I - 2 - Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.

28.02.2005

Zdroj: www.nur.cz

Mohlo by vás zajímat

Příklady

 Interpretace

 

I – 2

 

echodné rozdíly při přeměnách a vkladech

 

 

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních předpisů.

Odkaz:ČÚS 003 – Odložená daň

Popis problému

 

1. Obecné pravidlo obsažené ve standardu 003 říká, že se odložená daň zjišťuje ze všech přechodných
    rozdíl
ů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky
zachycené v účetnictví.
    P
řechodný rozdíl vzniká vždy, když se nerovná účetní hodnota aktiva
nebo závazku daňové hodnotě.
    V
ětšina přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného
účetního a daňového pohledu na položky
    zachycené v ú
četnictví, jsou rozdíly časové, kdy stejný
náklad nebo výnos ovlivní účetní zisk v jiném období
    než da
ňový zisk a tudíž z nich vzniká
odložená daň vždy. Dále existují takové přechodné rozdíly, které
    však  nejsou zárove
ň časovými
rozdíly (což je případ přechodných rozdílů při přeměnách společností a
    nepen
ěžitých vkladech
do společností).

2. V souladu s ustanoveními Českého účetního standardu 003 - Odložená daň vznikají z důvodu přecenění 
    aktiv p
ři přeměnách společností a při nepeněžitých vkladech majetku do společností
přechodné rozdíly,
    které vyústí v odloženou da
ň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena
(nebo snížena) na reálnou
    hodnotu,  ale daňová základna zůstává v původní výši. V případě přeměn se u zanikající společnosti u těch
    položek, které jsou p
řeceňovány proti vlastnímu
kapitálu, odložená daň zaúčtuje stejným způsobem, ještě
    v  kone
čné rozvaze zanikající
společnosti. V případě nepeněžitých vkladů vykáže nabývající účetní
    jednotka odložený da
ňový
závazek proti neuhrazené ztrátě minulých let, popřípadě odloženou daňovou
    pohledávku proti
nerozdělenému zisku minulých let.

3. V případě vkladů do obchodních společností dochází k přecenění vkládaného majetku na reálnou hodnotu,
    která je zpravidla vyšší než účetní hodnota majetku u vkládající účetní jednotky. Odložená daň čtovaná v
    tomto p
řípadě proti neuhrazené ztrátě minulých let
ovlivňuje poměr cizích a vlastních zdrojů vykazovaný
    ú
četní jednotkou, do které byl majetek
vložen. Důsledkem může být i záporný vlastní kapitál se všemi
    dopady, které vyplývají z ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů. Z tohoto důvodu se 
    ú
četní
jednotky v takových případech brání vykázat odloženou daň s odůvodněním, že se nejedná o
    přechodný rozdíl mezi účetní hodnotou majetku a jeho daňovou základnou, ale o rozdíl trvalý.

4. Opačná situace nastává tehdy, je-li vklad přeceněn na nižší reálnou hodnotu, než je účetní hodnota  
    vkládaného majetku. Odložená daňová pohledávka je vykázána proti nerozdělenému zisku minulých let,
    což  zlepšuje vykazovanou finanční pozici účetní jednotky, do které byl majetek vložen. Přitom obchodním
    zákoníkem není zakázáno použít nerozd
ělený zisk minulých
let, který vznikl z přecenění vkladu pro
    rozd
ělení. Důsledkem může být porušení konceptu
zachování majetkové podstaty účetní jednotky a tím i
    p
řípadné ohrožení předpokladu trvání
účetní jednotky.

 5. Přesto, že případy přeměn společností a nepeněžitých vkladů do společností jsou ČÚS 003 řešeny,  
     vznikají p
ři jejich praktické aplikaci následující otázky:
     a. zda vzniká přechodný rozdíl a
     b. zda se v těchto případech vykazuje odložená daň, a
     c. jak má být dopad takové odložené daně vykázán.

Řešení

6. Přechodné rozdíly při přeměnách společností nebo nepeněžitých vkladech do společností vznikají jako
    rozdíl mezi přeceněnou účetní hodnotou a nezměnněnou daňovou základnou.

7. Tento přechodný rozdíl vyústí v odloženou daň, jejíž dopad se vykazuje v souladu s povahou této 
    transakce,   tj. proti vlastnímu kapitálu, a to v případě přeměn společností ještě v konečrozvaze
    zanikající společnosti a v případě nepeněžitých vkladů do společností proti nerozděleným ziskům
    (nezuhrazeným ztrátám) nabyvatele.

8. V případě zvýšení vlastního kapitálu vykázáním odložené daňové pohledávky je nutné provést test na uplatnitelnost odložené daňové pohledávky. Případné dopady vykázání odložené daněz titulu přeměn a vkladů proti vlastnímu kapitálu na předlužení či na disponibilní zisk prorozdělování popíše účetní jednotka v příloze k účetní závěrce.

Zdůvodnění závěrů

9. Přecenění majetku při přeměnách a vkladech vede plně v souladu s českými účetními předpisy i s
    Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ke vzniku přechodných rozdílů. Takové přechodné rozdíly
    však nejsou
časovými rozdíly a jejich dopady nesmí ovlivnit hospodářský
výsledek za období.

10. Vzhledem k odlišnému způsobu zachycení goodwillu od IFRS, požadujícímu přecenění ještě v koneč
     rozvaze zanikající ú
četní jednotky, nelze použít postup vykázání dopadu odložené
daně vyplývající z
     p
řeměn společností podle IAS 12 (tj. přímo do goodwillu), a proto se dopad
takové odložené daně musí
     vykázat v souladu s
ČÚS 003 proti vlastnímu kapitálu ještě
v konečné rozvaze zanikající společnosti. Tím,
     že takto vzniklá odložená da
ňová pohledávka
nebo závazek vstoupí společně s ostatními aktivy a závazky
     do po
čáteční rozvahy pokračující
společnosti, ovlivní vzniklý goodwill v konečném důsledku stejným
     zp
ůsobem, jako při
účtování v souladu s IFRS.

11. Dopad odložené daně, která vznikla v souvislosti s nepeněžitým vkladem do společnosti, musí být
     vykázán v souladu s povahou transakce, která takovou daň vyvolala, tj. do vlastního kapitálu společnosti.
     Vzhledem k tomu, že dopad odložené dan
ě z důvodu nepeněžitých vkladů
bezprostředně ovlivňuje výši
     zdroj
ů použitelných k rozdělení, je důležité jeho vysvětlení
v příloze (viz odstavec 8 této interpretace) tak,
     aby nebyla ohrožena schopnost externích
uživatelů činit na základě účetní závěrky správná rozhodnutí.

Datum schválení této interpretace NÚR: 28. února 2005

 Zpracovatel interpretace:

             Katedra finančního účetnictví VŠE v Praze
            
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
             Nám. W. Churchilla 4
             130 67 Praha 3 – Žižkov
             Fax: 224 095 198 E-mail: muller@vse.cz

___________________________________________________________________________________________

© 2005 Národní účetní rada Schválený text z 28. února 2005                                                                                                   1/1

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace