Nová úprava lhůty u výzvy správce daně k podání následného kontrolního hlášení v případě doručení datovou schránkou od 1. 1. 2023

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

  • Nová úprava lhůty u výzvy správce daně k podání následného kontrolního hlášení v případě doručení da (PDF, 619.3 kB)

Autor JUDr. Karel Alexa Ph.D., Ing. Pěva Čouková 

8.2.2023 18:03

JUDr. Karel Alexa Ph.D.Ing. Pěva Čouková
Jaký je rozdíl mezi novým termínem „dodání výzvy“ a starým termínem „oznámení výzvy“ ve lhůtách pro reakci na výzvu k následnému kontrolnímu hlášení? Termín dodání výzvy je termín ze zákona č. 457/2022 Sb., o elektronických úkonech („ZEÚ“), nicméně veškeré lhůty se dosud počítaly u doručení do datové schránky doručením, tj. přihlášením (§ 17 odst. 3 ZEÚ).
Článek nám představuje, co tato změna prakticky znamená včetně změny délky lhůty z 5 pracovních dnů na 17 kalendářních dnů.
8 příkladů uvede do obrazu opravdu každého z nás… :)
P.
Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®

PLATNÉ od 01.01.2023

Odstavec

§ 101g ZDPH

Ve znění do 31. 12. 2022

Ve znění od 1. 1. 2023

Odst. 1

Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy.

Nebylo-li podáno kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vyzve správce daně plátce k jeho podání v náhradní lhůtě do 5 dnů od oznámení této výzvy; i pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení podle § 101c nevznikla, sdělí tuto skutečnost v této lhůtě správci daně prostřednictvím kontrolního hlášení.

Odst. 2

Správce daně údaje uvedené v kontrolním hlášení posoudí, popřípadě prověří a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve plátce, aby údaje změnil nebo doplnil, popřípadě původní údaje potvrdil.

Odst. 3

Plátce je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2 nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije

Plátce je povinen do 17 dnů ode dne dodání výzvy podle odstavce 2 do datové schránky nebo do 5 pracovních dnů od oznámení výzvy podle odstavce 2, není-li doručováno do datové schránky, nesprávné nebo neúplné údaje změnit nebo doplnit, popřípadě původní údaje potvrdit, a to prostřednictvím následného kontrolního hlášení; pokud není toto následné kontrolní hlášení včas podáno, odstavec 1 se nepoužije.

Nová úprava plynoucí ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 1. 2023, (dále jen „ZDPH“) – inspirováno důvodovou zprávou k novele zákona

Úprava lhůty pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně podle § 101g odst. 2 ZDPH

Upravuje se lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na základě výzvy správce daně podle § 101g odst. 2 ZDPH, ale pouze v případě doručování výzvy prostřednictvím datové schránky.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění účinném od 1. ledna 2023, tj. ve znění novely – zákon č. 457/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „ZEÚ“), budou mít povinně zřízenu datovou schránku všechny podnikající fyzické osoby, advokát, daňový poradce a další osoby, které budou zapsány do příslušné evidence nebo rejstříku, a rovněž právnické osoby zapsané v registru osob. Vzhledem ke skutečnosti, že v případě plátců, kteří jsou osobami neusazenými v tuzemsku, povinnost mít datovou schránku ze zákona neplyne, zůstává stávající úprava a délka lhůty zachována pro ostatní způsoby doručování než doručování prostřednictvím datové schránky.

Nově bude lhůta pro podání následného kontrolního hlášení stanovena v délce 17 kalendářních dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky příjemce.

Při stanovení této lhůty se vycházelo ze stávajícího stavu, kdy je nejzazší lhůta pro doručení do datové schránky stanovena v délce 10 kalendářních dnů od dodání datové zprávy do datové schránky (tzv. fikce doručení upravená v § 17 odst. 4 ZEÚ), a lhůta pro reakci na výzvu správce daně je stanovena v délce 5 pracovních dnů (§ 101g odst. 3 ZDPH).

§ 17 ZEÚ

(3) Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

(4) Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení.

Vzhledem k tomu, že se již nebude počítat lhůta 5 pracovních dnů od doručení výzvy, ale lhůta 17 kalendářních dnů poplyne od dodání výzvy do datové schránky plátce (příjemce), získají touto úpravou výhodu ti plátci, kteří se s výzvou seznámí co nejdříve poté, co jim byla výzva dodána. Na počítání této lhůty se uplatní úprava § 33 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, (dále jen „DŘ“).

§ 33  – Počítání času

(2) Lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty.

Pokud se plátce s výzvou seznámí ve stejný den, v němž nastalo její dodání, budou mít plátci na reakci celých 17 kalendářních dnů. Takto je plátcům dán velký prostor na reakci, aniž by tato úprava znamenala zásadní zásah do fungování systému kontrolních hlášení. Pokud jde o volbu okamžiku dodání jako skutečnosti určující počátek běhu lhůty namísto oznámení, je třeba zdůraznit, že toto pojetí v žádném případě nepředstavuje budoucí trend při nastavování lhůt, nýbrž zohledňuje specifické potřeby související právě s výše uvedeným prodloužením lhůty. Tímto dojde k vyslyšení řady podnětů veřejnosti, že v určitých situacích může být lhůta v délce 5 pracovních dnů vnímána jako příliš krátká, avšak při zachování účinnosti a flexibility institutu kontrolního hlášení a prostoru pro kontrolní činnost na straně správce daně, který je vázán 30denní lhůtou na vrácení nadměrného odpočtu.

V případě, že bude doručeno na základě tzv. fikce doručení, budou mít plátci prostor na reakci v délce 7 kalendářních dnů, což představuje náhradu za stávající lhůtu 5 pracovních dnů z důvodu sjednocení lhůty vyjádřené v kalendářních a pracovních dnech.

Příklady připravil JUDr. Karel Alexa:

I. Doručení datovou schránkou – lhůta od dodání 17 kalendářních dnů

Den doručení se nepočítá. Pokud lhůta končí v nepracovní den, posouvá se na nejbližší pracovní den.


Příklad č. 1 – Dodání výzvy do datové schránky 9. 1. 2023, přihlášení do datové schránky tentýž den
Výsledek: 1 + 17 kalendářních dnů na reakci, tj. 26. 1. 2023

Výzva k podání následného kontrolního hlášení byla náležitě dodána do datové schránky plátce v pondělí 9. 1. 2023. Plátce se do své datové schránky tentýž den přihlásí a vyvolá tím účinky doručení výzvy. Poslední den sedmnáctidenní lhůty k podání následného kontrolního hlášení podle výzvy připadne na čtvrtek 26. 1. 2023. V pondělí 9. 1. 2023 tak má plátce 1 + 17 = 18 kalendářních dnů (počítaje v to i den 9. 1. 2023) na reakci.   


Příklad č. 2 – Dodání výzvy do datové schránky 9. 1. 2023, přihlášení do datové schránky 13. 1. 2023

...

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :