432/10.09.14 - Problematika nosiče údajů podle ustanovení § 5 a 6 zákona o spotřebních daních

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Ke stažení

Autor Ing. Ivo Šulc

18.11.2014

KV 432/10.09.14 Problematika nosiče údajů podle ustanovení § 5 a 6 zákona o spotřebních daních

PŘÍSPĚVEK JE UZAVŘEN.

Mohlo by vás zajímat

 

Vyjádření předkladatele ke stanovisku odboru 18 MF:

Předkladatel souhlasí s revidovaným stanoviskem GŘC, které je vyjádřeno v následujícím metodickém materiálu „Alternativní postupy vystavování dokladů“:

 

 

Závěr

Pro prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků, dopravovaných vybraných výrobků a legálnosti realizované dopravy lze, kromě dokladů vystavených v listinné podobě, akceptovat i doklady vystavené elektronicky za předpokladu, že budou splněny podmínky, které jsou uvedeny v následujícím metodickém materiálu Alternativních postupů vystavování dokladů.

Pokud bude doklad vystaven elektronicky v rámci doporučených alternativních postupů (tj. bude mimo jiné odeslán do datového skladu Celní správy ČR), pak při kontrole postačí sdělit identifikační údaje příslušného dokladu, na základě kterých kontrolní orgán vyhledá příslušný doklad v datovém skladu a ztotožní jej s kontrolovanými vybranými výrobky.

V případě, že subjekt bude doklad vystavovat elektronicky, ale nezašle jej do datového skladu Celní správy ČR, pak kontrolovaná osoba, u níž byly vybrané výrobky zjištěny, je povinna tento elektronicky vystavený doklad s časovým razítkem vytisknout a předložit ke kontrole v tištěné podobě. Doklad musí být vystaven před zahájením dopravy, resp. před zahájením skladování vybraných výrobků.

Ani tyto doporučené alternativní postupy tak přímo neopouštějí myšlenku předložení dokladu v písemné listinné podobě, neboť v okamžiku kontroly správce daně písemnou listinnou podobu dokladu buď obdrží, nebo je schopen zajistit si ji sám ze svého datového skladu.

 

 

Alternativní postupy vystavování dokladů, kterými se prokazuje zdanění VV ve VDO akceptované CS ČR

1. Úvod

2. Doprava z DS na jedno místo stočení bez dalšího prodeje ve VDO

2.1. Vlastní zboží

2.2. Zboží nakoupené od provozovatele DS

2.3. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

3. Doprava z DS na jedno místo stočení s prodejem

3.1. Prodej na místě dodání

3.1.1. Vlastní zboží

3.1.2. Zboží nakoupené od provozovatele DS

3.1.3. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

3.2. Prodej v místě odebrání

3.2.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

3.2.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

3.3. Prodej během dopravy mezi místem odebráním a místem dodáním

 4. Doprava z DS na dvě a více míst stočení bez dalšího prodeje ve VDO

4.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

4.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

5. Doprava z DS na dvě a více míst stočení s prodejem

5.1. Prodej na místě dodání

5.1.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

5.1.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

5.2. Prodej v místě odebrání

5.2.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

5.2.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

5.3. Prodej během dopravy mezi místem odebráním a místy dodání

6. Postup pro provozovatele DS při uvádění vlastních zdaněných VV do VDO na vlastní místa
7. Online přístup do účetního systému daňového subjektu

 

 

1. Úvod

Tento metodický materiál je určen pro daňové subjekty, které se zabývají nákupem, prodejem, skladováním a dalším nakládáním s vybranými výrobky, zejména s minerálními oleji. Účelem tohoto materiálu je pak definovat alternativní způsoby vydávání dokladů, kterými se prokazuje řádné provádění (dokumentace) vybraných výrobků, u jednotlivých modelů doprav a zdanění vybraných výrobků ve volném daňovém oběhu. Zákonem stanovené náležitosti dokladů, kterými se prokazuje zdanění, a podmínky vystavování těchto dokladů jsou shrnuty v prezentaci „Doklady při dopravě VV na daňovém území ČR“, na kterou navazuje tento metodický materiál.

Daňové subjekty, které budou chtít využívat alternativní postupy, budou informováni o adrese, na které se nachází webové rozhraní, přes které budou ukládat elektronicky vydané doklady, včetně rozvozových plánů, a login s heslem pro přístup na toto rozhraní. Tyto doklady se budou vystavovat pomocí tzv. inteligentních formulářů. Všechny takto vystavené doklady musí být standardním způsobem číslovány a dohledatelné v účetních evidencích subjektů, které byly povinny je vystavit nebo jejichž jménem byly vystaveny a v účetních evidencích subjektů, pro které byly vystaveny. 

Pokud subjekt bude vystavovat příslušné doklady ve svém elektronickém systému, který nebude kompatibilní s webovým rozhraním Celní správy ČR, pak postačí, aby ze svého systému vytvořil tištěnou formu příslušného dokladu, kterou převede do elektronické formy, a tento soubor pak připojil jako přílohu inteligentního formuláře a odeslal je přes webové rozhraní (nikoli do datové schránky, e-podatelnu nebo na e-mail).

V případech, kdy bude doklad s náležitostmi podle § 5 nebo § 6 zákona o spotřebních daních vystaven elektronicky, ale nebude zaslán přes webové rozhraní, bude tento doklad při kontrole uznán pouze v případě, že jej kontrolovaná osoba předloží kontrolním orgánům v tištěné podobě. Současně musí být doklad opatřen časovým razítkem,  aby bylo možné ověřit okamžik vystavení dokladu.

Vzhledem k nutnosti dopracovávání technického řešení, které umožní používání alternativních postupů, má tento metodický materiál prozatím informativní charakter a slouží k seznámení podnikatelské veřejnosti. Předpokládá se, že technické řešení a jeho testování bude dokončeno a spuštěno do konce září 2014. O termínu spuštění budou subjekty s dostatečným časovým předstihem informovány na webu celní správy.

Metodický materiál je primárně zaměřen na minerální oleje, ale kterýkoliv popsaný alternativní postup lze analogicky aplikovat pro jakoukoliv skupinu vybraných výrobků (líh, lihoviny, pivo, cigarety apod.). Dále se pod pojmem „místo stočení“ rozumí nejenom skladovací nádrže ČS PHM, kam jsou minerální oleje nejčastěji dopravovány, ale také skladovací nádrže jiných uložišť, místa, na kterých se nacházejí stavební stroje nebo zemědělské stroje, ke kterým jsou minerální oleje dopraveny automobilovou cisternou z důvodu, že tyto stroje mohou jen obtížně čerpat pohonné hmoty na ČS PHM jako běžná motorová vozidla.

 

Jednotlivé modely doprav minerálních olejů a alternativní způsob vystavení příslušného dokladu

 

2.  Doprava z DS na jedno místo stočení bez dalšího prodeje ve VDO

2.1. Vlastní zboží

Tento model nevyžaduje žádný alternativní způsob vystavení příslušného dokladu.

 

2.2. Zboží nakoupené od provozovatele DS

Tento model nevyžaduje žádný alternativní způsob vystavení příslušného dokladu. V případě, že provozovatel DS prodá na přímo vybrané výrobky zákazníkovi, zároveň pro něj zajišťuje jejich dopravu a k přechodu vlastnických práv dochází až v okamžiku dodání vybraných výrobků zákazníkovi, pak pro dopravu postačí vystavení daňového dokladu, kde jako nabyvatel bude uvedena osoba zákazníka, který tyto vybrané výrobky nakupuje od provozovatele DS v souvislosti s jejich uvedením do volného daňového oběhu.

 

2.3. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

U tohoto modelu lze připustit alternativní způsob vystavení dokladu o prodeji. Provozovatel DS vystaví standardní daňový doklad a současně doklad o prodeji jménem ukladatele na jeho zákazníka, který od ukladatele odebírá VV, jenž byly z DS uvedeny do volného daňového oběhu na pokyn ukladatele.

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění dopravovaných VV a následně skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán před zahájením dopravy. V praxi toto vydání dokladu o prodeji jménem ukladatele provádí někteří provozovatelé DS, jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Doklad o prodeji je vydáván v listinné podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

3.  Doprava z DS na jedno místo stočení s prodejem ve VDO

3.1. Prodej na místě dodání

3.1.1. Vlastní zboží

U tohoto modelu lze připustit alternativní způsob vystavení dokladu o prodeji.

Alternativa č. 1

Dopravce vystaví doklad o prodeji jménem nabyvatele (vlastník VV) na jeho zákazníka (provozovatele ČS PHM), nabyvatel je prodávajícím VV. Vydání dokladu o prodeji jménem nabyvatele může zajistit dopravce jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL).

Dokladem o prodeji může být i vlastní stáčecí lístek pokud bude splňovat náležitosti dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 zákona o SPD.

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM,

f) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě podkladů sdělených dopravcem po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM, údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán nejpozději bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. I v tomto případě, pokud se předpokládá, že doklad o prodeji bude vystaven v elektronické formě, musí splňovat následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

g) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

3.1.2. Zboží nakoupené od provozovatele DS

U tohoto modelu lze připustit alternativní způsob vystavení dokladu o prodeji a je podobný jako u modelu v bodě 3.1.1.

Alternativa č. 1

Dopravce vystaví doklad o prodeji jménem nabyvatele (kupující VV) na jeho zákazníka (provozovatele ČS PHM), nabyvatel je prodávajícím VV. Vydání dokladu o prodeji jménem nabyvatele může zajistit dopravce, jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Dokladem o prodeji může být i vlastní stáčecí lístek pokud bude splňovat náležitosti dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 zákona o SPD.

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen  časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě podkladů sdělených přepravcem po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM, údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán nejpozději bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. I v tomto případě, pokud se předpokládá, že doklad o prodeji bude vystaven v elektronické formě, musí splňovat následující podmínky

a) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

c) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

3.1.3. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

U tohoto modelu lze připustit alternativní způsob vystavení dokladu o prodeji a je podobný jako u modelu v bodě 3.1.1.

Alternativa č. 1

Dopravce vystaví doklad o prodeji jménem kupujícího VV na jeho zákazníka (provozovatele ČS PHM), kupující je prodávajícím VV. Vydání dokladu o prodeji jménem kupujícího může zajistit dopravce, jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Dokladem o prodeji může být i vlastní stáčecí lístek pokud bude splňovat náležitosti dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 zákona o SPD.

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán nejpozději bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

Alternativa č. 2

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě podkladů sdělených přepravcem po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM, údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán nejpozději bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. I v tomto případě, pokud se předpokládá, že doklad o prodeji bude vystaven v elektronické formě, musí splňovat následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

3.2. Prodej v místě odebrání (místo uvedení VV do VDO)

3.2.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

U tohoto modelu lze připustit alternativní způsob vystavení dokladu o prodeji.

Alternativa č. 1

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění dopravovaných VV a následně skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán před zahájením dopravy. Provozovatel DS vystaví doklad o prodeji jménem nabyvatele (vlastník nebo kupující VV) na jeho zákazníka, který kupuje VV od nabyvatele.

Vydání dokladu o prodeji provede provozovatel DS jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí z údajů uvedených na daňovém dokladu, který byl vystaven pro nabyvatele, z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu nabyvatelem nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Dopravce vystaví doklad o prodeji jménem nabyvatele (vlastník nebo kupující VV) na jeho zákazníka (provozovatele ČS PHM), nabyvatel je prodávajícím VV. Vydání dokladu o prodeji jménem nabyvatele může zajistit dopravce jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění.

Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí z údajů uvedených na daňovém dokladu (nákladním listu – DNL), který byl vystaven pro nabyvatele.

Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu nabyvatelem nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen  časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 3

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě údajů uvedených na daňovém dokladu, (nákladním listu – DNL), který byl vystaven pro nabyvatele. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě a musí splňovat následující podmínky

a) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

c) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

3.2.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

U tohoto modelu lze připustit alternativní způsob vystavení dokladu o prodeji a je podobný jako u modelu v bodě 3.2.1.

Alternativa č. 1

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění dopravovaných VV a následně skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán před zahájením dopravy. Ukladatel vystaví doklad o prodeji jménem kupujícího, který se stává prodávajícím, na jeho zákazníka (např. provozovatele ČS PHM).

Vydání dokladu o prodeji provede ukladatel jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí z údajů uvedených na dokladu o prodeji, který byl vystaven ukladatelem pro kupujícího. Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím nebo jeho jménem na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Dopravce vystaví doklad o prodeji jménem kupujícího VV na jeho zákazníka (provozovatele ČS PHM), kupující je prodávajícím VV. Vydání dokladu o prodeji jménem prodávajícího může zajistit dopravce, jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění.

Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí z údajů uvedených na dokladu o prodeji, který byl vystaven ukladatelem pro kupujícího. Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu jménem prodávajícího na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen  časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 3

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě údajů uvedených na dokladu o prodeji, který byl vystaven ukladatelem pro něj jako pro kupujícího. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě a musí splňovat následující podmínky

a) vydaný doklad je opatřen a časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

c) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

3.3. Prodej během dopravy mezi místem odebrání a místem dodání

Alternativa č. 1

Doklad o prodeji by jménem prodávajícího vystavoval dopravce VV na základě zmocnění prodávajícím a dle jeho pokynů. Doklad o prodeji pak musí být vystaven bezodkladně poté, co jsou dopravci sděleny (známy) nové skutečnosti ohledně dopravy VV, tedy že došlo k prodeji během dopravy. Doklad může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu jménem prodávajícího na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, poté, co došlo k prodeji během dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě údajů uvedených na dokladu o prodeji, který byl vystaven pro něj jako pro kupujícího. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě a musí splňovat následující podmínky

a)     vydaný doklad je opatřen a časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b)    doklad je vystaven bezodkladně, poté, co došlo k prodeji během dopravy,

c)     má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d)    je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

4. Doprava z DS na dvě a více míst stočení bez dalšího prodeje ve VDO

4.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

V okamžiku zahájení dopravy slouží k prokázání zdanění daňový doklad, který vystaví provozovatel DS pro nabyvatele (vlastníka nebo kupujícího VV). Tento doklad slouží k prokázání zdanění dopravovaných VV po dobu dopravy na první místo stočení. Stočením části dodávky na prvním místě dodání dochází ke změně množství VV v automobilové cisterně, tím i výše vyčíslené spotřební daně celkem. Po celou dobu dopravy a stáčení na jednotlivých místech dodání se nemění osoba nabyvatele.

 

Alternativa č. 1

Provozovatel vystaví pro nabyvatele jednotlivé daňové doklady na jednotlivá množství VV, která budou stočena na jednotlivých místech dodání. Před zahájením dopravy k prvnímu místu stočení musí množství VV z jednotlivých daňových dokladů souhrnně odpovídat množství VV, které se nacházejí v automobilové cisterně. Postupně po jednotlivých dodáních konkrétních množství VV musí množství uvedená na zbývajících daňových dokladech odpovídat aktuálnímu množství VV v automobilové cisterně. Jednotlivé daňové doklady zůstávají na odpovídajících místech dodání k prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků. Případné odchylky mezi množstvím na daňovém dokladu a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL).

 

Alternativa č. 2

Provozovatel DS vydá daňový doklad pro nabyvatele. Na jednotlivých úsecích dopravy bude zdanění VV prokazováno vydaným daňovým dokladem, jednotlivými stáčecími lístky a přiloženým rozvozovým plánem.  V každém okamžiku dopravy musí množství dopravovaných VV zjištěné z daňového dokladu a ponížené o množství uvedená na jednotlivých stáčecích lístcích odpovídat množství, které se aktuálně nachází v automobilové cisterně.

Jednotlivé stáčecí lístky musí obsahovat takové údaje, aby bylo možné ztotožnit místa, kde došlo ke stočení dílčích množství VV, a tato místa se musí shodovat s místy uvedenými na rozvozovém plánu. V případě této alternativy bude rozvozový plán zaslán na zadanou adresu CS ČR ještě před zahájením dopravy a dále v případě, že dojde ke změně místa určení.

Rozvozový plán musí mít následující náležitosti

a) identifikační údaje dopravce,

b) místo zahájení dopravy (místo odebrání vybraných výrobků),

c) identifikace daňového skladu,

d) číslo daňového dokladu, ke kterému je vystaven rozvozový plán,

e) datum vystavení,

f) registrační značka dopravního prostředku,

g) druh a množství dopravovaných vybraných výrobků,

h) jednotlivá místa dodání.

Pokud v okamžiku vystavení rozvozového plánu není známo číslo daňového dokladu, doplní jej řidič dodatečně.  Zároveň do daňového dokladu vyznačí číslo rozvozového plánu, ke kterému se vztahuje.

V případě, že po dodání VV na jednotlivá místa dodání zůstane v komoře (komorách) automobilové cisterny nestočené množství VV, je postup při dopravě následující.

Řidič dle pokynů dispečera doplní další místo určení, kam bude dopraveno zbývající množství VV. Na základě daňového dokladu a dosud vydaných stáčecích lístků vyčíslí předpokládané množství VV, které se nachází v cisterně, a uvede jej do rozvozového plánu. Za nestočené množství VV se v tomto případě považuje množství VV, které nebylo možné stočit do skladovací nádrže např. z důvodu technické závady na autocisterně, z důvodu nepřevzetí daného množství VV zákazníkem vzhledem k nedostatečné skladovací kapacitě, z důvodu technické závady na ČS PHM, která neumožňuje stočení VV do skladovacích nádrží (např. výpadek el. proudu, závada na čerpadle apod.). Doplněný rozvozový plán již není třeba zasílat na zadanou adresu CS ČR.

Příčina, pro kterou nebylo možné dodat veškeré množství VV dle rozvozového plánu, musí být odůvodněná a ověřitelná ze strany kontrolních orgánů. Na zbývající množství VV bude vystaven doklad o prodeji, pokud nastane, obdobně jak je to uvedeno v Alternativě č. 1 nebo 2 bodu 5.1.1. V případě, že po stočení VV na jednotlivých místech dodání zůstane v automobilové cisterně ještě zbytkové množství VV, je postup při dopravě následující.

Řidič dle pokynů dispečera doplní do rozvozového plánu místo stočení. Na základě daňového dokladu (příp. dokladu o prodeji) a dosud vydaných stáčecích lístků vyčíslí předpokládané zbytkové množství VV, které se nachází v cisterně, a uvede jej do rozvozového plánu.

Za zbytkové množství VV se v tomto případě považuje množství VV, které nebylo stočeno z automobilové cisterny v důsledku roztažnosti minerálního oleje a odchylky měřidel při plnění na lávce a na stáčecím zařízení automobilové cisterny. Toto množství by nemělo překročit cca 1% obj. z množství, které bylo na lávce stočeno. Na zbývající množství VV bude vystaven doklad o prodeji, pokud nastane, obdobně jak je to uvedeno v Alternativě č. 1 nebo 2 bodu 5.1.1.

Na čerpací stanici pro účely prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků zůstává kopie daňového dokladu, kopie rozvozového plánu a stáčecí lístek (druh a množství VV musí být ztotožnitelné, přípustná objektivní odchylka).

 

4.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

Doklad o prodeji může pro kupujícího vystavit provozovatel DS jménem ukladatele za podmínek uvedených v bodě 2.3.

Alternativy budou obdobné, jako je tomu v bodě 4.1., jen s tím rozdílem, že výchozím dokladem nebude daňový doklad vystavený provozovatelem DS pro nabyvatele, ale doklad o prodeji vystavený ukladatelem, resp. provozovatelem DS jménem ukladatele, pro kupujícího.

 

5. Doprava z DS na dvě a více míst stočení s prodejem

5.1. Prodej na místě dodání

5.1.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

V okamžiku zahájení dopravy slouží k prokázání zdanění daňový doklad, který vystaví provozovatel DS pro nabyvatele (vlastníka nebo kupujícího VV). Tento doklad slouží k prokázání zdanění dopravovaných VV po dobu dopravy na první místo stočení. Stočením části dodávky na prvním místě dodání dochází ke změně množství VV v automobilové cisterně, tím i výše vyčíslené spotřební daně celkem. Po celou dobu dopravy se nemění osoba nabyvatele. Okamžikem stočení dochází k prodeji VV provozovateli ČS PHM.

 

Alternativa č. 1

Dopravce vystaví doklad o prodeji jménem nabyvatele (vlastník nebo kupující VV) na jeho zákazníka (provozovatele ČS PHM), nabyvatel je prodávajícím VV. Vydání dokladu o prodeji jménem nabyvatele může zajistit dopravce, jako službu pro své zákazníky na základě smluvního ujednání a zmocnění. Údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Dokladem o prodeji může být i vlastní stáčecí lístek, pokud bude splňovat náležitosti dokladu o prodeji podle § 5 odst. 3 zákona o SPD.

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu jménem nabyvatele na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

Na množství, které zůstává v autocisterně, vystaví dopravce jménem nabyvatele doklad o dopravě do následujícího místa určení. Doklad o dopravě může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o dopravě vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky.

a) vydání dokladu jménem nabyvatele na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě podkladů sdělených dopravcem po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM, údaje pro vystavení dokladu o prodeji vycházejí ze stáčecího lístku nebo z nákladního listu – DNL (dle smluvního ujednání prodávajícího a kupujícího). Případné odchylky mezi množstvím na dokladu o prodeji a stáčecím lístku musí být odůvodnitelné odchylkou měřidla (1% obj. z množství uvedeného na dodacím listu – DNL). Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění skladovaných VV v místě stočení, musí být vydán bezodkladně po stočení VV do skladovacích nádrží ČS PHM. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě, musí splňovat následující podmínky

a) vydaný doklad je opatřen  časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

c) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

Na množství, které zůstává autocisterně, vystaví prodávající sám doklad o dopravě do následujícího místa určení. Při vystavení dokladu o dopravě vychází prodávající z údajů získaných od dopravce (stáčecí lístek) a daňového dokladu, který vystavil provozovatel DS pro něj, jako pro nabyvatele. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě, musí splňovat následující podmínky

a) vydání dokladu prodávajícím,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 3

Provozovatel DS vydá daňový doklad pro nabyvatele. Na jednotlivých úsecích dopravy bude zdanění VV prokazováno vydaným daňovým dokladem, jednotlivými stáčecími lístky a přiloženým rozvozovým plánem.  V každém okamžiku dopravy musí množství dopravovaných VV zjištěné z daňového dokladu a ponížené o množství uvedená na jednotlivých stáčecích lístcích odpovídat množství, které se aktuálně nachází v automobilové cisterně.

Jednotlivé stáčecí lístky musí obsahovat takové údaje, aby bylo možné ztotožnit místa, kde došlo ke stočení dílčích množství VV, a tato místa se musí shodovat s místy uvedenými na rozvozovém plánu. V případě této alternativy bude rozvozový plán zaslán na zadanou adresu CS ČR ještě před zahájením dopravy a dále v případě, že dojde ke změně místa určení.

Rozvozový plán musí mít následující náležitosti

a) identifikační údaje dopravce,

b) místo zahájení dopravy (místo odebrání vybraných výrobků),

c) identifikace daňového skladu,

d) číslo daňového dokladu, ke kterému je vystaven rozvozový plán,

e) datum vystavení,

f) registrační značka dopravního prostředku,

g) druh a množství dopravovaných vybraných výrobků,

h) jednotlivá místa dodání.

Pokud v okamžiku vystavení rozvozového plánu není známo číslo daňového dokladu, doplní jej řidič dodatečně.  Zároveň do daňového dokladu vyznačí číslo rozvozového plánu, ke kterému se vztahuje.

 

V případě, že po dodání VV na jednotlivá místa dodání zůstane v komoře (komorách) automobilové cisterny nestočené množství VV, je postup při dopravě následující.

Řidič dle pokynů dispečera doplní další místo určení, kam bude dopraveno zbývající množství VV. Na základě daňového dokladu a dosud vydaných stáčecích lístků vyčíslí předpokládané množství VV, které se nachází v cisterně, a uvede jej do rozvozového plánu. Za nestočené množství VV se v tomto případě považuje množství VV, které nebylo možné stočit do  skladovací nádrže např. z důvodu technické závady na autocisterně, z důvodu nepřevzetí daného množství VV zákazníkem vzhledem k nedostatečné skladovací kapacitě, z důvodu technické závady na ČS PHM, která neumožňuje stočení VV do skladovacích nádrží (např. výpadek el. proudu, závada na čerpadle apod.). Doplněný rozvozový plán již není třeba zasílat na zadanou adresu CS ČR.

Příčina, pro kterou nebylo možné dodat veškeré množství VV dle rozvozového plánu, musí být odůvodněná a ověřitelná ze strany kontrolních orgánů. Na zbývající množství VV bude vystaven doklad o prodeji, pokud nastane, obdobně jak je to uvedeno v Alternativě č. 1 nebo 2 bodu 5.1.1.

V případě, že po stočení VV na jednotlivých místech dodání zůstane v automobilové cisterně ještě zbytkové množství VV, je postup při dopravě následující.

Řidič dle pokynů dispečera doplní do rozvozového plánu místo stočení. Na základě daňového dokladu (příp. dokladu o prodeji) a dosud vydaných stáčecích lístků vyčíslí předpokládané zbytkové množství VV, které se nachází v cisterně, a uvede jej do rozvozového plánu.

Za zbytkové množství VV se v tomto případě považuje množství VV, které nebylo stočeno z automobilové cisterny v důsledku roztažnosti minerálního oleje a odchylky měřidel při plnění na lávce a na stáčecím zařízení automobilové cisterny. Toto množství by nemělo překročit cca 1% obj. z množství, které bylo na lávce stočeno. Na zbývající množství VV bude vystaven doklad o prodeji, pokud nastane, obdobně jak je to uvedeno v Alternativě č. 1 nebo 2 bodu 5.1.1.

Na čerpací stanici pro účely prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků na ČS PHM budou sloužit doklady o prodeji, které budou vystaveny způsobem uvedeným v Alternativě č. 1 nebo č. 2 bodu 5.1.1.

 

5.1.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

V okamžiku zahájení dopravy slouží k prokázání zdanění doklad o prodeji, který vystaví ukladatel pro kupujícího VV. Doklad o prodeji může pro kupujícího vystavit provozovatel DS jménem ukladatelem za podmínek uvedených v bodě 2.3.

Tento doklad slouží k prokázání zdanění dopravovaných VV po dobu dopravy na první místo stočení. Stočením části dodávky na prvním místě dodání dochází ke změně množství VV v automobilové cisterně, tím i výše vyčíslené spotřební daně celkem. Po celou dobu dopravy se nemění osoba nabyvatele. Okamžikem stočení dochází k prodeji VV provozovateli ČS PHM.

Alternativy 1 až 3 pro vydání dokladů budou obdobné, jako je tomu v bodě 5.1.1., jen s tím rozdílem, že výchozím dokladem nebude daňový doklad vystavený provozovatelem DS pro nabyvatele, ale doklad o prodeji vystavený ukladatelem, resp. provozovatelem DS jménem ukladatele, pro kupujícího.

 

5.2. Prodej v místě odebrání (místo uvedení VV do VDO)

5.2.1. Vlastní zboží nebo zboží nakoupené od provozovatele DS

Doklad o prodeji, kterým se prokazuje zdanění dopravovaných VV, musí být vydán před zahájením dopravy.

Alternativa 1

Provozovatel DS vystaví jménem nabyvatele doklady o prodeji na jednotlivé zákazníky nabyvatele na jednotlivá množství VV, která budou u těchto zákazníků stočena. Podkladem pro vydání dílčích dokladů o prodeji je daňový doklad (nákladní list – DNL) vystavený provozovatelem DS pro nabyvatele.

Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí splňovat následující podmínky

a) vydání dokladu jménem nabyvatele je na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen  časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa 2

Nabyvatel sám vystaví doklady o prodeji pro své jednotlivé zákazníky na jednotlivá množství VV, která budou u těchto zákazníků stočena. Podkladem pro vydání dílčích dokladů o prodeji je daňový doklad, který vystavil provozovatel DS pro něj jako pro nabyvatele. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě, pak musí splňovat následující podmínky

a) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

c) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa 3

Dopravce vystaví jménem nabyvatele doklady o prodeji na jednotlivé zákazníky nabyvatele pro jednotlivá množství VV, která budou u těchto zákazníků stočena. Podkladem pro vydání dílčích dokladů o prodeji je daňový doklad vystavený provozovatelem DS pro nabyvatele.

Doklad o prodeji může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu jménem nabyvatele na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, ještě před zahájením dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

5.2.2. Zboží nakoupené od třetí osoby z DS

Doklady o prodeji na jednotlivé zákazníky, kterými se prokazuje zdanění dopravovaných VV, musí být vydán před zahájením dopravy. Výchozím dokladem je doklad o prodeji vystavený ukladatelem, resp. provozovatelem DS jménem ukladatele, pro kupujícího

Alternativy 1 až 3 pro vydání dokladů budou obdobné, jako je tomu v bodě 5.2.1., jen s tím rozdílem, že výchozím dokladem pro vystavování dokladů o prodeji nebude daňový doklad vystavený provozovatelem DS pro nabyvatele, ale doklad o prodeji vystavený ukladatelem, resp. provozovatelem DS jménem ukladatele, pro kupujícího.

 

5.3. Prodej během dopravy mezi místem odebrání a místy dodání

Alternativa č. 1

Doklad o prodeji může jménem prodávajícího vystavovat dopravce VV na základě zmocnění prodávajícím a dle jeho pokynů. Doklad o prodeji pak musí být vystaven bezodkladně poté, co jsou dopravci sděleny (známy) nové skutečnosti ohledně dopravy VV, tedy že došlo k prodeji během dopravy. Doklad může být vydán jak v listinné podobě, tak elektronické podobě. Pokud bude tento doklad o prodeji vydáván v elektronické podobě, pak musí být splněny následující podmínky

a) vydání dokladu jménem prodávajícího na základě zmocnění,

b) vydaný doklad je opatřen  časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

c) doklad je vystaven bezodkladně, poté, co došlo k prodeji během dopravy,

d) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

e) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

 

Alternativa č. 2

Doklad o prodeji vystaví prodávající sám na základě údajů uvedených na dokladu o prodeji, který byl vystaven pro něj jako pro kupujícího. Pokud bude doklad o prodeji vystaven v elektronické formě, musí splňovat následující podmínky

a) vydaný doklad je opatřen časovým razítkem, nebyl-li před zahájením dopravy odeslán na určené webové rozhraní CS ČR,

b) doklad je vystaven bezodkladně, tedy po stočení VV do skladovací nádrže ČS PHM,

c) má náležitosti podle § 5 zákona o SPD,

d) je předložen v listinné podobě nebo zaslán na určené webové rozhraní CS ČR.

Jedná se o postup obdobný jako v bodě 3.3., jen s tím rozdílem, že je více míst dodání a tedy postup pro vydání příslušného dokladu se bude opakovat.

 

 

6. Postup pro provozovatele DS při uvádění vlastních zdaněných VV do VDO na vlastní místa dodání

Vzhledem k tomu, že zboží je v každém okamžiku stále ve vlastnictví jedné osoby, která provozuje daňový sklad i ČS PHM nebo obecně místa dodání, nepředpokládá se zásadní problém s vystavováním daňových dokladů. Pokud budou doklady vystavovány elektronicky, pak pro jejich vystavení budou platit stejná pravidla jako pro vystavení dokladů v předchozích modelech doprav vybraných výrobků. Jediná odlišnost, která se u těchto daňových dokladů bude vyskytovat, je, že osoba plátce a osoba nabyvatele uvedená na daňovém dokladu bude totožná.

 

7. Online přístup do účetního systému daňového subjektu

Daňový subjekt nebude muset zasílat na zadanou adresu CS ČR doklady vystavené elektronicky (např. pro nabyvatele nebo kupujícího), pokud za podmínek stanovených CS ČR zpřístupní Celní správě ČR online účetní systém pravidelně ověřovaný účetním auditorem, ve kterém bude možné jednoduše a v reálném čase vyhledat jednotlivé doklady, a pokud GŘC s takovým postupem na návrh subjektu vysloví písemně souhlas.

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace