Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ

I. Daň z přidané hodnoty

 • 1. Vzorový formulář kontrolního hlášení
    2019   2018   2017
 • 2. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášeního DPH
    2019   2019   2018   2017
 • 3. Právní rámec kontrolního hlášení DPH
    2019   2019   2018   2017
 • 4. Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH
    2019   2018   2017
 • 5. Vazba č. 1: KH oddíl A.1. - řádek 25 DP - uskutečněná plnění R-CH § 92a
    2019   2018   2017
 • 6. Vazba č. 2: KH oddíl A.2. - ř. 3,4,5,6,9,12,13 DP - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)
    2019   2018   2017
 • 7. Vazba č. 3: KH oddíl A.3. - část řádku č. 26 DP - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c
    2019   2018   2017
 • 8. Vazba č. 4: KH oddíl A.4. a A.5. - ř. 1 a 2 DP - uskut. zdanitelná plnění a přijaté úplaty a § 44
    2019   2018   2017
 • 9. Vazba č. 5: KH oddíl B.1. - řádek 10 a 11 DP - přijatá zdanitelná plnění R-CH § 92a
    2019   2018   2017
 • 10.Vazba č. 6: KH oddíl B.2. a B.3. - ř. 40 a 41 DP - přijatá plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44
    2019   2018   2017
 • 11. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH
    2019   2018   2017
 • 12. Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH
    2019   2018   2017
 • 13. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. KH
    2019   2018   2017
 • 14. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. KH
    2019   2018   2017
 • 15. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)
    2019   2018   2017
 • 16. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. KH
    2019   2018   2017
 • 17. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)
    2019   2018   2017
 • 18. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč.SH
    2019   2018   2017
 • 19. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)
    2019   2018   2017
 • 20. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)
    2019   2018   2017

II. Pravidelně aktualizované přehledy

 • 1. Závazné posouzení v daňových předpisech
    2019   2018   2017
 • 2. Elektronická evidence tržeb - lhůty, od kdy pro nás platí
    2019   2018   2017

III. Daň z příjmů

 • 1. Paušální výdaje §7/7 a §9/4 zákona o daních z příjmů
    2019   2019   2018   2017
 • 2. Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro FO
    2019   2018   2017
 • 3. Zdanění podílů na zisku
    2019   2018   2017
 • 4. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity
    2019   2018   2017
 • 5. Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě
    2019   2018   2017
 • 6. Prokazování slev na dani podle §35ba ZDP
    2019   2018   2017
 • 7. Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně
    2019   2018   2017

IV. Majetkové daně a daň silniční

 • 1 Sazby silniční daně
    2019   2018   2017
 • 2 Sazby daně z nemovitých věcí
    2019   2018   2017
 • 3 Daň z nabytí nemovitých věcí
    2019   2018   2017   2016

V. Mzdová problematika

 • 1. Cestovní náhrady
    2019   2018   2017
 • 2. Paragrafy zákoníku práce k cestovním náhradám
    2019   2018   2017
 • 3. Minimální mzda,co se z ní odvozuje, zaručená mzda
    2019   2018   2017
 • 4. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev
    2019   2018   2017

VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

 • 1. OSVČ - zdravotní pojištění
    2019   2018   2017
 • 2. OSVČ - sociální pojištění
    2019   2018   2017
 • 3. MZDY - Sazby sociálního a zdravotního pojištění
    2019   2018   2017
 • 4. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
    2018   2017
 • 5. Nemocenské a ošetřovné
    2018   2017
 • 6. Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací přísp. v těhotenství a mateřství
    2018   2017
 • 7. Otcovská poporodní péče
    2018
 • 8. Důchodový věk
    2019   2018   2017

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé

 • 1 Účetnictví podle Českých účetních standardů
    2019   2018   2017
 • 2a Uspořádání a označování položek rozvahy
    2019   2018   2017
 • 2b Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění
    2019   2018   2017
 • 2c Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění
    2019   2018   2017
 • 2d Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele
    2019   2018   2017
 • 2l - Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví
    2019   2018   2017
 • 3 Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví
    2019   2018   2017
 • 4 Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní
    2019   2018   2017
 • 5 Časová posloupnost při vzniku s.r.o.
    2019   2018   2017
 • 6 Časová posloupnost při vzniku a.s.
    2019   2018   2017
 • 7 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)
    2019   2018   2017
 • 8 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)
    2019   2018   2017
 • 9 Snížení základního kapitálu s.r.o.
    2019   2018   2017
 • 10 snížení základního kapitálu a.s.
    2019   2018   2017
 • 11 Nabývací cena podílu pro daňové účely
    2019   2018   2017
 • 12 Daňové souvislosti vloženého majetku
    2019   2018   2017
 • 13 Cenné papíry a podíly
    2019   2018   2017
 • 14 Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu
    2019   2018   2017
 • 15 Neuhrazené pohledávky ze sankcí
    2019   2018   2017
 • 16a Problematika insolvenčního zákona - základní termíny
    2019   2018   2017
 • 16b Problematika insolvenčního zákona - Konkurz
    2019   2018   2017
 • 16c Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace
    2019   2018   2017
 • 17 Rekapitulace - den uskutečnění zdanitelného plnění
    2019   2018   2017
 • 18 Rozdíl mezi opčními listy a právem opce
    2019   2018   2017
 • 19 Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek
    2019   2018   2017
 • 20 Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky
    2019   2018   2017
 • 21 Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti
    2019   2018   2017
 • 22 Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"
    2019   2018   2017
 • 23 - Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)
    2019   2018   2017
 • 24 - Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka
    2019   2018
 • 25 Veřejně prospěšný poplatník
    2019   2018
 • 26 Bezúplatné příjmy fyzických osob
    2019
 • ČÚS-001 - Účty a zásady účtování na účtech
    2019   2018   2017
 • ČÚS-002 - Otevírání a uzavírání účetních knih
    2019   2018   2017
 • ČÚS-003 - Odložená daň
    2019   2018   2017
 • ČÚS-004 - Rezervy
    2019   2018   2017
 • ČÚS-005 - Opravné položky
    2019   2018   2017
 • ČÚS-006 - Kursové rozdíly
    2019   2018   2017
 • ČÚS-007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
    2019   2018   2017
 • ČÚS-008 - Operace s cennými papíry a podíly
    2019   2018   2017
 • ČÚS-009 - Deriváty
    2019   2018   2017
 • ČÚS-011 - Operace s obchodním závodem
    2019   2018   2017
 • ČÚS-012 - Změny vlastního kapitálu
    2019   2018   2017
 • ČÚS-013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
    2019   2018   2017
 • ČÚS-014 - Dlouhodobý finanční majetek
    2019   2018   2017
 • ČÚS-015 - Zásoby
    2019   2018   2017
 • ČÚS-016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím
    2019   2018   2017
 • ČÚS-017 - Zúčtovací vztahy
    2019   2018   2017
 • ČÚS-018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
    2019   2018   2017
 • ČÚS-019 - Náklady a výnosy
    2019   2018   2017
 • ČÚS-021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
    2017

VIII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - obce

 • 1 Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    2019   2018   2017
 • 2 Tvorba opravných položek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    2019   2018   2017
 • 3 Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    2019   2018   2017
 • 4 Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)
    2019   2018   2017
 • 5 Účetní jednotky, vedení účetnictví
    2019
 • 6 Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní
    2019
 • 7 Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti
    2019
 • 8 Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka
    2019
 • 9 Veřejně prospěšný poplatník
    2019
 • 10 Rozpočtová skladba
    2019   2018   2018   2017
 • 11 Číselník nástrojů CSÚIS
    2019   2018   2017
 • 12 Číselník účelových znaků
    2019   2019   2019   2019   2019   2019   2018   2018   2018
 • 13 Rozpočtové určení daní
    2019   2018   2017
 • ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech
    2019   2018   2017
 • ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih
    2019   2018   2017
 • ČÚS 703 Transfery
    2019   2018   2017
 • ČÚS 704 Fondy účetní jednotky
    2019   2018   2017
 • ČÚS 705 Rezervy
    2019   2018   2017
 • ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek
    2019   2018   2017
 • ČÚS 707 Zásoby
    2019   2018   2017
 • ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku
    2019   2018   2017
 • ČÚS 709 Vlastní zdroje
    2019   2018   2017
 • ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
    2019   2018   2017

IX. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - příspěvkové organizace

 • 1 Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    2019
 • 2 Tvorba opravných položek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    2019   2018   2017
 • 3 Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
    2019   2018   2017
 • 4 Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)
    2019
 • 5 Účetní jednotky, vedení účetnictví
    2019
 • 6 Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní
    2019
 • 7 Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti
    2019
 • 8 Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka
    2019
 • 9 Veřejně prospěšný poplatník
    2019
 • ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech
    2019   2018
 • ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih
    2019   2018
 • ČÚS 703 Transfery
    2019
 • ČÚS 704 Fondy účetní jednotky
    2019   2018
 • ČÚS 705 Rezervy
    2019   2018
 • ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek
    2019   2018
 • ČÚS 707 Zásoby
    2019   2018
 • ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku
    2019   2018
 • ČÚS 709 Vlastní zdroje
    2019   2018
 • ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek
    2019   2018

X. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 504/2002 Sb. a vyhláška č. 325/2015 Sb. - neziskové organizace

 • 03 Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti
    2019   2018   2017   2016
 • 04 Veřejně prospěšný poplatník
    2019   2018   2017
 • 05 Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století - Kateřina Ronovská
    2019   2018   2017   2016

XI. Zákon o korporacích, občanský zákoník

 • Rekapitulace problematiky, prodej - koupě obchodního závodu
    2019   2018   2017   2016
 • Goodwill vs. oceňovací rozdíl k nabytému majetku
    2019   2018   2017   2016
 • Rekapitulace pacht obchodního závodu
    2019   2018   2017   2016
Dnes je Ne 21. 7. 2019, svátek má Vítězslav

Průvodce Portálem 2019

Poradna

Diskuze

Uvádění DIČ na dokladu

19.7.2019 13:20

Dobrý den, chci se zeptat, zda je nutné aby bylo na přijaté faktuře v hlavicce naše IC i DIČ (jsme plátci), když dodavatel … více

Rozhlasové a TV poplatky s DPH

18.7.2019 07:42

jak zaúčtovat uhrazené televizní a rozhl. poplatky s DPH od 1.4.2019? a jakou výši DPH? více

Zaměstnání slováka na území Slovenska

17.7.2019 10:55

Dobrý den, klient by chtěl sepsat DPP se slovenským občanem a místo výkonu by bylo taky na Slovensku, uvažuji správně, že je potřeba … více

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

Autorský tým

GDPR

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace