Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

 • Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích (PDF, 376.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

11.2.2022 18:06

Ing. Pěva Čouková
Téma vlastního kapitálu a jeho výplaty je pro mnoho z Vás tématem ne příliš oblíbeným. Přináším Vám článek, který může problematiku přiblížit. Je grafickým shrnutím problematiky, jak je u mne obvyklé. Zaprvé se dozvíte, že test podle zákona o korporacích je naprosto totožný pro obě kategorie vlastních zdrojů, a to jak zisk, tak jiný vlastní zdroj, dále předkládám grafické znázornění vlastních zdrojů v rozvaze, osvobození příjmů z podílů na zisku, ať jste v roli společnosti dceřiné nebo mateřské, ať přijímáte zdroje ze zahraničí nebo posíláte do zahraničí. Samozřejmě i pro všechny v tuzemsku. Cenný je i přehled daňové uznatelnosti, pokud prodej cenného papíru a podílu není osvobozený.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

PLATÍ pro rok 2022

Článek doprovází online seminář z prosince 2021, který jsem k tématu připravila – Výplata z vlastního kapitálu – podíly na zisku nebo výplata z jiných vlastních zdrojů. S kódem Peva2022 získáte na online seminář moji SLEVU – 50 % z ceny.

P.

1. Základní test pro výplatu podílů na zisku a vlastních zdrojů podle ZOK pro SRO i AS

Zálohy

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
§ 40/2 ZOK SRO
 i AS
nemusí být schválena VH § 190/2/g ZOK SRO, § 421 ZOK AS

Podíly na zisku

ŘÁDNÁ NEBO MIMOŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA schválená VH § 34/1 ZOK, § 161/1ZOK SRO
§ 348/1 ZOK AS

Základní test pro výplatu podílů na zisku a vlastních zdrojů podle ZOK pro SRO i AS

§ 34 ZOK – Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

(1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2) Částka k rozdělení nesmí v kapitálové společnosti nebo družstvu překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období (1), výsledku hospodaření minulých let (2) a ostatních fondů (3), které může kapitálová společnost nebo družstvo použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou (4). Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo společenská smlouva způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

(3) O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje statutární orgán. Je-li rozdělení v rozporu se zákonem, podíly na zisku nebo jiných vlastních zdrojích se nevyplatí. Má se za to, že ti členové statutárního orgánu, kteří s vyplacením v rozporu se zákonem souhlasili, nejednali s péčí řádného hospodáře.

(4) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti o jeho rozdělení, ledaže zákon, společenská smlouva nebo nejvyšší orgán určí jinak.

(5) Ustanovení tohoto zákona o rozdělení a výplatě jiných vlastních zdrojů se nepoužijí na snižování základního kapitálu.

§ 35 ZOK – Záloha na podíl na zisku

(1) Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že obchodní korporace má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období (0), výsledku hospodaření minulých let (2) a ostatních fondů tvořených ze zisku (3), které může obchodní korporace použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou.

(2) Záloha na podíl na zisku se vrací do 3 měsíců ode dne, kdy řádná nebo mimořádná účetní závěrka byla nebo měla být schválena, ledaže částka zisku k rozdělení vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky dosahuje alespoň součtu záloh na podíl na zisku vyplacených v souladu se zákonem a nejvyšší orgán rozhodl o rozdělení této částky.

§ 40 ZOK – Omezení rozdělení a výplaty podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích

(1) Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

(2) Jsou-li v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, nesmí kapitálová společnost nebo družstvo rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud není částka k rozdělení podle § 34 odst. 2 alespoň rovna neodepsané části nákladů na vývoj. O částku neodepsaných nákladů na vývoj se snižuje částka k rozdělení podle § 34 odst. 2. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky. (Přesun z § 28 odst. 7 ZÚ novelou č. 33/2020 Sb.)

(3) Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku.

(4) Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl v důsledku odstavce 3 vyplacen do konce účetního období, zaniká. nevyplacený zisk nebo jiné vlastní zdroje kapitálová společnost nebo družstvo převede na účet nerozděleného zisku minulých let. To neplatí pro společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáře.

(5) Obchodní korporace nesmí poskytnout bezúplatné plnění společníkovi nebo osobě jemu blízké. To neplatí, jedná-li se o:

 1. obvyklé příležitostné dary,
 2. věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel,
 3. plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům slušnosti, nebo
 4. výhodu poskytovanou obchodní korporací podle zákona

Kapitálové společnosti

Společnost s ručením omezeným

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

§ 161

(1) Společníci se podílejí na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v penězích.

(2) Společnost vyplatí podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí na adresu společníka nebo bezhotovostním převodem na jeho účet, ledaže společenská smlouva nebo usnesení valné hromady určí jinak.

(3) U podílů, se kterými je spojen pevný podíl na zisku, se usnesení valné hromady o rozdělení podílu na zisku nevyžaduje. nestanoví-li společenská smlouva jinak, pevný podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, z níž právo na podíl na zisku vyplývá.

Akciová společnost

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

§ 348

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.
Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

(2) Neurčí-li stanovy jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích v penězích.

(3) U akcií, s kterými je spojen pevný podíl na zisku, se rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení nevyžaduje. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky, neurčí-li stanovy jinak.

(4) Podíl na zisku ani na jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem.

(5) Odstavec 4 se nepoužije na zálohy podle § 35.

§ 349

Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.

§ 350 – zrušen

§ 351

Neurčí-li stanovy jiný den, je rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích rozhodný den k účasti na valné hromadě, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

§ 352

(1) Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla.

(2) V případě, že byly vydány nebo mají být vydány k uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích kupóny podle jiného právního předpisu, je toto právo převoditelné pouze s kupónem.

(3) Kupóny může společnost vydat i před rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku za účetní období, k němuž se kupón vztahuje. Ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

§ 353 – Hlasovací právo

(1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

(2) Stanovy mohou omezit výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře, a to ve stejném rozsahu pro každého akcionáře nebo i pro jím ovládané osoby.

Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů  platný od 1. 6. 2021

§ 53

(1) Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

(2) Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

(3) Právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, který nebyl podle odstavce 1 nebo 2 vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.

 2. Zobrazení vlastních zdrojů v rozvaze

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2022

unikátní 20denní vzdělávací program / full HD kvalita

13. 4. 2022 – 24. 6. 2022 / 9. ročník

 • 12. den (2. 6. 2022) bude věnován mj. i změnám vlastního kapitálu s Pěvou

DAŇOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2021

unikátní 18denní vzdělávací program / ihned k dispozici / full HD kvalita

 • Jeden den byl věnován mj. i změnám vlastního kapitálu s Pěvou

 VÍTE, ŽE PRO VÁS NATÁČÍME ONLINE SEMINÁŘE?

 PODNIKATELSKÁ KONFERENCE 2021

 1. DEN – Účetnictví s Pěvou Čoukovou | ZÁZNAM Z 9. 11. 2021
  4. část tohoto dne je věnována výplatě z vlastního kapitálu
  IHNED K DISPOZICI

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

  ZNÁTE NAŠE PŘÍKLADY?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :