I - 1 - Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor prof. Ing. Libuše Müllerová CSc.

28.02.2005

Zdroj: www.nur.cz

Interpretace 

I - 1

Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 7, odst. 1). Za vedení účetnictví je odpovědná účetní jednotka. Tato interpretace není právně závazným stanoviskem, pouze vyjadřuje odborný názor Národní účetní rady a může být aplikována pouze v kontextu s Předmluvou Národní účetní rady k interpretacím českých účetních předpisů.

Odkaz:ČÚS 003 – Odložená daň

 

Popis problému 

1. Obecné pravidlo obsažené v českém účetním standardu 003 říká, že se odložená daň zjišťuje ze všech 
    přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené
    v účetnictví. Přechodný rozdíl vzniká vždy, když se nerovná účetní hodnota aktiva nebo závazku daňové
    hodnot
ě. Většina přechodných rozdílů, které vznikají z rozdílného
účetního a daňového pohledu na položky
    zachycené v ú
četnictví jsou rozdíly tzv. časové, kdy
stejný náklad nebo výnos ovlivní účetní zisk v jiném
    období než da
ňový zisk a tudíž z nich
vzniká odložená daň vždy. Dále existují takové přechodné rozdíly,
    které však nejsou zárove
ň
časovými rozdíly, což je případ některých přechodných rozdílů při výchozím 
    uznání aktiva.Takový rozdíl může vzniknout pořízením dlouhodobého majetku (například osobníhoauto-
    mobilu),  u nějž zákon o daních z příjmů stanovuje maximální výši vstupní daňové základny.

2. Rozdíl mezi výchozí účetní hodnotou aktiva a jeho vstupní daňovou základnou by tedy měl mítza následek
    vznik přechodného rozdílu. Protože ustanovení Českého účetního standardu 003 – Odložená daň tuto
    konkrétní situaci výslovn
ě neřeší, může být v těchto případech odložená daň
vykázána v různých účetních
    jednotkách zp
ůsobem, který je nejednotný, případně v rozporu
s obecně uznávanými účetními zásadami
    zakotvenými v zákon
ě o účetnictví.

3. Z uvedeného popisu problému vnikají následující otázky:
    a. zda vzniká přechodný rozdíl,
   
b. zda je správné v takových případech odloženou daň vykázat,
   
c. a kde by měla být případná odložená daň vykázána.

Řešení
4. Nákup aktiva jehož výchozí účetní hodnota se liší od vstupní daňové základny způsobuje přechodný rozdíl.
5. Dopad takového přechodného rozdílu ve formě odložené daně se vykazuje v souladu s povahou této
    transakce, tj. jako součást pořizovací ceny kupovaného aktiva.
6. Zahrnutí odložené daně do pořizovací ceny by však mohlo snížit vypovídací schopnost účetních výkazů, a
    proto se nedoporu
čuje podniku, aby uznával výsledný odložený daňový závazek nebo
pohledávku ani při
    výchozím uznání ani následn
ě.

 Zdůvodně

7. V souladu s principem věrného a poctivého zobrazení obsaženým v zákoně o účetnictví jenezbytné dodržet pravidlo, že se odložená daň vykazuje shodně s transakcí, která odloženou daň vyvolala. V případě výchozího uznání aktiva by se odložená daň musela vykazovat jako součást pořizovacích nákladů daného aktiva. Takový druh pořizovacího nákladu neuznává ani zákon o účetnictví ani Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (například IAS 12), které uvádějí, že tento postup by mohl snížit vypovídací schopnost účetních výkazů, a proto se nedoporučuje podniku, aby uznal výsledný odložený daňový závazek nebo pohledávku ani při výchozím uznání aktiva, ani následně. Toto pravidlo bylo použito pro popsané transakce i při stanovení řešení v této Interpretaci.

Datum schválení této interpretace NÚR: 28. února 2005

 Zpracovatel interpretace:
             Katedra finančního účetnictví VŠE v Praze
            
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. 
             Nám. W. Churchilla 4
             130 67 Praha 3 – Žižkov
             Fax: 224 095 198 E-mail: muller@vse.cz

 

____________________________________________________________________________________________ 

© 2005 Národní účetní rada Schválený text z 28. února 2005 1/1

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace