512/15.11.17 - Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Mgr. Ing. Magdaléna Králová

15.11.2017

Přechod daňových práv a povinností při přeměnách veřejně prospěšných poplatníků
 1. Popis problematiky

Cílem tohoto příspěvku je potvrdit návaznost daňových práv nástupnických veřejně prospěšných poplatníků po přeměně, tak jak ji umožnila nová civilní legislativa, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejm. § 174 a násl. v obecné úrovni, konkrétně pak § 274 a násl. a § 288 a násl. pro spolky a dále § 382 a násl. pro nadaci, s přiměřeným použitím pro nadační fond a ústav.

 

Z civilněprávního hlediska se jedná o daný typ přeměn daný zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník s účinnosti od 1. 1 2014:“

 • Fúze § 274 a násl. (pro spolky), § 382 a násl. (pro nadace s přiměřeným použitím pro nadační fond a ústav)
 • Rozdělení § 288 a násl. (pro spolky)

Dále pak fúze a rozdělení veřejně prospěšných korporací v obecné právní úpravě v souladu s § 174 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravené konkrétně ve speciálních zákonech, příkladmo pro honební společenstva v § 25 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

 

 1. Daňový dopad

 

 • Daňové dopady přeměn řešené zákonem o daních z příjmů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů řeší detailně problematiku fúze a rozdělení v § 23c. V situacích, které mohou nastat i při výše definovaných přeměnách veřejně prospěšných poplatníků, řeší uvedené ustanovení tak, že

 • Dle odst. 4 se příjmy nástupnické korporace vzniklé z důvodu přecenění majetku a dluhů nezahrnují do základu daně
 • Dle odst. 8 písm. a) převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou korporací za podmínek, které by platily pro zanikající nebo rozdělovanou korporaci, pokud by se přeměna neuskutečnila a pokračovat v jejich tvorbě
 • Dle odst. 8 písm. b) převzít vyměřenou daňovou ztrátu, která dosud nebyl uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně zanikající nebo rozdělovanou korporací
 • Dle odst. 8 písm. c) převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo rozdělované korporaci podle § 34 odst. 4 a 5 (podpora výzkumu a vývoje) a které nebyly dosud zanikající nebo rozdělovanou korporací uplatněny.

Samostatně jsou řešeny odpisy hmotného majetku v § 28, kdy odepisovatlem je v souladu s odst. 1 písm. h) nástupnická korporace zanikající nebo rozdělované korporace, pro převáděný hmotný majetek. Tato nástupnická korporace v souladu s § 30 odst. 10 pokračuje v odepisování započatém původním odepisovatelem.

 

 • Speciální ustanovení pro přeměny poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi

Situaci, poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, řeší ustanovení § 37e v odst. 1 „Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními, kterými se řídí přeměny obchodních korporací.“ Současně však odst. 2 některá práva jiným subjektům, než obchodním korporacím vylučuje když „Při přeměnách poplatníků podle odstavce 1 se nepoužijí ustanovení § 23a až 23d

 

Pro veřejně prospěšné poplatníky jsou tak vyloučena práva vyjmenovaná v bodě 2. 1. tohoto příspěvku, a to konkrétně osvobození příjmů z přecenění, převzetí rezerv a opravných položek podle speciálního zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění daně z příjmů, převzetí vyměřené daňové ztráty a odčitatelných položek na výzkum a vývoj. Uvedenou výjimku lze z povahy poslání veřejně prospěšných poplatníků akceptovat.

 

 • Okruhy speciální pro veřejně prospěšné poplatníky zákonem o daních z příjmů zcela neřešené.

 

 • Položka snižující základ daně podle § 20 odst. 7 ZDP

Možnost snížit upravený základ daně až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, minimálně o 300 000 Kč, použije-li veřejně prospěšný poplatník prostředky získané touto úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně, resp. ve znění zákona účinného od 1. 1. 2017 k nepodnikatelské činnosti.

V souvislosti s uvedeným ustanovením je vhodné posoudit ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 a to, že základ daně se zvyšuje o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá částce, v jaké takto získané prostředky nebyly použity v souladu s podmínkou pro snížení základu daně. Úprava základu daně se provede v tom zdaňovacím období, kdy poplatník končí činnost nebo končí stanovená lhůta pro použití prostředků.

Není však řešena situace, kdy ve lhůtě pro použití prostředků získaných úsporou, dojde k přeměně veřejně prospěšného poplatníka, tj. k fúzi nebo rozdělení. Veřejně prospěšný poplatník je tak vystaven riziku navýšení základu daně o částku odpovídající položce snižující základ daně podle § 20 odst. 7 ZDP uplatněné zanikající nebo rozdělovanou veřejně prospěšnou korporací. Na tuto situaci nelze v případě zániku likvidace nahlížet jako na ukončení činnosti, když základní aktivita veřejně prospěšného poplatníka pokračuje i v nástupnické korporaci.

 • Osvobození darů poskytnutých veřejně prospěšným poplatníkům

V souladu s § 19b se od daně z příjmů osvobozuje bezúplatný příjem poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem, pokud je, nebo bude použit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 nebo jeho kapitálové dovybavení.

Obdobně jako v situaci dle bodu 2.3.1. může nastat použití prostředků získaných bezúplatným příjmem v budoucnu, tj. po fúzi nebo rozdělení. Poplatník se vystavuje riziku dodanění v době ohraničené jen lhůtou pro doměření daně dle daňového řádu, z titulu neprokázání osvobození od daně z příjmů, pokud zákonné podmínky splní nástupnická korporace.

 

V popsaných případech se transformovaná korporace vystavuje riziku dodanění z titulu striktní aplikace § 239 daňového řádu.

 

Pokyn D-22 se k ustanovením řešícím přeměny v zásadě nevyjadřuje.

 

 • Návrh řešení aplikací obecné právní úpravy z daňového řádu

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád v § 239 odst. 1 stanoví, že „Přechodem daňové povinnosti se pro účely tohoto zákona rozumí přechod práv a povinností daňového subjektu“.  Podle daňového řádu tak přechází na právního nástupce práva a povinnosti v rovině nalézací i v rovině platební. (Viz KOPŘIVA M., NOVOTNÝ J., Manuál k daňovému řádu, 1. Vydání, Sagit, 2011, str. 680).

Není jasné, zda se slovy „pro účely tohoto zákona“ nerozumí jen procesní práva a povinnosti, nikoliv hmotněprávní. Současně v „tomto zákoně“, tedy v DŘ stojí, že cílem správy daní je stanovit daň správně, tedy s ohledem na ekonomickou racionalitu.

 

Uvedený postup lze aplikovat na stav, kdy veřejně prospěšný poplatník převezme za svého právního předchůdce v situaci fúze či rozdělení právo daňové úlevy či osvobození spolu s povinností řádného využití takto získaných zdrojů.

V daných souvislostech je třeba přihlédnout i k faktu, že zákon o daních z příjmů je historicky starší než zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který s účinností od 1. 1. 2014 umožnil přeměny veřejně prospěšných poplatníků. Výklad ustanovení zákona o daních z příjmů, je tak třeba aplikovat v širších souvislostech společenské podpory veřejně prospěšných poplatníků.

Hledání smyslu zákona je možno opřít o již ustálenou judikaturu Ústavního soudu. Příkladmo: II. ÚS 438/01 ze dne 2. 10. 2002: „výklad zákona je třeba provádět i v kontextu různých druhů společenských zájmů, je nutno při něm hledat cíl, proč takový zákon a v takovém znění společnost přijala“ či IV. ÚS 110/6 ze dne 1. 11. 2006: „přílišný formalismus spočívající v uplatňování pouhého jazykového výkladu právní normy, nerespektující účel tohoto institutu, by byl v extrémním rozporu s principy spravedlnosti a založil by porušení základních práv a svobod“.

 

 

 1. Závěr

Aplikace § 37e,“Daňové povinnosti, které se váží k přeměnám poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, jakož i práva a povinnosti s nimi související se řídí obdobnými ustanoveními, kterými se řídí přeměny obchodních korporací.“ S tím, že „Při přeměnách těchto poplatníků podle odst. 1 se nepoužijí ustanovení § 23a až 23d“.

 

V případech, kde zákonné ustanovení daňových povinností souvisejících s přeměnou zákon o daních z příjmů přímo neřeší, bude aplikován § 239 daňového řádu, kdy veškerá práva na čerpání daňových výhod veřejně prospěšných poplatníků spolu s povinností doložit účel užití zdrojů získaných daňovou úsporou či osvobozením přejde v plném rozsahu na právního nástupce.

Odůvodnění:

Uvedené řešení zejména potvrdí principy právního nástupnictví – tak, jak v obecné rovině definují přechod práv a povinností na nástupnické právnické osoby § 178 a § 179 zákona č. 89/2012, Sb. Občanský zákoník a současně naplní jednu ze základních zásad daňového řízení danou mimo jiné § 6 odst. 1 DŘ a sice rovná procesní práva a povinností právnických osob zúčastněných na přeměně (tj. obchodních korporací i veřejně prospěšných poplatníků), jakož i zásadu legitimního očekávání danou § 8 odst. 2 DŘ, tj. aby při rozhodování skutkově shodných nebo obdobných případů, tj. přeměn korporací obecně, nevznikaly nedůvodné rozdíly. Konečně je tímto postupem potvrzen i veřejný zájem na podpoře veřejně prospěšných poplatníků.

 

 1. Návrh:

Navrhuje se přijmout závěr formulovaný v bodě 3.

Stanovisko GFŘ

 

S navrženým závěrem nelze souhlasit, neboť jeho znění je navrženo velmi obecně ve vztahu k problematice, která je v příspěvku řešena.

 

Proto GFŘ navrhuje závěr v následujícím znění:

„S ohledem na skutečnost, že daňový režim osvobozeného příjmu dle § 19b odst. 2 písm. b) bod 1. ZDP ani snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP v případě přeměn veřejně prospěšných poplatníků není v ZDP speciálně upraven, použije se ustanovení § 239 a násl. daňového řádu, tzn. veškerá práva na čerpání daňových výhod veřejně prospěšných poplatníků z titulu § 19b odst. 2 písm. b) bodu 1. ZDP a

snižující položky podle § 20 odst. 7 ZDP spolu s povinností doložit účel užití zdrojů získaných osvobozením či daňovou úsporou přejdou v plném rozsahu na právního nástupce “. 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.
Dnes je Út 17. 9. 2019, svátek má Naděžda

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Dovoz

8.9.2019 20:09

při prodeji motorového vozidla jste nesplnil podmínku vlastnictví déle než 1 rok, dle §4 odst.1 písm. c) bod 2 zákona o daních z … více

Úhrada cestovních výdajů za obchodní partnery

5.9.2019 19:51

Živnostník uhradí letenku svému odběrateli, aby spolu navštívili továrnu v zahraničí, která vyrábí výrobky, které odběratel od živnostníka odebírá. Budou tam společně dojednávat … více

tabulka majetek - 180 - PCO majetek podle Vyhlášky č. 410_2009 SB.

30.8.2019 16:21

Děkuji za doplnění kolegyni Daně. V dvojknize je uvedeno správně - https://www.ucetni-portal.cz/pruvodce-ceskymi-ucetnimi-standardy-v-navaznosti-na-rozpoctova-pravidla-zakon-o-obcich-a-dalsi-pravni-predpisy-2019-vyresene-priklady-teorie-zamereno-na-obce-125-b.html Já tam text mám i v přehledech - zde https://www.ucetni-portal.cz/1-majetek-podle-vyhlasky-c-410-2009-sb-82-G.html více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace