Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Judr. Ing. Mária Andraščíková

9.4.2015 11:34

Judr. Ing. Mária Andraščíková
Víte, jaké má zaměstnavatel povinnosti k úřadu práce v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR? Článek JUDr. Ing. Márie Andraščíkové Vám přehledně shrnuje povinnosti stanovené zákonem o zaměstnanosti.

PLATÍ pro rok 2015

V souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany České republiky, stanovuje zaměstnavatelům zákon o zaměstnanosti vícero povinností zejména z důvodu ochrany trhu práce, plnění mezinárodních závazků České republiky, získávání statistických údajů o zahra-niční migraci fyzických osob z důvodu zaměstnání a nároků těchto migrujících osob, souvi-sejících s jejich sociálním zabezpečením.

 

Zákon o zaměstnanosti v § 85 stanoví, že pro účely zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí má stejné postavení jako občan České republiky (tzn. nepovažuje se za cizince) i

 • občan Evropské unie (do této kategorie se zařazuje i občan jiného smluvního státu Doho-dy o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarska, dále pro zjednodušení jen „občan Evropské unie“),

 • rodinný příslušník občana Evropské unie, a

 • rodinný příslušník občana České republiky (pokud není občanem České republiky nebo občanem Evropské unie).

 

Oznámení volného pracovního místa

 

Zaměstnavatel, který hodlá na volné pracovní místo zaměstnat cizince, je podle § 86 odst. 1 zákona o zaměstnanosti povinen oznámit volné místo a jeho charakteristiku, (druh práce, místo výkonu práce, předpokládanou délku trvání výkonu práce) místně příslušné krajské po-bočce Úřadu práce ČR. Oznámení volného pracovního místa se nevyžaduje v případě, že cizinec

 • na základě žádosti obdrží povolení k zaměstnání bez ohledu na situaci na trhu práce (jed-ná se o případy podle § 97 zákona o zaměstnanosti),

 • nepotřebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu (§ 98 zákona o zaměstnanosti),

 • žádá o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání (§ 94 zákona o zaměstnanosti),

 • bude zaměstnán jako držitel zaměstnanecké nebo modré karty, což jsou ve své podstatě duální doklady, který v sobě zahrnují jak oprávnění dlouhodobě pobývat na území daného státu, tak i povolení pracovat ve státě, který kartu vydal. Institut zaměstnanecké a modré karty je podrobně upraven v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 42g a násl. a § 42i a násl. tohoto zákona).

   

  Ve fázi oznámení volného pracovního místa Úřadu práce ČR je pro zaměstnavatele důležité, aby věděl, jak dostatečně odůvodnit, proč je vhodné volné pracovní místo obsadit právě cizincem. Krajská pobočka Úřadu práce je totiž povinna dbát jednoho ze základních cílů státní politiky zaměstnanosti – dosažení maximální možné míry zaměstnanosti občanů České republiky. Povolení k zaměstnání podle § 92 zákona o zaměstnanosti je proto možno cizinci vydat jedině v případě, že se jedná o ohlášené volné pracovní místo (§ 35 zákona o zaměstnanosti), které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných pracovních sil obsadit jinak (tzn. pracovní místo se nepodařilo obsadit uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR). Při vydávání povolení k zaměstnání je Úřad práce ČR povinen při-hlédnout i k situaci na trhu práce.

  Povinnost projednat s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR zejména počty, profese a před-pokládanou délku výkonu práce zaměstnanců se vztahuje i na zaměstnavatele, ke kterému budou na smluvním základě vysláni pracovat na území České republiky zaměstnanci zahra-ničního zaměstnavatele (§ 95 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

   

Informační povinnost

 

Informační povinnost podle § 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti plní zaměstnavatel ve všech případech, kdy hodlá obsadit pracovní místo fyzickou osobou, která není občanem České republiky. Týká se následujících skupin fyzických osob:

 • občana Evropské unie,

 • rodinného příslušníka občana Evropské unie,

 • rodinného příslušníka občana České republiky, který není občanem České republiky ani občanem Evropské unie;

 • cizince, uvedeného v § 98 písm. a) až e) a j) až r) zákona o zaměstnanosti, u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání (v těchto případech se jedná o plnění mezinárodních závazků České republiky), nebo

 • cizince, u kterého se vyžaduje povolení k zaměstnání (§ 95 až § 97 zákona o zaměstna-nosti).

   

  Plnění informační povinnosti spočívá v písemném oznámení informací spojených s výko-nem práce fyzické osoby na území České republiky v případech, kdy

 • fyzická osoba nastoupila k výkonu práce (nutno krajskou pobočku Úřadu práce ČR písem-ně informovat nejpozději v den nástupu fyzické osoby k výkonu práce - § 87 odst. 1 a 2 zákona o zaměstnanosti), písemná informace obsahuje údaje podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti (viz dále);

 • fyzická osoba byla zahraničním zaměstnavatelem vyslána na území České republiky konat práci u tuzemské právnické nebo fyzické osoby, která je povinna oznámit tuto skutečnost nejpozději v den nástupu osoby k výkonu práce; ukončení zaměstnání nebo vyslání je tuzemská právnická nebo fyzická povinna oznámit do 10 kalendářních dnů ode dne skončení výkonu práce nebo vyslání (§ 87 odst. 1 a 3 zákona o zaměstnanosti);

 • za trvání zaměstnání cizince nastane skutečnost, na základě které tento cizinec již nepo-třebuje povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou ani modrou kartu. Informační povinnost se pak plní nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání již nevyžaduje (§ 87 odst. 1 zákona o zaměstnanosti).

   

  Informační povinnosti podléhá i každá změna v již nahlášených údajích a zaměstnavatel je povinen ji nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy změna nastala nebo kdy se o této změně dověděl (§ 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

   

  V souvislosti se zaměstnáváním cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká nebo modrá karta, je zaměstnavatel povinen nahlásit, že cizinec nenastoupil do práce (u povolení k zaměstnání do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy měl cizinec nastoupit do práce, u zaměstnanecké a modré karty do 45 kalendářních dnů ode dne, kdy byly splněny podmínky pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty - § 88 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

  Zaměstnavatel je také povinen informovat krajskou pobočku Úřadu práce ČR o tom, že cizinec ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno, a v případě, že zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z důvodů podle § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, dohodou z týchž důvodů, nebo okamžitým zrušením podle § 56 zákoníku práce, je povinen uvést i důvod skončení zaměstnání cizince. Tuto povinnost je nutno splnit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení zaměstnání cizince - § 88 odst. 2 zákona o zaměstnanosti.

   

  Formuláře týkající se zaměstnávání cizinců jsou dostupné na internetové stránce Úřadu práce ČR - www.uradprace.cz – nebo na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí - http://portal.mpsv.cz/upcr.

   

  Nesplnění oznamovací povinnosti podle § 87 zákona o zaměstnanosti může být kvalifikováno jako přestupek podle § 139 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti nebo správní delikt podle § 140 odst. 1 písm. d) zákona o zaměstnanosti, za který může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

   

Další povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním osob, které nejsou občany ČR

 

Podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen vést evidenci všech zaměstnanců, kteří jsou občany Evropské unie, jejich rodinných příslušníků, rodinných příslušníků občanů České republiky, kteří nejsou občany České republiky ani občany Evropské unie, a evidenci cizinců. Evidence obsahuje zejména identifikační údaje těchto zaměstnanců a údaje týkající se vzdělání a kvalifikace pro sjednaný druh práce, ale i údaje spojené se začátkem a koncem zaměstnání. Tuto evidenci je povinna vést i tuzemská právnická nebo fyzická osoba, pro kterou koná práci v České republice zaměstnanec, který byl svým zahraničním zaměstnavatelem vyslán k výkonu práce na území České republiky.

 

V souvislosti s povinností České republiky transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí do českého právního řádu a jako opatření zaměřené na boj proti nelegální práci je důležitou povinností zaměstnavatelů podle § 102 odst. 3 zákona o zaměstnanosti povinnost uchovávat kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu cizince na území České republiky, a to jak po dobu trvání jeho zaměstnání, tak i další 3 roky od skončení zaměstnávání. V místě pracoviště zaměstnance je zaměstnavatel povinen uchovávat kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu mezi ním a zaměstnancem (§ 136 zákona o zaměstnanosti). Doklady v místě pracoviště není potřeba mít v případě, že zaměstnavatel oznámil nástup zaměstnance do zaměstnání okresní správě sociálního zabezpečení, protože orgány inspekce práce si pro účely kontroly mohou tyto údaje vyžádat způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Zaměstnavatel, který nesplní povinnost vést evidenci podle § 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, se tímto jednáním může dopustit přestupku [§ 139 odst. 2 písm. d) zákona o zaměstnanosti] nebo správního deliktu [§ 140 odst. 1 písm. d) zákona o zaměstnanosti], za který může orgán inspekce práce uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. 

Výňatek z knihy Průvodce mzdovou problematikou 2015 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace