Navržené změny zákona o daních z příjmů a zákon o majetkovém přiznání projednávané v Poslanecké sněmovně

Autor Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

1.7.2014 06:36

Ing. Mgr. Olga Hochmannová
V Poslanecké sněmovně je v červnu 2014 projednáváno několik návrhů na změny zákona o daních z příjmů (ZDP). Některé návrhy obsahují jen nevelký počet změn, jiné jsou poměrně obsáhlé...
S nejvýznamnějšími navrhovanými změnami Vás seznámí Ing. Olga Hochmannová.

PLATÍ pro rok 2015

Projednávané návrhy:

Číslo sněmovního tisku

Název - obsahuje zejména

49

Novela zákona o vojácích z povolání – úpravu osvobození od daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 ZDP

82

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině – změny viz níže

184

Novela ZDP - obnovuje slevu na dani na poplatníka i pro osoby, které pobírají starobní důchod

235

Zákon o majetkovém přiznání a o změně ZDP – změny viz níže

 

Větší počet změn obsahují zejména návrhy novel ZDP ve sněmovních tiscích č. 82 a 235.

 

Sněmovní tisk 82 - návrh zákona o poskytování služby péče v dětské skupině

V části páté obsahuje tento návrh zákona změny ZDP.

  • V § 6 odst. 9 ZDP je rozšířeno osvobození od daně ze závislé činnosti o nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z FKSP apod. ve formě možnosti používat zařízení péče o děti předškolního věku
  • Do § 24 ZDP se doplňuje jako daňový výdaj výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení péče o děti předškolního věku nebo příspěvek na provoz zařízení péče o děti předškolního věku zajišťovaný jinými subjekty pro děti vlastních zaměstnanců
  • Zavádí se nová sleva v nově koncipovaném § 35bb, tzv. „sleva za umístění dítěte“. O tuto slevu se snižuje poplatníkům, FO, daň vypočtená dle ZDP. Sleva se poskytuje ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (pokud je neuplatnil jako výdaj dle § 24 ZDP). Slevu je možné uplatnit maximálně do výše minimální mzdy.
  • K této slevě na dani se přihlédne až v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti 
  • Pro poplatníky, kteří chtějí uplatnit slevu za umístění dítěte, se zavádí povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, slevu na dani může však uplatnit také v rámci ročního zúčtování daně ze závislé činnosti u zaměstnavatele
  • Nárok na tuto slevu prokazuje poplatník písemným prohlášením o tom, jakou částku vynaložil za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku

 

Pozn.: Službou péče o dítě v dětské skupině se dle § 2 navrženého zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině rozumí činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Poskytovatelem této služby může být i zaměstnavatel rodiče, církevní právnická osoba, územně samosprávný celek nebo jím založená právnická osoba, obecně prospěšná společnost, nadace nebo nadační fond a vysoká škola.

 

Sněmovní tisk 235- návrh zákona o majetkovém přiznání a o změně ZDP

K majetkovým přiznáním

Dle navrženého zákona se zavádí povinnost přihlásit majetek k tzv. rozhodnému dni, kterým je 1. leden 2015. Tuto povinnost mají fyzické osoby, pokud hodnota jejich majetku k rozhodnému dni přesáhne 10 000 000 Kč a právnické osoby, pokud hodnota jejich majetku k rozhodnému dni přesáhne 30 000 000 Kč (v zákoně jsou označovány jako „povinné osoby“). Povinné osoby podají samy bez vyzvání přihlášení majetku stanoveného k rozhodnému dni nejpozději do 30. dubna 2015. Po přihlášení majetku podává osoba povinná pravidelně přiznání. Poprvé jej podá za rok bezprostředně následující po přihlášení majetku (tj. za rok 2016), přiznání se podává vždy do 31. května podle stavu k 1. lednu roku, v němž se přiznání podává. Následně se pak podává přiznání vždy po dvou letech. V § 4 navrženého zákona je stanoveno, jaké druhy majetku jsou od přihlašovací povinnosti osvobozeny (movité věci osobní potřeby, movité věci výhradně pro potřeby zdravotně postižené osoby atd.). Oceňování majetku je upraveno v § 6 navrženého zákona. Majetek zahrnutý do obchodního majetku se ocení vstupní cenou, cenné papíry cenou použitou při jejich vložení do obchodního majetku, majetek nezahrnutý do obchodního majetku se ocení podle zákona o oceňování nebo dalšími způsoby stanovenými v § 6 odst. 2 – 9 navrženého zákona.

Správce daně zjišťuje na základě podaného přiznání a přihlášení majetku majetkový přírůstek. Z majetkového přírůstku, u něhož nebylo prokázáno, že byl získán ze zdaněných prostředků, správce daně vyměří daň z příjmů za zdaňovací období, ve kterém k přírůstku došlo. Právo dodatečně stanovit daň z příjmů na základě přihlášení a přiznání majetku zaniká po dvaceti letech.

Osobě, která poruší přihlašovací povinnost a povinnost podat přiznání nebo v přihlášení či přiznání uvede nepravdivé a neúplné údaje, se dopustí přestupku a lze jí za přestupek uložit pokutu do výše 1 mil. Kč.

 

 

K návrhu novely ZDP

Změny ZDP jsou navrženy v části druhé navrženého zákona o majetkových přiznáních. Týkají se zejména základu a vyměření daně z neprokázaného majetkového přírůstku. Do ZDP se doplní nový § 5a, který stanoví, co je základem daně (příjem z majetkového přírůstku, u něhož poplatník neprokázal, že byl pořízen ze zdaněných prostředků), dále že daň z tohoto základu daně se vyměří jednotnou sazbou podle § 16 odst. 4 ZDP, tato daň je stanovena ve výši 100 %. Daň vyměří správce daně rozhodnutím a tato daň je splatná do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

 

Navržené změny by měly nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2015.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :