DPH-§075-001 - Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§75-001 - řešení 2015 (PDF, 167.9 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§75-001 - zadání 2015 (PDF, 137.6 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková , Ing. Mgr. Olga Hochmannová 

21.2.2015 21:55

Ing. Pěva Čouková Ing. Mgr. Olga Hochmannová
Předchozí verze: Pořízení a využití automobilu s poměrným nárokem na odpočet

PLATÍ pro rok 2015

Firma – právnická osoba pořizuje osobní automobil. V této souvislosti byly vystaveny v roce 2014 tyto doklady:

28. 5. –   zaplacena záloha ve výši 20 000 Kč + 21 % DPH – doklad k přijaté platbě

22. 7. –   převzato vozidlo, celková hodnota vozu činí 700 000 Kč + 21 % DPH, odečtena záloha ve výši 20 000 Kč od základu daně bez DPH

27. 7. –   automobil zaregistrován do registru vozidel a přidělena SPZ

 

Plátce hodlá nárok na odpočet daně na vstupu uplatnit v poměrné výši (pouze 75%), neboť automobil bude přidělen zaměstnanci, který ve společnosti již pracuje dlouho a jeho podíl soukromých jízd se vždy vešel do 25% celkového počtu ujetých kilometrů (§ 75 ZDPH).

Jedná se o kvalifikovaný odhad, protože nebyla žádná historie - § 75 odst. 4 ZDPH

 

Účetní řešení:

Č.

Datum

Text

MD

D

1.

28. 5.

Záloha na pořízení vozidla

(hrazeno hotově)

24 200

 

 

 

DPH daňový doklad k přijaté platbě

(plný nárok)

4 200

 

 

2.

22. 7.

Pořízení automobilu

700 000

 

 

 

DPH 75% nárok

- podle kvalifikovaného odhadu

110 250

 

 

 

DPH 25% - neuplatněna

- podle kvalifikovaného odhadu

36 750

 

 

 

Zúčtování zálohy

20 000

 

 

 

Zúčtování DPH k záloze

4 200

 

 

3.

27. 7.

Poplatek za registraci

800

 

 

4.

27. 7.

Zařazení automobilu

737 550

 

 

5.

23. 8.

Úhrada faktury

822 800

 

 

 

Č.

Datum

Text

Poměrný nárok

§ 75/1 ZDPH

Plný nárok - zdanění na výstupu § 75/2 ZDPH*)

MD

D

MD

D

6.

20. 8.

Montáž autorádia (výdaje charakteru technického zhodnocení)

12 000

 

 

 

 

 

 

DPH 75% nárok

 

 

 

 

 

 

 

DPH 25% - neuplatněna

 

 

 

 

 

 7.

31. 8.

SRPEN

Doklad o použití –

Podle skutečného poměru soukromých jízd v 8/2014

30 %

 

 

 

 

 

 

8.

30.10.

ŘÍJEN

Zimní pneumatiky 

30 000

 

 

 

 

 

 

DPH 75% nárok

 

 

 

 

 

 

 

DPH 25% - neuplatněna

 

 

 

 

 

 9.

31.10.

ŘÍJEN

Doklad o použití –

Podle skutečného poměru soukromých jízd v 10/2014

18 %

U tohoto způsobu je nutná kontrola skutečného využití a případná úprava nároku na odpočet daně podle § 75 odst. 4 ZDPH po skončení kalendářního roku.

 

 

 

TENTO POSTUP NELZE ZVOLIT U DLOUHODOBÉHO MAJETKU

Km v srpnu 2014 – skutečnost                                                Km v říjnu 2014 - skutečnost

Veškeré                  1 621 km…100,00 %                     Veškeré                    2 390 km…100,00 %

Soukromé               486 km…  29,98 % => 30 %            Soukromé             430 km… 17,99 % => 18 %

 

*) Názory odborníků na DPH se na použití této metody různí. Metodu podle § 75/2 ZDPH lze podle našeho názoru použít a používáme ji taky u našich klientů.

 

Nárok na odpočet daně v poměrné výši lze uplatnit už u zaplacené zálohy u daňového dokladu z přijaté platby.

Daňové odpisy zrychlené nebo rovnoměrné budou uplatněny ze vstupní ceny ve výši 737 550 Kč, pokud nedojde ke zvýšení vstupní ceny v průběhu prvního roku o technické zhodnocení. - § 29 ZDP.

Silniční daň bude placena poprvé za červenec 2014.

Po skončení roku 2014 musí plátce opravit původní odpočet daně uplatněný u pořízení osobního automobilu podle § 75 odst. 4 ZDPH a další roky musí sledovat úpravu odpočtu daně podle § 78 ZDPH.

Lhůta, po kterou je nutné upravovat odpočet daně, činí podle § 78 odst. 3 ZDPH 5 let, počínaje kalendářním rokem, v němž byl osobní automobil pořízen.

Úpravu odpočtu daně uvede plátce v přiznání k dani z přidané hodnoty za poslední zdaňovací období kalendářního roku - § 78 odst. 6 ZDPH.

 

Rekapitulace:

Dne 22. 7. 2014 při pořízení osobního automobilu uplatněno DPH na vstupu ve výši 110 250 Kč, tj. kvalifikovaný odhad poměrného koeficientu 75 %.

Roky

soukromé jízdy %

služební jízdy %

ZHODNOCENÍ

1.

2014

12

88

 

2.

2015

3

97

 

3.

2016

48

52

 

4.

2017

45

55

 

5.

2018

20

80

 

6.

2019

66

34

 

 

Rok

Výpočet

Částka v Kč

Řádek DP

Poznámky

2014 (první rok)

 

 

 

 

2015

 

2016

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

2018

 

2019

 

 

Celkem vráceno v průběhu 5 let prostřednictvím úpravy odpočtu ............... Kč.

-      z toho opravou odpočtu daně nárokováno ...............Kč

-      z toho vráceno úpravou odpočtu daně ....................Kč

Částka dodatečně uplatněného inkasovaného odpočtu (v našem příkladu oprava odpočtu daně na konci roku 2014 ve výši ............Kč), sníží hodnotu majetku (zápis 343/022), účtování jako zdanitelný výnos doporučujeme využít pouze v případě nevýznamných částek (zápis 343/648).

Částky kráceného nároku na odpočet DPH budou účtovány jako zvýšení hodnoty majetku (v našem příkladu úpravy odpočtu daně v letech 2016 a 2017, zápis 022/343), účtování jako náklad účetní jednotky doporučujeme využít pouze v případě nevýznamných částek (zápis 548/343).

 

§ 75 ZDPH - Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti.

(2) V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování svých ekonomických činností, které plátce použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisejícími, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro účely nesouvisející se svými ekonomickými činnostmi, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). Postup podle tohoto odstavce nelze uplatnit v případě dlouhodobého majetku.

(3) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro ekonomické činnosti plátce (dále jen "poměrný koeficient"). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.

(4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění plátce byl oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví. Je-li vypočtená částka opravy kladná, je plátce oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit. Opravu plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně, jehož se oprava týká.

 

§ 13 odst. 4 ZDPH - Dodání zboží

Za dodání zboží za úplatu se také považuje

a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

 

§ 14 odst. 3 ZDPH - Poskytnutí služby

Za poskytnutí služby za úplatu se pro účely tohoto zákona také považuje

a) poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

 

§ 21 odst. 5 ZDPH - Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

(5) V ostatních případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

c) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného majetku nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce,

 

§ 36 odst. 6 ZDPH - Základ daně

Základem daně je v případě, že se jedná o

a) dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) až e), odst. 5, odst. 6 a podle § 16 odst. 5, cena zboží nebo cena obdobného zboží, za kterou by bylo možné zboží pořídit ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a pokud takovou cenu nelze určit, výše celkových nákladů vynaložených na dodání zboží ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

b) poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 a 4, výše celkových nákladů vynaložených na poskytnutí služby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

§ 78 ZDPH – Úprava odpočtu daně

(1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na odpočet daně.

(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku, pokud nárok na odpočet daně neměl.

(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení 73) a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let.

(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce

a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,

b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,

c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo

 d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

(5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení 73) považuje za samostatný dlouhodobý majetek.

(6) Úpravu odpočtu daně plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést tuto úpravu.

------------------------------------------------------------------

73) § 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 78a ZDPH

(1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení 73) a v případě pozemků, ze součinu

a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a

b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně

1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo

2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.

(2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je

a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,

b) 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

c) poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76.

(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.

(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil jako osoba povinná k dani přede dnem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.

(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a)c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.

------------------------------------------------------------------

73) § 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Pozn.: Formulář k přiznání k DPH naleznete v PDF příloze

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :