PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-003 - Pacht obchodního závodu z pohledu propachtovatele

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-003 - řešení 2015 (PDF, 55.1 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-003 - zadání 2015 (PDF, 62.6 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 10:40

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: PACHT OBCHODNÍHO ZÁVODU z hlediska propachtovatele

PLATÍ pro rok 2015

Společnost A pronajímá obchodní závod jako celek společnosti B. Ke dni účinnosti smlouvy o pachtu došlo k předání podniku, o předání byl vyhotoven zápis.

K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí a je definován majetek, který není zachycen vzhledem ke zvolenému způsobu účtování v rozvaze.

 

Rozvaha propachtovaného obchodního závodu

 

Rozvaha společnosti A ke dni pachtu

 

Aktiva

 

Pasiva

 

č. řádku

název

brutto

korekce

netto

poznámka

č. řádku

název

celkem

poznámka

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

Propachtovaný majetek

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

A.V

T 6 – T 5*)

1 000

 

B.I.3.

Software

10 200

1 500

8 700

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

 

 

 

 

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

Nepřechází

4.11. ČÚS 011

C.I.

Zásoby

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, nutno dohodnout převod

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

Lze dohodnout přechod

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata

x]

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

nepřechází

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

C.IV.2.

Účty v bankách

200

0

200

nepřechází

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

D.I.

Časové rozlišení

1 000

0

1 000

Přechod vlastnictví, vhodná úplata x]

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

 

Celkem

34 400

9 900

24 500

 

 

Celkem

24 500

 

 

x] Nehradí-li pachtýř propachtovateli propachtovaného obchodního závodu výši pohledávky neb, která na něj přechází podle smlouvy o pachtu obchodního závodu, je pachtýř povinen zvýšit výsledek hospodaření ve výši převedené, pokud nebude tato výše pohledávky u pachtýře podle účetnictví zaúčtována ve prospěch výnosů (§ 32b, odst. 2, písm. a), bod 2. ZDP).

Nehradí-li pachtýř při pachtu obchodního závodu část dluhu zachyceného na rozvahových účtech, který přechází na pachtýře na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu, tak ve výši tohoto neuhrazeného dluhu se zvyšuje výsledek hospodaření propachtovatele.

Toto se nevztahuje na dluhy ze smluvních pokut, úroků z prodlení a jiných sankcí ze závazkových vztahů a dále na dluhy, z jejichž titulu vznikl výdaj, pokud jde o výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, který byl zaplacen. (§ 32b, odst. 2 ZDP)

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

     účetní opravná položka    1 700

    daňová opravná položka      300

 

Zahájení pronájmu - účtování u propachtovatele


Účetní operace

Částka

MD

Dal

Propachtovaný

 majetek

 

Zaúčtování zůstatkové ceny ocenitelných práv

4000

069

074

Vyřazení ocenitelných práv

10000

074

014

Vyřazení pozemku

1 000

069

031

Zaúčtování zůstatkové ceny budovy

3 400

069

081

Vyřazení budovy

3 800

081

021

Zaúčtování zůstatkové ceny samostatných movitých věcí

8 700

069

082

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

082

022

Převod cenných papírů

1 000

069

063

Přechod vlastnictví

Prodej zásob

1000

315

642

Prodej zásob DPH

210

315

343

Vyřazení zásob

1000

542

112

Postoupení pohledávky

5000

315

646

Vyřazení pohledávek

5000

546

311

Postoupení časového rozlišení

1000

315

646

Vyřazení časového rozlišení

1000

546

381

Postoupení příjmů příštích období

200

315

646

Vyřazení příjmů příštích období

200

546

381

Závazky z obchodních vztahů

1000

321

315

Závazky za zaměstnanci

900

331

315

Závazky sociální, zdravotní pojištění

200

336

315

Závazky za správcem daně z mezd

200

342

315

Dohadné účty - energie

100

389

315

Konečný zůstatek dlouhodobé pohledávky z pachtu

18 100

374

069

Konečný zůstatek splatné pohledávky za pachtýřem

4 990

315

 

Úhrada na BU

4990

221

315

Související operace

Rozpuštění opravných položek k pohledávkám (nutné)

300

1700

391

558

559

Zrušení rezervy podle zvláštních právních předpisů (nutné)

5 000

454

552

Zrušení ostatních rezerv (lze dohodnout přenos, pravděpodobně by musel být kryt bankovním účtem, který by byl přenesen)

3 000

459

554N

Příslušný účet účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek není nutno použít, lze účtovat přímo na příslušný účet účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky (ČÚS 011, bod 4.2).

 

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

     účetní opravná položka    1 700

     daňová opravná položka      300


Varianta 1 – účetní odpisy jsou nižší než pachtovné

 

Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pacht DPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

726

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

100

Z toho: DPH 21 %

126

 

Postup zaúčtování u propachtovatele

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého pachtovného

 

 

 

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

 

 

 

2.

DPH k pohledávce (pokud je propachtovatel plátce) cca

 

 

 

3.

Úhrada od pachtýře

 

 

 

 

Varianta 2 – účetní odpisy jsou vyšší než pachtovné


Měsíční účetní odpisy

Částka

Ocenitelná práva      

- pacht DPH 21 %

280

Budova                    

- nebude uplatněno osvobození tj. DPH 21 %

50

Samostatné movité věci

-pacht DPH 21 %

170

Celkem

500

 

Měsíční  úhrada pachtýře propachtovateli

100

Z toho: za účetní odpisy

500

Z toho: čisté pachtovné

-400

 

Postup zaúčtování u propachtovatele

 

Účetní operace

Částka

MD

Dal

1.

a) Pohledávka z titulu čistého pachtovného

 

 

 

b) Pohledávka z titulu odpisů majetku

 

 

 

2.

DPH k pohledávce (pokud je propachtovatel plátce)

 

 

 

3.

Úhrada od pachtýře

 

 

 

4.

Rozdíl mezi odpisy a částkou přijatého pachtovného

(účtujeme nejpozději ke konci rozvahového dne podle ČÚS 011, bod 4.4. písm. b)

 

 

 rekapitulace Pacht obchodního závodu

Právní úprava

§ 2332 – 2344 NOZ – Pacht - Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

§ 2345 – 2348 NOZ – Pacht - Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

§ 2349 – 2357 NOZ – Pacht - Pododdíl 3 - Pacht obchodního závodu

Podstata

§ 2349 NOZ

 

(1) Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá i požívá způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu. Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno.
(2) Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

§ 2336 NOZ
Pachtýř pečuje o propachtovanou věc jako řádný hospodář.

 

§ 2341 NOZ
Není-li v ustanoveních tohoto oddílu stanoveno něco jiného, použijí se pro pacht přiměřeně ustanovení o nájmu (§ 2201 – 2331 NOZ).

Vztah - Propachtovatel (dříve pronajímatel) – Pachtýř (dříve nájemce)

Forma

Písemná forma není vyžadována jako dosud (§ 488b odst. 2 ObchZ).

Rozhodně písemnou formu doporučujeme vzhledem ke složitosti transakce.

 

Cena, platební  podmínky

§ 2217
(1) Nájemné (pacht) se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek.
(2) Má-li být nájemné podle ujednání stran plněno jinak než v penězích, je rozhodná majetková hodnota poskytovaného plnění vyjádřená v penězích.

 

§ 2218

Nájemné (pacht) se platí měsíčně pozadu.

Převod práv, pohledávek, závazků

§ 2352 NOZ

ČÚS 011, bod 4.1

§ 2352 NOZ

(1) Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které s provozem závodu souvisí; z dluhů však pachtýř přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Nabytí pohledávek pachtýřem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek (§ 1879 – 1887 NOZ).

Lze sjednat úplatu – doporučujeme (§ 1885 NOZ).

 

ĆÚS 011 – Operace s obchodním závodem

4.1. Smluvní strany musí jednoznačně identifikovat majetek a závazky, které náleží k obchodnímu závodu nebo jeho části a které podle ustanovení občanského zákoníku přecházejí z propachtovatele na pachtýře.

 

Pozor!

Veřejnoprávní pohledávky a závazky nepřecházejí.

Oznámení věřitelům a dlužníkům

§ 2352 NOZ

§ 2352 NOZ

 (2) Propachtovatel oznámí bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, že závod propachtoval.

 

Nově obě strany tj. věřitele i dlužníky informuje propachtovatel, dříve § 477/4 Obchz.

Účinnost  zahájení pachtu

§ 2350 NOZ

 

(1) Je-li pachtýř zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá právo k závodu  zveřejněním údaje, že uložil doklad o pachtu závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu.
(2) Není-li pachtýř zapsán do veřejného rejstříku, nabývá právo k závodu účinností smlouvy.
(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem podle jiných právních předpisů. Ustanoveními odstavců 1 a 2 § 2180 nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem podle jiných právních předpisů, ani omezení vyplývající z licenčních nebo obdobných smluv.

 

(nemovité věci dále převedeny také, podání na katastrální úřad má jen deklaratorní význam. – KANCL č. 24)

Obchodní rejstřík § 48 zákona o veř. rejstřících

 

§ 48 zákona  č. 403/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Doplňující skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku
(1) Do obchodního rejstříku se o obchodní korporaci zapíše také

c) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo že byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, případný údaj o zániku závazků z těchto smluv, a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,

Odporovatelnost

§ 2354

§ 2354 NOZ

Zhorší-li se pachtem dobytnost pohledávky, má věřitel propachtovatele, který s pachtem nesouhlasil, právo domáhat se, aby soud rozhodl, že pacht je vůči němu neúčinný. Právo dovolat se neúčinnosti zaniká, neuplatní-li je věřitel do jednoho měsíce ode dne, kdy se o pachtu dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

 

 

Zápis

§ 3253 NOZ

§ 2353 NOZ

(1) Pořídí-li strany o předání závodu zápis, uvedou výčet všeho, co propachtovaný závod zahrnuje a co se pachtýři předává, jakož i toho, co chybí, ač to jinak podle smlouvy nebo podle účetních záznamů závod spoluvytváří. Propachtovatel nejpozději v zápisu pachtýře upozorní na vady předmětu pachtu, o kterých ví, nebo o kterých vědět měl a mohl.
(2) Neuvede-li se v zápisu věc náležející k závodu, nabývá k ní pachtýř požívací právo společně s požívacím právem k závodu. Neuvede-li se v zápisu dluh, pachtýř jej nabývá, musel-li jeho existenci alespoň rozumně předpokládat.

Účinnost  ukončení  pachtu

§ 2355 - 2356 NOZ

 

§ 2355

(1) Dnem zániku pachtu přechází na propachtovatele pohledávky a dluhy, které k závodu náleží; z dluhů však propachtovatel nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu propachtovatelem, ručí pachtýř za jeho splnění. Nabytí pohledávek propachtovatelem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. (§ 1879 – 1887 NOZ).

Lze sjednat úplatu – doporučujeme (§ 1885 NOZ).
(2) Pachtýř oznámí svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, bez zbytečného odkladu, že pacht zanikl.

Zrušeno nesmyslné ustanovení o splatnosti ostatních závazků podle ObchZ.

§ 2356
Neprokáží-li strany, že vznik nebo zánik pachtu byl třetí osobě znám dříve, jsou vůči ní tyto skutečnosti účinné ode dne, kdy bylo oznámení o vzniku nebo zániku pachtu zveřejněno.

Omezení

Podpacht

§ 2334

Propachtuje-li pachtýř propachtovanou věc jinému, přenechá-li ji jinému k užívání nebo změní-li hospodářské určení věci, anebo způsob jejího užívání nebo požívání bez propachtovatelova předchozího souhlasu, může propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní doby.

 

Výpověď

§ 2339 – 2340 NOZ


§ 2339 NOZ
(1) Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době tak, aby skončil koncem pachtovního roku. Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i výpověď písemnou formu.
(2) Má se za to, že u zemědělského pachtu je pachtovní rok období od 1. října do 30. září následujícího roku, u ostatních pachtů jde o kalendářní rok.

§ 2340 NOZ
Nevrátí-li pachtýř propachtovanou věc při skončení pachtu propachtovateli, náleží propachtovateli pachtovné, jako by pacht trval; plody a užitky vytěžené pachtýřem v té době se počítají jako užitky za celý rok.

Inventář

§ 2342 – 2344 NOZ

Technické zhodnocení

§ 2335

(2) Zlepší-li propachtovatel propachtovanou věc do té míry, že pachtýř může při řádném hospodaření dosáhnout vyššího výnosu, může se propachtovatel domáhat přiměřeného zvýšení pachtovného.

 

§ 2220 NOZ

 

(1) Nájemce má právo provést změnu věci jen s předchozím souhlasem pronajímatele; byla-li nájemní smlouva uzavřena v písemné formě, vyžaduje i souhlas pronajímatele písemnou formu. Změnu věci provádí nájemce na svůj náklad; dojde-li změnou věci k jejímu zhodnocení, pronajímatel se s nájemcem při skončení nájmu vyrovná podle míry zhodnocení.

(2) Provede-li nájemce změnu věci bez souhlasu pronajímatele, uvede věc do původního stavu, jakmile o to pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu věci. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele věc do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

Odepisování podle účetnictví

Pokračuje se v odepisování, pokud je ve smlouvě o pachtu obchodního závodu dohodnuto, že propachtovaný dlouhodobý majetek bude odpisovat pachtýř. ČÚS 011 – Pacht obchodního závodu, bod 4.2)

Odpis tedy musí být dohodnut, jinak není u pachtýře možný!

Odepisování podle ZDP

§ 32b/1 ZDP

§ 32b ZDP

(1) Pachtýř obchodního závodu, který má písemný souhlas propachtovatele k odpisování, postupuje při uplatňování odpisů hmotného majetku a nehmotného majetku obdobně podle ustanovení o odpisování při zajištění dluhu převodem práva.

 

Propachtovatel – ½ daňový odpis (§ 26/7/a ZDP)

Pachtýř - ½ odpis (§ 26/7/b ZDP)

 

Odpis tedy musí být písemně dohodnut, jinak není u pachtýře možný!

DPH u pachtu obchodního závodu, podpacht

Je nutno jednotlivě analyzovat propachtovaný majetek:

-       Pokud jsou v rámci pachtu závodu v tuzemsku propachtovány pozemky, stavby, byty nebo nebytové prostory, uplatní se postup podle § 56a zákona o DPH, tj. osvobození od daně, případně daň na výstupu, pokud je pachtýř plátce a propachtovatel se rozhodne u pachtu vybraných nemovitých věcí uplatňovat daň. Osvobození však nelze podle § 56a odst. 3 uplatnit při pachtu (pronájmu) trvale instalovaných zařízení a strojů.

-       U pachtu movitých věcí a u převodu práv se v souladu s § 47 zákona o DPH uplatní základní sazba daně, při prodeji zásob se uplatní sazba daně platná pro příslušné zboží.

-       Při postoupení pohledávek je podstatné, zda se jedná o vlastní pohledávky nebo pohledávky nabyté postoupením. Předmětem DPH je pouze úplatné postoupení pohledávek nabytých postoupením od jiného subjektu, jejichž (další) postoupení je osvobozenou činností podle § 54 odst. 1 písm. u) zákona o DPH.

 

§ 4 ZDPH

-       (4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
g) nájmem také podnájem, pacht a podpacht,

Převod

Oceňovací rozdíl, goodwill

(z předešlých transakcí a vkladů)

ČÚS 011 bod 4.5 lzepodle smlouvy o pachtu obchodního závodu

 

§ 23 odst. 15 ZDP –

Při pachtu obchodního závodu, jehož propachtovatel odpisoval oceňovací rozdíl při koupi obchodního závodu, může pachtýř na základě písemné smlouvy s propachtovatelem pokračovat v zahrnování tohoto oceňovacího rozdílu do základu daně obdobně po dobu trvání pachtu.

Opravné položky

K propachtovanému majetku jsou zrušeny opravné položky podle ČÚS 011 bod 4 .2

Rezervy

ČÚS 011 bod 4.11

 

–          účetní rezervy, které pachtýř využije, je nutno dohodnout, zda souvisejí s obchodním závodem a zda se budou převádět – tj.  podle dohody

 

–          zákonné (daňové) rezervy se nepřevádějí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak x)zrušení

 

x) např.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

§ 50 odst. 4

Podstatnou náležitostí smlouvy, kterou se převádí užívací právo ke skládce odpadů na nového provozovatele skládky, je i dohoda o převodu finanční rezervy na nového provozovatele skládky. Bez této dohody o převodu finanční rezervy je smlouva o převodu užívacího práva ke skládce odpadů na nového provozovatele skládky neplatná

–          

Časové rozlišení

ČÚS 011 bod 4.11

 

- časové rozlišení, které pachtýř využije, je nutno dohodnout, zda souvisejí s obchodním závodem a zda se budou převádět – tj.  podle dohody

 

Běžná údržba

§ 2207 NOZ

(1) Po dobu nájmu provádí běžnou údržbu věci pachtýř (nájemce), ledaže se k ní zavázal pronajímatel. Ostatní údržbu věci a její nezbytné opravy provádí pronajímatel, ledaže se k některému způsobu nebo druhu údržby a k opravě některých vad zavázal nájemce.
(2) Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy strany věděly a která nebrání užívání věci.

Pomůcka - Stanovisko KANCL č. 15 – k problematice běžné údržby a drobných oprav u nájmu bytu v NOZ

 

Silniční daň

Silniční daň se odvíjí od toho, zda je změněn provozovatel v technickém průkazu (TP):

 

-       pokud nedojde k přepsání provozovatele v TP ke změně nedochází, silniční daň platí nadále propachtovatel

-       pokud dojde k přepsání provozovatele v TP, musí se pachtýř zaregistrovat k silniční dani, pokud již poplatníkem není a stává se poplatníkem silniční daně z titulu pachtu podniku.

 

Platí samozřejmě obecné podmínky – auta jsou používána k podnikání , registrovaná v ČR a další

(§ 2 Zákon o dani silniční č. 16/1993 Sb.).

 

Daň z nemovitostí

Obchodní závod je souhrn pozemků a zdanitelných staveb. Z pohledu daně z nemovitých věcí zdanění musíme rozdělit, i když by stavby byly součástí pozemku (viz § 7 odst. 3  z. č. 338/1992 Sb.):

U pozemků je většinou poplatníkem vlastník (propachtovatel).

Pouze u pozemků propachtovaných, které jsou evidované v KN zjednodušeným způsobem, tj. pachtýř - viz § 3 odst. 3 písm. a) z. č. 338/1992 Sb.

Dále je pachtýř poplatníkem daně u propachtovaného pozemku, s nímž je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv, nebo jde o pozemek převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na MF viz § 3 odst. 3 písm. b) a c). téhož zákona.

U zdanitelných staveb daňovou zátěž opět ve většině případů nese vlastník (propachtovatel).

Pachtýř je poplatníkem pouze u propachtované zdanitelné stavby, s výjimkou obytného domu, je-li s ní příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv nebo je-li převedená na základě rozhodnutí o privatizaci na MF – viz § 8 odst. 3 téhož zákona.

Pachtýř může být i poplatníkem daně i z propachtovaných  jednotek (viz § 8 odst. 3 z. č. 338/1992 Sb.), ale ty u obchodního závodu nepředpokládám.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :