PRE-§061-001 - Přeměny - porovnání s vkladem a prodejem obchodního závodu

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • PRE-§61-001 - řešení 2015 (PDF, 68.6 kB)

Stáhni prázdný

  • PRE-§61-001 - zadání 2015 (PDF, 61.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.2.2015 19:54

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Finanční leasing roku 2014 – kratší doba trvání s povinností odkupu nájemcem

PLATÍ pro rok 2015

Příklad na účetnictví podle právního stavu k 1. 1. 2015

Společnost ABC s.r.o. (dále jen „ABC“) provozuje základní školu. Společnost DEF s.r.o. (dále jen „DEF“) provozuje víceleté gymnázium. Obě společnosti mají účetní období hospodářský rok začínající k 1. dni měsíce září.

Obě společnosti mají jediného společníka pana Lakomého. Pan Lakomý uvažuje o spojení provozu obou školních zařízení pod jednu právní subjektivitu a to DEF k 1. 9. 2015

Pan Lakomý požádal svého daňového poradce o vymodelování různých variant řešení z účetního pohledu k 1. 9. 2015. Obchodní, právní, daňový a jiný pohled se řešit nebude. V modelech se neuvažuje o splatné ani o odložené dani.

Jako možné varianty řešení nabízíte panu Lakomému:

 

1. varianta - prodej obchodního závodu společnosti ABC společnosti DEF v modelu s účinností k 1. 9. 2015. Kupní cena 3 000 000 Kč.

2. varianta - vklad obchodního závodu společnosti ABC jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti DEF v modelu s účinností k 1. 9. 2015 zároveň s maximálním využitím zvýšení základního kapitálu.

3. varianta - fúze sloučením společností ABC a DEF (zánik ABC, právní nástupce DEF, v rámci fúze maximální zvýšení základního kapitálu MAXI), v modelu rozhodný den 1. 9. 2015.

 

Pro účely vyhotovení modelů variant jsme požádali o podklady a máme k dispozici následující informace.

- Rozvahu ABC k 31. 8. 2015, při sestavení není zvažována realizace žádné z výše uvedených variant, jedná se o výkaz, který je součástí řádné účetní závěrky

- Položkové ocenění znalcem aktiv a pasiv společnosti ABC k 31. 8. 2015.

- Ocenění jmění stanovené znalcem společnosti ABC k 31. 8. 2015.

- Rozvahu DEF k 31. 8. 2015, při sestavení není zvažována realizace žádné z výše uvedených variant, jedná se o výkaz, který je součástí řádné účetní závěrky.

- Položkové ocenění znalcem aktiv a pasiv společnosti DEF k 31. 8. 2015.

- Ocenění jmění stanovené znalcem společnosti DEF k 31. 8. 2015.

 

ABC má pohledávku 100 tis. Kč vůči DEF a DEF má pohledávku 300 tis. Kč vůči ABC k 31. 8. 2015. Rozvahové hodnoty vzájemných pohledávek a závazků ABC a DEF jsou shodné a to i po jejich ocenění znalcem.

 

Úkol:

  1. Sestavte pro každou variantu hypotetickou rozvahu k 31. 8. 2015 společnosti ABC a společnosti DEF. Pokud zvolená varianta nemá vliv na výkaz, který jste obdrželi jako součást zadání, stačí uvést do výpočtového listu „beze změny výkaz jako v zadání“.
  2. Sestavte pro každou variantu hypotetickou rozvahu k 1. 9. 2015 společnosti ABC a společnosti DEF, která by zobrazovala stav společnosti těsně po provedené transakci. Pokud výkaz neexistuje, stačí uvést „výkaz neexistuje“. Výsledek hospodaření za minulý hospodářský rok uveďte jako součást nerozděleného zisku minulých let.
  3. Sestavte pro každou variantu hypotetický výkaz zisku a ztráty od 1. 9. 2014 do
    1. 9. 2015 (tj. zobrazující pouze dopad provedené transakce do nákladů a do výnosů) společnosti ABC a DEF. Pokud varianta nemá dopad do výkazu zisku a ztráty nebo výkaz neexistuje, stačí uvést „nemá dopad do výkazu zisku a ztráty“ nebo „výkaz neexistuje“.

Pokud je možné při vykázání variant vykázat goodwill nebo oceňovací rozdíl vždy vykažte goodwill.

 

Rozvaha k 31. 8. 2015 – ABC

AKTIVA

PASIVA

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

250

Základní kapitál

500

Dlouhodobý hmotný majetek

600

Zákonný rezervní fond

50

Zásoby

250

Nerozdělený zisk minulých let

100

Peníze

100

Výsledek hospodaření

350

Pohledávky

(z toho 100 DEF)

400

Vlastní kapitál

1 000

 

 

Závazky

(z toho 300 DEF)

600

 

1 600

 

1 600

 

Položkové ocenění znalcem - k 31. 8. 2015 – ABC

Text

částka v tis. Kč

Znalecké ocenění jmění k témuž datu

Dlouhodobý nehmotný majetek

200

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek

2 000

 

 

Zásoby

200

 

 

Peníze

100

 

 

Pohledávky

(z toho 100 DEF)

300

Majetek

2 800

Majetek

2 800

Závazky

600

Závazky

600

JMĚNÍ

3 000

 

 

Položkově oceněný znalcem majetek

2 200

 

Goodwill = 3 000 – 2 200 = 800

 

Rozvaha k 31. 8. 2015 – DEF

AKTIVA

PASIVA

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

100

Základní kapitál

200

Dlouhodobý hmotný majetek

700

Zákonný rezervní fond

40

Zásoby

200

Nerozdělený zisk minulých let

300

Peníze

300

Výsledek hospodaření

1 060

Pohledávky

(z toho ABC 300)

1 000

Vlastní kapitál

1 600

 

 

Závazky

(z toho ABC 100)

700

 

2 300

 

2 300

 

Položkové ocenění znalcem – k 31. 8. 2015 – DEF

Text

částka v tis. Kč

Znalecké ocenění jmění k témuž datu

Dlouhodobý nehmotný majetek

100

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek

3 000

 

 

Zásoby

300

 

 

Peníze

300

 

 

Pohledávky

(z toho ABC 300)

1 000

Majetek

4 700

Majetek

4 700

Závazky

2 000

Závazky

2 000

JMĚNÍ

2 700

 1. VARIANTA

PRODEJ OBCHODNÍHO ZÁVODU

1. úkol

 

Rozvaha k 31. 8. 2015 ABC                beze změny výkaz jako v zadání

Rozvaha k 31. 8. 2015 DEF                 beze změny výkaz jako v zadání

 

1. VARIANTA

PRODEJ OBCHODNÍHO ZÁVODU

2. úkol

Rozvaha k 1. 9. 2015 ABC

 

 

AKTIVA

 

PASIVA

 

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELKEM

 

CELKEM

 

 

Rozvaha k 1. 9. 2015   DEF

AKTIVA

 

PASIVA

 

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehm. maj

 

Základní kapitál

 

Goodwill

 

Zákonný rezervní fond

 

Dlouhodobý hm. maj

 

Nerozdělený zisk minulých let

 

Zásoby

 

Výsledek hospodaření

 

Peníze

 

Vlastní kapitál

 

Pohledávky

 

Závazky

 

CELKEM

 

CELKEM

 

 

1. VARIANTA

PRODEJ OBCHODNÍHO ZÁVODU

3. úkol

 

Výkaz zisku a ztráty od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015            ABC

AKTIVA

 

PASIVA

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Mimořádné náklady

 

Mimořádné výnosy

 

CELKEM

 

CELKEM

 

 

 

Výsledek hospodaření

 

 

Výkaz zisku a ztráty od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015         DEF     nemá dopad do výkazu zisků a ztráty


2. VARIANTA

VKLAD PODNIKU

1. úkol

 

Rozvaha k 31. 8. 2015 ABC                                        beze změny výkaz jako v zadání

Rozvaha k 31. 8. 2015 DEF                                         beze změny výkaz jako v zadání

 

2. VARIANTA

VKLAD PODNIKU

2. úkol

Rozvaha k 1. 9. 2015

ABC

 

AKTIVA

 

PASIVA

 

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Podíl v DEF (1600-600)

1 000

Základní kapitál

500

 

 

Zákonný rezervní fond

50

 

 

Nerozdělený zisk minulých let

450

CELKEM

1 000

CELKEM

1 000

 

Rozvaha k 1. 9. 2015   DEF

AKTIVA

 

PASIVA

 

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehm. maj

 

Základní kapitál

 

Goodwill

 

Zákonný rezervní fond

 

Dlouhodobý hm. maj.

 

Nerozdělený zisk minulých let

 

Zásoby

 

Výsledek hospodaření

 

Peníze

 

Vlastní kapitál

 

Pohledávky

 

Závazky)

 

CELKEM

 

CELKEM

 

 

 

2. VARIANTA

VKLAD PODNIKU

3. úkol

 

Výkaz zisku a ztráty od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015         ABC     nemá dopad do výkazu zisku a ztráty

 Výkaz zisku a ztráty od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015         DEF     nemá dopad do výkazu zisku a ztráty

 

3. VARIANTA

FÚZE SLOUČENÍM

1. úkol

 

Rozvaha k 31. 8. 2015   ABC beze změny výkaz jako v zadání

 

AKTIVA

 

PASIVA

 

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehm. maj

200

Základní kapitál

500

Goodwill

800

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

(A.II.4. - 418)

2 000

Dlouhodobý hm. maj.

2 000

Zákonný rezervní zisk fond

50

Zásoby

200

Nerozdělený zisk min. let

100

Peníze

100

Výsledek hospodaření

350

 

 

Vlastní kapitál

3 000

Pohledávky

300

Závazky

600

CELKEM

3 600

CELKEM

3 600

 

Rozvaha k 31. 8. 2015 DEF                 beze změny výkaz jako v zadání

 

3. VARIANTA

FÚZE SLOUČENÍM

2. úkol

Rozvaha k 1. 9. 2015   ABC                výkaz neexistuje

 

Rozvaha k 1. 9. 2015   DEF

AKTIVA

 

PASIVA

Text

částka v tis. Kč

Text

částka v tis. Kč

Dlouhodobý nehm. maj.

 

Základní kapitál

 

Goodwill

 

Zákonný rezervní fond

 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností

(A.II.4. - 418) – mohou být přesunuty na jiné účty

 

Dlouhodobý hm. maj.

 

Nerozdělený zisk min. let

 

Zásoby

 

Výsledek hospodaření

 

Peníze

 

Vlastní kapitál

 

Pohledávky

 

Závazky (

 

CELKEM

 

CELKEM

 

 

3. VARIANTA

FÚZE SLOUČENÍM

3. úkol

 

Výkaz zisků a ztráty od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015         ABC     výkaz neexistuje

Výkaz zisků a ztráty od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2015         DEF     nemá dopad do výkazů zisků a ztráty

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :