PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-003 - Převod obchodního podílu a povinnost doplatit vklad

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-003 - řešení 2015 (PDF, 48.9 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-003 - zadání 2015 (PDF, 48.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

13.10.2015 10:57

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Převod obchodního podílu a povinnost doplatit vklad

PLATÍ pro rok 2015

Obchodní korporace M zvyšuje základní kapitál, a to nepeněžitým vkladem obchodní korporace D. Předmětem vkladu je nemovitá věc - pozemek, který byl pořízen za 3 mil. Kč. Pro účely vkladu byl tento pozemek oceněn na částku 10 mil. Kč. Katastr nemovitostí odmítl provést změnu a zapsat jako nového vlastního obchodní korporaci M, z důvodu nevyjasněných restitučních nároků. Obchodní korporace D tedy z důvodu odmítnutí zápisu na katastrálním úřadu prodává svůj podíl obchodní korporaci S. Vliv na společnosti je rozhodující.

 

Pohled vkladatele a současně prodávajícího:

Účetní operace

Částka

v tis. Kč

MD

DAL

PZ

Počáteční zůstatek na účtu pozemky

 

 

 

1.

Převzetí vkladové povinnosti - upsání vkladu – podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Vnesení vkladu předáním pozemku formou Prohlášení vkladatele*)

 

 

 

Vznik finanční investice - účinky zvýšení základního kapitálu (§ 216/2 ZOK)

účtování k datu zápisu do OR (ČÚS 012, bod 3)

 

 

 

Započtení z titulu splaceného vkladu (vlastnické právo dosud nepřešlo)

 

 

 

Odúčtování z podrozvahové evidence

 

 

 

3.

Vrácení pozemku po odmítnutí zápisu katastrem a vznik závazku zaplatit vklad v penězích

 

 

 

4.

Výše závazku přesahující účetní hodnotu pozemku do výše ocenění vkladu podle znaleckého posudku

 

 

 

5.

Převod podílu

 

 

 

6.

Výnos

11 000

 

 

7.

Doplacení vkladu

 

 

 

 

*) Vlastnické právo nepřevedeno – to je převedeno až dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, pokud následně nedojde k odmítnutí návrhu.

 

Vnesení vkladu u nemovité věci

§ 19 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Je-li nepeněžitým vkladem nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že vkladatel předá správci vkladů nemovitou věc a písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovité věci.

 

Nepřejde-li vlastnické právo

§ 26 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(1) Nepřejde-li na obchodní korporaci vlastnické právo k nepeněžitému vkladu, který je vnesen, uhradí vkladatel jeho cenu v penězích podle ocenění uvedeného ve společenské smlouvě a obchodní korporace převzatý předmět vkladu vrátí, ledaže ho vydala nebo je povinna vydat jiné oprávněné osobě.

(2) Převede-li vkladatel (společník) podíl na jiného, ručí za splnění povinnosti podle odstavce 1, ledaže jde o nabytí podílu na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (dále jen "evropský regulovaný trh").

 

Účinnost zvýšení základního kapitálu

§ 216 odst. 2 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

(2) Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením nebo splacením její předepsané části, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, že nastávají později. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

 

Pohled obchodní korporace M zvyšující základní kapitál nepeněžitým vkladem:

Účetní operace

Částka v tis. Kč

MD

DAL

1.

Upsání vkladu – převzetí vkladové povinnosti

 

 

 

2.

Vnesení vkladu předáním pozemku formou Prohlášení vkladatele*)

 

 

 

3.

Zapsání zvýšení základního kapitálu do OR

 

 

 

4.

Doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu – okamžik zaúčtování a přechod vlastnického práva, pokud nedojde k odmítnutí zápisu

 

 

 

5.

Vrácení pozemku po odmítnutí zápisu katastrem a vznik pohledávky zaplatit vklad v penězích

 

 

 

6.

Změna vlastníka podílu z obchodní korporace D na obchodní korporaci S (změna analytického účtu)

 

 

 

7.

Doplacení vkladu obchodní korporací D, tj. původním vlastníkem podílu

 

 

 

 

*) Vlastnictví přechází až ke dni podání na katastrální úřad, pokud následně dojde k zapsání tohoto vkladu. Pozemek s nepřevedeným vlastnickým právem je evidován na samostatném analytickém účtu.

 

Pohled kupujícího:

Účetní operace u obchodní korporace S

Částka v tis. Kč

MD

Dal

1.

Převod podílu – nabytí

 

 

 

2.

Zaplacení obchodní korporací D

 

 

 

 

 

§ § 207 – 210 Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Převod podílu

§ 207

(1) Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka.

(2) Podmíní-li společenská smlouva převod podílu podle odstavce 1 souhlasem některého z orgánů společnosti a není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

(3) Není-li orgán podle odstavce 2 činný nebo neudělí-li souhlas bez udání důvodu, může společník po zániku smlouvy podle odstavce 2 vystoupit ze společnosti; ustanovení § 164 se použije obdobně. Vystoupit ze společnosti lze do 1 měsíce ode dne zániku smlouvy podle odstavce 2, jinak se k vystoupení nepřihlíží.

 

§ 208

(1) Neurčí-li společenská smlouva jinak, může společník převést podíl na osobu, která není společníkem, jen se souhlasem valné hromady. Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

(2) Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.

 

§ 209

(1) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.

(2) Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy.

(3) K prodeji zastavených podílů při výkonu zástavního práva se souhlas příslušného orgánu společnosti nevyžaduje. Při prodeji zastaveného obchodního podílu se použije obdobně § 213 odst. 1.

 

§ 210

(1) Je-li podíl společníka představován kmenovým listem, uvede se v rubopise jednoznačná identifikace nabyvatele; ustanovení § 209 odst. 1 se použije obdobně.

(2) K účinnosti převodu kmenového listu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby společníka a předložení kmenového listu společnosti.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :