OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Společnost Účetní Portál a.s. vydává tyto obchodní podmínky („OP“), které upravují smluvní vztahy se zákazníky, převážně podnikateli, do nichž Účetní Portál vstupuje v souvislosti se zpřístupňováním Webových aplikací, poskytováním Produktů a Doplňkových produktů pro Uživatele.
  2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před těmito OP. Od těchto OP se lze odchýlit výlučně Smlouvou; pro vztahy Stran se neuplatní jakékoli obchodní či jiné podmínky Uživatele.
  3. Smluvní vztah mezi Účetním Portálem a Uživatelem se vedle Smlouvy řídí:
   1. (a) těmito OP, jejichž aktuální znění je dostupné na https://www.ucetni-portal.cz/
   2. (b) Zásadami zpracování osobních údajů, a
   3. (c) ustanoveními příslušných právních předpisů.
  4. Aktuální kontaktní a fakturační údaje Účetního Portálu jsou dostupné ve Webových aplikacích.
  5. Uživatel bere na vědomí rozsah souhlasů se zpracováním osobních údajů a dalších podmínek plynoucích z postavení Účetního Portálu jako správce či případně zpracovatele osobních údajů. Aktuální znění dokumentace ke zpracování osobních údajů je dostupná na https://www.ucetni-portal.cz/.
 2. DEFINICE POUŽITÝCH POJMŮ
  1. Pojmy použité v textu OP mají následující význam:
   1. (a) Webové aplikace: webové stránky (zejména www.ucetni-portal.cz, danovy-specialista.eu, www.specialista-verejnasprava.cz, www.mzdovy-specialista.cz a další) poskytované ze strany Účetního Portálu prostřednictvím sítě internet.
   2. (b) Produkt: licence členství poskytující oprávnění Uživatele k používání obsahu nabízenému a poskytovanému prostřednictvím Webových aplikací na základě Smlouvy. Detailní obsah Produktu a jeho případných variant ve formě balíčků je k dispozici ve Webových aplikacích.
   3. (c) Doplňkový produkt: jakékoli služby nebo zboží nabízené ve Webových aplikacích nad rámec Produktu (zejména on-line a off-line vzdělávací akce, elektronické a tištěné materiály, publikace a dárkové předměty).
   4. (d) Smlouva: smlouva o poskytování Produktu nebo Doplňkových produktů uzavřená elektronicky prostřednictvím Webových aplikací mezi Účetním Portálem a registrovaným Uživatelem.
   5. (e) Spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
   6. (f) Strany: smluvní strany Smlouvy, tj. Účetní Portál a Uživatel.
   7. (g) Uživatel: osoba, která uzavře s Účetním Portálem Smlouvu nebo se alespoň bezplatně zaregistruje k užívaní omezeného rozsahu Produktů.
   8. (h) Účetní Portál: společnost Účetní Portál a.s., se sídlem Bohuňovice, V drahách 39, PSČ 783 14, IČO: 05314674, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10850.
   9. (i) OP: tyto obchodní podmínky.
   10. (j) Zásady zpracování osobních údajů: podmínky dostupné ve Webových aplikacích, které upravují práva a povinnosti Stran při zpracování osobních údajů v souvislosti se Smlouvou.
 3. UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKACÍ
  1. Přístup k účtu Uživatele a podúčtům jeho pracovníků v rámci Webových aplikací je chráněn přihlašovacími údaji nebo jinou formou zabezpečení.
  2. Uživatel není oprávněn:
   1. (a) zpracovávat automatizovaně data ve Webových aplikacích ani jiným obdobným způsobem zužitkovávat tyto informace Účetního Portálu nad rámec rozsahu nezbytného pro naplnění účelu Smlouvy;
   2. (b) pokoušet se přistupovat do částí Webových aplikací, k nimž mu nebyl výslovně udělen ze strany Účetního Portálu přístup;
   3. (c) jinak užívat Webové aplikace v rozporu s účelem Smlouvy.
  3. Uživatel je povinen:
   1. (a) oznámit výlučně Účetnímu Portálu veškeré bezpečnostní nedostatky Webových aplikací, které se při jejich užívání dozvěděl;
   2. (b) úplatně pořídit pro každého svého konkrétního příslušného pracovníka (zaměstnance, externího spolupracovníka či osobu v obdobném postavení) samostatný uživatelský (multilicenční) podúčet v rámci Webových aplikací;
   3. (c) zamezit jakémukoliv sdílení přihlašovacích údajů k účtu Uživatele nebo podúčtů jeho pracovníků a obsahu Webových aplikací mezi pracovníky Uživatele bez podúčtu anebo vůči třetím osobám;
   4. (d) chránit přihlašovací údaje k účtu Uživatele nebo podúčtů jeho pracovníků a zabránit jejich zneužití.
  4. Uživatel bere na vědomí, že informace poskytované v rámci Webových aplikací nejsou oficiálním a závazným stanoviskem pro kteroukoliv z konkrétních záležitostí spadajících do předmětu daného Produktu. Taková stanoviska a hodnocení je oprávněn vydávat pouze příslušný orgán veřejné moci či soud. Účetní Portál za jím poskytované informace proto nemůže nést odpovědnost za jakoukoli újmu, která může vzniknout užitím takových informací.
  5. Účetní Portál je s ohledem na své zákonné povinnosti oprávněn obsah Webových aplikací (zejména diskuse a adresáře) monitorovat a jakékoli příspěvky či informace (zejména porušující OP, právní předpisy či dobré mravy) i bez požádání třetí osoby odstranit. Účetní Portál je oprávněn k jakémukoli zásahu do Webových aplikací.
  6. Účetní Portál je oprávněn omezit nebo zcela přerušit provoz Webových aplikací z důvodů jejich plánovaných odstávek pro údržbu, o čemž bude Uživatele – je-li to možné – předem vhodným způsobem informovat.
 4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace Uživatele provedené ve Webové aplikaci může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu. Prostřednictvím něho může Uživatel provádět objednávání Produkty a Doplňkové produkty. Pro aktivaci uživatelského účtu je nutné vyplnit veškerá povinná pole registračního formuláře a potvrdit potřebné souhlasy, zejm. souhlas s těmito OP a podmínkami pro zpracování osobních údajů uvedenými v Zásadách zpracování osobních údajů.
  2. Při registraci a objednávání Produktů či Doplňkových produktů je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání jsou Účetním Portálem považovány za aktuální a správné.
  3. Účetní Portál je oprávněn zrušit uživatelský účet (a veškeré související podúčty) a vymazat ho z databáze, a to zejména v případě, kdy (i) Uživatel svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, (ii) Uživatel si po dobu delší než 12 měsíců neobjednal žádné Produkty nebo Doplňkové produkty, (iii) informace zadané Uživatelem v rámci registrace se ukáží být úmyslně nesprávné nebo neaktuální, (iv) Uživatel komunikuje nepoctivě, neeticky, v rozporu s veřejným pořádkem anebo dobrými mravy, (v) v případě, že Uživatel bude sdílet své uživatelské přístupy se třetími osobami, (vi) či v případě, kdy Uživatel podstatně poruší jiné své povinnosti ze Smlouvy a OP. Účetní Portál je oprávněn přiměřeným způsobem monitorovat využívání uživatelského účtu, mimo jiné i pro zjištění případného současného využívání uživatelských účtů více osobami a zařízeními (kolize). V případě zjištění opakované kolize je Účetní Portál oprávněn vedle okamžitého zrušení uživatelského účtu požadovat od Uživatele zaplacení smluvní pokuty ve výši roční odměny za Produkt, při jehož využívání prokazatelně došlo k opakované kolizi.
  4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet a podúčty nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Webových aplikací, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  5. V případě, že dojde k neoprávněnému nakládání s přihlašovacími údaji nebo ke zneužití takových přihlašovacích údajů, je Uživatel povinen o tom neprodleně informovat Účetní Portál. Účetní Portál nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacích údajů Uživatele anebo za jakoukoli případnou újmu anebo případné nároky třetích osob vzniklé v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele.
  6. Pokud si Uživatel přeje svůj uživatelský účet nebo jakýkoli podúčet zrušit, má právo o to požádat na e-mailové adrese podpora@ucetni-portal.cz. Účetní Portál následně provede zrušení uživatelského účtu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů, čímž dojde i k automatickému ukončení případného zasílání e-mailových novinek.
  7. Uživatel svou registrací provedenou ve Webové aplikaci, koupí Produktu nebo Doplňkových produktů souhlasí se zasíláním novinek prostřednictvím e-mailu a služeb textových zpráv, a neuplatňuje svoje odmítnutí s jejich zasíláním v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti). Zasílaní novinek může Uživatel kdykoli zrušit, a to výlučně prostřednictvím odkazu odhlásit/unsubscribe v e-mailu od Účetního Portálu nebo prostřednictvím zaslání odmítavé odpovědi na doručenou textovou zprávu.
 5. SMLOUVA
  1. Účetní Portál přijímá objednávky od svých Uživatelů, na jejichž základě poskytuje své Produkty či Doplňkové produkty. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh Smlouvy, přičemž Smlouva je uzavřena a stává se závaznou okamžikem elektronického potvrzení objednávky ze strany Účetního Portálu
  2. Objednávky Produktů či Doplňkových produktů od Uživatele přijímá Účetní Portál především prostřednictvím vyplnění a odeslání elektronického objednávkového formuláře, který je přístupný ve Webových aplikacích.
  3. Účetní Portál si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do sedmi (7) pracovních dnů od jejího obdržení v případě, že:
   1. (a) ji podal Uživatel, který v minulosti porušil své povinnosti vyplývající z OP nebo ze Smlouvy;
   2. (b) Uživatel uvedl nesprávné nebo neúplné údaje, které nedoplnil či neaktualizoval ani po výzvě Účetního Portálu;
   3. (c) realizace objednávky by byla v rozporu s obchodní politikou Účetního Portálu, se zásadami poctivého obchodního styku, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem (např. poskytování Produktů za Uživatelem deklarovaným účelem páchání trestné činnosti).
  4. Nedojde-li k odmítnutí objednávky dle článku 5.3 OP, zahájí Účetní Portál poskytování Produktů či Doplňkových produktů podle údajů uvedených v objednávce. Není-li v objednávce uvedena pozdější specifikace začátku poskytování Produktů či Doplňkových produktů, poskytování bude zahájeno okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet Účetního Portálu.
  5. Uživatel uzavřením Smlouvy souhlasí:
   1. (a) s termíny a dalšími podmínkami poskytování Produktů či Doplňkových produktů dle Smlouvy (grafické formáty, formy předávání podkladů atd.);
   2. (b) s omezeními vyplývajícími z technických možností sítě internet a Webových aplikací;
   3. (c) s obsahem Smlouvy, zejména OP.
  6. V případě volby prvního úplatného zpřístupnění Webových aplikací a v nich obsažených Produktů má Uživatel jednorázový a neopakovatelný nárok prvních sedm (7) kalendářních dnů od objednávky užívat Webové aplikace a vybrané Produkty za jednorázovou úplatu ve výši 1 Kč. Po uplynutí této doby přístup do Webových aplikací končí a Uživatel si jej v případě zájmu musí aktivně zakoupit v podobě standardně zpoplatněného Produktu či Doplňkového produktu.
  7. Bude-li Uživatelem Spotřebitel, bere na vědomí, že v případě Doplňkových produktů splněných před uplynutím lhůty pro odstoupení nemá nárok na odstoupení od Smlouvy, neboť byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Účetní Portál před uzavřením Smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy. Pro odstoupení od Smlouvy v ostatních případech může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Účetním Portálem, jenž tvoří přílohu OP, a odstoupit tak od Smlouvy do třiceti (30) kalendářních dnů dle článku 8.3 OP.
 6.  CENA ZA PRODUKTY, FAKTURACE
  1. Účetní Portál zpřístupňuje Webové aplikace a Produkty zpravidla za úplatu.
  2. Za poskytnuté Produkty uhradí Uživatel Účetního Portálu cenu dle ceníku Účetního Portálu platného ke dni vyplnění objednávky a dostupného ve Webových aplikacích, k níž může být připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů platných a účinných ke dni zdanitelného plnění.
  3. Produkty s ročním trváním lze hradit ročně nebo měsíčně předem. Cena za Produkty je stanovená podle ceníku platného ke dni vyplnění objednávky a hradí se na roční případně měsíční bázi vždy na nadcházející období předem, pokud se Strany nedohodly jinak. Uživatel je povinen Účetní Portál okamžitě informovat o jakékoli skutečnosti, která může mít vliv na možnost řádného a včasného provedení nadcházející měsíční platby.
  4. Úhrada ceny za Produkty se provádí předem a je nevratná (s výjimkou garance vrácení peněz za dle článku 8.3 OP). Uživatel hradí Produkty předem podle pokynů v e-mailu, případně na základě (zálohové) faktury vystavené Účetním Portálem dle zvoleného Produktu a frekvence platby se splatností sedm (7) kalendářních dnů, pokud se Strany nedohodly jinak.
  5. Faktura-daňový doklad, případně daňový doklad o přijaté platbě, je vystaven v den připsání prostředků na účet Účetního Portálu. V tento den je Uživateli k dispozici v uživatelském účtu (zpravidla v sekci Můj účet / Moje produkty) v PDF formátu. Uživatel souhlasí s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.
  6. Je-li Uživatel v prodlení s druhou a další úhradou ceny Produktu při měsíčních úhradách ročního členství nebo její jakékoli části po dobu delší než sedm (7) kalendářních dnů nebo Uživatel prokazatelně porušuje Smlouvu nebo OP, je Účetní Portál oprávněn přerušit poskytování veškerých Produktů a případných Doplňkových produktů do doby, než bude cena Uživatelem v plné výši uhrazena nebo porušování ukončeno. Poskytování Produktů bude obnoveno bezodkladně po připsání dlužné částky na účet Účetního Portálu nebo prohlášení, že nebude docházet k dalšímu porušování Smlouvy nebo OP. Uživatel nemá nárok na prodloužení doby poskytování Produktů o dobu, po kterou bylo poskytování Produktů přerušeno, ani nemá nárok na slevu či jakékoli jiné snížení sjednané ceny za Produkty. Ustanovení článku 4.3 OP tím není dotčeno.
 7.  ZÁNIK SMLOUVY A SANKCE
  1. Smlouva uzavřená mezi Účetním Portálem a Uživatelem zaniká:
   1. (a) uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, je-li tento termín součástí objednávky nebo byl-li sjednán ve Smlouvě;
   2. (b) splněním objednaného Produktu či Doplňkového produktu;
   3. (c) zrušením posledního uživatelského účtu Uživatele v souladu s článkem 4.3 OP;
   4. (d) odstoupením od Smlouvy v souladu s článkem 8 OP; nebo
   5. (e) dohodou Účetního Portálu a Uživatele.
  2. Bude-li Uživatel v prodlení se zaplacením ceny za Produkty či Doplňkové produkty, bude Účetní Portál oprávněn vedle dalších nároků dle OP požadovat po Uživateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
  3. Povinností hradit jakékoli sankce není dotčena povinnost Uživatele k náhradě případně způsobené újmy v plné výši.
  4. I po zániku Smlouvy trvá povinnost Uživatele zamezit jakémukoliv sdílení již získaného obsahu Webových aplikací, Produktů či Doplňkových produktů mezi pracovníky Uživatele nebo vůči třetím osobám a jeho užívání v souladu s článkem 11 OP.
 8.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Účetní Portál je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže:
   1. (a) Uživatel je v prodlení se zaplacením jakýchkoli svých dluhů vůči Účetnímu Portálu déle než sedm (7) kalendářních dnů; Strany výslovně sjednávají, že Účetní Portál je oprávněn odstoupit od Smlouvy i v případě, že Uživatel je v prodlení s úhradou dluhu vzniklého na základě jiné smlouvy či skutečnosti ve vztahu k Účetnímu Portálu;
   2. (b) Uživatel poškozuje dobré jméno Účetního Portálu, jeho obchodních značek nebo s ním spolupracujících společností; nebo
   3. (c) Uživatel podstatně poruší Smlouvu nebo tyto OP, a to např. jednáním dle bodů (iv) a (v) článku 4.3 OP.
  2. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v souladu s článkem 5.6 OP (je-li Spotřebitel) nebo v případě podstatného porušení povinností ze strany Účetního Portálu. Podstatným porušením je pouze takové porušení povinností Účetního Portálu, na jejichž základě dojde prokazatelnému úplnému přerušení poskytování Produktů ze strany Účetního Portálu po dobu delší než deset (10) po sobě bezprostředně následujících pracovních dnů, vyjma případů, kdy je přerušení způsobeno vyšší mocí.
  3. Účetní Portál poskytuje Uživateli možnost v rámci jeho první Smlouvy odstoupit od Smlouvy s tzv. garancí vrácení peněz, a to bez udání důvodu do třiceti (30) kalendářních dnů od uhrazení ceny Produktu či Doplňkového produktu, který nebyl splněn/dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení. Pro účely vrácení ceny Uživatel musí určit bankovní účet vedený v CZK, na který Účetní Portál vrátí cenu do třiceti (30) kalendářních dnů ode vystavení opravného daňového dokladu.
  4. Odstoupení od Smlouvy má účinky pouze do budoucna. Odstoupí-li kterákoli Strana od Smlouvy před uplynutím dohodnuté doby trvání Produktu či Doplňkového produktu, zbývající již provedené platby představují kompenzaci nákladů Účetního Portálu s administrativou a činnostmi souvisejícími s předčasným zánikem Smlouvy.
 9.  NÁHRADA ÚJMY
  1. Účetní Portál neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení Účetního Portálu. „Vyšší mocí“ se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Účetního Portálu. Jestliže vznikne stav vyšší moci na straně Účetního Portálu, je Účetní Portál povinen bez zbytečného odkladu uvědomit Uživatele o této situaci a její příčině ve Webových aplikacích nebo jiným způsobem. Nebude-li dohodnuto jinak, Účetní Portál bude pokračovat v realizaci svých povinností vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních prostředků tak, aby dosáhl smluveným povinnostem.
  2. Bez ohledu na jakákoliv ustanovení Smlouvy a OP nepřekročí celková souhrnná odpovědnost Účetního Portálu za jakoukoli újmu vzniklou v souvislosti s jakoukoli Smlouvou, ať už na základě takové Smlouvy, porušení práva (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti, odškodnění či jinak, částku uhrazenou Uživatelem za Produkty na základě uzavřené Smlouvy. Účetní Portál není povinen nahradit Uživateli újmu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření Smlouvy.
  3. Účetní Portál nenese jakoukoli odpovědnost za ušlý zisk či předpokládaný zisk, ztrátu produkce, ztrátu úspor, ztrátu příjmů, přerušení podnikání či zvýšené náklady na podnikání, ztrátu kapitálu či za jiné nepřímé, zvláštní, následné škody, a to bez ohledu na to, zda je bylo možné předpokládat v době uzavření Smlouvy.
  4. V případě prokazatelně a podstatně vadného plnění ze strany Účetního Portálu se Strany dohodly, že Účetní Portál poskytne Uživateli kompenzaci náhradním poskytnutím jiných Produktů v odpovídající hodnotě, nebo poskytne jiné náhradní plnění dle dohody Stran.
 10.  DOPLŇKOVÉ PRODUKTY
  1. Uživatel si může Doplňkový produkt objednat jeho vyplněním v objednávkovém formuláři. V případě objednávky Doplňkového produktu se OP uplatňují přiměřeně. Cena Doplňkového produktu je zpravidla uvedena přímo u jeho nabídky ve Webové aplikaci. Cena je obvykle uvedena bez DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak, a má-li být součástí Doplňkového produktu fyzické odeslání, cena neobsahuje náklady na dopravu.
  2. Tištěné materiály a publikace, dárkové předměty: Účetní Portál dodává a doručuje objednané již existující a vydavatelem realizované zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem poskytovatele poštovních či zásilkových služeb dle jeho aktuálního sazebníku v co nejkratším termínu, obvykle do dvou až deseti (2-10) pracovních dnů od obdržení platby za Doplňkový produkt. Za splnění dodávky se považuje dodání Doplňkového produktu na adresu uvedenou Uživatelem v objednávkovém formuláři.
  3. Elektronické materiály a publikace: Účetní Portál zpřístupňuje objednané již existující a vydavatelem realizované zboží bez zbytečného odkladu po jeho zaplacení (popř. zaplacení jeho tištěné verze), obvykle do tří (3) pracovních dnů, a to prostřednictvím unikátního odkazu na daný Doplňkový produkt, přístupových údajů k němu, zpřístupněním ve Webové aplikaci nebo zasláním jeho zachycení v elektronické podobě. Za splnění dodávky se považuje zpřístupnění Doplňkového produktu dle předchozí věty.
  4. On-line vzdělávací akce: Účetní Portál zpřístupňuje objednané služby bez zbytečného odkladu po jejich zaplacení, obvykle do tří (3) pracovních dnů, a to prostřednictvím unikátního odkazu na daný Doplňkový produkt nebo přístupových údajů k němu. Za splnění dodávky se považuje zpřístupnění Doplňkového produktu dle předchozí věty. Uživatel může bezplatně odstoupit od Smlouvy k Doplňkovému produktu nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před datem jeho konání; Účetní Portál provede vratku 100 % uhrazené ceny. Dohodou Stran lze určit jinak. Odstoupením od Smlouvy k Doplňkovému produktu učiněné méně než sedm (7) kalendářních dnů před datem jeho konání představuje 100 % uhrazené ceny kompenzaci nákladů Účetního Portálu s administrativou a činnostmi souvisejícími s předčasným zánikem Smlouvy.
  5. Off-line (živé) vzdělávací akce:
   1. (a) Zařazení Uživatelů na živé vzdělávací akce může být omezeno tzv. UZAVŘENOU SKUPINOU, což je označení pouze pro Uživatele výslovně pozvané Účetním Portálem. Není-li živá vzdělávací akce uzavřena, Účetní Portál zařazuje Uživatele (či jejich zástupce) podle pořadí uhrazených přihlášek. Účetní Portál vyrozumí Uživatele v případě jeho nezařazení z kapacitních důvodů.
   2. (b) Účetní Portál si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu vzdělávací akce, místa konání či zrušení vzdělávací akce z organizačních či provozních důvodů. Uživatel získává objednáním Off-line akce elektronicky dostupný záznam z této akce, je-li pořizován. V případě zrušení vzdělávací akce má Uživatel právo na vrácení 100 % ceny vzdělávací akce. Dohodou Stran lze určit jinak.
   3. (c) Účetní Portál nenese odpovědnost za vady či nedostatky ve službách kterékoliv třetí osoby, kterou využívá v rámci vzdělávacích akcí, ani odpovědnost za zranění, škody či ztráty vzniklé Uživatelům v průběhu vzdělávací akce, nezpůsobil-li je úmyslně či z hrubé nedbalosti.
   4. (d) Odesláním objednávkového formuláře bere Uživatel (a jeho případní zástupci) na vědomí, že ze vzdělávací akce mohou být pořizovány fotografie, video a audio nahrávky. Účastí na Off-line akci dává Účastník svolení s uchováním podobizny, obrazových a zvukových záznamů týkajících se Uživatele, a to na internetu nebo v propagačních materiálech Účetního Portálu po dobu deseti (10) let od jejich pořízení.
   5. (e) Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se Uživatelé řídí podle vlastního uvážení. Uživatel bere na vědomí, že v průběhu vzdělávací akce z oblasti účetnictví a daní může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na vzdělávacích akcích je určena zdravým svéprávným osobám, které netrpí žádnou duševní poruchou.
   6. (f) Podstupuje-li Uživatel (nebo jeho účastnící se zástupce) v době konání vzdělávací akce jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením vzdělávací akce informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby, a ve vhodném případě také o účasti na vzdělávací akci informovat svého ošetřujícího lékaře.
   7. (g) Uživatel může bezplatně odstoupit od Smlouvy k Off-line akci nejpozději sedm (7) kalendářních dnů před datem jeho konání a Účetní Portál poskytne Uživateli pouze elektronicky dostupný záznam z akce, je-li pořizován. Pokud není záznam pořizován, provede vratku 100 % uhrazené ceny.
   8. (h) Odstoupením od Smlouvy k Off-line akci učiněném méně než sedm (7) kalendářní dny před datem jeho konání představuje 100 % uhrazené ceny kompenzaci nákladů Účetního Portálu s administrativou a činnostmi souvisejícími s předčasným zánikem Smlouvy. Účetní Portál poskytne Uživateli pouze elektronicky dostupný záznam z akce, je-li pořizován.
   9. (i) Pro účely vrácení ceny Doplňkového produktu Uživatel musí určit bankovní účet vedený v CZK, na který Účetní Portál vrátí cenu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne vystavení opravného daňového dokladu.
   10. (j) Uživatel může namísto sebe (resp. svého předem určeného zástupce) aktivně obstarat náhradníka, o čemž musí Účetní Portál před konáním vzdělávací akce informovat. V takovém případě se jedná o Účetním Portálem povolené postoupení Smlouvy. Pokud se Uživatel akce nezúčastní, uhrazená cena se nevrací.
  6. Doplňkové produkty jsou určeny osobám s různými úrovněmi odbornosti a jsou zaměřeny na situace, které mohou být odlišné od reálných situací, což může vést k odlišným výsledkům či závěrům. Účetní Portál neodpovídá za úspěch či neúspěch Uživatele při aplikaci návodů a doporučení v praxi.
 11.  AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
  1. Uživatel není oprávněn užít Webové aplikace nebo jejich části jinak než pro vlastní (vnitřní) potřebu. Zejména je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu Účetního Portálu. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Webových aplikací ze strany Uživatelů.
  2. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály z Webových aplikací je přípustné pouze pro vlastní soukromé (vnitřní) účely, přičemž takto získané materiály nesmí být žádným způsobem dále reprodukovány. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Účetního Portálu, jsou zakázány.
  3. Převážná část Webových aplikací, Produktů a Doplňkových produktů je dílem chráněným dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a je určena pouze pro osobní potřebu Uživatele nebo konkrétní fyzické osoby určené Uživatelem, který ji užívá prostřednictvím svého uživatelského účtu. Uvedený obsah jako celek ani žádná jeho část nesmí být volně šířena ani jinak dále zveřejňována jiným Uživatelům nebo třetím osobám.
  4. Účetní Portál uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užití obsahu poskytnutého prostřednictvím Webových aplikací v rámci Produktů či Doplňkových produktů pro výlučně vlastní (vnitřní) potřebu (množstevní a účelové omezení), na dobu trvání Smlouvy mezi Stranami, a to pro celý svět. Licenční odměna je součástí ceny Produktů a Doplňkových produktů.
 12.  ROZHODNÉ PRÁVO, DOHODA O SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
  1. Právní vztah Stran se řídí právem České republiky.
  2. Pro spory vzniklé mezi Stranami je dána výlučná příslušnost soudů České republiky a místně příslušný je obecný soud Účetního Portálu, příp. krajský soud, v jehož obvodu se nachází obecný soud Účetního Portálu.
 13.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Účetní Portál je oprávněný znění OP, jakož i dalších smluvních podmínek, které jsou součástí Smlouvy, v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, pokud vyplyne rozumná potřeba jejich změn. V takovém případě musí Účetní Portál upozornit Uživatele na datum účinnosti nového znění podmínek, které jsou dotčeny změnou a v dostatečném časovém předstihu přede dnem jejich účinnosti, nejméně však sedmi (7) pracovních dnů a tyto nové podmínky, které jsou dotčeny změnou, Uživateli vhodným způsobem oznámit (zejména, nikoliv však výlučně, prostřednictvím e-mailu nebo Webových aplikací, které Uživatel užívá).
  2. Nesouhlasí-li Uživatel s podmínkami oznámenými ze strany Účetního Portálu postupem dle článku 13.1 OP, je oprávněn ukončit Smlouvu doručením výslovného písemného nesouhlasu nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne oznámení Účetnímu Portálu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni nabytí účinnosti nových podmínek dotčených změnou, nebo ke dni doručení nesouhlasu Uživatele, podle toho, co nastane později, nedohodnou-li se Strany výslovně na pokračování trvání Smlouvy s původním zněním OP.
  3. K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (http://www.coi.cz). Platformu pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr) je možné využít při řešení sporů mezi Účetním Portálem a Spotřebitelem ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
  4. Přílohu OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy dostupný ZDE.
  5. Tyto OP jsou platné a účinné od 21. ledna 2021.

Předchozí znění obchodních podmínek ze dne 9. prosince 2018 je dostupné ZDE.

Pěva Čouková
za tým Účetního Portálu a.s.


Tyto obchodní podmínky vznikly ve spolupráci s advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :