Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 12. část – Veřejně prospěšný poplatník

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.4.2014 13:46

Ing. Pěva Čouková
Již dvanáctá část seriálu Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování popisuje změny v zákoně o daních z příjmů pro veřejně prospěšné poplatníky

PLATÍ pro rok 2014

 

Veřejně prospěšný poplatník (§ 17a ZDP)

 § 18a Veřejně prospěšný poplatník

Dva způsoby zdanění

Široký základ daně § 18a/5 ZDP

Úzký základ daně §18a/1-4 ZDPs

Předmětem daně jsou všechny příjmy a všechny výdaje s výjimkou investiční dotace

Tzv.  – VŠE proti VŠEMU

 

 

 • Veřejná vysoká škola
 • Veřejná výzkumná instituce
 • Poskytovatel zdravotních služeb
 • Obecně prospěšná společnosti
 • Ústav

Nutno rozdělit na jednotlivé druhy činnosti, je-li v rámci činnosti provozováno za dvě ceny, nutno rozdělit ještě podle cen.

Není předmětem daně:

1.

Druh činnosti, kde náklady jsou vyšší než příjmy

2.

Dotace, příspěvky, podpory nebo jiná plnění z veřejných rozpočtů

3.

Podpora od Vinařského fondu

4.

Výnos z daně (pro obec a kraj)

5.

Úplata, která je příjmem státního rozpočtu…

6.

Příjmy z bezúplatného nabytí z vyrovnání s církvemi

§ 25/1/i ZDP nutno vyloučit všechny náklady související s tím, co není předmětem daně

Vždy je předmětem daně příjem z :

1.

Reklamy

2.

Členského příspěvku

3.

Úroku (i z BÚ)

§ 36/9 ZDP zvláštní sazba daně 19 %

(neplatí pro obce a kraje)

4.

Nájemného s výjimkou státního majetku

§ 19/1/a ZDP

Členský příspěvek

osvobozuje se členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý

1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,

2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů,

3. odborovou organizací,

4. politickou stranou nebo politickým hnutím, nebo

5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky

§ 24/2/d

Uznatelné příspěvky

Beze změny - Jako daňově uznatelné jsou ty, kde je členství povinné podle zvláštního právního předpisu – např. KDP ČR nebo je nutnou podmínkou pro provozování činnosti, dále členství v Hospodářské komoře, Agrární komoře…

§ 25/1 zo

Neuznatelné

příspěvky

Nové, bez věcného dopadu

Daňově neznatelný je členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen od daně,

§ 25/1/i

 

Výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro výdaje (náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob bezúplatný příjem od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení,

§ 19/1/r ZDP

Nadační listina

 

osvobozuje se výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z jejího prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena a pokud nebyl nadací použit v rozporu se zákonem,

§ 19b ZDP

VPP

(2) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

b) poplatníka, který je

1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení; osvobození se nepoužije u obcí a krajů,

2. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území Norska, Islandu nebo jiného členského státu Evropské unie než České republiky, je-li jeho právní forma, předmět činnosti a způsob využití předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití těch poplatníků, jejichž příjmy jsou osvobozeny podle bodu 1,

(3) Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) se nepoužije, pokud ho poplatník neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně měnit. Při porušení podmínky použití prostředků, budou tyto zpětně zdaněny podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP

 

§ 20 odst. 7 ZDP

Odčitatelné položky od základu daně u veřejně prospěšného poplatníka

Tuto standardní odčitatelnou položku ve výši 30% ze základu daně za zákonem stanovených podmínek je možné uplatnit pro veřejně prospěšné poplatníky - 30% ze základu daně, maximálně 1 mil. Kč, minimálně 300 tis. Kč, avšak pouze do výše základu daně (v minulosti byla doménou neziskových organizací) s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, profesní komory a poplatníka založeného za účelem chránění podnikatelských zájmů (s výjimkou organizací zaměstnavatelů). Tito jmenovaní poplatníci tento zvýhodňující odpočet nemohou uplatnit. Platí však daně sami sobě, takže se jedná o formalitu a zrušení nemá finanční dopad. Lhůta pro kvalifikované použití prostředků získaných úsporou (ve výši daně) je 3 roky.

O.p.s. a ústav musí prostředky použít v následujícím roce – tj. jen 1 rok.

Nové postavení veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných institucí, o.p.s. a ústavu

Použití „klasické“ odčitatelné položky dřívějších neziskových organizací se významně vylepšuje pro poplatníka, který je veřejnou vysokou školou nebo veřejnou výzkumnou institucí (i pokud má formu o.p.s. nebo ústavu). Tito jmenovaní poplatníci mají specifické podmínky v podobě vyšších limitů pro uplatnění výhody (30% ze základu daně, maximálně 3 mil. Kč, minimálně 1 mil. Kč). Lhůta pro kvalifikované použití prostředků získaných úsporou (ve výši daně) je 1 rok.

 

 

§15/1 ZDP

§ 20/8 ZDP

 • Dar úhrn nejméně 1 000 Kč
 • Lze odečíst nejvýše 15 % (10% - 2013)
 • Hodnota bezpříspěvkového dárce 2 000 Kč/odběr
 • Hodnota odběru orgánu žijícího dárce 20 000 Kč/odběr
 • Dar jeden 2 000 Kč
 • Lze odečíst 10 % (5 % - 2013)
 • vědy a vzdělání
 • vědy a vzdělání
 • výzkumných a vývojových účelů
 • výzkumných a vývojových účelů
 • kultury,
 
   
   

 

 • kultury,

 

 • školství
 • školství
 • na policii
 • na policii
 • na požární ochranu
 • na požární ochranu
 • na podporu a ochranu mládeže
 • na podporu a ochranu mládeže
 • na ochranu zvířat a jejich zdraví
 • na ochranu zvířat a jejich zdraví
 • na účely sociální
 • na účely sociální
 • zdravotnické a ekologické,
 
   
   
   
   
   

 

 • zdravotnické a ekologické,

 

 • humanitární
 • humanitární
 • charitativní,
 • charitativní,
 • náboženské pro registrované církve a   náboženské společnosti,
 • náboženské pro registrované církve a   náboženské společnosti,
 • tělovýchovné a sportovní,
 • tělovýchovné a sportovní,
 • politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
 • politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost,
 
   
   
   
   

fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli

 • zdravotních služeb nebo
 • provozují školy a školská zařízení a
 • zařízení pro péči o toulavá nebo opuštěná zvířata nebo
 • pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování těchto zařízení, dále

fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou

poskytovateli

 • zdravotních služeb nebo
 • které provozují školy a školská zařízení a
 • zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo
 • ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále

fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání

fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zvláštního právního předpisu 4j), na zdravotnické prostředky 114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

 

 

 

Nebyl schválen Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti (ST 989), a to 13. schůzí senátu dne

12. 9. 2013. Lze předpokládat, že zákon vznikne znovu?!?

 

NOZ počítá s tímto institutem. Veřejná prospěšnost je upravena v § 146 a následujících  NOZ a uvádí, že veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

 

Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného

Chybějící definice, která měla být v neschváleném zákonu, byla dodána do § 17a ZDP.

Veřejně prospěšným poplatníkem podle ZDP je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Je potřeba si uvědomit, že po novele NOZ není veřejně prospěšnému poplatníkovi zakázáno doplňkovou vedlejší činností podnikat a peníze z podnikání používat pro činnost hlavní  - např. u nadací. Dříve bylo zakázáno. V § 307 je uvedeno, že nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu; nadace však podnikat nesmí, pokud to zakladatel v nadační listině vyloučil. Za stejných podmínek může nadace převzít vedení obchodní společnosti.

Mohlo by vás zajímat

Články

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :