Příklady k cestovním náhradám

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

Autor Účetní Portál

24.11.2016 15:37

 Účetní Portál
Máte-li chuť spočítat si příklady z mojí včerejší přednášky na téma cestovní náhrady (akreditovaný kurz Mzdové účetnictví 2016) , můžete se do toho pustit.
Všechny naleznete v naší knize Průvodce mzdovou problematikou 2016 a uvádím Vám stránky, kde si příklady můžete dohledat. Autorkou je JUDr. Marie Salačová, spoluautorka našeho průvodce, který v roce 2017 bude vycházet již popáté.
Každým dnem si budete moci objednat v našem e-shopu Průvodce mzdovou problematikou 2017 –vyjde v lednu 2017.
Krásné dny
P.

Mohlo by vás zajímat

PLATÍ pro rok 2016

 

K příkladům dále doporučuji v našich přehledech:

-        Cestovní náhrady 2016

-        Vybrané paragrafy ze zákoníku práce, které se týkají cestovních náhrad

 

Příklad č. 1 (str. 239)

Prosím o osvětlení dokladů za ubytování. Jedná se hlavně o doklady, kde je ubytování a snídaně uvedena zvlášť – např. ubytování 950 Kč a snídaně 120 Kč. Podle výkladů ze školení bych měla u tohoto typu dokladu postupovat tak, že proplatím zaměstnanci ubytování ve výši 950 Kč a stravné nekrátím. Avšak ubytování objednávala kolegyně kolegovi včetně snídaně. My ale nemůžeme vědět, že snídani na dokladu uvádějí zvlášť – snídani si tedy zaměstnanec neobjednával sám. Tím pádem bych měla asi uznat 1 070 Kč a stravné krátit? U těchto typů dokladů vyjde krácení stravného pro zaměstnance výhodněji v zahraničí než v České republice. Podle zákoníku práce bychom měli použít případ, kdy to pro zaměstnance vyjde výhodněji? Nevím, zda se to vztahuje i na tyto případy. Nejlepší by bylo, kdybych se vůbec nemusela dívat na to, jak je napsaný doklad a stravné krátit dle naší interní směrnice za každé uvedené jídlo o 25 %.

 

Řešení:

Odpověď na předložený případ vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Podstata spočívá v krácení stravného z důvodu zajištěného částečného bezplatného stravování při pracovní cestě zaměstnance, konkrétně krácení stravného z důvodu zajištěné bezplatné snídaně. Řešení je shodné jak pro tuzemské, tak i zahraniční pracovní cesty.

Krácení tuzemského stravného upravuje § 163 odst. 2 shora citovaného zákoníku práce a zahraničního stravného obdobně jeho § 170 odst. 5. Zde je stanoveno, že bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé uvedené jídlo stravné krátit až o hodnotu

a) 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, a 

c) 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud má zaměstnavatel krácení stravného stanovené vnitřní směrnicí, pak stravné při splnění stanovených podmínek svým zaměstnancům krátit musí, protože vnitřní směrnice je pro všechny zaměstnance závazná.

Jestliže je zaměstnanec při pracovní cestě ubytován v ubytovacím zařízení, které „váže“ na ubytování i částečné stravování (nejčastěji snídani), pak to fakticky znamená, že zaměstnavatel v rámci výdaje za ubytování uhradí i toto stravování (nejčastěji tedy snídani) a pro zaměstnance to znamená, že má ze strany zaměstnavatele zajištěné částečné bezplatné stravování.

Zaměstnavatel pak musí z tohoto důvodu krátit stravné, pokud má krácení upravené ve vnitřní směrnici. Vůbec nezáleží na tom, zda ubytovací zařízení na doklad nebo fakturu uvede, že byla poskytnuta snídaně či nikoliv (to je povinen sdělit zaměstnavateli zaměstnanec podle skutečnosti) anebo zda uvede přímo přesně cenu za předmětnou snídani či nikoliv – i když je cena za jídlo uvedena, zaměstnavatel je povinen vždy stravné krátit o stanovená procenta (nikoliv podle ceny, tj. podle toho jestli je cena jídla nižší nebo vyšší než stanovená procenta ze stravného určená ke krácení). Procenta pro krácení stravného jsou stanovena zákonem, a proto musí být vždy dodržena bez ohledu na skutečnou cenu jídla. Zákoník práce nestanoví nic o tom, že by při krácení stravného u zaměstnance bylo nutno posuzovat různá řešení (v této souvislosti je zřejmě mylně chápán § 163 odst. 4 citovaného zákoníku práce, ale to je zcela něco jiného).

Z uvedeného tedy vyplývá, že v daném případě je zaměstnavatel povinen postupovat tak, že uhradí plný výdaj za ubytování, tj. včetně snídaně, tedy celých 1 070 Kč a zaměstnanci bude krátit stravné za hrazené jídlo - snídani (protože tato snídaně představuje pro zaměstnance zaměstnavatele zajištěné částečné bezplatné stravování – zaměstnavatel snídani uhradil v rámci ubytování) podle vnitřní směrnice – v daném případě, jak je shora uvedeno o 25 %. Pozor však na to, že je třeba ještě současně respektovat § 6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příklad č. 2 (str. 245)

Tuzemská pracovní cesta trvala 9 hodin; zaměstnavatel poskytl stravné ve výši 83 Kč a oznámil zaměstnanci před pracovní cestou jeho snížení (krácení) z důvodu poskytnutí bezplatného 1 jídla (oběda) o 30 %.

 

Výpočet:

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (§ 163 odst. 2 ZP)

K výplatě zaměstnanci: 83 – 30 % z 83 = 83 – 24,90 = 58,10 Kč

Zaokrouhluje se podle § 183 odst. 5 ZP na celé Kč nahoru, je-li stravné jedinou cestovní náhradou zaměstnance, k výplatě bude 59 Kč.

Tato částka je pro zaměstnavatele daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů;

 

Zaměstnanec rozpočtové sféry:

Maximální částka stravného v I. časovém pásmu pro rozpočtovou sféru pro rok 2016 je 83 Kč, jestliže je zaměstnanci poskytnuto 1 bezplatné jídlo, musí zaměstnavatel stravné snížit (krátit) o 70 %, tj. 83 – 70 % z 83 = 83 – 58,10 = 24,90 Kč

Zaokrouhluje se podle § 183 odst. 5 ZP na celé Kč nahoru, je-li stravné jedinou cestovní náhradou zaměstnance, k výplatě bude 25 Kč.

 

Závěr:

Na straně zaměstnance není předmětem daně z příjmů 25 Kč (částka určená pro zaměstnance rozpočtové sféry). Zdanitelným příjmem zaměstnance podnikatelské sféry bude rozdíl 59 – 25 = 34 Kč.

Tento zdanitelný příjem bude podléhat odvodu na zdravotní a sociální pojištění.

 

Příklad č. 3 (str. 246 dole)

Tuzemská pracovní cesta trvala 9 hodin; zaměstnavatel neurčil vyšší stravné a neoznámil zaměstnanci jeho snížení (krácení) z důvodu poskytnutí 1 bezplatného jídla.

 

Výpočet:

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo s tím, že zaměstnavatel zaměstnanci neurčil vyšší stravné a neoznámil snížení (krácení), přísluší zaměstnanci stravné v minimální výši v I. časovém pásmu v kalendářním roce 2016 činí 70 Kč snížené o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (§ 163 odst. 3 ZP).

K výplatě zaměstnanci: 70 - 70 % ze 70 = 70 – 49 = 21 Kč, zaokrouhleno podle § 183 odst. 5 ZP na celé Kč nahoru, je-li stravné jedinou cestovní náhradou zaměstnance, k výplatě bude 21 Kč.

Tato částka je daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů.

Stejně se postupuje na straně zaměstnance rozpočtové sféry.

 

Příklad č. 4 (str. 247 nahoře)

Tuzemská pracovní cesta trvala 9 hodin; zaměstnavatel poskytl stravné ve výši 150 Kč, ale neoznámil zaměstnanci jeho snížení (krácení) z důvodu poskytnutí 1 bezplatného jídla (oběda).

 

Výpočet:

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo s tím, že zaměstnavatel zaměstnanci neoznámil snížení (krácení), přísluší zaměstnanci stravné snížené v I. časovém pásmu o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (§ 163 odst. 3 ZP)

K výplatě zaměstnanci: 150 – 70 % ze 150 = 150 – 105 = 45 Kč

Tato částka je daňovým výdajem podle § 24 odst. 2 písm. zh) zákona o daních z příjmů.

Na straně zaměstnance rozpočtové sféry:

Zaměstnavatel oznámil částku, ale neoznámil snížení (krácení). Maximální částka stravného pro rozpočtovou sféru pro I. časové pásmo v kalendářním roce 2016 je 83 Kč, pokud bude zaměstnanci poskytnuto 1 bezplatné jídlo, musí zaměstnavatel stravné snížit (krátit) o 70 %, tj.

83 – 70 % z 83 = 83 – 58,10 = 24,90 Kč

Zaokrouhleno podle § 183 odst. 5 ZP na celé Kč nahoru, je-li stravné jedinou cestovní náhradou zaměstnance, k výplatě bude 25 Kč

Na straně zaměstnance není předmětem daně z příjmů 25 Kč; zdanitelným příjmem zaměstnance bud

 45 – 25 = 20 Kč.

  

Příklad č. 5 (str. 250 nahoře)

Zaměstnanec je vyslán na třídenní zahraniční pracovní cestu do Rakouska do Vídně, a to:

 

Z Brna – odjezd z Brna v 10:00 hod. a překročení česko-rakouských hranic v 11:30 hod., návrat třetí den a překročení rakousko-české hranice v 16:00 hodin; příjezd do Brna v 17:30 hodin; jaký je nárok na stravné?

 

Řešení:

Zaměstnanci přísluší stravné v následující výši:

1. den:    tuzemské stravné nepřísluší, protože cesta na hraniční přechod trvala pouze - 1 a ½ hodiny, přísluší zahraniční stravné za dobu trvání zahraniční pracovní cesty (fakticky pobytu v zahraničí) 12 a ½ hodiny, tj. v pásmu déle než 12 hodin a 18 hodin, tedy ve výši 2/3 základní sazby stanovené pro Rakousko, tj. v roce 2016 v částce 45 EUR, tedy ve výši 30 EUR; (navíc +2hodiny - § 170 odst. 4 ZP)

2. den:    pobyt v Rakousku – stravné 45 EUR;

3. den:    opět zahraniční stravné ve shodném časovém pásmu jako první den, tj. ve výši 30 EUR.

 

Příklad č. 6 (str. 250 dole)

Zaměstnanec je vyslán na třídenní zahraniční pracovní cestu do Rakouska do Vídně, a to:

 

Z Chebu – odjezd z Chebu v 11:30 hodin a překročení česko-rakouských hranic v 17:15 hodin, návrat třetí den a překročení rakousko-českých hranic ve 12:30 hodin; příjezd do Chebu v 18:45 hodin.

 

Řešení:

Zaměstnanci přísluší stravné v následující výši:

1. den:    přísluší tuzemské stravné podle § 163 odst. 1 písm. a) ZP nebo § 176 odst. 1 písm. a) ZP a zahraniční stravné v časovém pásmu alespoň 1 hodina a nejvýše 12 hodin pobytu v zahraničí, tj. ve výši 1/3 základní sazby, tedy v částce 15 EUR, protože pobyt v zahraničí při nároku na tuzemské stravné byl delší než 5 hodin (§ 170 odst. 3 ZP);

2. den:    pobyt v Rakousku – stravné 45 EUR;

3. den:    zahraniční stravné v časovém pásmu déle než 12 nejvýše 18 hodin, tj. ve výši 2/3 základní sazby, tedy 30 EUR a opět tuzemské stravné jako první den.

 

Příklad č. 7 (str. 251)

Zaměstnanec je vyslán na jednodenní zahraniční pracovní cestu do Německa k předání určitého materiálu a to tak, že z místa východiska pracovní cesty pojede na česko-německou hranici 3 hodiny, z hranic do místa přechodného pracoviště mu cesta bude trvat 2 hodiny a taktéž zpět na německo-českou státní hranici a do místa ukončení této pracovní cesty dojede po 3 a ½ hodinách.

 

Řešení:

Zaměstnanci přísluší pouze tuzemské stravné,

protože při této zahraniční pracovní cestě vzniká zaměstnanci nárok (právo) na tuzemské stravné za dobu překonávání vzdáleností po území České republiky – za dobu 3 a 3 a ½ hodin, tedy za 6 a ½ hodiny, nelze mu přiznat zahraniční stravné, protože jeho doba strávená mimo území České republiky netrvala déle než 5 hodin, podle § 170 odst. 3 ZP; ke zmíněným 6 a ½ hodinám je však třeba přičíst podle § 170 odst. 4 druhé věty ZP ještě uvedené 4 hodiny pobytu v zahraničí, za které nepřísluší zaměstnanci zahraniční stravné. Dochází k tomu proto, že text § 170 odst. 4 druhé věty zákoníku práce je skutečně obecně formulován a nelze ho tedy přehlížet I při kombinaci s § 170 odst. 3 ZP v úplném rozsahu (přesněji řečeno u všech zahraničních pracovních cest, při kterých se zahraniční stravné neposkytuje).

V daném případě bude tedy zaměstnanci příslušet stravné podle § 163 odst. 1 nebo § 176 odst. 1 ZP za celou dobu trvání zahraniční pracovní cesty, tj. za dobu 10 a ½ hodiny.

 

Příklad č. 8 (str. 252)

Obchodní zástupce odjede na pracovní cestu 3. 5. 2016 v 7.00 hodin ze sídla firmy na Moravu, kde zůstane do druhého dne. Do sídla firmy se vrátí dne 4. 5. 2016 v 16.00 hodin. Pracovní cesta trvá celkem 33 hodin. Prosím o výpočet stravného - obdrží za každý den pracovní cesty 166 Kč (protože pracovní cesta trvala déle než 18 hodin) nebo obdrží za první den 106 Kč (pracovní cesta v daném dni trvala 17 hodin) a za druhý den také 106 Kč (v daném dni trvala cesta 16 hodin)? Předpokládám, že zaměstnavatel nezajistil žádnou bezplatnou stravu, tzn., nedojde ke krácení stravného.

 

Řešení:

Z formulace dotazu je zřejmé, že se jedná o zaměstnavatele v podnikatelské sféře (tj. zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce), neboť se uvádí, že jde o zaměstnance firmy. Podmínky pro poskytování tuzemského stravného pro podnikatelskou sféru upravuje § 163 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Výši tohoto stravného pro kalendářní rok 2016 pak stanoví v dolním limitu vyhláška č. 385/2015 Sb. Obecně platí zásada, že každá pracovní cesta se posuzuje zvlášť a samostatně a v rámci několika denních pracovních cest každý kalendářní den zvlášť a samostatně. K tomu pak platí výjimka stanovená v § 163 odst. 4 zákoníku práce.

Podle zmíněného § 163 odst. 1 zákoníku práce platí, že za každý kalendářní den pracovní cesty roku 2016 přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši

 

a)   70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)   106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)    166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

K takto stanovenému stravnému platí výjimka stanovená právě v § 163 odst. 4 zákoníku práce, kde je jasně a přesně stanoveno, že při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dni, je-li to pro zaměstnance výhodnější. V citovaném ustanovení uvedená pracovní cesta spadající do 2 kalendářních dnů, představuje pracovní cestu konanou v časovém úseku od 0.00 hodin jednoho kalendářního dne do 24.00 hodin druhého kalendářního dne.

Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud se jedná o dvoudenní tuzemské pracovní cesty, je třeba uplatnit dvojí výpočet stravného – jednak oddělené počítání za každý kalendářní den samostatně podle zmíněného § 163 odst. 1 ZP nebo neoddělené počítání právě podle zmíněného § 163 odst. 4 ZP a zaměstnanci bude příslušet stravné v té výši, která bude pro něho výhodnější.

 

Způsob výpočtu stravného – počítáno s nejnižšími limity

Oddělené počítání:

1. den -   3. 5. 2016 - počátek pracovní cesty odjezdem v 7.00 hodin – pracovní cesta trvá v tomto kalendářním dni 17 hodin (od 7.00 hod. do 24.00 hod.), tj. V časovém pásmu déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin – zaměstnanci přísluší stravné ve výši 106 Kč;

2. den -   4. 5. 2016 - konec pracovní cesty příjezdem v 16.00 hodin – pracovní cesta trvá v tomto kalendářním dni 16 hodin (od 0.00 hod. do 16.00 hod.), tj. také v časovém pásmu déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin – zaměstnanci přísluší stravné ve výši také 106 Kč;

Celkem za oba dny, tedy předmětnou pracovní cestu přísluší zaměstnanci při odděleném počítání stravného celkové stravné ve výši: 106 Kč + 106 Kč = 212 Kč

Neoddělené počítání:

Zaměstnanec zahájil pracovní cestu první den odjezdem v 7.00 hodin a ukončil ji druhý den příjezdem v 16.00 hodin - tato pracovní cesta tedy trvala celkem 33 hodin. Při neodděleném počítání stravného přísluší zaměstnanci za prvních 24 hodin stravné ve výši pouze 166 Kč, tj. maximum pro 24 hodin.

Z uvedeného je zřejmé, že v daném případě je pro zaměstnance výhodnější oddělené počítání stravného.

 

Příklad č. 9 (str. 258)

Zaměstnanec firmy je vyslán na dvoudenní zahraniční pracovní cestu do Německa. První den zahraniční pracovní cesta (pobyt v zahraničí trvá 14 hodin a v tento den byl zaměstnanci poskytnut bezplatně oběd a večeře a druhý den trvala zahraniční pracovní cesta (pobyt v zahraničí) 10 hodin a zaměstnanci byla poskytnuta bezplatně snídaně. Kapesné bylo zaměstnanci přiznáno ve výši 30 % a současně mu bylo oznámeno před pracovní cestou snížení (krácení) stravného z důvodu bezplatného stravování tak, že za každé bezplatné jídlo bude zahraniční stravné kráceno o nejvyšší stanovená procenta v jednotlivých časových pásmech, jak je stanoveno v § 170 odst. 5 zákoníku práce.

 

Řešení a výpočet

1. den - pracovní cesta trvala 14 hodin, tj. II. časové pásmo – pobyt v zahraničí trval v časovém rozpětí déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin; zahraniční stravné náleží ve výši 2/3 základní sazby zahraničního stravného stanovené příslušnou vyhláškou pro Německo, tedy ze 45 EUR; zaměstnanci však byla poskytnuta 2 bezplatná jídla (oběd a večeře) a proto mu bude stravné sníženo (kráceno) o 70 % (2 x 35 %) podle § 170 odst. 5 písm. b) ZP, tj.

       2/3 ze 45 EUR - 70 % = 30 - 70 % ze 30 = 30 – 21 = 9 EUR

Zaměstnanci přísluší za tento den zahraniční pracovní cesty zahraniční stravné ve výši 9 EUR, k tomu je přiznáno kapesné ve výši 30 % podle § 180 ZP a to je nutno počítat ze zahraničního stravného před snížením (krácením), tedy ze zahraničního stravného 30 EUR, na které by zaměstnanci vznikl nárok, kdyby mu nebylo toto stravné sníženo z důvodu poskytnutí bezplatných jídel.

Kapesné ve výši 30 % tedy činí v tomto případě za tento den zahraniční pracovní cesty, tj.

       30 % z 30 EUR = 9 EUR

Za tento 1. den zahraniční pracovní cesty přísluší zaměstnanci tedy zahraniční stravné ve výši 9 EUR a kapesné též ve výši 9 EUR = celkem 18 EUR.

2. den - pracovní cesta trvala 10 hodin, tj. I. časové pásmo – pobyt v zahraničí trval v časovém rozpětí 12 hodin a méně, avšak alespoň jednu hodinu; zahraniční stravné náleží ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného, tedy ze 45 EUR; zaměstnanci však bylo poskytnuto 1 bezplatné jídlo (snídaně) a proto mu bude stravné sníženo (kráceno) o 70 % podle § 170 odst. 5 písm. a) ZP, tj.

       1/3 ze 45 EUR - 70 % = 15 - 70 % z 15 = 15 – 10,50 = 4,50 EUR.

K tomu je přiznáno kapesné ve výši 30 % podle § 180 ZP a to je nutno počítat ze zahraničního stravného před krácením, tedy ze zahraničního stravného 15 EUR, na které by zaměstnanci vznikl nárok, kdyby mu nebylo toto stravné sníženo z důvodu poskytnutí bezplatného jídla (snídaně).

Kapesné ve výši 30 % tedy činí v tomto případě za tento den zahraniční pracovní cesty, tj.              

30 % z 15 EUR = 4,50 EUR

Za tento 2. den zahraniční pracovní cesty přísluší zaměstnanci tedy zahraniční stravné ve výši 4,50 EUR a kapesné ve výši 4,50 EUR - celkem 9 EUR.

Za tuto zahraniční cestu přísluší zaměstnanci celkem stravné v částce 13,50 EUR (tj. 9 + 4,50) a kapesné 13,5 EUR (9 + 4,50) = dohromady 27,00 EUR.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace