PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-004 - PACHT OBCHODNÍHO ZÁVODU z hlediska pachtýře

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-004 - 2014 - řešení (PDF, 44.5 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-004 - 2014 - zadání (PDF, 44.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

18.8.2014 16:56

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Nájem podniku - nájemce

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014

Společnost A pronajímá obchodní závod jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti smlouvy o pachtu došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

 

Rozvaha propachtovaného obchodního závodu

 

Rozvaha společnosti A ke dni pachtu

 

Aktiva

 

Pasiva

 

č. řádku

název

brutto

korekce

netto

poznámka

č. řádku

název

celkem

poznámka

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

Propachto-vaný majetek

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.I.2.

Budova

3 800

400

3 400

A.V

T 6 – T 5*)

2 000

 

B.I.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

15 100

 

 

 

 

 

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

Nepřechází

4.11. ČÚS 011

C.I.1.

Zásoby

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, nutno dohodnout převod

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

Lze dohodnout přechod

C.III.1.

Pohledávky z obch. Vztahů

5 000

2 000

**)

4 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata

x]

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

nepřechází

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

200

0

200

nepřechází

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Časové rozlišení

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

33 400

9 900

25 500

 

 

Celkem

25500

 

 

x] Nehradí-li pachtýř propachtovateli propachtovaného obchodního závodu výši pohledávky neb, která přechází na něj přechází podle smlouvy o pachtu obchodního závodu, je pachtýř povinen zvýšit výsledek hospodaření ve výši převedené, pokud nebude tato výše pohledávky u pachtýře podle účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů (§ 32b, odst. 2, písm. a), bod 2.

Nehradí-li pachtýř při pachtu obchodního závodu část dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, tak ve výši tohoto neuhrazeného dluhu se zvyšuje výsledek hospodaření propachtovatele.

Toto se nevztahuje na dluhy ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen. (§ 32b, odst. 2 ZDP)

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

     účetní opravná položka    1 700

    daňová opravná položka      300

 

Postup zaúčtování u pachtýře – zahájení pachtu

Účetní operace

Částka

MD

Dal

Pronajatý

 majetek

 

Převzetí ocenitelných práv

10000

 

 

Převzetí oprávek ocenitelných práv

6000

 

 

Převzetí pozemku

1000

 

 

Převzetí budovy

3800

 

 

Převzetí oprávek budovy

400

 

 

Převzetí samostatných movitých věcí

10200

 

 

Převzetí oprávek samostatných movitých věcí

1500

 

 

Převzetí cenných papírů

1 000

 

 

Přechod vlastnictví

Prodej zásob

1000

 

 

Prodej zásob DPH

210

 

 

Nákup pohledávek

5 000

 

 

Nabytí časového rozlišení

1 000

 

 

Nabytí příjmů příštích období

200

 

 

Převzetí závazků z obchodních vztahů

1 000

 

 

Převzetí závazků za zaměstnanci

900

 

 

Převzetí závazků sociální, zdravotní pojištění

200

 

 

Převzetí závazků za správcem daně z mezd

200

 

 

Převzetí závazků dohadné účty - energie

100

 

 

 

Konečný zůstatek dlouhodobého závazku z pachtu

18 100

 

 

 

Konečný zůstatek splatného závazku

4 990

 

 

 

Úhrada z BU

4 990

 

 

 

Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než pachtovné

Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pachtDPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

726

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

100

Z toho: DPH 21 %

126

 

Postup zaúčtování u pachtýře

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

Účetní odpis ocenitelných práv

280

 

 

1.

Účetní odpisy budovy

50

 

 

2.

Účetní odpisy samostatných movitých věcí

170

 

 

3.

Závazek na roční úhradu propachtovateli

a) z titulu odpisů majetku

500

 

 

b) čisté pachtovné

100

 

 

4.

Nárok na odpočet DPH (pokud je propachtovatel plátce)

126

 

 

5.

Úhrada propachtovateli

726

 

 

 


Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než pachtovné

Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pacht DPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

100

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

-400

 

Postup zaúčtování u pachtýře

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

 

Účetní odpis ocenitelných práv

280

 

 

1.

Účetní odpisy budovy

50

 

 

2.

Účetní odpisy samostatných movitých věcí

170

 

 

3.

Závazek na roční úhradu propachtovateli:

a) z titulu odpisů majetku

100

 

 

b) čisté pachtovné

X

 

 

4.

Nárok na odpočet DPH (pokud je propachtovatel plátce)

21

 

 

5.

Úhrada pronajímateli

121

 

 

6.

Rozdíl mezi odpisy a částkou hrazeným pachtovným

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. a)

400

 

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :