Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ1. Vzorový formulář kontrolního hlášení Souvisí s videem   2019 BALÍČEK STUDENT Finanční správa ČR 01.04.2019
2. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášeního DPH   2019 BALÍČEK STUDENT Finanční správa ČR 03.04.2019
3. Právní rámec kontrolního hlášení DPH   2019Ing. Pěva Čouková 01.04.2019
4. Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
5. Vazba č. 1: KH oddíl A.1. - řádek 25 DP - uskutečněná plnění R-CH § 92a   2019Ing. Pěva Čouková 03.04.2019
6. Vazba č. 2: KH oddíl A.2. - ř. 3,4,5,6,9,12,13 DP - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   2019Ing. Pěva Čouková 03.04.2019
7. Vazba č. 3: KH oddíl A.3. - část řádku č. 26 DP - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c   2019Ing. Pěva Čouková 03.04.2019
8. Vazba č. 4: KH oddíl A.4. a A.5. - ř. 1 a 2 DP - uskut. zdanitelná plnění a přijaté úplaty a § 44   2019Ing. Pěva Čouková 03.04.2019
9. Vazba č. 5: KH oddíl B.1. - řádek 10 a 11 DP - přijatá zdanitelná plnění R-CH § 92a   2019Ing. Pěva Čouková 03.04.2019
10.Vazba č. 6: KH oddíl B.2. a B.3. - ř. 40 a 41 DP - přijatá plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44   2019Ing. Pěva Čouková 03.04.2019
11. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
12. Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
13. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. KH   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
14. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. KH   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
15. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
16. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. KH   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
17. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
18. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč.SH   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
19. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
20. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
1. Účetnictví podle Českých účetních standardů   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
2a. Uspořádání a označování položek rozvahy   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
2b. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
2c. Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
2d. Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele   2019 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2019
2l. Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
3. Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
5. Časová posloupnost při vzniku s.r.o.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
6. Časová posloupnost při vzniku a.s.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
7. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
8. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
9. Snížení základního kapitálu s.r.o.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
10. Snížení základního kapitálu a.s.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
11. Nabývací cena podílu pro daňové účely   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
12. Daňové souvislosti vloženého majetku   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
13. Cenné papíry a podíly   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
16a. Problematika insolvenčního zákona - základní termíny   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
16b. Problematika insolvenčního zákona - Konkurz   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
16c. Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
17. Rekapitulace - den uskutečnění zdanitelného plnění   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
18. Rozdíl mezi opčními listy a právem opce   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
19. Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
20. Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
21. Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
22. Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-001 - Účty a zásady účtování na účtech   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-002 - Otevírání a uzavírání účetních knih   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-003 - Odložená daň   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-004 - Rezervy   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-005 - Opravné položky   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-006 - Kurzové rozdíly   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-008 - Operace s cennými papíry a podíly   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-009 - Deriváty   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-011 - Operace s obchodním závodem   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-012 - Změny vlastního kapitálu   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-014 - Dlouhodobý finanční majetek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-015 - Zásoby   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-017 - Zúčtovací vztahy   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-019 - Náklady a výnosy   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS-021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci   2017
1. Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
2. Tvorba opravných položek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
3. Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
4. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
5. Účetní jednotky, vedení účetnictví   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
6. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
7. Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
8. Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
9. Veřejně prospěšný poplatník   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
10. Rozpočtová skladba   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
11. Číselník nástrojů CSÚIS   2019 Finanční správa ČR 14.01.2019
12. Číselník účelových znaků   2019 Finanční správa ČR 02.07.2019
13. Rozpočtové určení daní   2019 Finanční správa ČR 01.01.2019
14. Termíny z Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 703 Transfery   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 704 Fondy účetní jednotky   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 705 Rezervy   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 707 Zásoby   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 709 Vlastní zdroje   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace