Podrozvahové účty pro územní samosprávné celky, DSO a příspěvkové organizace

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Podrozvahové účty pro územní samosprávné celky, DSO a příspěvkové organizace (PDF, 266.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

4.11.2020 23:55

Ing. Pěva Čouková
Podrozvahové účty – tak trochu neznámá pro podnikatele, více známá pro účetní z oblastí vybraných účetních jednotek – veřejného sektoru.
Je zde komplexní přehled, co se kam zachycuje u obcí a příspěvkových organizací. Může nás zaujmout ta šíře, co vše má být zachyceno na podrozvahových účtech. A víte, jaké je pravidlo, kdy účtujeme na tyto účty, a kdy naopak účtování rušíme?
Co stojí určitě za zmínku, že odepsané pohledávky se ponechávají v podrozvaze jenom tehdy, když je předpoklad plnění. Což může v praxi znamenat, že nikdy… Rozhodně není myšleno, že zde zahrneme každou odepsanou pohledávku.
A jak už víte, zákon o účetnictví máme jeden, můžete se od účetních účtujících podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. přiučit u podnikatelské účetní účtující podle vyhlášky č. 500 /2002 Sb.
Obdobné čtení u podnikatelů nenajdeme, můžete použít, ať účtujete podle kterékoliv vyhlášky.

Pěva

PLATÍ pro rok 2020

Článek je ukázkou z připravované publikace Účetního Portálu Teorie pro veřejnou správu – obce, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace.

Podstata účtování na podrozvahových účtech je ta, že do rozvahy účetní jednotky se neúčtují všechny závazky a pohledávky, které existují. Pokud nejsou splněny všechny podmínky pro provedení zápisu do hlavní knihy, účetní jednotka uvede tyto zápisy do podrozvahových účtů.

Vyhláška č. 410/2009 Sb. v §§ 49–54 naprosto přesně definuje, kdy a kam je nutné pohledávky a závazky, které nelze účtovat do rozvahy, účtovat formou podrozvahových účtů. Účtuje se zde podvojně s protiúčtem 999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům. Účtuje se o ohledem na významnost, vždy jsou významné prostředky ze zahraničí (transfery). V okamžiku, kdy lze účtovat do knih rozvahových účtů, podrozvahové účty se zruší. Účetní předpisy používají termín podmíněná aktiva, podmíněná pasiva, tedy ta, která ještě nelze zaúčtovat do rozvahy.

Podrozvahové účty také plní roli evidence majetku, který byl zahrnutý jednorázově do nákladů a není již zachycený v rozvaze (například odepsané pohledávky, majetek zaúčtovaný přímo do spotřeby).

Například smlouva o budoucí koupi majetku je při podpisu podle práva závazkem, přesto se o ní neúčtuje. Pokud bude závazek v budoucnu významný, je nutno jej zaúčtovat prostřednictvím podrozvahových účtů:

Účtování

MD

999 – Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

DAL 

971– Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv, případně

974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech, bod 5.

Účetní jednotky jsou povinny v příloze účetní závěrky [§ 18 odst. 1 písm. c)] vždy uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě o odchylkách od těchto metod podle odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Vybrané účetní jednotky uvádějí v příloze účetní závěrky též informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů.

(§ 7 odst. 5 ZÚ)

Jiná aktiva a jiná pasiva, o kterých účtují vybrané účetní jednotky účetními zápisy v knihách podrozvahových účtů, se v případě skutečností, o kterých účetní jednotky účtují v souvislosti s budoucím přírůstkem nebo úbytkem majetku nebo jiného aktiva, závazku nebo jiného pasiva, ke kterému může dojít na základě stanovené podmínky nebo podmínek, oceňují předpokládanou výší ocenění této složky majetku či jiného aktiva nebo závazku či jiného pasiva.

Poznámka: Jedná se o tzv. podmíněné pohledávky – závazky.

(§ 25 odst. 2 ZÚ)

HLAVA VII vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Uspořádání a označování podrozvahových účtů stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce (§ 47 – § 54)

(1) V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 49 až 54, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle § 19 odst. 7 zákona.

(2) Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 zákona účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.

(3) Součet obratů na straně MÁ DÁTI a součet obratů na straně DAL podrozvahových účtů se musí rovnat.

(4) Hodnoty položek přílohy části „A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů“ se vykazují s kladným znaménkem podle zůstatků zjištěných na jednotlivých podrozvahových účtech, s výjimkou položky „P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“.

(5) Hodnota položky „P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“ se stanoví jako součet položek

 • „P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek“,
 • „P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek“,
 • „P.I.3. Vyřazené pohledávky“,
 • „P.I.5. Ostatní majetek“,
 • „P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,
 • „P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,
 • „P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů“,
 • „P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou“,
 • „P.IV. Další podmíněné pohledávky“,
 • „P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů“,
 • „P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů“,
 • „P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů“,
 • „P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva“ a 
 • „P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva“ snížený o součet položek
 • „P.I.4. Vyřazené závazky“,
 • „P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,
 • „P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“,
 • „P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů“,
 • „P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů“,
 • „P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů“,
 • „P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů“,
 • „P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku“,
 • „P.VII. Další podmíněné závazky“,
 • „P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva“ a 
 • „P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva“.

(6) Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této Vyhlášky považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.

(§ 48 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech – bod 5 – Podrozvahové účty

5.1. V knihách podrozvahových účtů se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, a to jak v průběhu účetního období, tak ke konci rozvahového dne.
5.2. V knihách podrozvahových účtů se na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 až 99 v souladu s ustanoveními § 47 až 54 vyhlášky účtuje o významných skutečnostech, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, nebo jejichž zachycení a zobrazení v účetní závěrce podává jejímu uživateli informaci využitelnou pro jeho rozhodování nebo úsudek.
5.3. Zápisy v knize podrozvahových účtů se uskutečňují tak, že se provádí na stranu MÁ DÁTI nebo na stranu DAL podrozvahového účtu, která je stejná jako při předcházejícím nebo následujícím zápisu na příslušný (související) účet v hlavní knize, a to v souladu s ustanovením bodu 6.2. Zápisy na účtu 999 se provádí tak, že strana MÁ DÁTI zajišťuje podvojný zápis na straně DAL jiného podrozvahového účtu, a naopak.
5.4. Zjistí-li účetní jednotka, že nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů a tato skutečnost zakládá povinnost provedení zápisu v hlavní knize, provádí se zápis v knize podrozvahových účtů a zápis v hlavní knize ve stejný okamžik (například jsou již splněny všechny podmínky pro účtování o pohledávce, a proto zanikají podmínky pro účtování o podmíněné pohledávce). Okamžik zápisů v těchto knihách je také stejný, pokud zanikl důvod pro zachycení určité skutečnosti v hlavní knize, a z toho důvodu je účtováno o snížení určité položky aktiva nebo pasiva, a zároveň byly splněny podmínky pro zápis v knize podrozvahových účtů (například uplynutím času došlo k promlčení pohledávky, avšak je zde předpoklad úhrady dluhu ručitelem nebo jsou splněny podmínky pro upuštění od vymáhání pohledávky podle jiného právního předpisu a zároveň účetní jednotka již nemá povinnost vykazovat pohledávku v rozvaze, avšak má povinnost tuto pohledávku nadále sledovat).

ČÚS 701 – Účty a zásady účtování na účtech – bod 6 – Účetní zápisy

6.7. Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se považuje informace za významnou, pokud je využitelná pro uživatele účetní závěrky sestavované ke konci rozvahového dne nebo pro rozhodování řídících pracovníků účetní jednotky nebo je nutná pro plnění dalších informačních povinností účetní jednotky; s ohledem na tuto významnost může v případě některých účetních případů být okamžikem účtování na podrozvahových účtech rozvahový den. Za významnou informaci se považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. – Příloha (účetní závěrky)

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky (§ 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

č.

Název podrozvahového účtu

Účtování

MD

DAL

P.I

1

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek“ – 7 000 Kč1 nebo méně.

[§ 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. písm. a)]

901

999

P.I

2

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce „A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek“ – 3 000 Kč1 nebo méně.

[§ 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. písm. b)]

902

999

P.I

3

Vyřazené pohledávky

obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

[§ 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. písm. c)]

905

999

P.I

4

Vyřazené závazky

obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela anebo zčásti splní; dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování.

[§ 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. písm. d)]

999

906

P.I

5

Ostatní majetek

obsahuje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu, pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

[§ 49 vyhlášky č. 410/2009 Sb. písm. e)]

909

999

...


1 Možno snížit limit ve vnitřním předpise

2 Krátkodobý/dlouhodobý

3 Změna reálné hodnoty závazku vrátit cenný papír (kolaterál), který účetní jednotka zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískala zpět, se účtuje prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů (§ 74 vyhlášky č. 410/2000 Sb.).

LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK O ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Vzdělávací program SPECIALISTA PRO VEŘEJNOU SPRÁVU, 2. ročník

https://specialista-verejnasprava.cz/

Přednáším já – Pěva Čouková a je to průřez problematikou obcí a příspěvkových organizací.

UKONČENO 13. 2. 2020, záznam 10 dnů přednášek.

Akreditováno MV ČR i jako ON-line program!!!

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ JEN ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

K problematice veřejného sektoru je na Účetním Portálu mnoho článků.

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ VIDEA

Pokud půjdete do balíčku GOLD, tak na Vás čekají:

Videosemináře se Simonou Pacákovou :

Máme další videosemináře… webináře…

A mnoho přehledů a pomůcek od Účetního Portálu…

S členstvím balíček GOLD získáváte slevu na všechny produkty Účetního Portálu.

Informace o členství zde.

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

NOVINKA letošního podzimu:

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 KUPTE SI balíček SILVER A PŘEJDĚTE BEZ DOPLATKU DO balíčku GOLD. ANEBO POJĎTE DO TOHO NAPLNO A POJĎTE DO balíčku GOLD

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…


Krásné dny…

Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :