PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-001 - Prodej obchodního závodu - prodávající

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-001 - řešení 2015 (PDF, 67.8 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-001 - zadání 2015 (PDF, 73 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 09:41

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Prodej obchodního závodu 2014 (dříve podniku) – prodávající

PLATÍ pro rok 2015

Úprava po rekodifikaci

 

Terminologie

Dříve podnik – nově od 1. 1. 2014 obchodní závod

 

Obchodní závod (dále jen "závod") je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu (§ 502 NOZ).

Termín podnik, který používat „starý obchodní zákoník“ je od 1. 1. 2014 nahrazen termínem obchodní závod.

 

Po rekodifikaci tj. od 1. 1. 2014 v duchu koncepce NOZ, který se snaží ujednotit jednotlivé typy smluvního práva, je tento typ koupě zařazen v NOZ do oddílu Koupě, konkrétně do Hlavy II – Závazky z právních jednání, díl 1 – Převedení věci do vlastnictví jiného, oddíl 2 - Koupě, pododdíl 6 – Zvláštní ustanovení o koupi závodu. Opouští se tedy koncepce samostatného smluvního typu tak, jako tomu bylo do 31. 12. 2013 v ObchZ § 476 - § 488a. Stejná filosofie je u nájmu podniku, dříve samostatného smluvního typu (§ 488b – 488i ObchZ).

 

Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku (§ 503 NOZ).

 

Organizační složku nahradil termín pobočka (§ 503 odst. 1 NOZ) a v případě zápisu do obchodního rejstříku odštěpný závod (§ 503 odst. 2 NOZ), ale v § 2183 NOZ, kde je definovaná část závodu, zůstal termín organizační složka. Pokud je mi známo, není jasné, zda se tím myslí to samé, tedy zda organizační složka = pobočka či odštěpný závod. S určitou logikou lze předpokládat, že ano.

 

Ustanovení o prodeji závodu nalezneme v § 2175 - § 2183 NOZ.

 

Přechod vlastnického práva nově

Je-li kupující zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku zveřejněním údaje, že uložil doklad o koupi závodu do sbírky listin podle jiného právního předpisu (§ 66 písm. s) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Není-li kupující zapsán do veřejného rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku účinností smlouvy (§ 2180 NOZ).

 

POZNÁMKA:

  • Prodej obchodního závodu patří do transakcí s obchodním závodem spolu s fúzí a vkladem obchodního závodu, je to situace, kdy vlastník chce prodat obchodní závod (případně jeho část).
  • U prodeje obchodního závodu původní právnická osoba případně fyzická osoba jako podnikatel nezaniká. Za převod majetku a dluhu získá pohledávku, následně peníze.
  • U vkladu za převod majetku a závazků získá podíl, původní právnická osoba případně fyzická osoba jako podnikatel také shodně jako u prodeje nezaniká.
  • U fúze společníci získají podíl na nástupnické společnosti, původní právnická osoba zaniká.
  • V praxi je potřeba zvážit výhody jednotlivých transakcí, je vhodné posoudit všechny daňové a účetní dopady.


Příklad

Společnost A prodává závod jako celek za částku 20 000 tis. Kč společnosti C.

Ke dni podpisu smlouvy o prodeji závodu došlo k uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin a také došlo k předání závodu, o předání byl vyhotoven zápis. K tomuto dni byla následně vyhotovena rozvaha, která zobrazuje veškerý předaný majetek, žádný majetek nechybí.

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni prodeje

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

5 000

A.V.1

T 6 – T5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

11 000

C.III.6.

Stát – daňové pohledávky

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

900

C.IV.2.

Účty v bankách

10 200

0

 10 200

10 200

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400

                                                                                                                                                                                                                                                 

x – rezervy, které nepřechází na kupujícího a budou u prodávajícího v návaznosti na účetní předpisy zrušeny

xx – veřejnoprávní pohledávka, kterou také nelze přenést na kupujícího např. záloha na daň z příjmů právnických osob

Znalec individuálně ocenil závod na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

  účetní opravná položka       1 700

  daňová opravná položka        300

 

Daňová zůstatková cena

(pokud je rozdílná od účetní hodnoty)

 

Účetní zůstatková cena v tis. Kč

Daňová zůstatková cena v tis. Kč

Ocenitelná práva

4 000

6 400

Budova

3 400

3 600

Samostatné movité věci

8 700

8 000

Celkem

16 100

18 000

 

Stav účtů ke dni prodeje

 

Údaje, které by byly převzaty z hlavní knihy - obratové předvahy po zaúčtování všech operací, které mají být do dne prodeje zachyceny.

Tyto údaje lze zjistit po určité době a zcela jistě je nelze znát ke dni podpisu smlouvy.

 

 

Stav účtů ke dni prodeje – předvaha

Částka

MD

Dal

Zůstatky ke dni prodeje

Ochranná známka

10 000

014

 

Oprávky k ochranné známce

-6 000

 

074

Pozemky

1 000

031

 

Budova

3 800

021

 

Oprávky k budově

-400

 

081

Samostatné movité věci

10 200

022

 

Oprávky k DHIM

-1 500

 

082

Cenné papíry

1 000

063

 

Materiál

1000

112

 

Pohledávky za odběrateli

5 000

311

 

Zákonné opravné položky k pohledávkám

-300

 

391/1

Účetní opravné položky k pohledávkám

-1 700

 

391/9

Daňová pohledávka

1 000

341

 

Banka

10 200

221

 

Náklady příštích období (předplacené nájemné)

1 000

381

 

Příjmy příštích období

200

385

 

Základní kapitál

-1 000

 

411

Kapitálové fondy

-12 100

 

428

Hospodářský výsledek ke dni prodeje

-1 000

 

T 6- T5*)

Rezerva na opravy nemovitosti

-5 000

 

454

Rezerva na záruční opravy

-3 000

 

459

Závazky z obchodních vztahů

-11 000

 

321

Závazky za zaměstnanci

-900

 

331

Závazky z titulu sociálního a zdravotního pojištění

-200

 

336

Závazky ze závislé činnosti vůči správci daně

-200

 

342

Dohadné účty na zásoby

-100

 

389

Celkem – kontrolní číslo

0

 

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období - rozdíl třídy 6 a třídy 5

 

Úkoly:

 

1) Zaúčtujte účetní operace u prodávajícího, pokud možno v rozdělení na operace základní (samotný prodej) a související operace (rozpuštění opravných položek, zrušení rezerv…).

2) Zjistěte účetní hospodářský výsledek.

3) Zjistěte základ daně.

4) Vytvořte rozvahu společnosti A po prodeji obchodního závodu.

 

Úkol č. 1

 

Účtování PRODEJE ZÁVODU - související operace – první část účtování

 

Č.

Zaúčtování souvisejících operací k prodeji závodu

Částka

MD

Dal

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

N – nedaňový náklad

 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze souvisejících operací                          ……………………

 

 

Základ daně ze souvisejících operací                                                                    ……………………

 

 

Účtování PRODEJE ZÁVODU – základní operace – druhá část účtování

 

Č.

Zaúčtování samotného prodeje závodu

Částka

MD

Dal

Daňová zůstatková cena

Rozdíl DZC-ÚZC

1.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny ocenitelných práv

 4 000

 

 

 

 

2.

Vyřazení ocenitelných práv

10 000

 

 

 

 

3.

Vyřazení pozemku

1 000

 

 

 

 

4.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny budovy

3 400

 

 

 

 

5.

Vyřazení budovy

3 800

 

 

 

 

6.

Odúčtování účetní zůstatkové ceny samostatných movitých věcí

8 700

 

 

 

 

7.

Vyřazení samostatných movitých věcí

10 200

 

 

 

 

8.

Převod listinných cenných papírů

1 000

 

 

 

 

9.

Převod materiálu

1 000

 

 

 

 

10.

Převod pohledávek z obchodních vztahů

5 000

 

 

 

 

11.

Banka

10 200

 

 

 

 

12.

Časové rozlišení (definováno ve smlouvě jako náležející k závodu)

1 000

 

 

 

 

13.

Příjmy příštích období (dtto)

200

 

 

 

 

14.

Závazky z obchodních vztahů

11 000

 

 

 

 

15.

Závazky za zaměstnanci

900

 

 

 

 

16.

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění

200

 

 

 

 

17.

Závazky za správcem daně z mezd - soukromoprávní

200

 

 

 

 

18.

Dohadné účty

100

 

 

 

 

19.

Pohledávka - Prodej obchodního závodu

20 000

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

 

+1 900

 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný z prodeje                                                   ….……….........

                                                                                 

Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze základních operací                       ………………… 

 

Základ daně ze samotného prodeje                                                               …………………

 

 

Vyhodnocení - celkem:

 

Úkol č. 2 – Hospodářský výsledek zaúčtovaný ze základních operací               …………………

 

Úkol č. 3 – Základ daně ze základních operací                                                         …………………

 

 

Úkol č. 4

Rozvaha společnosti A po zaúčtování prodeje

 

Aktiva

Pasiva

 

brutto

korekce

netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :