PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-013-002 - Pořízení hmotného majetku - stroje s dotací

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-013-002 - řešení 2015 (PDF, 50.1 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-013-002 - zadání 2015 (PDF, 54.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

20.2.2015 17:28

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Pořízení hmotného majetku - stroje s dotací

PLATÍ pro rok 2015

Zaúčtujete operace související s pořízením stroje.

 

  • Hranici pro dlouhodobý hmotný majetek účetní jednotka určila pro veškerý majetek pořizovací cenou vyšší než 40 000 Kč.
  • Stroje a výrobní zařízení se odepisují účetně 48 měsíců, začátek odepisování – měsíc po zařazení majetku.

 

 

Pořízení stroje s dotací

Částka v Kč

MD

Dal

 1.

Pořízení stroje

3 000 000

 

 

2.

Příslib dotace ze státního rozpočtu na pořízení stroje ve výši 600 000 Kč

 

 

 

3.

Nezpochybnitelný nárok na dotaci

ČÚS 017 bod 3.7.

 

 

 

4.

Snížení pořizovací ceny o dotaci

 

 

 

5.

Příjem dotace

 

 

 

6.

Zařazení stroje

 

 

 

7.

 

Odepisování – první měsíc

2 400 000/48 = 50 000

 

 

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek

§ 7 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(11)  Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí  a  povinností stanovených zvláštními právními předpisy12) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

———

12) Například zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění  zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 47 Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

(6) Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem5a)  nebo držitelem5b) . Za dotaci se považují bezúplatná plnění , která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropské unie nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

______

5a) §2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. a zákona č. 315/2008 Sb.

5b)  5b) Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.

 

ČÚS 017 Zúčtovací vztahy

Bod 3.7. Účtová skupina 34 - Zúčtování daní a dotací - Dotace (§ 47 odst. 4 vyhlášky)

O nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 - Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací.

O použití dotace k úhradě nákladů nebo k úhradě jiné ekonomické újmy se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. O použití dotace na úhradu úroků nezahrnovaných do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se ve věcné a časové souvislosti účtuje do ostatních finančních výnosů.

O použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 - Zúčtování daní a dotací se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.

 

§ 29 ZDP odst. 1 ZDP

 

Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti 124) o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu s výjimkou peněžních fondů spravovaných podnikatelskými subjekty se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí (dále jen "veřejné zdroje"), poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení, pokud se tyto prostředky neúčtují podle zvláštního právního předpisu 20) ve prospěch výnosů (příjmů). 

 

124) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

20) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 

Doporučujeme věnovat pozornost vydaným interpretacím, které naleznete na

www.ucetni-portal.cz/interpretace-nur/ nebo www.nur.cz

 

Číslo

Název interpretace

Autor

Schváleno

I-14

Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 

prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.

Ing. František Louša

Antonín Valder

4. 2. 2008

I-22

Dotace v cizí měně

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 

prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.

Ing. Jiří Pelák PhD.

19. 9. 2011

I-27

Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D. 

prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.

11. 11. 2013

I-28

Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

doc. Ing. Ladislav Mejzlík Ph.D.

prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.

11. 11. 2013

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :