PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-003 - PACHT OBCHODNÍHO ZÁVODU z hlediska propachtovatele

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-003 - 2014 - řešení (PDF, 88.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-003 - 2014 - zadání (PDF, 88.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

18.8.2014 16:47

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Nájem podniku - pronajímatel

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014

 

Společnost A pronajímá obchodní závod jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti smlouvy o pachtu došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

 

Rozvaha propachtovaného obchodního závodu

 

Rozvaha společnosti A ke dni pachtu

 

Aktiva

 

Pasiva

 

č. řádku

název

brutto

korekce

netto

poznámka

č. řádku

název

celkem

poznámka

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

Propachtovaný majetek

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.I.2.

Budova

3 800

400

3 400

A.V

T 6 – T 5*)

2 000

 

B.I.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

15 100

 

 

 

 

 

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

Nepřechází

4.11. ČÚS 011

C.I.1.

Zásoby

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, nutno dohodnout převod

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

Lze dohodnout přechod

C.III.1.

Pohledávky z obch. Vztahů

5 000

2 000

**)

4 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata

x]

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

nepřechází

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

200

0

200

nepřechází

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Časové rozlišení

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

33 400

9 900

25 500

 

 

Celkem

25500

 

 

x] Nehradí-li pachtýř propachtovateli propachtovaného obchodního závodu výši pohledávky neb, která přechází na něj přechází podle smlouvy o pachtu obchodního závodu, je pachtýř povinen zvýšit výsledek hospodaření ve výši převedené, pokud nebude tato výše pohledávky u pachtýře podle účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů (§ 32b, odst. 2, písm. a), bod 2.

Nehradí-li pachtýř při pachtu obchodního závodu část dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, tak ve výši tohoto neuhrazeného dluhu se zvyšuje výsledek hospodaření propachtovatele.

Toto se nevztahuje na dluhy ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen. (§ 32b, odst. 2 ZDP)

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

     účetní opravná položka    1 700

    daňová opravná položka      300

 

Zahájení pronájmu - účtování u propachtovatele

Účetní operace

Částka

MD

Dal

Pronajatý

 majetek

 

Zaúčtování zůstatkové ceny ocenitelných práv

4000

   

Vyřazení ocenitelných práv

10000

   

Vyřazení pozemku

1 000

   

Zaúčtování zůstatkové ceny budovy

3 400

   

Vyřazení budovy

3 800

   

Zaúčtování zůstatkové ceny samostatných movitých věcí

8 700

   

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

   

Převod cenných papírů

1 000

   

Přechod vlastnictví

Prodej zásob

1000

   

Prodej zásob DPH

210

   

Vyřazení zásob

1000

   

Postoupení pohledávky

5000

   

Vyřazení pohledávek

5000

   

Postoupení časového rozlišení

1000

   

Vyřazení časového rozlišení

1000

   

Postoupení příjmů příštích období

200

 

 

Vyřazení příjmů příštích období

200

   

Závazky z obchodních vztahů

1000

   

Závazky za zaměstnanci

900

   

Závazky sociální, zdravotní pojištění

200

   

Závazky za správcem daně z mezd

200

   

Dohadné účty - energie

100

   

Konečný zůstatek dlouhodobé pohledávky z pachtu

18 100

   

Konečný zůstatek splatné pohledávky za pachtýřem

4 990

   

Úhrada na BU

4990

   

Související operace

Rozpuštění opravných položek k pohledávkám (nutné)

300

1700

   

Zrušení rezervy podle zvláštních právních předpisů (nutné)

5 000

   

Zrušení ostatních rezerv (lze dohodnout přenos, pravděpodobně by musel být kryt bankovním účtem, který by byl přenesen)

3 000

   

Příslušný účet účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek není nutno použít, lze účtovat přímo na příslušný účet účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky (ČÚS 011, bod 4.2).

 

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

     účetní opravná položka    1 700

    daňová opravná položka      300

 

Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než pachtovné

Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pachtDPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

726

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

100

Z toho: DPH 21 %

126

 

Postup zaúčtování u propachtovatele

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého pachtovného

100

   

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

500

   

2.

DPH k pohledávce (pokud je propachtovateli plátce) cca

114

   

3.

Úhrada od pachtýře

714

   

 

 

 

Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než pachtovné

Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pacht DPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

100

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

-400

 

 

Postup zaúčtování u propachtovatele

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého pachtovného

0

   

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

100

   

2.

DPH k pohledávce (pokud je propachtovatel plátce)

21

   

3.

Úhrada od pachtýře

121

   

4.

Rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého pachtovného

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. b)

400

   

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :