Průvodce mzdovou problematikou 2018 Komentář k majetkovým daním a dani silniční 2018

Všeobecné obchodní podmínky

provozování účetního portálu a mzdového portálu

platné a účinné od 1. 3. 2018

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP") společnosti Účetní Portál a.s., IČO 053 14 674, se sídlem Bohuňovice, V Drahách 39, PSČ 783 14, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10850 (dále jen jako „Poskytovatel"), která poskytuje služby prostřednictvím vzdělávacího a informačního internetového portálu umístěného na webových adresách www.ucetni-portal.cz  provozovaných Poskytovatelem (dále společně také jako „Portál“), upravují práva a povinnosti Poskytovatele a uživatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, jejíž jsou nedílnou součástí (viz článek 6 těchto VOP).

 

 1. Kontaktní údaje Poskytovatele:

 

Účetní Portál a.s.

V Drahách 39

783 14 Bohuňovice

IČO: 053 14 674

DIČ: CZ05314674

tel.: +420 585 389 003

infolinka: +420 730 585 423

e-mail: info@ucetni-portal.cz

 

 1. Výklad pojmů

 

Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která užívá služby poskytované Poskytovatelem.

 

Služby -  jsou Poskytovatelem poskytovány uživateli buď bezúplatně (základní služby) či za úplatu (placené služby) v závislosti na typu zaplacených služeb a typu uživatele. Placené služby lze získat registrací a uhrazením stanoveného registračního poplatku (ceny).

 

Obsah služeb - užitečné, aktuální a průběžně aktualizované materiály vycházející z platných předpisů a legislativy a diskuze pro ekonomické pracovníky a pracovníky ekonomických úseků, účetní, ekonomy, daňové poradce, auditory a manažery obchodních společností a řadu dalších.

 

Materiály - jako materiály jsou souhrnně označovány všechny články, příklady, šablony, pomůcky, přehledy, aktuality a další odborné informace z dané problematiky.

 

Diskuse - diskusní fórum, na které mohou registrovaní uživatelé vkládat diskusní příspěvky a odpovídat na ně.

 

Vstup na portál – uživatelská práva pro jednu fyzickou osobu Uživatele.

 

 1. Typy registrace

 

3.1. Bezplatná registrace

Tato forma registrace je pro uživatele Portálu zdarma a je povinná pro využívání diskuse, není však povinná pro užívání služeb poskytovaných zdarma. Tato registrace neumožňuje čtení ani stahování placených materiálů.

Při zjednodušené registraci je uživatel povinen pravdivě vyplnit následující položky: (i) jméno a přímení, (ii) e-mail a (iii) uživatelské jméno (přezdívku) pro účely diskuse, (iii) telefon.

Uživatel je v režimu zjednodušené bezplatné registrace povinen dodržovat všechny podmínky vyplývající z těchto VOP, s výjimkou povinností týkajících se úplaty za poskytování placených služeb a její úhrady. V případě režimu bezplatné registrace nemá Poskytovatel vůči uživateli jakékoliv povinnosti či závazky a nenese vůči uživateli žádnou odpovědnost.

 

3.2. Placená registrace

Placená registrace je povinná pro využívání placených služeb Portálu. Přístup do Portálu, resp. k placeným službám, je umožněn po provedení registrace prostřednictvím elektronického formuláře dostupného z Portálu a po uhrazení stanoveného registračního poplatku.

 

 1. Druhy placené registrace

 

4.1. Měsíční vstup, tzv. BASIC

Umožňuje získat informace z databáze Portálu (včetně mzdové účetní) na období 1 měsíce.

 

4.2. VIP registrace / 1 rok

Umožňuje získat informace z databáze Portálu (včetně mzdové účetní) na 1 rok. V rámci VIP vstupu uživatel obdrží zdarma 10x do roka Měsíčník v pdf verzi (1x účetní, 1x mzdový), 5x do roka Měsíčník v pdf verzi pro veřejnou správu).

Součástí Měsíčního vstupu BASIC i VIP registrace je přístup k materiálům týkajícím se problematiky mezd. Ve VIP vstupu jsou veškeré materiály.

V BASIC vstupu mohou některé materiály být nedostupné, maximálně však do 10 % veškerých materiálů, nejsou dostupné Videosemináře.

Pro zobrazení informací určených pouze pro mzdové účetní je určena volba: „Jsem mzdový/á účetní". Po jejím označení („zatržení") jsou informace filtrovány (pokud bude označení zrušeno, uživatel se dostane zpět na veškeré informace Portálu).

 1. Cena služeb (registrační poplatek)

Placené služby jsou uživatelům ze strany Poskytovatele poskytovány za ceny stanovené podle aktuálního ceníku, který je přístupný na http://www.ucetni-portal.cz/registrace/. Ceny dle aktuálního ceníku jsou uváděny včetně 21 % DPH a všech souvisejících poplatků. Cena je platná po dobu jejího zveřejnění v ceníku. Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit ceník, strukturu i výši cen za poskytované služby.

 

Druh registrace

Cena bez DPH

Měsíční vstup, tzv. BASIC / 1 měsíc

  3 190 Kč

VIP registrace / 1 rok

13 990 Kč

Hromadná verze

Lze sjednat individuálně viz bod 7.2

  

 

 

 

5.1. Bezplatně poskytovaný dárek  

V případě VIP registrace (roční) je poskytnutý dárek od Účetního Portálu, který je každý měsíc jiný.

Může se jednat o video zdarma, o zdarma poskytnutou knihu nebo jiný dárek.

Pokud bude dárkem kniha, bude publikace uživateli doručena poštou na adresu uvedenou v registraci. Lhůta dodání je obvykle 14 dnů, neurčí-li Poskytovatel jinou lhůtu. Poštovné je hrazeno Poskytovatelem. Publikace je doručena jen. jednou. Bude-li vrácena, bude k dispozici k vyzvednutí na Účetním Portále a.s. Bophuňovice.

 

5.2. Sleva

Slevový kód je možno získat například na přednášce autorů Portálu, případně jako jednorázovou akci vyhlášenou Poskytovatelem.

Pokud má uživatel v době registrace k dispozici slevový kód, je oprávněn jej použít již při registraci. V rámci kalkulace ceny se mu pak zobrazí sleva v odpovídající výši.

 

 1. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 

Uživatel odesláním svých registračních údajů (objednávka registrace popř. prodloužení registrace) pro konkrétní službu činí Poskytovateli návrh na uzavření smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých položek registračního formuláře a souhlas uživatele se zněním těchto VOP.

Uživateli je na základě odeslané objednávky (registrace či prodloužení registrace) zaslán automaticky potvrzující email s pokyny k platbě k úhradě registračního poplatku a platebními údaji. Platba je splatná do 7 kalendářních dnů od objednávky.

Smlouva je uzavřena okamžikem připsání platby (registračního poplatku) na účet Poskytovatele. V případě, že k připsání platby nedošlo, smlouva nebyla uzavřena. Pokud platba nebude do 7 kalendářních dnů od objednávky připsána, bude stornována.

 

6.1. Způsob platby

Cenu služeb může uživatel uhradit Poskytovateli jedním z následujících způsobů, který si zvolí:

 • bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele,
 • bezhotovostně platební kartou, a
 • bezhotovostně e-platbou prostřednictvím mikroplatebního systému GoPay.

V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet Poskytovatele je cena služeb splatná do 7 kalendářních dnů od objednávky, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Poté bude objednávka zrušena jako neplatná.

 

6.2. Způsob zaslání faktury

Při registraci si uživatel zvolí způsob doručení faktury, a to:

 • elektronicky, nebo
 • elektronicky a poštou na zadanou adresu.

Poštovné je hrazeno Poskytovatelem.

Nejedná se o fakturu s elektronickým podpisem, ale po vytisknutí o tištěný doklad v papírové podobě. Po doplnění příslušných náležitostí uživatelem se jedná o originál dokumentu, jehož pravost Poskytovatel potvrdí na písemnou výzvu uživatele.

 

 1. Práva a povinnosti uživatele

 

7.1.      

Uživatel je povinen se seznámit s podmínkami a obsahem služby/Portálu před započetím užívání služby/Portálu.

 

7.2.      

Služby/Portál může užívat pouze jedna fyzická osoba uživatele, která při jejich užívání dodržuje tyto podmínky a obecně závazné právní předpisy. Individuálně lze dohodnout užívání hromadné verze.

 

7.3.      

Uživatel se zavazuje uvést v žádosti o registraci pravdivé, úplné a přesné údaje a bez zbytečného odkladu písemně oznámit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů uvedených v žádosti; v případě neoznámení těchto změn jsou rozhodné údaje uvedené v žádosti a uživatel odpovídá za případně vzniklou újmu.

 

7.4.      

Příspěvky uživatele ukládané v rámci užití služby (příspěvky do diskuze, komentáře, hodnocení, a další), musí být věcné, pravdivé, nesmí být v rozporu s právními předpisy, zejména autorským zákonem, občanským zákoníkem, či dobrými mravy (např.: nesmí se jednat o vulgarismy, rasové narážky a jiné společensky, morálně a eticky nepřípustné skutečnosti), a dále nesmí zmiňovat či se odvolávat na konkurenční produkty, ani zasahovat do práv Poskytovatele či třetích osob.

 

7.5.      

Uživatel okamžikem umístění obsahu (příspěvku) na portálu v rámci komentáře či diskuse poskytuje Poskytovateli oprávnění k jeho užití; bude-li obsah uživatele (příspěvek) autorským dílem či jiným předmětem ochrany práva duševního vlastnictví, sjednávají strany, že uživatel poskytuje Poskytovateli nevýhradní bezúplatnou licenci dle ustanovení § 2358 a následující občanského zákoníku k užití takového obsahu (příspěvku) všemi způsoby v neomezeném rozsahu na dobu trvání majetkových práv autorských, resp. dobu ochrany, v původní i přetvořené podobě (zpracované, upravené či jinak změněné, ve spojení či v souboru s jinými díly či prvky) a to po dobu nezbytně nutnou, s právem poskytovat podlicence či postupovat licenci třetím osobám. Uživatel tak souhlasí se zpracováním, úpravami či jinými změnami obsahu (příspěvku), se spojením či zařazením obsahu (příspěvku) do souboru s jinými díly či prvky.

 

7.6.      

Uživatel se zavazuje, že nebude Portál ani službu měnit, blokovat či jinak narušovat, přetěžovat či poškozovat její dobré jméno nebo dobré jméno Poskytovatele. Dále se zavazuje, že nebude ohrožovat, narušovat, obcházet či překonávat zabezpečení Portálu a Poskytovatelem použité technické prostředky ochrany nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích (popř. jejich přihlašovací jména či hesla).

Porušení těchto podmínek uživatelem opravňuje Poskytovatele k odstranění obsahu uživatele, k okamžitému přerušení nebo zastavení poskytování služby a k zablokování přístupu uživatele ke službě. Pokud bude přístup zablokován, dochází automaticky k ukončení (zániku účinnosti) smlouvy, v případě registrovaného uživatele i jeho registrace, bez jakékoliv finanční náhrady.

 

7.7.      

Uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude na jeho e-mailovou adresu uvedenou v žádosti zasílat informace o poskytování služby, či dalších služeb, jakož i zasílat obchodní sdělení podle ustanovení § 2 písm. f) a § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“). Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i odmítnout zasílání obchodních sdělení prostřednictvím zákaznického oddělení Poskytovatele na kontaktech uvedených na stránkách poskytovatele.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

 

8.1.      

Poskytovatel je s ohledem na své zákonné povinnosti stanovené zejména v ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti oprávněn obsah Portálu (zejména diskuse a adresáře) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující podmínky, právní předpisy či dobré mravy) odstranit. Poskytovatel má výhradní právo k jakémukoli zásahu do Portálu, včetně změny poskytování služby a těchto podmínek, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu.

 

8.2.      

Poskytovatel tak má právo omezit, přerušit, či zastavit poskytování služby, odstranit obsah uživatele a zablokovat přístup uživatele ke službě zejména při zneužití služby nebo podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy, a to bez předchozího oznámení uživateli či jeho souhlasu, a to bez jakékoliv finanční náhrady.

 

8.3.      

Poskytovatel je oprávněn zpřístupňovat na Portále reklamu, a to i kontextově cílenou.

 

 

 1. Doba čerpání služby, ukončení smlouvy a odstoupení od smlouvy

 

Placené služby jsou omezeny dobou předplacené registrace a zvolené ceny registrace. Prodloužením registrace před její expirací se registrace prodlužuje na další předplacené období.

 

Smluvní vztah zaniká v případech stanovených v těchto VOP, zejména:

 

9.1. ze strany Poskytovatele

 • Při zneužití služby nebo důvodného podezření na zneužití služby uživatelem či třetí osobou, stejně tak v ostatních případech podstatného porušení povinností uživatele daných těmito VOP nebo obecně závaznými právními předpisy; Poskytovatel je v těchto případech oprávněn smlouvu s okamžitou účinností vypovědět, a to bez jakékoliv finanční náhrady. Vedle toho bude Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči uživateli nárok na náhradu majetkové a nemajetkové újmy, a to v plném rozsahu;
 • v případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet Poskytovatele, pokud nedojde k zaplacení služeb do 7 kalendářních dnů od objednávky. Objednávka se ruší.

 

 

9.2. ze strany Uživatele

 • Ze strany uživatele je výpověď smlouvy či odstoupení od smlouvy nutné učinit doručením písemné výpovědi či odstoupení od smlouvy Poskytovateli, a to na adresu Poskytovatele s uvedením čísla faktury; smlouva zaniká okamžikem, kdy uživatel projeví vůli k jejímu ukončení a jeho projev vůle je doručen Poskytovateli; uhradil-li uživatel Poskytovateli cenu za užívání Portálu, která se časově vztahuje i k období po zániku smlouvy, pak mu nebude tato část odměny vrácena a bude považována za smluvní pokutu;
 • pokud je uživatel spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy; pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí uživatel o svém odstoupení od smlouvy informovat Poskytovatele formou písemného jednostranného právního jednání; v případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

 

 

 1. Ochrana Portálu

 

10.1. 

Uživatel nemá právo poskytnout vstup na portál více fyzickým osobám v rámci uživatele právnické osoby s výjimkou zakoupení hromadné verze (bod 7.2) ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně. Vstup na portál nelze půjčovat v rámci uživatele právnické osoby z fyzické osoby na fyzickou osobu. Uživatel je povinen zabezpečit své identifikační a registrační údaje (včetně hesel) proti ztrátě, odcizení a zneužití třetími osobami, tak aby nemohlo dojít k užití Portálu třetí osobou. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je uživatel povinen na to Poskytovatele neprodleně písemně upozornit. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn přihlašovací údaje k uživatelskému účtu zablokovat a vystavit dotčenému uživateli nové přihlašovací údaje.

 

10.2. 

Uživatel bere na vědomí, že obsah Portálu je předmětem autorských práv Poskytovatele a případně autorů jednotlivých obsahových materiálů. Autorské právo je předmětem ochrany podle autorského zákona a veřejnoprávní ochrany podle trestního zákoníku (dle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění) a jeho porušení může být stíháno jak prostředky civilněprávními, tak prostředky trestněprávními. Uživatel je tedy po dobu poskytování služby Poskytovatelem oprávněn užívat službu/Portál pouze pro vlastní/osobní potřebu. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude nad rámec vlastní potřeby rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti ani jinak užívat jakýkoli obsah Poskytovatele či třetích osob bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

 

 

 

 1. Odpovědnost za obsah Portálu

 

Poskytovatel nepřebírá vůči uživateli a/nebo jakýmkoliv třetím osobám jakoukoli odpovědnost za obsah Portálu.

 

Poskytovatel výslovně upozorňuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

 

 • Informace zpřístupňované Poskytovatelem v rámci Portálu byly vypracovány podle nejlepšího vědomí autora a zohledňují jeho osobní názor, jelikož z důvodu nejednotných výkladových stanovisek, judikátů atd. nemusí být názory jednotné;
 • Poskytovatel neodpovídá uživateli podle zákona o některých službách informační společnosti zejména za jakékoliv přerušení či výpadky připojení k síti internet poskytovaného třetími osobami;
 • v případě komunikace prostřednictvím e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě zabezpečeny (zakódovány).
 •  Odpovědnost Poskytovatele vůči Uživateli je omezena pouze na odpovědnost obnovit poskytování služby; tuto povinnost Poskytovatel nemá vůči uživatelům Portálu v režimu bezplatné registrace ani v případě zastavení poskytování služby. Uživateli nenáleží právo uplatňovat vůči Poskytovateli jakékoliv jiné nároky z práva z odpovědnosti za vady ani za majetkovou či nemajetkovou újmu.

 

 

 1. Zpracování a ochrana osobních údajů

 

Veškeré osobní údaje, které uživatel uvádí, podléhají ochraně dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

 

Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů a bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

Poskytovatel je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje Poskytovatele a aktuální seznam jeho kontaktních údajů pro styk s uživateli. Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů v zákonném rozsahu třetí osobu.

 

Veškeré nakládání s osobními údaji uživatelů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Uživatel svým svobodným rozhodnutím dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti Poskytovatele. Tento souhlas může uživatel kdykoliv vůči Poskytovateli odvolat.

 

Uživatel souhlasí se zasíláním informací o produktech a nabídkách Poskytovatele.

  

 1. Závěrečná ustanovení

 

Uživatelé, kteří na základě a/nebo v souvislosti s těmito VOP vstupují s Poskytovatelem do smluvních vztahů v postavení spotřebitele (ve věci smluv o poskytování služeb), mohou v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito smluvními vztahy i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Tím není dotčena možnost spotřebitelů uplatňovat své nároky soudní cestou.

Tyto VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Uživatel je vázán zněním VOP platným v okamžiku registrace ze strany uživatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 

Uživateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho registraci

 

Pěva Čouková

za Tým účetního Portálu

 

 

Dnes je Po 19. 3. 2018, svátek má Josef

Novela DPH v roce 2017

Diskuze

Danove priznani

12.3.2018 01:02

Dobry den, je moznost podat danove priznani za rok 2016? Dekuji více

přechod z daňové evidence na účetnictví, překročení obratu

11.3.2018 11:44

Souhlasím, vidím to také tak. Částka obratu se počítá z vydaných faktur, nikoliv z úhrad. více

Jednorázov práce na Slovensku u OSVČ

11.3.2018 11:25

Doplňuji informace k identifikované osobě- to se osvč nestane, protože se tato povinnost nevztahuje na služby podle §10, nýbrž jen podle §9 odst. … více

GDPR

Novela ZDPH + metodické informace GFŘ, + aktuální informace k DPH II.

DPH 2017 v příkladech

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Komora daňových poradců ČRVOX - kurzy, semináře, rekvalifikaceATLAS consulting spol. s r. o. - softwarová společnost Nakladatelství BILANCE, spol. s r.o.NOVATIS s.r.o.Svaz účetních Hradec KrálovéAgentura BOVABRZO

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Platební brána GoPay

Našimi klienty jsou

 • ABC AuditBDO Czech republicCCA Group a.s.Česká spořitelna a.s.Deloitte Advisory s.r.o.
 • DHLE-Consulting Czech s.r.o. Ernst & Young, s.r.o. Euro-Trend FINAUDIT s.r.o. Fučík a partneři
 • H&P Account Tax Consulting a.s.KPMGPPFTPA Horwath VORLÍČKOVÁ PARTNERS White & Case, advokátní kancelář
Prohlášení o ochraně osobních údajů | Všeobecné podmínky užívání internetových služeb | Obchodní podmínky provizního systému Účetního portálu
Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace