I - 21 - Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Naděžda Voborská , Ing. Jana Pilátová

13.06.2011

Zdroj: www.nur.cz

Interpretace

I – 21

Odpis cizoměnové pohledávky a závazku

 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů.
Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.

 Popis problému

 1. Účetní jednotka eviduje v účetnictví pohledávku v cizí měně. K rozvahovému dni (např. k 31.12.) účetní jednotka přepočetla hodnotu pohledávky kurzem ČNB.

 2. V následujícím účetním období rozhodlo vedení účetní jednotky o odpisu této pohledávky.

 3. Otázky zní,

     a) Kdy v případě odpisu cizoměnové pohledávky dochází k okamžiku uskutečnění účetního případu?

     b) Jakým kurzem má být odpis cizoměnové pohledávky zaúčtován?

     c) Vzniká při tomto postupu kursový rozdíl?

     d) Postupuje se analogicky u odpisu cizoměnového závazku?

 
Řešení

 4. Okamžikem uskutečnění účetního případu je datum, kdy vedení společnosti o odpisu pohledávky rozhodlo.
     Doporučujeme, aby si tento postup účetní jednotka upravila vnitřním předpisem.

 5. K tomuto datu je nutno přepočítat hodnotu cizoměnové pohledávky na českou měnu. Kurz k tomuto datu
     použije v souladu se svým vnitřním předpisem, který vychází ze zákona o účetnictví.

 6. Primárně se jedná o odpis pohledávky v cizí měně nikoliv o odpis pohledávky v české měně. Při odpisu 
     cizoměnové pohledávky vzniká kurzový rozdíl.

 7. Stejný postup se analogicky použije u odpisu cizoměnových závazků.

Zdůvodněřešení

 8. Problematikou okamžiku uskutečnění účetního případu se zabývá ČÚS 001 – Účty a zásady účtování na
     účtech. Dle tohoto standardu (bod 2.4.3.) je okamžikem uskutečnění účetního případu den, ve kterém
     dojde ke splnění dodávky, platbě závazku, inkasu pohledávky, postoupení pohledávky, vkladu pohledávky,
     poskytnutí či přijetí zálohy, převzetí dluhu, zjištění manka, schodku, přebytku či škody, pohybu majetku
     uvnitř účetní jednotky a dalším skutečnostem vyplývajícím ze zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002
     Sb., Českých účetních standardů pro podnikatele a ze zvláštních právních předpisů nebo z vnitřních
     poměrů účetní jednotky, které jsou předmětem účetnictví a které v účetní jednotce nastaly, případně
     účetní jednotka má k dispozici potřebné doklady tyto skutečnosti dokumentující …

 9. Z výše uvedeného lze dovodit, že okamžikem uskutečnění účetního případu je okamžik rozhodnutí vedení
     společnosti o odpisu pohledávky.

10. Dle § 24 odst.2 a6 zákona o účetnictví účetní jednotky oceňují majetek a závazky (to platí i pro majetek a
     závazky vyjádřené v cizí měně, tedy pro okamžik jejich přepočtu na českou měnu):

     a) k okamžiku uskutečnění účetního případu,

     b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.

11. Dále je metoda kursových rozdílů upravena v § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších
     předpisů,  kde je mimo jiné, řečeno, že kursové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků
     uvedených  v § 4 odst. 12 zákona o účetnictví k okamžiku uskutečnění účetního případu se účtují na vrub
     účtu finančních nákladů nebo ve prospěch účtu finančních výnosů.

 12. V ČÚS 006 – Kursové rozdíly, bod 2.2., se dočteme, že u kursových rozdílů, které vznikají v průběhu
     účetního období se uskutečněním účetního případu rozumí zejména

     a) úhrada závazku a inkaso pohledávky,

     b) postoupení pohledávky a vklad pohledávky,

     c) převzetí dluhu u původního dlužníka,

     d) vzájemné započtení pohledávek,

     e) úhrada úvěru nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou,

     f) převod záloh na úhradu pohledávek a závazků.

13. V ČÚS 006 – Kursové rozdíly, bod 2.3., se naopak věnuje situacím, ve kterých kursové rozdíly nevznikají. 
      Kursové rozdíly nevznikají při

     a) oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný,

     b) dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků s   
         výjimkou změny na Kč,

     c) splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev.

 

14. U odpisu cizoměnových závazků postupujeme obdobně jako u odpisu cizoměnových pohledávek, neboť není důvod postupovat jinak.

 

Zpracovatelé interpretace:

Ing. Voborská, auditorka
Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně (pilatova@spaudit.cz)

Svaz účetních

 

 

Příloha

Ilustrativní příklad k I – 21 Odpis cizoměnové pohledávky

Účetní jednotka eviduje pohledávku v účetnictví na účtu 311xx – Pohledávky k zahraničí, a to v cizí měně. K rozvahovému dni (např. k 31.12.) účetní jednotka přepočetla hodnotu pohledávky kurzem ČNB. Jedná se např. o pohledávku ve výši 100 000 EUR. K datu účetní závěrky je v souladu se zákonem o účetnictví přepočtena kurzem 26,465 Kč/1EUR, tj. 2 646 500 Kč. K 30.11. následujícího roku rozhodlo vedení účetní jednotky o odpisu této pohledávky.

Účetní jednotka svým interním předpisem stanovila ke dni uskutečnění účetního případu používat aktuální denní kurzy ČNB.
Účetní jednotka si ve svém interním (vnitřním) předpise, kterým upravuje pravidla pro problematiku používání kurzů a účtování kurzových rozdílů stanovila, že v souladu s účetními předpisy, zejména Českým účetním standardem č. 001, dnem uskutečnění účetního případu při odpisu pohledávek je den rozhodnutí vedení účetní jednotky o odpisu pohledávky.

Tento postup nelze v průběhu účetního období ani meziročně měnit.

Jako doklad bude sloužit zápis z vedení účetní jednotky o odpisu pohledávky.

100 000 EUR x aktuální kurz ČNB platný k 30. 11., tj. např. 26,13 Kč = 2 613 000 Kč

Způsob účtování:

Popis operace                    částka                            MD                                            D

Odpis pohledávky        2 613 000Kč                   546 – Odpis pohledávek                     311xxx

Kurzový rozdíl                  33 500Kč                   563 – Kurzové ztráty                         311xxx

 

 _________________________________________________________________________________________

Národní účetní rada                                schválená verze ze 13.6.2011                                        strana 3/3

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace