Nová legislativa zjednodušeně aneb rekodifikace na pokračování 16. část – Technické zhodnocení v roce 2014

Autor Ing. Pěva Čouková 

19.5.2014 07:34

Ing. Pěva Čouková
V prozatím poslední části rekodifikace na pokračování se Ing. Pěva Čouková věnuje novinkám, které se týkají technického zhodnocení v roce 2014 v porovnání zákona o daních z příjmů a zákona o účetnictví...

PLATÍ pro rok 2014

§ 7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý hmotný majetek

 

Položka rozvahy

AKTIVA CELKEM

Podmínka

Použitelnost déle jak rok

Účet

Český účetní

ocenění

obecně

standard

 

§ odst. 7 ZÚ

 

B.

 

Dlouhodobý majetek

X

X

X

013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

B.II.

 

Dlouhodobý hmotný majetek

X

X

X

 

B.II.1.

Pozemky

bez ohledu

X

03x (031)

(*nejsou-li zbožím)

 

B.II.2.

Stavby

bez ohledu*

bez ohledu

02x (021)

 

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory  movitých věcí s výjimkou předmětů z drahých kovů (bez ohledu na cenu)

ANO

ANO

02x (022)

 

B.II.4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

bez ohledu !

X

02x (025)

 

B.II.5.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

ANO

ANO

02x (026)

 

B.II.6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

bez ohledu

X

02x (029)

03x (032)

 

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

X

X

04x (042)

 

B.II.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný  majetek

X

X

05x (052)

 

B.II.9.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

X

X

02x (027)

 

§ 6 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek

 

Položka rozvahy

AKTIVA CELKEM

Český účetní standard

B.

 

Dlouhodobý majetek

013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

B.I.

 

Dlouhodobý nehmotný majetek

 

B.I.1.

Zřizovací výdaje

 

B.I.2.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

 

B.I.3.

Software

 

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

B.I.5.

Goodwill (bez ohledu na ocenění)

 

B.I.6.

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

 

B.I.7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

 

B.I.8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

 

§ 7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý hmotný majetek

Nutnost určení výše, od které ocenění účetní jednotky, zejména při respektován principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku - § 7/3/b Vyhl. 500/ 2002 Sb.

 

 

Hmotný majetek

 

Technické zhodnocení podle ZDP

Technické zhodnocení podle účetnictví

2013

§ 33 ZDP

 

 

 

 

 

 

 

 

Za zdaňovací období

(1) Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb).

§ 7/7

Vyhl.

500/2002 Sb.

 

 

 

 

 

Za zdaňovací období

7) Položka „B.II.2. Stavby“ a položka „B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí“ dále obsahuje technické zhodnocení3)

a) k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, a to od částky stanovené zákonem o daních z příjmů,

b)drobného hmotného majetku od částky technického zhodnocení stanovené zákonem o daních z příjmů.

 

2a)  § 32a ZDP

3)   § 33 ZDP

2014

 

 

Za zdaňovací období

(7) Položka "B.II.2. Stavby" a položka "B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" dále obsahuje technické zhodnocení, a to od výše ocenění stanoveného v § 47 odst. 3:

a) majetku uvedeného v § 28 odst. 5 zákona,

b) drobného hmotného majetku

 

§ 6 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý nehmotný majetek

Nutnost určení výše ocenění určené účetní jednotkou, s výjimkou goodwillu, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.- § 6/1 Vyhl. 500/ 2002 Sb.

         

 

 

Nehmotný majetek

 

Technické zhodnocení podle ZDP

Technické zhodnocení podle účetnictví

2013

§ 32a ZDP

 

 

 

 

 

 

 

 

Za jednu akci

 

(6) Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku; přitom za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku 40 000 Kč. Za technické zhodnocení se považují i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou částku, pokud je poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24. Poplatník pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy od měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo technické zhodnocení ukončeno, a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování stanovenou v odstavci 4, nejméně však

a) audiovizuální díla po dobu 9 měsíců,

b) software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje po dobu 18 měsíců,

c) nehmotný majetek, je-li právo užívání sjednáno na dobu určitou, do konce doby sjednané smlouvou,

d) ostatní nehmotný majetek po dobu 36 měsíců.

§ 6/2

Vyhl.

500/2002 Sb.

 

 

 

 

 

Za jednu akci

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení2a) od částky stanovené zákonem o daních z příjmů, a to při splnění povinností uvedených v odstavci 1:

a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,

b) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než                         jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce „B.I. Dlouhodobý                         nehmotný majetek“, ale v nákladech..

 

2a)  § 32a ZDP

 

2014

 

 

 

Za zdaňovací období

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položce "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" podle odstavce 1 věty první:

a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku,

b) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí složky majetku vyjmenované v odstavci 1, pokud mají dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka je nevykazuje v položce "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek", ale v nákladech.

§ 47 Vyhlášky 500/2002 Sb.

(3) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" (§ 6 odst. 1 věta první) a "B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" nebo v případě majetku vykazovaného v položce "B.II.2. Stavby" dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby. Pokud je stavba oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, pak účetní jednotka postupuje při určení hranice významnosti přiměřeně. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

 

Příklad z vnitropodnikové směrnice – HMOTNÝ MAJETEK:

 

Varianta 1

20 000 Kč

Účetnictví 2013

ZDP 2013

Účetnictví 2014

ZDP 2014

Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci

20    000 Kč

20 – 40 tisíc 24/2/v

nad 40 tis. Hmotný majetek

20    000 Kč

20 – 40 tisíc 24/2/v

nad 40 tis. Hmotný majetek

Technické zhodnocení

Nad 40 tisíc Kč podle ZDP

Nad 40 tisíc Kč

Nad 20 tisíc Kč

Nad 40 tisíc Kč

Za účetní období

Za účetní období

Za účetní období

Za účetní období

 

Varianta 1

40 000 Kč

Účetnictví 2013

ZDP 2013

Účetnictví 2014

ZDP 2014

Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci

40    000 Kč

40 000 kČ

40    000 Kč

nad 40 tis. Hmotný majetek

Technické zhodnocení

Nad 40 tisíc Kč podle ZDP

Nad 40 tisíc Kč

Nad 40 tisíc Kč

Nad 40 tisíc Kč

Za účetní období

Za účetní období

Za účetní období

Za účetní období

 

Příklad z vnitropodnikové směrnice – NEHMOTNÝ MAJETEK:

 

Varianta 1

30 000 Kč

Účetnictví 2013

ZDP 2013

Účetnictví 2014

ZDP 2014

Dlouhodobý nehmotný majetek

30    000 Kč

30 – 60 tisíc 24/2/v

nad 60 tis. nehmotný majetek

30    000 Kč

30 – 60 tisíc 24/2/v

nad 60 tis. nehmotný majetek

Technické zhodnocení

Nad 40 tisíc Kč podle ZDP

Nad 40 tisíc Kč

Nad 30 tisíc Kč

Nad 40 tisíc Kč

Za jednu akci

Za jednu akci

Za účetní období

Za jednu akci

 

Varianta 2

60 000 tisíc Kč

Účetnictví 2013

ZDP 2013

Účetnictví 2014

ZDP 2014

Dlouhodobý hmotný majetek - movité věci

60000 Kč

40 000 kČ

60    000 Kč

nad 40 tis. Hmotný majetek

Technické zhodnocení

Nad 40 tisíc Kč podle ZDP

Nad 40 tisíc Kč

Nad 60 tisíc Kč

Nad 40 tisíc Kč

Za jednu akci

Za jednu akci

Za účetní období

Za jednu akci

 

Příklad z vnitropodnikové směrnice – HRANICE VÝZNAMNOSTI PRO STAVBY OD 40 TISÍC Kč.

 

Vysvětlivky:

shoda                                                  neshoda

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :