Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ1. PROVÁZÁNÍ KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ NA DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH

Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

2. BĚŽNÝ REŽIM - TUZEMSKO

2.1. Kontrolní hlášení A.4. a A.5. - Daňové přiznání ř. 1 a 2 - uskut. zd. plnění a přijaté úplaty § 44   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
2.2. Kontrolní hlášení - B.2. a B.3. - Daňové přiznání ř. 40 a 41 - přijatá zd. plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

3. REVERSE CHARGE - TUZEMSKO

3.1. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
3.2. Kontrolní hlášení - A.1. - Daňové přiznání ř. 25 - uskutečněná zd. plnění § 92a   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
3.3. Kontrolní hlášení B.1. - Daňové přiznání ř. 10 a 11 - přijatá zd. plnění § 92a   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

4. REVERSE CHARGE - JČS

4.1. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
4.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. kontrolního hlášení   2020 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 27.04.2020
4.3. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
4.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč. souhrnného hlášení   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
4.5. Kontrolní hlášení - A.2. - Daňové přiznání ř. 3,4,5,6,9,12,13 - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

5. REVERSE CHARGE - TŘETÍ ZEMĚ

5.1. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
5.2. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. Kontrolního hlášení   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
5.3. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
5.4. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

6. ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

Kontrolní hlášení A.3. - Daňové přiznání část řádku č. 26 - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020

7. VÝVOJ SAZEB Z PŘIDANÉ HODNOTY, LIMIT OBRATU PRO PLÁTCE DPH

Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
1. Účetnictví podle Českých účetních standardů   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
2a. Uspořádání a označování položek rozvahy   2020 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2020
2b. Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění   2020 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2020
2c. Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění   2020 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2020
2d. Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele   2020 BALÍČEK STUDENTIng. Pěva Čouková 01.01.2020
2l. Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
3. Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
4. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
5. Časová posloupnost při vzniku s.r.o.   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
6. Časová posloupnost při vzniku a.s.   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
7. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
8. Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
9. Snížení základního kapitálu s.r.o.   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
10. Snížení základního kapitálu a.s.   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
11. Nabývací cena podílu pro daňové účely   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
12. Daňové souvislosti vloženého majetku   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
13. Cenné papíry a podíly   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
14. Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
15. Neuhrazené pohledávky ze sankcí - smluvní pokuty   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
16a. Problematika insolvenčního zákona - základní termíny   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
16b. Problematika insolvenčního zákona - Konkurz   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
16c. Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
17. Rekapitulace – den uskutečnění zdanitelného plnění u nepeněžitého vkladu a přechod vlastnického práva u vkladu   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
18. Rozdíl mezi opčními listy a právem opce   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
19. Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
20. Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
21. Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
22. Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
23. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
24. Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
25. Veřejně prospěšný poplatník   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-001 - Účty a zásady účtování na účtech   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-002 - Otevírání a uzavírání účetních knih   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-003 - Odložená daň   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-004 - Rezervy   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-005 - Opravné položky   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-006 - Kurzové rozdíly   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-008 - Operace s cennými papíry a podíly   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-009 - Deriváty   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-011 - Operace s obchodním závodem   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-012 - Změny vlastního kapitálu   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-014 - Dlouhodobý finanční majetek   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-015 - Zásoby   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-017 - Zúčtovací vztahy   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-019 - Náklady a výnosy   2020Ing. Pěva Čouková 01.01.2020
ČÚS-021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci   2017
1. Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
2. Tvorba opravných položek podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
3. Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
4. Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
5. Účetní jednotky, vedení účetnictví   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
6. Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
7. Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
8. Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
9. Veřejně prospěšný poplatník   2020Ing. Pěva Čouková 27.04.2020
10. Rozpočtová skladba   2020 Finanční správa ČR 27.04.2020
11. Číselník nástrojů CSÚIS   2020 Finanční správa ČR 04.05.2020
12. Číselník účelových znaků   2020 Finanční správa ČR 04.05.2020
13. Rozpočtové určení daní   2020 Finanční správa ČR 04.05.2020
14. Termíny z Vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě   2020Ing. Pěva Čouková 04.05.2020
ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 703 Transfery   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 704 Fondy účetní jednotky   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 705 Rezervy   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 707 Zásoby   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 709 Vlastní zdroje   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019
ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek   2019Ing. Pěva Čouková 01.01.2019

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace