I - 23 - Ocenění nabyté cizoměnové pohledávky

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Petra Vaněčková , Mgr. Edita Ševcovicová

14.11.2011

Zdroj: www.nur.cz

I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky


Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů.
Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.


Popis problému

1. Účetní jednotky nabývají pohledávky, jejichž jmenovitá hodnota je vyjádřena v cizí měně (dále jen
    cizoměnové pohledávky).
2. V souladu se zákonem o účetnictví se pohledávky nabyté za úplatu oceňují pořizovací cenou. V případě, že
    jsou pohledávky vyjádřeny v cizí měně, jsou účetní jednotky povinny v souladu se zákonem o účetnictví
    použít současně s peněžními jednotkami české měny i cizí měnu. Zákon výslovně nestanoví, zda se
    vyjádření v cizí měně vztahuje k pořizovací ceně pohledávky, či pouze k její jmenovité hodnotě.
3. Je tedy otázkou:
    a) Zda použít k ocenění pořizované pohledávky měnu, za kterou je fakticky pořizováno nebozda použít k
        ocenění pořizované pohledávky pouze českou měnu a to i v případě pokud je pořízena ve měně
        jmenovité hodnoty, popř. v jiné cizí měně nebo Zda použít k ocenění pořizované pohledávky vždy měnu,
        ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky.
    b) Jakým způsobem postupovat pro vyjádření vedlejších pořizovacích nákladů, tj. zda je přepočítat do měny
        v níž bude oceněna pořízená pohledávka.

Řešení
4. Pokud je jmenovitá hodnota pohledávky vyjádřena v cizí měně (tzn. jiné než v české měně), jedná se o
    cizoměnovou pohledávku, respektive cizoměnový majetek účetní jednotky.
5. Pokud je pohledávka pořizována za jinou měnu, než ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky,
    provede účetní jednotka přepočet měn na měnu jmenovité hodnoty pohledávky. Pro pořizovací cenu
    pořízené pohledávky použije současně s českou měnou přepočtenou cizí měnu.
6. Přepočet provede u všech položek, které jsou součástí pořizovací ceny, tzn. u všech nákladů souvisejících
   s pořízením.
7. Pro přepočet použije účetní jednotka měnový kurz k okamžiku uskutečnění účetního případu v souladu s
   vnitropodnikovou směrnicí (denní, pevný).
8. Pohledávka, jejíž jmenovitá hodnota je vyjádřena v cizí měně, je cizoměnový majetek účetní jednotky a je
    nutné k němu takto po celou dobu jeho existence přistupovat. Tzn. účetní jednotka účtuje o kurzových
    rozdílech z přecenění pohledávky k rozvahovému dni (či k jinému dni, k němuž se sestavuje účetní
    závěrka), při nakládání s pohledávkou (další postoupení) i při zániku (úhrada, odpis apod.) pohledávky.

Zdůvodnění
9. Držením nabyté cizoměnové pohledávky je výsledek hospodaření účetní jednotky ovlivněn kurzovým 
    (měnovým) rizikem. Pro zobrazení těchto vlivů je žádoucí vyjádřit ekvivalent celkové pořizovací ceny
    pohledávky ve měně, ve které je vyjádřena jmenovitá hodnota pohledávky, neboť ta je určující pro kurzové
    vlivy ovlivňující inkasovanou výši pohledávky.

Zpracovaly:
Mgr. Edita Ševcovicová, daňový poradce - sevcovicova@fucik.cz
Komora daňových poradců ČR; Fučík & partneři, s.r.o.
Ing. Petra Vaněčková, auditor
Komora auditorů ČR; Fučík & partneři, s.r.o.
Příloha: Ilustrativní příklady k I – 23

 


Zapracování připomínek k NI-42 z vnějšího připomínkového řízení:
Prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc.
1. Navrhuji vypustit bod 3 b), zda evidovat cizoměnovou pohledávku pouze v české měně. Bod je v rozporu se
    zákonem.
2. Zpřesnit formulaci v bodu 5, aby bylo jednoznačné, že se přepočítává z pořizovací ceny v jiné měně než je
    jmenovitá hodnota na měnu jmenovité hodnoty.
3. Oddělit v řešení do samostatného bodu odpověď na otázku d), nově c).
4. Oddělit v řešení do samostatného bodu použitý kurs, protože se týká celého řešení.

Vypořádání připomínky
1. Připomínka částečně akceptována. Otázka a)-c) byla spojena a označena a), protože se jednalo o jednu
    otázku s nastíněnými třemi možnosti řešení. Vzhledem k tomu, že se jedná o otázku není třeba aby její 
    znění bylo v souladu se zákonem. Problematiku formulovanou otázkou řeší praxe nekonzistentně – používá
    všechna nastíněná řešení a proto její položení je legitimní a dala právě podnět ke vzniku této interpretace.
    Za důležité považujeme tuto otázku formulovat a následně k ní interpretovat řešení ( bod 4+5 ) a zdůvodnění
    řešení ( bod 9 ), které považujeme, že je v souladu se zákonem .
2. Připomínka akceptována. Případy těchto přepočtů jsou uvedeny i v ilustrativních příkladech.
3. Připomínka akceptována.
4. Připomínka akceptována.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace