PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

Nová evropská směrnice o účetních závěrkách nahrazuje 4. a 7. směrnici EP a Rady EK

Autor    Komora auditorů ČR 

8.10.2013 08:25

  Komora auditorů ČR
Dne 26. června 2013 vydal Evropský parlament společně s Radou Evropské Komise Směrnici 2013/34/EU o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice EP a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Vydáním směrnice došlo fakticky ke sloučení a nahrazení tzv. čtvrté a sedmé účetní směrnice EP a Rady EK...

PLATÍ pro rok 2016

Směrnice byla v Úředním věstníku uveřejněna 26. června 2013 a v platnost vešla 20 dní po svém vyhlášení. Členské státy jsou povinny uvést v účinnost příslušné právní a správní předpisy, které zajistí dosažení souladu se směrnicí nejpozději do 20. července 2015. Členské státy mohou stanovit, že dané předpisy budou poprvé použity pro účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016.
Plný text dokumentu je k dispozici na stránkách Úředního věstníku EU v českém i anglickém jazyce, a byl zařazen na web Komory Auditorů ČR.

Zde je souhrn zásadních změn:

Kategorie podniků a skupin (článek 3)

 • Definování mikro-podniků a malých podniků při splnění alespoň dvou ze tří následujících kritérií:
  • aktiva celkem více než 350tis. EUR (pro mikro podniky) / 4 miliony EUR (pro malé podniky) – s možností členského státu navýšit tento limit na 6 milionů EUR,
  • čistý roční obrat více než 700tis.EUR (pro mikro podniky) / 8 milionů EUR (pro malé podniky) – s možností členského státu navýšit tento limit na 12 milionů EUR,
  •  průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období více než 10 (pro mikro podniky) / 50 zaměstnanců (pro malé podniky).
 • Kritéria pro střední a velké podniky zůstávají v návrhu nezměněny.

Obecná ustanovení a zásady (článek 6)

 • Při přípravě finančních výkazů je třeba dodržovat obecná účetní pravidla s důrazem především na zásadu „podstaty nad formou“ (substance over form), přičemž členskému státu je dána možnost omezit zásadu materiality pouze na vykazování a zveřejňování a současně je členskému státu dána možnost osvobodit podniky od používání zásady „podstata nad formou“.

Alternativní metoda oceňování v reálné hodnotě (článek 7)

 • Členským státům je obecně ponechána možnost požadovat nebo povolit reálnou hodnotu jako alternativní metodu oceňování

Příloha k účetní závěrce u malých podniků (články 4 a 14)

 • Zveřejňování informací o zálohách či poskytnutých úvěrech členům správních, vedoucích a dozorčích orgánů je stanoveno jako povinné pro všechny typy podniků.
 • Zveřejňování informací o podrozvahových transakcích a transakcích se spřízněnými osobami je vyžadováno pouze u středních a velkých podniků.
 • Možnost členského státu požadovat zveřejnění dodatečných informací u malých podniků je limitována na následující oblasti:
  • dlouhodobý majetek
  • název a sídlo podniku, který sestavuje konsolidovanou účetní závěrku
  • podrozvahové transakce a transakce se spřízněnými osobami
 • Členskému státu je rovněž ponechána možnost vyžadovat zveřejnění dalších informací v případě, že je to výslovně vyžadováno místními daňovými předpisy nebo je to nutné pro výběr daní, přičemž o těchto dodatečných informacích má členský stát informovat Evropskou Komisi

Alternativní prezentace rozvahy a výsledovky (články 11 - 13)

 • Členskému státu je dána možnost určit odpisové období u goodwillu v rozmezí 5-10 let v případě, že životnost není možné spolehlivě odhadnout, čímž byla odstraněna jedna ze stávajících překážek pro plnou aplikaci IFRS u malých podniků.
 • Překážka spočívající v problematice vykazování upsaného nesplaceného základního kapitálu stále přetrvává.

Účetnictví při fúzích – podnikové kombinace ve skupině (články 25 -27)

 • Členským státům je opětovně umožněno užívání merger accounting, neboť se jedná o hojně užívanou účetní praktiku, která vede k věrnějšímu zobrazení transakcí a současně zjednodušuje účtování, a tedy snižuje náklady.

Sestavování výkazů o peněžních tocích – cash flow statements 

 • Ve směrnici není stanoven požadavek sestavování výkazů o peněžních tocích pro žádný typ podniku.

Požadavek auditu u malých podniků (článek 34 a (prohlášení - preambule) 43)

 • Směrnice neřeší povinnost auditu u malých podniků, nicméně v prohlášení 43 je výslovně uvedeno, že povinný audit by se neměl vztahovat na malé podniky, nicméně že Směrnice nemá omezovat členské státy v možnosti stanovit povinnost auditu pro malé podniky, pokud vezme v potaz specifika platná pro malé podniky a uživatele jejich finančních výkazů.

Going concern

 • V účetní směrnici v současné době není obsažena povinnost účetní jednotky explicitně se vyjádřit k předpokladu trvání podniku (going concern), případně výslovně uvést v příloze k účetní závěrce informaci o tom, že finanční výkazy byly sestaveny s ohledem na předpoklad trvání podniku, případně informaci o tom, proč není tento předpoklad relevantní.
 • Nicméně v prohlášení 23 (preambule 23) je doporučeno tuto informaci do přílohy uvést, aby byla zachována konzistence mezi jednotlivými ustanoveními.

Nefinanční informace

 • Směrnice ukládá povinnost velkým společnostem a skupinám (s počtem zaměstnanců vyšším než 500) zveřejňovat ve zprávě vedení podniku nefinanční informace o svém přístupu k záležitostem životního prostředí, společenských a zaměstnaneckých otázkách, lidským právům, k boji proti korupci a podplácení, a rovněž o rozmanitosti v představenstvech.
 • Evropská komise předpokládá, že implementované změny budou platit v režimu „comply or explain“ – dodržuj nebo vysvětli, přičemž povinným subjektům je ponechána poměrně velká volnost ve způsobu a rozsahu zveřejňovaných informací.
čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :