BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 102 objednávek, děkujeme ❤️

ČÚS-011-004 - Pacht obchodního závodu z pohledu pachtýře

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-004 - řešení 2015 (PDF, 238.9 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-004 - zadání 2015 (PDF, 283.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 10:55

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: PACHT OBCHODNÍHO ZÁVODU z hlediska pachtýře

PLATÍ pro rok 2015

Společnost A pronajímá obchodní závod jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti smlouvy o pachtu došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

 

Rozvaha propachtovaného obchodního závodu

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni pachtu

 

Aktiva

 

Pasiva

 

č. řádku

název

brutto

korekce

netto

poznámka

č. řádku

název

celkem

poznámka

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

Propachtovaný majetek

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

A.V

T 6 – T 5*)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

 

 

 

 

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

Nepřechází

4.11. ČÚS 011

C.I.

Zásoby

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, nutno dohodnout převod

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

Lze dohodnout přechod

C.III.1.

Pohledávky z obch. Vztahů

5 000

2 000**)

3 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata

x]

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

nepřechází

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

C.IV.2.

Účty v bankách

200

0

200

nepřechází

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

D.I.

Časové rozlišení

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.7.

Stát - daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

 

Celkem

34 400

9 900

24 500

 

 

Celkem

24 500

 

 

x] Nehradí-li pachtýř propachtovateli propachtovaného obchodního závodu výši pohledávky neb, která přechází na něj přechází podle smlouvy o pachtu obchodního závodu, je pachtýř povinen zvýšit výsledek hospodaření ve výši převedené, pokud nebude tato výše pohledávky u pachtýře podle účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů (§ 32b, odst. 2, písm. a), bod 2. ZDP).

Nehradí-li pachtýř při pachtu obchodního závodu část dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, tak ve výši tohoto neuhrazeného dluhu se zvyšuje výsledek hospodaření propachtovatele.

Toto se nevztahuje na dluhy ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen. (§ 32b, odst. 2 ZDP)

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

     účetní opravná položka    1 700

     daňová opravná položka      300

 

Postup zaúčtování u pachtýře – zahájení pachtu

Účetní operace

Částka

MD

Dal

Propachtovaný

 majetek

 

Převzetí ocenitelných práv

10000

014

474

Převzetí oprávek ocenitelných práv

6000

474

074

Převzetí pozemku

1000

031

474

Převzetí budovy

3800

021

474

Převzetí oprávek budovy

400

474

081

Převzetí samostatných movitých věcí

10200

022

474

Převzetí oprávek samostatných movitých věcí

1500

474

082

Převzetí cenných papírů

1 000

063

474

Přechod vlastnictví

Prodej zásob

1000

112

325

Prodej zásob DPH

210

343

325

Nákup pohledávek

5 000

311

325

Nabytí časového rozlišení

1 000

381

325

Nabytí příjmů příštích období

200

385

325

Převzetí závazků z obchodních vztahů

1 000

325

321

Převzetí závazků za zaměstnanci

900

325

331

Převzetí závazků sociální, zdravotní pojištění

200

325

336

Převzetí závazků za správcem daně z mezd

200

325

342

Převzetí závazků dohadné účty - energie

100

325

389

 

Konečný zůstatek dlouhodobého závazku z pachtu

18 100

 

474

 

Konečný zůstatek splatného závazku

4 990

315

325

 

Úhrada z BU

4 990

325

221


Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než pachtovné

 

Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pacht DPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

- pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

726

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

100

Z toho: DPH 21 %

126

 

Postup zaúčtování u pachtýře

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

Účetní odpis ocenitelných práv

 

 

 

2.

Účetní odpisy budovy

 

 

 

3.

Účetní odpisy samostatných movitých věcí

 

 

 

4.

Závazek na roční úhradu propachtovateli

a) z titulu odpisů majetku

 

 

 

b) čisté pachtovné

 

 

 

5.

Nárok na odpočet DPH (pokud je propachtovatel plátce)

 

 

 

6.

Úhrada propachtovateli

 

 

 

 

Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než pachtovné


Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pacht DPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

100

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

-400

 

Postup zaúčtování u pachtýře

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

Účetní odpis ocenitelných práv

 

 

 

2.

Účetní odpisy budovy

 

 

 

3.

Účetní odpisy samostatných movitých věcí

 

 

 

4.

Závazek na roční úhradu propachtovateli:

a) z titulu odpisů majetku

 

 

 

b) čisté pachtovné

 

 

 

5.

Nárok na odpočet DPH (pokud je propachtovatel plátce)

 

 

 

6.

Úhrada pronajímateli

 

 

 

7.

Rozdíl mezi odpisy a částkou hrazeným pachtovným

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. a)

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :