I - 25 - Ocenění po předchůdci

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

Autor Ing. Jiří Pelák Ph.D.

18.03.2013

 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 7odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních standardů. Postup(y) popsaný(é) v této interpretaci poskytuje(í) účetní jednotce návod v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uvedené v účetní závěrce a kdy informační přínosy jsou větší než náklady nutné na jejich získání.

 

Popis problému

1. V případech, kdy společnosti nabývají položky majetku transakcemi, jako jsou fúze a nepeněžní vklady (obecně veškeré případy na které je aplikováno ustanovení §24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví), praxe se značně liší v tom, jak ocenění u nabývající účetní jednotky navazuje na ocenění u předchozí účetní jednotky.

2. Porovnáme-li ocenění před transakcí a po transakci, lze se v zásadě setkat s těmito přístupy:

(a) Položka majetku je chápána jako nově nabytá (analogie klasické koupě) a předchozí ocenění není nijak zohledňováno.

(b) Položka majetku je chápána jako majetek s historií.

3. Pokud se položka chápe jako majetek s historií, existují dále rozmanité způsoby, jak navázat na původní ocenění. V zásadě připadají v úvahu následující možnosti:

(a) Nabývající účetní jednotka příslušné položky přebírá v ocenění předchůdce, přičemž

(i) přebírá i „strukturu“ původní účetní hodnoty, tj. účetní hodnota položky je stále stejně rozdělena na brutto hodnotu, oprávky a opravné položky či

(ii) dochází ke kompenzaci uvedených složek (např. brutto hodnoty a oprávek) původní účetní hodnoty.

(b) Nabývající účetní jednotka změní výši ocenění oproti předchůdci, přičemž při této změně postupuje tak, že např.

(i) ponechá původní brutto hodnotu a podle potřeby upraví původní opravné položky či oprávky (teprve po zrušení všech oprávek a opravných položek zvýší brutto hodnotu),

(ii) ponechá opravné položky či oprávky v původní výši a změní brutto hodnotu,

(iii) původní brutto hodnotu, opravné položky i oprávky změní o stejné procento tak, aby bylo dosaženo cílové netto hodnoty nebo

(iv) brutto hodnotu, opravné položky a oprávky stanoví kvalifikovaným odhadem.

4. Existuje-li výše uvedená škála možností, je otázkou, jak vybrat nejvhodnější metodu.

5. Předmětem této interpretace není, zda při ocenění položek majetku u nabyvatele je vhodnější vycházet z jejich původní účetní hodnoty nebo reálné hodnoty. Tato interpretace se zabývá až problémy, které jsou spojeny s realizací tohoto rozhodnutí.

 

 

Řešení

6. S výjimkou případů uvedených v odst. 7 účetní jednotka, která oceňuje majetek dle ustanovení § 24 odst. 3 písm. a) zákona o účetnictví

(a) v případě, že postupuje podle bodu 1 citovaného ustanovení (dále jen „ocenění v účetních hodnotách předchůdce“), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho netto hodnotu v účetnictví předchůdce,

(b) v případě, že postupuje podle bodu 2 citovaného ustanovení (dále jen „ocenění reálnou hodnotou“), pro stanovení brutto hodnoty majetku použije jeho reálnou hodnotu.

 

Jak při ocenění v účetních hodnotách předchůdce, tak při ocenění reálnou hodnotou jsou tedy oprávky a opravné položky vždy nulové.

7. V případech, kdy nedošlo k faktické změně kontroly nad dotčeným majetkem, tj. transakce, při kterých dochází k nabytí oceňovaného majetku, jsou důsledkem pouze formální reorganizace propojených osob (např. při fúzi sesterských společností), a je-li zvoleno ocenění v účetních hodnotách předchůdce, je alternativně možné přebrat veškeré složky tohoto účetního ocenění, tj. původní brutto hodnotu, oprávky i opravné položky.

8. Je-li přebírán odepisovatelný majetek, je nutné, aby přebírající účetní jednotka přehodnotila původní odpisové plány tak, aby navazovaly na rozhodnutí o způsobu ocenění a odpovídaly plánovanému využití majetku.

9. Účetní jednotka v příloze popíše, jak bylo přistoupeno k přecenění po předchůdci.

 

Zdůvodnění závěrů

10. Účetní předpisy neobsahují konkrétní postup, jak prakticky provést přecenění nebo jak pokračovat v ocenění použitém předchozí účetní jednotkou. K volbě daného postupu nelze v zásadě využít kritéria věrného a poctivého zobrazení, neboť postupy, které připadají v úvahu, není možné seřadit podle toho, jak věrně zobrazující podstatu transakce. To je způsobeno tím, že transakce, při kterých se ocenění po předchůdci řeší, se účtují a vykazují v souladu s jejich formou, nikoli však podstatou.

11. Proto pro volbu metody je třeba hledat jiné kritérium, a tímto by měl být zejména princip srozumitelnosti. Většina z množiny technicky možných metod uvedených v odstavci 2 a 3 není sama o sobě srozumitelná, jejich pestré použití v praxi je srozumitelnější ještě méně. Proto se jako nejlepší cesta jeví vybrat z možných metod tu nejsrozumitelnější a ostatní možné metody neaplikovat.

12. Za nejsrozumitelnější metodu se v této interpretaci považuje postup, kdy účetní jednotka při prvotním ocenění nabývaného majetku postupuje analogicky jako při pořízení majetku, tj. majetek je zaúčtován v jedné částce, která je jeho brutto hodnotou. Tuto „pořizovací cenu“ zákon umožňuje stanovit jako rovnu ocenění u předchůdce nebo na úrovni reálné hodnoty. Je-li majetek právě nabyt, není srozumitelné (s výjimkou případů uvedených v odst. 7) v takovém okamžiku účtovat o jeho oprávkách resp. opravných položkách.

13. V případech uvedených v odst. 7 je zachována naprostá ekonomická kontinuita činností spjatých s daným majetkem. K takové situaci dochází při reorganizacích v rámci ekonomických skupin, kdy majetek je stále pod stejnou (ultimátní) kontrolou, tj. mění se jen firma obchodní společnosti, ale vše ostatní zůstává zachováno. V takovém případě je kontinuita činností vyjádřena právě zachováním stávajícího ocenění včetně jeho rozdělení na jeho různé složky (brutto, oprávky, opravné položky). Protože kontinuita činnosti a kontroly nad majetkem je doprovázena kontinuitou účetního ocenění, vyhovuje takový postup principu srozumitelnosti.

14. Zachování stávajícího ocenění umožňuje § 24 odst. 3 písm. a bod 1 zákona o účetnictví. Toto ustanovení neřeší, zda toto ocenění má představovat novou brutto hodnotu přebíraného majetku či toto ocenění je možné převzít včetně jeho struktury, tj. v brutto ceně a souvisejících korekcích vykázaných předchůdcem. Převzetí struktury ocenění nezabraňuje ani §25 zákona, který pro aktiva v zásadě vyžaduje použití pořizovacích cen, protože citované ustanovení §24 a ustanovení §25 se navzájem vylučují (výslovnou podmínkou pro použití §24 odst. 3 zákona je nemožnost postupu dle §25 zákona; pokud dojde k postupu dle §24, nelze výsledek podrobit požadavku na soulad s ustanovením §25).

15. Požadavky této interpretace vycházejí zejména z

(a) § 19 odst. 6 zákona o účetnictví, který vyžaduje, aby účetní závěrka byla srozumitelná. Tento požadavek nemůže být splněn, pokud pečlivě nebudou zváženy možné metody ocenění, vybrána nejvhodnější a tento výběr bude v příloze zdůvodněn a

(b) § 39 odst. 5 až 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb., které vyžadují, aby příloha informovala o použitých účetních metodách, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu informací obsaženou v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Dále je nutné uvést způsob stanovení oprávek, opravných položek, reálných hodnot a řadu dalších informací. Bez údajů o metodách ocenění převzatých položek majetků se účetní závěrka stane neúplnou.

 

Datum schválení: 18.3.2013

Zpracovatel: Jiří Pelák, pelak@vse.cz

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace