Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy a Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Růžena Klímová

15.4.2016 10:41

Ing. Růžena Klímová
V návaznosti na článek Osobní spis od autorky Ing. Růženy Klímové, který byl zveřejněný na našem Účetním Portále Vám přinášíme dokumenty, které se Vám mohou hodit při uzavírání smluv se zaměstnanci.

PLATÍ pro rok 2016


Tyto prohlášení naleznete na našem Účetním Portále v záložce Pomůcky, odstavec Mzdy.

Prohlášení zaměstnance pro oblast srážek ze mzdy 

V souladu se zákony č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících předpisů uvádím pravdivé skutečnosti pro účely srážek ze mzdy.

 

Jméno, příjmení ……………………………………………………………………..RČ……………………………

Bytem: ………………………………………………………………………………………………………

Zaměstnanec prohlašuje, že pro oblast srážek ze mzdy uvádí tyto vyživované osoby: (manžel/manželka, děti vlastní, osvojené, adoptované nebo úředním rozhodnutím svěřené do péče, registrovaný partner, další předci a potomci)

* vyživované osoby doplnit dle poučení na druhé straně

Uveďte jméno osoby a rodné číslo, která je vyživovanou osobou pro uplatnění nezabavitelné částky dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. nebo uveďte změnu v dané oblasti:

Jméno příjmení

Vyživovanou osobou

Datum změny

 

 

 

ANO* / NE*

 

 

 

 

ANO* / NE*

 

 

 

 

ANO* / NE*

 

 

 

 

ANO* / NE*

 

 

 

 

ANO* / NE*

 

* nehodící se škrtněte

Zaměstnanec prohlašuje, že veškeré změny ve vyživovaných osobách bude oznamovat zaměstnavateli neprodleně a bere na vědomí, že ponese veškeré důsledky plynoucí z nedodržení těchto povinností.

 

Dne: …………..

……………………………………………….....

              Podpis zaměstnance

Poučení zaměstnance:

Zaměstnanec (dlužník) má nárok na uplatnění nezabavitelné částky na každou vyživovanou osobu 1x za měsíc.  

Vyživované osoby dle § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách.

 

 

Uplatnění - vyživovaná osoba

Podmínky - omezení

Doklady pro uznání vyživované osoby

Manžel/manželka

ano

žádná podmínka

Oddací list

Registrovaný partner

ano

žádná podmínka

Úřední rozhodnutí o registrovaném partnerství

Děti vlastní/osvojené, adoptované, úředním rozhodnutím svěřené do péče

ano

Nezaopatřené děti povinného – nejsou samy schopny se živit – zejména nezletilé děti do skončení povinné školní docházky nebo děti do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravují studiem na budoucí povolání, anebo je ze zdravotních důvodů nemohou vykonávat, děti bez omezení jejich věku, pokud nejsou schopny se samy živit a jsou nezaopatřené důchodem či podporou v nezaměstnanosti, atd.

RL dítěte nebo úřední rozhodnutí o osvojení, adopci, svěření dítěte do péče,

případně doklad o studiu nebo jiný doklad, který bude potvrzovat vyživovací povinnosti rodiče

Ostatní předci, potomci

ano

Pokud nejsou schopni se sami živit – může závazně posoudit jen soud

Rozhodnutí soudu

 

 


 

 


Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ukládá zaměstnavateli práva a povinnosti, mezi něž mimo jiné patří i povinnost informovat zaměstnance, případně budoucího zaměstnance o právech, které se týkající ochrany osobních údajů zaměstnance, respektive budoucího zaměstnance o přístupu k osobním údajům, zpracování a předávání osobních údajů třetí osobě.  

Svým podpisem stvrzuji, že tuto povinnost zaměstnavatel splnil a souhlasím, aby zaměstnavatel, který je níže uveden, shromažďoval, zpracovával, případně předával mé osobní údaje v souladu s právy a povinnostmi, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy. 

V souladu s § 13 odst. 7, § 13c odst. 1 a § 17e) odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím, aby zaměstnavatel uváděl na všech dokumentech souvisejících s mým pracovněprávním vztahem rodné číslo, které pro tyto účely uvádím: …………………. 

Pro účely osobní identifikace na pracovišti zaměstnavatele dávám výslovný souhlas s použitím citlivého údaje - fotografie na služební průkazce/ na web zaměstnavatele.  

Souhlasím s používáním všech fotografií vytvořených pro účely propagace v pracovně – právním poměru. Dojde-li ke změnám v mých osobních údajích, zavazuji se je zaměstnavateli oznámit neprodleně. 

                 

Zaměstnavatel: …………………………………………………

Zaměstnanec/budoucí zaměstnanec: ………………………………………

 

 

Dne:   ……………………….                                 

                --------------------------------

                                                                                                                                      Podpis

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace