DPH-§078-002 - Provedení TZ budovy a její následný prodej

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§78-002 - řešení 2015 - řádky přiznání (PDF, 395.8 kB)
  • DPH-§78-002 - řešení 2015 (PDF, 127.3 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§78-002 - zadání 2015 (PDF, 51.1 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

2.11.2015 09:04

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Provedení technického zhodnocení budovy a její následný prodej

PLATÍ pro rok 2015

Společnost koupila v roce 2004 budovu, jejíž převod podléhal dani, s tím, že ji bude využívat pro obchodní činnost. Na vstupu tedy uplatnila plný nekrácený nárok na odpočet daně ve výši 600 000 Kč. V roce 2010 a 2012 bylo provedeno rozsáhlé technické zhodnocení, ze kterého byl na vstupu také uplatněn plný, nekrácený nárok na odpočet DPH. Za rok 2010 se jednalo o odpočet ve výši 350 000 Kč, za rok 2012 ve výši 280 000 Kč.   

Zůstatky účtů k datu vyřazení:

021                  5 150 000 Kč

081                  3 400 000 Kč

 

V roce 2013 dochází k prodeji celé nemovité věci za celkovou cenu 5 000 000 Kč s tím, že:

- smlouva byla uzavřena v prosinci 2013 a k tomuto datu byla také inkasována záloha ve výši 1 000 000 Kč,

- 12. 2. 2014 podán návrh na vklad do katastru nemovitých věcí

- 15. 2. 2014 došlo k předání a převzetí stavby novým vlastníkem

- 20. 3. 2014 došlo k zápisu do katastru nemovitých věcí

- 24. 3. 2014 byly potvrzené kupní smlouvy doručeny oběma stranám

 

Úkolem je:

a) stanovit výši DPH, která bude odvedena

b) zaúčtovat související operace

 

Varianta 1

Odvody DPH:

- ze zálohy nebude odvedena žádná DPH, protože se jedná o zálohu na plnění od daně osvobozené – řádek 50 a 51 levý sloupec daňového přiznání za prosinec 2013 – částka 1 000 000 Kč

- z prodeje stavby nebude DPH odvedena, jedná se o osvobozené plnění, řádek 50 a 51 pravý sloupec daňového přiznání za únor 2014 – částka 4 000 000 Kč

- v prosincovém DP 2014 musí být provedena úprava odpočtu a to z DPH, která byla uplatněna z TZ až za poslední zdaňovací období, DUZP = předáním do užívání nebo doručením listiny = nastane až v roce 2014

 

Výpočet úpravy odpočtu u TZ provedeného v r. 2010:

350 000 x (0-1) x 1 / 5 = - 70 000 Kč

Výpočet úpravy odpočtu u TZ provedeného v r. 2012:

280 000 x (0-1) x 8 / 10 = - 224 000 Kč

  • Odpočet daně uplatněný z TZ z r. 2010 se sníží o 70 000 Kč
  • Odpočet daně uplatněný z TZ z r. 2012 se sníží o 224 000 Kč.

 

Obě hodnoty budou uplatněny na řádku 60 mínusem v prosincovém daňovém přiznání roku 2014.

 

Účetní provedení odvodu DPH:

Č.

Text

MD

D

1.

Odvod DPH z titulu úpravy odpočtu

294 000

   538D

   548D

343

 

Varianta 2

Podle § 56 ZDPH, úprava odpočtu se neprovádí

Č.

Text

MD

D

1.

Přijatá záloha na prodej nemovité věci

 

 

 

2.

Daňový doklad k přijaté platbě (§ 21 ZDPH)

 

 

 

3.

Převod nemovité věci ke dni přechodu vlastnického práva tj. obvykle podání na KÚ

12. 2. 2014

 

 

 

DPH ve výši 21 %

 

 

 

Zúčtování zálohy

 

 

 

Zúčtování DPH k záloze

 

 

 

Vyřazení nemovité věci – zůstatková cena účetní

 

 

 

Vyřazení nemovité věci – pořizovací cena+TZ

 

 

 

- z prodeje stavby bude DPH odvedena, jedná se o zdanitelné plnění, řádek 1 a řádek 51 vlevo.

 

§ 56 ZDPH

Dodání vybraných nemovitých věcí

(1) Dodáním vybrané nemovité věci se pro účely osvobození od daně rozumí dodání

a) pozemku,

b) práva stavby,

c) stavby,

d) podzemní stavby se samostatným účelovým určením,

e) inženýrské sítě,

f) jednotky.

(2) Od daně je osvobozeno dodání vybrané nemovité věci, která

a) je pozemkem, na kterém není zřízena stavba spojená se zemí pevným základem nebo inženýrská síť, a

b) není pozemkem, na kterém může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby provedena stavba.

(3) Dodání vybrané nemovité věci jiné než v odstavci 2 je osvobozeno od daně po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby 39), a to k tomu dni, který nastane dříve.

(4) Plátce se může rozhodnout, že i po uplynutí lhůty podle odstavce 3 uplatní daň. Pokud plátce přijal před uskutečněním zdanitelného plnění úplatu, ze které mu nevznikla povinnost přiznat daň, stanoví se při uskutečnění zdanitelného plnění základ daně podle § 36.

------------------------------------------------------------------

39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.

 

Přechodná ustanovení zákona č. 47/2011 Sb. (platí od 1. 4. 2011, 5 let na 10 let bez TZ, bylo zapomenuto)

5. V případě odpočtu daně uplatněného u majetku pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně nebo vyrovnání odpočtu daně postupuje podle § 78 nebo 79 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Přechodná ustanovení zákona č. 370/2011 Sb. ve znění zákona 500/2012 Sb. (doplněno pro TZ)

9. V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle § 78 odst. 3 a § 78a odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Přechodná ustanovení zákona č. 502/2012 Sb. (osvobození se prodloužilo ze 3 let na 5 let od 1. 1. 2013)

2. U převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije lhůta uvedená v § 56 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Daňová uznatelnost

Pokyn D-22 k § 24 odst. 2 ZDPH

5. Ostatními daněmi podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jsou také

a) daň z přidané hodnoty, pokud tato daň souvisí s daňovými výdaji a

aa) kterou je povinen plátce daně z přidané hodnoty odvést při změně režimu podle § 79a zákona o DPH v souvislosti se zrušením registrace plátce daně, nebo

ab) na kterou neuplatnil plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH,

b) daň z přidané hodnoty nebo část daně z přidané hodnoty, kterou nemůže plátce daně uplatnit jako odpočet daně podle zákona o DPH,

c) daň z přidané hodnoty a spotřební daň, kterou je plátce daně povinen odvést v souvislosti s organizováním reklamních soutěží a propagačních akcí. 

 

6. Daň z přidané hodnoty uvedená v bodě 5 písm. a) je daňovým výdajem, pokud poplatník nezvýší o tuto daň

a) vstupní cenu hmotného a nehmotného majetku v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví; přitom při zrušení registrace plátce daně z přidané hodnoty postupuje podle tohoto pokynu k § 29 zákona bod 2.,

b) hodnotu zásob, vede-li účetnictví.   Daň z přidané hodnoty je vždy součástí vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku a hodnoty zásob, nemá-li plátce daně nárok na odpočet daně podle zákona o DPH.


7. Podle bodů 5 a 6 se postupuje obdobně i v případě úpravy odpočtu daně  podle § 78 až 78c zákona o DPH a vyrovnání odpočtu daně podle § 77 zákona o DPH, pokud je snižován nárok na odpočet daně, a to ve zdaňovacím období,kdy o úpravě nebo vyrovnání odpočtu bylo účtováno nebo evidováno v daňové evidenci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :