 20 %

280

Budova

DPH 20 %

50

Samostatné movité věci

DPH 20 %

170

Celkem odpisy

500

 

Měsíční úhrada nájemce pronajímateli

720

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté nájemné

100

Z toho: DPH

120

 

Postup zaúčtování u pronajímatele

Účetní operace

Částka

tis. Kč

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého nájemného

100

   

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

500

   

2.

DPH k pohledávce (pokud je pronajímatel plátce)

120

   

3.

Úhrada od nájemce

720

   

 

Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než nájem

Nájem činí 100 tis. Kč + DPH.

Měsíční účetní odpisy

Částka tis. Kč

Ocenitelná práva

DPH 20 %

280

Budova

DPH 20 %

50

Samostatné movité věci

DPH 20 %

170

Celkem odpisy

500

 

Měsíční úhrada nájemce pronajímateli

120

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté nájemné

-400

Z toho: celkem bez DPH

100

Z toho:

20

 

 

Postup zaúčtování u pronajímatele

 

Tabulka č. 6 – Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého nájemného

0

   

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

100

   

2.

DPH k pohledávce (pokud je pronajímatel plátce)

20

   

3.

Úhrada od nájemce

120

   

4.

Rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého nájemného

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. b)

400

   

Příklad je z autorského díla „Účetní a daňové dopady rozhodnutí vlastníků v kapitálových společností – 2. aktualizované vydání autoři Jana Skálová, Pěva Čouková; použití příkladu je v souladu s bodem 5 smlouvy o vytvoření autorkého díla a smlouvy licenční se společností Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha a není porušením autorského práva

 

Vidíte zadání příkladu, pro řešení si objednejte placenou registraci.

Mohlo by vás zajímat

Články

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace