Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2019

Přehledy

ARCHÍV

POROVNÁNÍ

I. Daň z přidané hodnoty

 • 1. Vzorový formulář kontrolního hlášení    
    2019   2018   2017
 • 2. Pokyny k vyplnění kontrolního hlášeního DPH    
    2019   2018   2017
 • 3. Právní rámec kontrolního hlášení DPH    
    2019   2018   2017
 • 4. Provázání kontrolního hlášení na daňové přiznání k DPH     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 5. Vazba č. 1: KH oddíl A.1. - řádek 25 DP - uskutečněná plnění R-CH § 92a     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 6.Vazba č. 2: KH oddíl A.2. - řádek 3,4,5,6,9,12,13 DP - povinnost přiznat daň § 108/1 písm. b) a c)     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 7. Vazba č. 3: KH oddíl A.3. - část řádku č. 26 DP - uskutečněná plnění zvl. režim inv. zlato § 101c     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 8. Vazba č. 4: KH oddíl A.4. a A.5. - ř. 1 a 2 DP - uskut. zdanitelná plnění a přijaté úplaty a § 44     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 9. Vazba č. 5: KH oddíl B.1. - řádek 10 a 11 DP - přijatá zdanitelná plnění R-CH § 92a     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 10.Vazba č. 6: KH oddíl B.2. a B.3. - ř. 40 a 41 DP - přijatá plnění a poskytnuté úplaty § 73 a § 44     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 11. Přehledná tabulka přenesení daňové povinnosti § 92a - 92g ZDPH     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 12. Vývoj sazeb z přidané hodnoty, limit obratu pro plátce DPH     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 13. Přiznání k DPH - pořízení zboží plátcem od osoby reg. v JČS - (ř.3,4,43,44) - vč. KH     Účetní Portál
    2018   2017
 • 14. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od osoby neus. v tuz. z JČS - (ř.5,6,43,44) - vč. KH     Účetní Portál
    2018   2017
 • 15. Přiznání k DPH - dovoz zboží plátcem - (ř.7, 8, 43, 44)     Účetní Portál
    2018   2017
 • 16. Přiznání k DPH - přijetí služby plátcem od os. neus. v tuz. ze 3. země (ř.12,13,43,44) - vč. KH     Účetní Portál
    2018   2017
 • 17. Přiznání k DPH - dodání zboží plátcem os. reg. k dani z JČS, jež bylo odesl./přeprav. - (ř.20)     Účetní Portál
    2018   2017
 • 18. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani z JČS s místem plnění v JČS - (ř.21) - vč.SH     Účetní Portál , Finanční správa ČR
    2018   2017
 • 19. Přiznání k DPH - vývoz zboží plátcem, které je odesláno/přepraveno z tuzemska - (ř.22)     Účetní Portál
    2018   2017
 • 20. Přiznání k DPH - poskyt. služby os. povinné k dani do 3.země s místem plnění ve 3.zemi - (ř.26)     Účetní Portál
    2018   2017

II. Pravidelně aktualizované přehledy

 • 1. Závazné posouzení v daňových předpisech     Účetní Portál
    2018   2017
 • 2. Elektronická evidence tržeb - lhůty, od kdy pro nás platí    
    2018   2017

III. Daň z příjmů

 • 1. Paušální výdaje §7/7 a §9/4 Zákona o daních z příjmů     Účetní Portál
    2018   2017
 • 2. Přehled nezdanitelných částí základu daně a slev na dani pro FO     Účetní Portál
    2018   2017
 • 3. Zdanění podílů na zisku     Účetní Portál
    2018   2017
 • 4. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem - benefity     Účetní Portál
    2019   2018   2017
 • 5. Prokazování daňového zvýhodnění na vyživované dítě    
    2018   2017
 • 6. Prokazování slev na dani podle §35ba ZDP    
    2018   2017
 • 7. Prokazování uplatnění nezdanitelných částí základu daně    
    2018   2017

IV. Majetkové daně a daň silniční

V. Mzdová problematika

 • 1. Cestovní náhrady     Účetní Portál
    2018   2017
 • 2. Paragrafy zákoníku práce k cestovním náhradám    
    2018   2017
 • 3. Minimální mzda,co se z ní odvozuje, zaručená mzda     Účetní Portál
    2018   2017
 • 4. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev    
    2018   2017

VI. Sociální, zdravotní, nemocenské a důchodové pojištění

 • 1. OSVČ - zdravotní pojištění     Účetní Portál
    2018   2017
 • 2. OSVČ - sociální pojištění     Účetní Portál
    2018   2017
 • 3. MZDY - Sazby sociálního a zdravotního pojištění     Účetní Portál
    2018   2017
 • 4. Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti    
    2018   2017
 • 5. Nemocenské a ošetřovné     Účetní Portál
    2018   2017
 • 6. Peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací přísp. v těhotenství a mateřství     Účetní Portál
    2018   2017
 • 7. Otcovská poporodní péče    
    2018
 • 8. Důchodový věk    
    2018   2017

VII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 500/2002 Sb. - podnikatelé

 • 1 Účetnictví podle Českých účetních standardů     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 2a Uspořádání a označování položek rozvahy     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 2b Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 2c Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztrát - účelové členění    
    2018   2017
 • 2d Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele    
    2018   2017
 • 2l - Pokuty - správní delikty podle zákona o účetnictví    
    2018   2017
 • 3 Účetní jednotky po novele zákona o účetnictví     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 4 Účetní závěrka - řádná, mimořádná, mezitímní     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 5 Časová posloupnost při vzniku s.r.o.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 6 Časová posloupnost při vzniku a.s.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 7 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (s.r.o.)     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 8 Zvýšení základního kapitálu z vnějších zdrojů (a.s.)     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 9 Snížení základního kapitálu s.r.o.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 10 snížení základního kapitálu a.s.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 11 Nabývací cena podílu pro daňové účely     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 12 Daňové souvislosti vloženého majetku     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 13 Cenné papíry a podíly     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 14 Vypořádací podíl stanovený z vlastního kapitálu     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 15 Neuhrazené pohledávky ze sankcí     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 16a Problematika insolvenčního zákona - základní termíny     Ing. Jiří Slavkovský
    2018   2017
 • 16b Problematika insolvenčního zákona - Konkurz     Ing. Jiří Slavkovský
    2018   2017
 • 16c Problematika insolvenčního zákona - Reorganizace     Ing. Jiří Slavkovský
    2018   2017
 • 17 Rekapitulace - den uskutečnění zdanitelného plnění     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 18 Rozdíl mezi opčními listy a právem opce    
    2018   2017
 • 19 Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek    
    2018   2017
 • 20 Kategorizace účetních jednotek v návaznosti na rozsah účetní závěrky    
    2018   2017
 • 21 Nepodnikatelské subjekty - zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti    
    2018   2017
 • 22 Tvorba a používání opravných položek "starý a nový režim tvorby opravných položek"    
    2018   2017
 • 23 - Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)    
    2018   2017
 • 24 - Poskytování bezúplatného plnění (darů) – odčitatelná položka    
    2018
 • 25 Veřejně prospěšný poplatník    
    2018
 • ČÚS-001 - Účty a zásady účtování na účtech    
    2018   2017
 • ČÚS-002 - Otevírání a uzavírání účetních knih    
    2018   2017
 • ČÚS-003 - Odložená daň    
    2018   2017
 • ČÚS-004 - Rezervy    
    2018   2017
 • ČÚS-005 - Opravné položky    
    2018   2017
 • ČÚS-006 - Kursové rozdíly    
    2018   2017
 • ČÚS-007 - Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob    
    2018   2017
 • ČÚS-008 - Operace s cennými papíry a podíly    
    2018   2017
 • ČÚS-009 - Deriváty    
    2018   2017
 • ČÚS-011 - Operace s obchodním závodem    
    2018   2017
 • ČÚS-012 - Změny vlastního kapitálu    
    2018   2017
 • ČÚS-013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek    
    2018   2017
 • ČÚS-014 - Dlouhodobý finanční majetek    
    2018   2017
 • ČÚS-015 - Zásoby    
    2018   2017
 • ČÚS-016 - Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím    
    2018   2017
 • ČÚS-017 - Zúčtovací vztahy    
    2018   2017
 • ČÚS-018 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky    
    2018   2017
 • ČÚS-019 - Náklady a výnosy    
    2018   2017
 • ČÚS-021 - Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci    
    2017

VIII. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - obce

 • 1 Majetek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 2 Tvorba opravných položek podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 3 Cenné papíry a podíly podle Vyhlášky č. 410/2009 Sb.     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • 4 Rozpočtová skladba    
    2018   2018   2017
 • 7 Číselník nástrojů CSÚIS    
    2018   2017
 • 5 Číselník účelových znaků    
    2019   2019   2018   2018   2018
 • 6 Rozpočtové určení daní    
    2018   2017
 • 8 Věci a jejich dělení nově podle NOZ (89/2012 Sb.)    
    2018   2017
 • ČÚS 701 Účty a zásady účtování na účtech     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • ČÚS 702 Otevírání a uzavírání účetních knih     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • ČÚS 703 Transfery    
    2018   2017
 • ČÚS 704 Fondy účetní jednotky     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • ČÚS 705 Rezervy     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017
 • ČÚS 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek    
    2018   2017
 • ČÚS 707 Zásoby    
    2018   2017
 • ČÚS 708 Odpisování dlouhodobého majetku    
    2018   2017
 • ČÚS 709 Vlastní zdroje    
    2018   2017
 • ČÚS 710 Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek     Ing. Pěva Čouková
    2018   2017

IX. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 410/2009 Sb. - příspěvkové organizace

X. Průvodce ČÚS - vyhláška č. 504/2002 Sb. a vyhláška č. 325/2015 Sb. - neziskové organizace

 • 03 Nepodnikatelské subjekty, zveřejňování účetní závěrky a další povinnosti    
    2017   2016
 • 04 Veřejně prospěšný poplatník    
    2018   2017
 • 05 Metamorfózy nadačního práva v Evropě a České republice na počátku 21. století - Kateřina Ronovská     Doc. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.
    2017   2016

XI. Přeměny obchodních korporací

XII. Zákon o korporacích, občanský zákoník

 • Rekapitulace problematiky, prodej - koupě obchodního závodu    
    2017   2016
 • Goodwill vs. oceňovací rozdíl k nabytému majetku    
    2017   2016
 • Rekapitulace pacht obchodního závodu    
    2017   2016
Dnes je So 19. 1. 2019, svátek má Doubravka
Diskuze

Zdanění licenčních poplatků

13.1.2019 15:43

Vážená paní Ivo, předpokládám, že subjekt v ČR je daňovým rezidentem ČR - to je klíčová skutečnost pro správné posouzení zdaňování příjmu … více

Přenesená daňová povinnost

10.1.2019 11:40

pokud je dodavatel i odběratel plátce DPH, použije se režim PDP podle §92e ZDPH, plátce, který následně dodává stavební práce občanovi, na tomto … více

Jak stornovat souhrnné hlášení?

8.1.2019 15:12

Podle mého stornovat nelze, můžete podat následné, kde budou uvedeny správné údaje. více

GDPR

 

 

Převodový můstek

Rekodifikace

Články ZDARMA

 

danovy specialista

danovy specialista

Autorský tým

Naši partneři

Časopis účetnictví

Anketa

Líbí se Vám vzhled nového PORTÁLU?

Odreagujte se <<

Jak se rychle uvolnit

Jak se rychle uvolnit

Klid si nemůžete koupit, i přestože se na trhu nabízí spousta preparátů, které vám slibují jeho dosažení. Je to schopnost, kterou v základu máme všichni. Ne každý ji však umí používat. Pokud nám má účinně pomáhat, je třeba ji rozvíjet a trénovat. Začtěte se do tipů paní Radky Loji a uvolněte se. Katka více informací

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Přečtěte si zajímavý článek od Neuvoo.cz, nového vyhledávače volných pracovních míst

Neuvoo je vyhledávač pracovních příležitostí, který shromažďuje všechny pracovní nabídky dostupné na internetu. Funguje podobně jako Google, jen pro pracovní nabídky. V současné době mají na stránkách okolo 400 000 volných pozic. Neuvoo funguje ve více než 60 zemích světa a z české stránky se návštěvník jednoduše dostane na ty ostatní. Během chvilky si tak můžete najít práci v Británii, Kanadě, jižní Americe nebo třeba na Novém Zélandu. více informací

Našimi klienty jsou

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace