Podléhá Vaše vozidlo předmětu daně silniční?

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Bc. Martin Mikuš

15.1.2016 13:18

Bc. Martin Mikuš
31. 1. 2016 … to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015!
Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout, která vozidla vlastně podléhají předmětu daně silniční a která naopak nejsou předmětem daně.
Zároveň se velmi brzy můžete těšit na příklad na daň silniční pro rok 2015.

PLATÍ pro rok 2015

Současně upozorňujeme na zcela originální publikaci, kterou jsme vydali v loňském roce – Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady, kde nalezneme problematiku daně z nabytí nemovitých věcí a silniční daně pro rok 2015 a problematiku daně z nemovitých věcí pro rok 2015 i rok 2016.

Knihu si můžete zakoupit v našem e-shopu: http://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/


Pro stanovení, zda Vaše vozidlo podléhá předmětu daně silniční je zásadním ustanovením § 2 zákona o dani silniční (dále jen „ZDSL“), neboť se v něm nachází podmínky, za kterých jsou vozidla předmětem ZDSL, resp. výčet podmínek, za kterých vozidla předmětem daně nejsou.

 

Pro správné uplatnění nejen tohoto ustanovení je pak potřebná znalost zejména:

 • zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
  č. 56/2001 Sb.“),
 • vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“),
 • směrnice 92/106/EHS, o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované dopravy zboží mezi členskými státy,
 • směrnice 1999/62/ES, o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění směrnice 2006/38/ES.

 

S účinností od 1. 1. 2014 bylo ustanovení § 2 ZDSL přeformulováno v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, a to v návaznosti na tyto předpisy:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a
 • zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

 

§ 2 odst. 1 ZDSL stanoví 4 základní podmínky, které musí být splnění, aby vozidlo bylo předmětem daně silniční. Tyto podmínky musí být splněny kumulativně, tj. všechny najednou.

 

 Jedná se o následující:

1.  Musí se jednat o silniční vozidlo

tj. tak jak je silniční vozidlo definováno v § 2 odst. 1 a 3 a v § 3 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Silniční vozidlo je tedy motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí. Přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do soupravy.

 

Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:

a) motocykly (M) – kategorie L – motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly

b) osobní automobily (OA) – kategorie M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče)

c) autobusy (AB) – kategorie M2 – 3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost u kategorie M2 nepřevyšuje 5000 kg a u kategorie M3 převyšuje 5000 kg

d) nákladní automobily (NA) – kategorie N1 – 3 – motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů

N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg

N2 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12000 kg

N3 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

e) speciální vozidla (SA) – kategorie N1 – 3 – určené k provádění speciálních činností

f) přípojná vozidla (PV) – kategorie O1 – 4

O1 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti nejvýše 750 kg

O2 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 750 kg, ale nejvýše 3500 kg

O3 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 3500 kg, ale nejvýše 10 000 kg

O4 – přípojná vozidla o nejvyšší přípustné hmotnosti přes 10 000 kg

g) ostatní silniční vozidla – kategorie R

 

Přičemž ostatní silniční vozidla kategorie R nejsou předmětem daně silniční, neboť jsou vyloučena z předmětu daně v § 2 odst. 4 písm. a) ZDSL.

Rozhodujícím pro určení zda se jedná o silniční vozidlo, je zápis druhu případně kategorie vozidla v osvědčení o registraci vozidla, tj.
v tzv. velkém technickém průkazu vozidla.

2.  Vozidlo musí být registrováno v České republice.

Toto pravidlo je zakotveno v § 6 a následujících ustanoveních zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zjednodušeně lze uvést, že vozidlo je registrováno, pokud mu byla přidělena standardní registrační značka (neboli státní poznávací značka vozidla) příslušným registračním úřadem, tj. úřadem obce s rozšířenou působností.

 

Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky:

a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo

b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

 

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, pak upravuje způsob vedení registru silničních vozidel, způsob zápisu údajů do registru silničních vozidel, jejich rozsah a obsah, vzory tiskopisů používaných pro vedení registru silničních vozidel, údaje zapisované do dokladů k silničnímu vozidlu, způsob jejich zápisu a registrační značky, jejich formu, obsah a způsoby umístění na silničním vozidle a zvláštním vozidle.

3.  Vozidlo musí být provozováno v České republice.

Vozidlo, které je provozované (používané) na pozemních komunikacích na území České republiky.

 

4.  Vozidlo musí být používáno:

 • Poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů

 

Jaká vozidla a zda vůbec jsou předmětem daně silniční u těchto subjektů, je nutno vycházet ze znění § 18a zákona o daních z příjmů.

 

Veřejně prospěšným poplatníkem se dle § 17a zákona o daních z příjmů rozumí poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

 

U veřejně prospěšných poplatníků jsou předmětem daně z příjmů vždy příjmy z reklam, z členských příspěvků, v podobě úroku,
a příjmy z nájemného. Vozidla používaná pro dosažení těchto příjmů jsou předmětem daně silniční vždy.

 

 • Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů

 

Pro účely daně silniční v tomto případě není důležité, zda poplatník vede či nevede účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, či vede nebo nevede daňovou evidenci dle § 7b zákona o daních z příjmů. V souvislosti s tím, zda je vozidlo předmětem daně silniční není ani rozhodující způsob uplatňování výdajů pro účely daně z příjmů, tj. zda poplatník uplatňuje výdaje skutečně prokázané nebo uplatňuje tzv. paušální výdaje dle § 7 odst. 7 zákona o daních příjmů. Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky pro zdanění daní silniční, je silniční vozidlo předmětem této daně.

 

Předmětem daně silniční však není vozidlo používané v souvislosti s příjmy zdaňovanými dle § 9 zákona o daních z příjmů, tj. ve spojitosti s příjmy z pronájmu, a dle § 10 zákona o daních z příjmů, tj. ve vazbě na ostatní příjmy – příjmy z příležitostných činností.

 

Předmětem daně silniční jsou také vozidla, jež použije fyzická osoba – zaměstnanec pro svého zaměstnavatele, pokud tomuto zaměstnanci za použití vozidla přísluší vyplacení cestovních náhrad ve smyslu ustanovení zákoníku práce.

 

V § 2 odst. 2 jsou taxativně vyjmenovány subjekty, které se dle ZDSL považuje za veřejně prospěšné poplatníky, neboť v § 17a odst. 2 zákona o daních z příjmů je uvedeno, že tyto subjekty zákon o daních z příjmů nepovažuje za veřejně prospěšné poplatníky. Pod písmenem b) tohoto ustanovení nalezneme Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář a pod písmenem d) tohoto ustanovení nalezneme zdravotní pojišťovnu. V souvislosti s tímto ustanovením upravující výčet poplatníků, kteří nejsou podle zákona o daních z příjmů veřejně prospěšnými poplatníky, je zde výslovně stanoveno, že pro účely ZDSL Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář a zdravotní pojišťovna jsou považovány za veřejně prospěšné poplatníky daně z příjmů právnických osob. U těchto zmíněných a zákonem o dani silniční výslovně vyjmenovaných subjektů bylo zachování režimu zdanění vozidel tak, jak byl stanoven do 31. 12. 2013.

 

§ 2 odst. 3 říká, že bez ohledu na to, zda vozidlo splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 1 ZDSL je předmětem daně vždy, pokud se jedná o vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určené výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice. Toto ustanovení tak implementuje do českého právního řádu směrnici 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, ve znění směrnice 2006/38/ES.

 

Jednou z podmínek je tedy registrace vozidla v České republice. V případě uložení registračních značek tzv. do depozita v souladu
s § 12 zákona č. 56/2001 Sb., dojde k vyřazení silničního vozidla z provozu a za celé měsíce takto vyřazené vozidlo není předmětem daně silniční.

 

Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu odevzdá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu o jeho vyřazení z provozu.

 

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Obecní úřad obce s rozšířenou působností současně s rozhodnutím
o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu vrátí vlastníkovi silničního vozidla osvědčení o registraci silničního vozidla a tabulky
s přidělenou registrační značkou a vyznačí ukončení vyřazení z provozu v technickém průkazu silničního vozidla.

 

 

 

 

Předmětem daně silniční tedy nejsou:

V § 2 odst. 4 jsou uvedena vozidla, která předmětem daně silniční nejsou:

 • speciální pásové automobily
 • ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, tj. vozidla kategorie R dle zákona č. 56/2001 Sb.
 • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla – viz další odrážka,
 • zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu, tj. vozidla uvedené v § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., tzn.:

a) zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla,

b) pracovní stroje samojízdné,

c) pracovní stroje přípojné,

d) nemotorové pracovní stroje nebo nemotorová vozidla tažená nebo tlačená pěšky jdoucí osobou,

e) vozíky pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje jeden metr, jejich konstrukční rychlost převyšuje 6 km.h-1 nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg.

 

Zvláštním vozidlem se rozumí i mobilní stroj, průmyslové zařízení schopné přepravy nebo vozidlo bez karoserie, v nichž je zabudován spalovací motor.

Ačkoliv jsou v tomto ustanovení ZDSL vyloučeny z předmětu daně pouze zemědělské a lesnické traktory, tak předmětem daně silniční nejsou žádné traktory, neboť jsou v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., zařazeny mezi zvláštní vozidla. Přitom je třeba uvést, že typem silničního vozidla se rozumí silniční vozidlo určité kategorie, jež se shoduje alespoň v základních znacích. Typ vozidla může zahrnovat varianty a verze. Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí stanoví pro jednotlivé kategorie prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel. Základní znaky pro určení typů, variant a verzí silničních vozidel, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorie T, C, R a S jsou uvedeny v příloze
II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů.

 

Traktorem je každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km.h-1, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických pracích neslo náklad nebo může být vybaveno sedadly pro spolujezdce.

 

Vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka, tj.:

 • registrační značka pro historická vozidla

Při registraci historického vozidla místně příslušný úřad na základě předložení protokolu o platném testování vydá průkaz historického vozidla a osvědčení o registraci vozidla. Historickému vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro historická vozidla a vydá tabulku s registrační značkou pro historické vozidlo.

 • registrační značka pro manipulační provoz
 • registrační značka pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla
 • registrační značka pro zkušební provoz
 • registrační značka pro sportovní vozidla

Při registraci sportovního vozidla místně příslušný úřad vydá technický průkaz vozidla. Sportovnímu vozidlu přidělí zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a vydá tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo. Vydání registrační značky pro sportovní vozidlo vyznačí místně příslušný úřad v technickém průkazu a v průkazu sportovního vozidla, který vydává právnická osoba, které bylo uděleno oprávnění Mezinárodní automobilovou federací (Fédération Internationale de l'Automobile) nebo Mezinárodní motocyklovou federací (Fédération Internationale de Motocyclisme).

 

 

Příklad

Dne 15. 11. 2015 byl obchodní korporací pořízen traktor, a to společně s radlicí, za účelem zimní údržby v areálu provozovny obchodní korporace. Obchodní korporací byly předloženy registračnímu místu doklady k provedení zápisu změny vlastníka (provozovatele) '
v registru silničních vozidel a v technickém průkazu dne 20. 11. 2015.

V technickém průkazu vozidla jsou uvedeny následující údaje:

 • označení druhu a kategorie vozidla                                       TR-T
 • počet náprav – z toho poháněných                                      2-1
 • zdvihový objem válců motoru (cm3)                                    3922
 • největší přípustná/povolená hmotnost (kg)                         5090/5090
 • největší přípustné/povolené hmotnosti náprav (kg)             1460/1460-3530/3530
 • datum první registrace vozidla                                            20. 11. 2015
 • datum první registrace vozidla v ČR                                    20. 11. 2015

Řešení: Vozidlo není předmětem daně silniční v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 ZDSL

 

 

Judikatura

Rozsudek NSS 9 Afs 128/2014-38 z 23. října 2014  říká, že DSL není poplatkem (mýtným) za užívání silniční či dálniční sítě, ale majetkovou daní, předmětem jsou vozidla dle § 2 ZDSL a poplatníkem primárně provozovatelé dle RSMV.

„Předmětem daně je vozidlo konkretizované v zákoně, které má vydanou příslušnou státní poznávací značku, není vyřazeno z registru a opravňuje jeho provozovatele (vlastníka) k provozu.“

„Je-li vozidlo z evidence vyřazeno, nevztahují se na jeho vlastníka na jedné straně oprávnění, jež jsou evidencí v registru podmíněna (provozovat vozidlo na pozemních komunikacích), na druhé straně se na něho ovšem nevztahují ani povinnosti spojené s provozem. Pokud k vyřazení nákladních vozidel, podléhajících DSL, z RSMV nedojde, skutečnosti uvedené v § 2 ZDSL nadále trvají, a nemůže ve vztahu k nim ani dojít k zániku daňové povinnosti.“

„Je nepochybné, že DS vozidla podléhající DSL z RSMV nevyřadil, byl evidován jako jejich provozovatel, a proto byl povinen silniční daň uhradit, neboť pro vznik a trvání daňové povinnosti k DSL u těchto vozidel je irelevantní, zda vozidla byla či nebyla fakticky používána
k podnikání.“

 

Rozsudek 1 Afs 54/2012-40 z 15. srpna 2012  říká, že DSL je vybudována na formálním stavu zápisů v registru silničních vozidel; takovýto formální přístup při vymezení jednotlivých konstrukčních prvků daně je u majetkových daní obvyklý; nelze hovořit o přepjatém formalismu.

„I kdyby skutečně došlo k převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nedochází tím automaticky ke změně osoby poplatníka silniční daně, dokud není převod vlastnického práva promítnut též do registru silničních vozidel a tím i do technického průkazu vozidla.“

„Byl-li by stěžovatel dostatečně bdělý a střežil si svá práva, dohlédl by na to, aby byla provedena změna vlastníka vozidla v registru silničních vozidel. Pokud stěžovatel nebyl dostatečně bdělý, musí plně snášet negativní důsledky, které pro něj z toho plynou, a to včetně obtížné důkazní situace, v níž se ocitl a která se blíží stavu důkazní nouze.“

 

Rozsudek 30 Af 45/2012 z 22. července 2014  říká, žeDSL je vybudována na formálním stavu zápisů v registru silničních vozidel
(viz 1 Afs 54/2012-40 a 1 Afs 79/2012-42)

Silniční daň je konstruována tak, že zohledňuje pouze formální stav zápisu v evidenci, nikoliv skutečné majetkové vztahy do evidence nepromítnuté a je pak na převodci majetku, aby střežil svá práva včasným a řádným plněním svých povinností docílil provedení příslušných zápisů v evidencích a teprve tímto krokem dosáhl zániku svých daňových povinností. Kupní ani darovací smlouvy nepromítnuté do registru silničních vozidel a technického průkazu nemohou ovlivnit posouzení otázky, kdo je v souzené věci poplatníkem daně silniční. A byť žalobce uvedl, že vozidla v daném zdaňovacím období již neexistovala, nepředložil nic, co by tato tvrzení podporovala a neunesl tak ve vztahu k nim důkazní břemeno.


čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace