I - 9 - Odložená daň - první vykázání

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

Autor doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

18.12.2006

Zdroj: www.nur.cz

Interpretace
I – 9
Odložená daň – první vykázání

 
Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Tato interpretace musí být aplikována v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů.


Odkaz: ČÚS 003 – Odložená daň

Popis problému


1.      V případě, že výsledkem výpočtu odložené daně je odložená daňová pohledávka, ukládají České účetní standardy povinnost provést test na realizovatelnost takové pohledávky (viz odstavec 2.7 ČÚS 003) a v případě, že účetní jednotka dojde k závěru, že pohledávka není realizovatelná, nedovolují z důvodu opatrnosti její vykázání v aktivech podniku (viz také §59 vyhl. 500/2002 Sb.). Dále České účetní standardy stanoví, že se odložená daň v prvním roce jejího účtování zúčtuje proti vlastnímu kapitálu tak, aby neovlivnila hospodářský výsledek běžného období (viz odstavec 3.1. ČÚS 003).

2.      Praktická implementace výše uvedených pravidel Českého účetního standardu však může vést k otázce, zda považovat za první účtování odložené daně i případ, kdy není odložená daňová pohledávka z důvodu nerealizovatelnosti po několik období od zavedení standardu č. 003 vykazována v rozvaze. Obdobná situace je v případně kdy je vykazování odložené daňové pohledávky po několik období z důvodu její nerealizovatelnosti přerušeno. Nejednotnost výkladu zmiňovaného pravidla u účetních jednotek by způsobila nekonzistenci a nesrovnalost jejich účetních výkazů, zejména hospodářského výsledku za období.

Prakticky je možno problém ilustrovat na následujících příkladech:
3.      Společné zadání: účetní jednotka zavedla účetní standard o odložené dani poprvé pro účetní závěrku za rok 2004. V letech 2004 a 2005 vypočítala odloženou daňovou pohledávku a rozhodla se ji na základě výsledku testu realizovatelnosti nevykázat v rozvaze, ale pouze ji zveřejnit v příloze. Varianty problému:
a)     výpočet odložené daně v roce 2006 skončil odloženým daňovým závazkem. Má být celý odložený daňový závazek vykázán proti vlastnímu kapitálu, nebo má být oddělena samostatná část odložené daně za roky 2004 a 2005 a ta vykázána proti vlastnímu kapitálu a do hospodářského výsledku roku 2006 zahrnuta pouze část, která vznikla za rok 2006, případně má být vykázán celý odložený daňový závazek do hospodářského výsledku roku 2006?
b)     v roce 2006 byla vypočítána odložená daňová pohledávka, ale v tomto roce změnila účetní jednotka odhad její realizovatelnosti a rozhodla se uznat tuto pohledávku jako aktivum a vykázat ji v rozvaze. Má být celá odložená daň za roky 2004 až 2006 vykázána jako změna metody proti vlastnímu kapitálu nebo, nebo má být vykázána celá odložená daň do hospodářského výsledku roku 2006, případně se má odložená daň rozdělit na část za roky 2004 a 2005 proti kapitálu a za rok 2006 do hospodářského výsledku?
c)      obdobnou situaci vyvolávají i příklady obdobné bodům a) a b), pokud se nejedná o období navazující na zavedení českého účetního standardu o odložené daní, ale o situaci, která nastane po přerušení vykazování odložené daně v průběhu používání standardu o odložené dani z důvodu neuznání odložené daňové pohledávky jako aktiva pro její nerealizovatelnost.

4.      Otázka tedy je, zda se jedná v běžném období o „první rok účtování odložené daně“ v případě, kdy byl český účetní standard o odložené dani zaveden v dané účetní jednotce již před jedním nebo i více účetními obdobími, ale:
a)     odložená daňová pohledávka nebyla po celou dobu od zavedení standardu vykazována v rozvaze z důvodu její nerealizovatelnosti a v běžném období byla tato pohledávka poprvé uznána jako aktivum a musí být vykázána;
b)     odložená daňová pohledávka nebyla po celou dobu od zavedení standardu vykazována v rozvaze z důvodu její nerealizovatelnosti a v běžném přešla pohledávka do závazku, který musí být vykázán;
c)      po jednom nebo i více účetních období, kdy byla odložená daň řádně vykazována v rozvaze účetní jednotky, bylo její vykazování přerušeno na jedno nebo i více období, protože účetní jednotka došla k názoru, že výsledná odložená daňová pohledávka není realizovatelná. V běžném období však tento názor změnila a došla k názoru, že má být tato pohledávka uznána jako aktivum nebo má být vykázán odložený daňový závazek.


Řešení problému

5.      Za změnu metody, která je účtována přímo proti vlastnímu kapitálu, je možno považovat pouze zaúčtování (a vykázání v rozvaze) odložené daně v prvním roce zavedení ČÚS 3 v dané účetní jednotce (odst. 3.1. ČÚS 003) a dále změnu způsobu počítání odložené daně (odst. 3.2. ČÚS 003). V těchto případech se vypočítaná odložená daň zaúčtuje proti odpovídajícím položkám vlastního kapitálu (účtová skupina 42).

6.      Účetní jednotka je podle §39 odst. 5 písm. a vyhl. 500/2002 Sb. povinna v příloze uvést použité účetní metody. V případě prvního zavedení ČÚS 3 se doporučuje, aby účetní jednotka informovala o prvním použití nové účetní metody, i když uživatel může tuto informaci zjistit porovnáním po sobě jdoucích příloh.

7.      Nevykázání odložené daňové pohledávky v rozvaze pro její nerealizovatelnost, znovuvykázání odložené daňové pohledávky po přerušení jejího vykazování, které nastalo pro její nerealizovatelnost, vykázání daňového závazku po jednom nebo více období, kdy nebyla vykazována odložená daňová pohledávka z důvodu její nerealizovatelnosti nebo vykázání odložené daňové pohledávky až po jednom nebo i více obdobích od zavedení ČÚS 003, ve který nebyla odložená daňová pohledávka vykazována z důvodu její nerealizovatelnosti, se nepovažuje za změnu metody ale za změnu odhadu.

8.      Dopady změn odhadů jsou vykazovány do výsledku hospodaření vždy v běžném období, ve kterém ke změně odhadu došlo, a nikdy se nevykazují retrospektivně, tj. ve vlastním kapitálu.

9.      Výše odložené daňové pohledávky, která nebyla z důvodu její nerealizovatelnosti vykázána v rozvaze, musí být zveřejněna v příloze k účetní závěrce společně s důvody, které vedly účetní jednotku k jejímu nevykázání v rozvaze.Zdůvodnění


10. Podle českých účetních předpisů účtují účetní jednotky o odloženém závazku vždy, avšak o odložené daňové pohledávce jen v případě, že účetní jednotka očekává dosažení dostatečného základu daně, který umožní využití odložené daňové pohledávky. Toto očekávání je nejlepším možným odhadem budoucích skutečností provedených účetní jednotkou na základě informací, které má v okamžiku provedení takového odhadu. Jestliže tedy účetní jednotka o odložené daňové pohledávce neúčtovala (a nevykazovala jej v rozvaze), neměla jistotu, že bude v budoucnu tato pohledávka realizovatelná. Tento odhad se však může v důsledku nových skutečnosti nebo okolností, či jiných vnějších či vnitřních podmínek změnit. Mezi takové změny patří například změna daňové legislativy, původně neplánované zvýšení ziskovosti účetní jednotky apod. Dopady změn odhadů jsou operací běžného účetního období a jsou tedy vykazovány vždy ve výsledku hospodaření období, ve kterém ke změně odhadu došlo. Důsledky změny odhadu se mohou projevovat pouze v obdobích následujících po provedení změny (prospektivně, tj. v současném a budoucích výsledcích hospodaření) a nikdy se neprojeví zpětně v obdobích minulých (retrospektivně, tj. ve výsledcích hospodaření minulých let).

11. Pokud tedy účetní jednotka po jedno nebo i více období od zavedení standardu nebo od posledního vykázání odložené daně nevykazuje odloženou daňovou pohledávku v rozvaze z důvodu její nerealizovatelnosti a následně se rozhodne tuto pohledávku vykázat (nebo vykázat odložený daňový závazek), jedná se o změnu odhadu a dopad takové změny bude zachycen ve výsledku hospodaření toho období, ve kterém byla tato změna odhadu provedena.

12. Za změnu metody se považuje pouze dopad odložené daně v prvním roce jejího účtování (a vykazování v rozvaze) a v případě změny způsobu jejího výpočtu. V takovém případě nesmí spočítaná odložená daň ovlivnit výsledek hospodaření běžného období a její dopad se proto zaúčtuje proti vlastnímu kapitálu (na odpovídající účty účtové skupiny 42).

13. Na změnu metody by měla upozorňovat příloha. Není tedy dostatečné pouze uvádět použité účetní metody, ale v případě jejich prvního použití je třeba tuto skutečnost zmínit. Tato informace umožní uživatelům účetní závěrky jednoduše rozlišit změnu metody od změny odhadu.

14. Informaci o výši odložené daňové pohledávky a důvodech jejího nevykazování v případě její nerealizovatelnosti získává uživatel účetní závěrky z odpovídající části přílohy k účetní závěrce, ve které musí účetní jednotka výši takové pohledávky a důvody, které vedly účetní jednotku k jejímu nevykázání zveřejnit.


Datum schválení interpretace NÚR: 18. prosince 2006
Datum účinnosti:   tato interpretace se stává účinnou pro účetní období počínající 1.1.2007 nebo později.

Zpracovatel interpretace:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Katedra finančního účetnictví
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3 – Žižkov
E-mail: lmejzlik@vse.cz


__________________________________________________________________________________________

© 2006 Národní účetní rada Schválená verze z 18. 12 2006.                                                                                                       3/3

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace