Sdílené pracovní místo

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Sdílené pracovní místo (PDF, 396.9 kB)

Autor JUDr. Michael Košnar 

24.2.2021 21:55

JUDr. Michael Košnar
Slyšeli jste o nové formě zaměstnání? Od 1 1. 2021 vznikl nový institut sdílené pracovní místo, tzv. „job-sharing“. Víte, v jaké situaci můžeme hovořit o sdíleném pracovním místě? U jakých zaměstnanců jej lze využít? A jaké musíme splnit podmínky? Toto a mnohem více se dočtete v článku od pana Michaela Košnara.

Lenka

PLATÍ pro rok 2021

1. Úvod

S účinností od 1. 1. 2021 byl zákonem č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, do § 317a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (dále jen „ZP“ či „zákoník práce“) zaveden zcela nový institut sdíleného pracovního místa (tzv. „job-sharing“). Podstatou tohoto zcela nového institutu, ostatně jak tomu již samotný název nasvědčuje, je sdílení pracovního místa dvěma, případně více zaměstnanci se sjednanou kratší pracovní dobou a stejným druhem práce. Tito zaměstnanci si přitom ve vzájemné kooperaci v rámci předem určených mezí sami rozvrhují pracovní dobu v rozsahu svých kratších úvazků, a to v rámci maximálně čtyřtýdenního vyrovnávacího období. Kýženým cílem je zejména umožnit zaměstnancům lépe skloubit jejich pracovní a rodinný život.

2. Podmínky zavedení sdíleného pracovního místa

Úvodem je na místě upozornit, že užití institutu sdíleného pracovního místa je možné jen u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah se řídí zákoníkem práce, nikoliv tedy kupříkladu u státních zaměstnanců ve služebním poměru, neboť zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, na nový § 317a ZP výslovně neodkazuje, a tudíž se tato právní úprava pro služební poměry státních zaměstnanců neužije (pozn: uplatňuje se zde totiž princip delegace, nikoliv subsidiarity). Totéž platí například i ve vztahu k příslušníkům bezpečnostních sborů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR atd.), jejichž služební poměr se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Za účelem zavedení tohoto zvláštního pracovního režimu je nutné, aby zaměstnavatel uzavřel individuální dohodu s každým z dotčených zaměstnanců, kteří následně budou pracovní místo sdílet. Zaměstnanci sdílející téže pracovní místo musí být z logiky věci alespoň dva, což lze v praxi očekávat v drtivé většině případů, byť není vyloučeno, že se v některých případech o pracovní místo bude dělit i více zaměstnanců (pozn: zákon maximální počet zaměstnanců sdílející téže pracovní místo nestanoví, avšak limitaci lze spatřovat v tom, že součet délky kratších úvazků nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu – viz dále). Sdílení pracovního místa větším množstvím zaměstnanců však v praxi zpravidla nebude příliš účelné, neboť to může mj. výrazně komplikovat kooperaci dotyčných zaměstnanců při sestavování společného rozvrhu, stabilitu, kvalitu a délku trvání takovéto spolupráce apod.

Zákon v § 317a odst. 1 ZP dále stanoví, že se musí jednat o zaměstnance se stejným druhem práce a současně se sjednanou kratší pracovní dobou ve smyslu § 80 ZP (tzv. „částečný úvazek“). Pozor, souhrn sjednané kratší pracovní doby zaměstnanců sdílejících téže pracovní místo nesmí překročit stanovenou týdenní pracovní dobu podle § 79 ZP, tj. zpravidla 40 hodin týdně. Toto omezení však pochopitelně neplatí v případě, kdy zaměstnanec bude zastupovat druhého zaměstnance (viz dále), neboť pak bude rozsah jeho pracovní doby větší, než bylo původně se zaměstnavatelem sjednáno, a souhrn pracovní doby obou zaměstnanců tudíž délku stanovené týdenní pracovní doby může i překročit. Pro úplnost je vhodné poznamenat, že souhrnná délka kratších pracovních dob zaměstnanců sdílejících pracovní místo pochopitelně může činit méně než je délka stanovené týdenní pracovní doby podle § 79 ZP. Je třeba upozornit, že ustanovení § 317a ZP předpokládá sdílení pracovního místa pouze zaměstnanci v pracovním poměru, nikoliv zaměstnanci pracujícími na základě dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti.

Dohoda o sdíleném pracovním místě, kterou zaměstnavatel individuálně uzavírá s každým zaměstnancem, může být součástí pracovní smlouvy nebo se může jednat o samostatně stojící dohodu. V obou případech platí, že je dohoda samostatně vypověditelná, respektive je možné závazek z ní plynoucí jednostranně vypovědět nebo rozvázat na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem (viz dále bod 6). Zákon stanoví, že dohoda musí být písemná. Nedostatek zákonné formy přitom nevede k nicotnosti, ale zakládá vadu neplatnosti takovéhoto dvoustranného právního jednání.

Pozor, je zcela na zaměstnavateli, zdali svým stávajícím či nově přijímaným zaměstnancům výkon práce v rámci tohoto zvláštního pracovního režimu nabídne, či nikoliv, případně vyhoví jejich žádosti. Zaměstnanci se zaměstnávání na sdíleném pracovním místě domáhat nemohou (srov. s § 241 odst. 2 ZP, kdy například zaměstnanci pečující o děti mladší 15 let mohou zaměstnavatele požádat o kratší pracovní dobu, a ten je pak povinen vyhovět takovéto žádosti, ledaže mu v tom brání vážné provozní důvody na jeho straně).

3. Společný rozvrh pracovní doby – sestavení, změny

Obecně platí, že pracovní dobu jednostranně rozvrhuje zaměstnavatel, který určuje začátek a konec směn (viz § 81 odst. 1 ZP). Dosud znal zákoník práce z tohoto obecného pravidla pouze dvě výjimky, a to:

I. zvláštní pracovní režim pružného rozvržení pracovní doby, kdy v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti a konat práci, nicméně v rámci časových úseků volitelné pracovní doby si pracovní dobu rozvrhuje sám (viz § 85 ZP), a

II. zvláštní pracovní režim při výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, kdy zaměstnanec podle dohodnutých podmínek vykonává pro zaměstnavatele sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje (viz § 317 ZP).

Nově se pak od 1. 1. 2021 k těmto flexibilním formám výkonu práce zařadil rovněž institut sdíleného pracovního místa, kdy si zaměstnanec na sdíleném pracovním místě pracovní dobu v rozsahu svého kratšího úvazku v kooperaci s druhým zaměstnancem (zaměstnanci) sám rozvrhuje, díky čemuž může při tvorbě společného rozvrhu lépe zohlednit své osobní potřeby, potažmo potřeby své rodiny. Předpokladem bezproblémového fungování tohoto institutu je pochopitelně spolupráce mezi zaměstnanci sdílejícími pracovní místo, která nepochybně nebude prosta kompromisů z obou stran.

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 MZDOVÁ KONFERENCE ONLINE | 2. BŘEZNA 2021

Jedinečná konference v ČR o mzdách se šesti inspirujícími spíkry na mzdy, plná zajímavých témat, praktických informací, tipů a rad, protkaná chvílemi plných prožitků a „aha momentů“.

Záznam tzv. „navěky“.

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2020 (IHNED K DISPOZICI)

Je to dlouhodobý vzdělávací program o rozsahu 88 vyučovacích hodin/11 dnů.
Podívejte se na ukázku.

ONLINE MZDOVÝ SPECIALISTA 2021 (PŘIPRAVUJEME PŘEDPRODEJ)

Chcete program sledovat na živo a mít možnost pokládat otázky? 
Pojďte do akce!
Začínáme 8. 4. 2021
.

 A VÍTE, ŽE NA ÚČETNÍM PORTÁLU JSOU PRO VÁS BALÍČKY ONLINE SEMINÁŘŮ KE MZDÁM?

MZDOVÁ ŠESTKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

 1. Pracovní doba podle ZP, výpočet mzdy, výpočet příplatkových mezd, průměrný výdělek – Ing. Růžena Klímová (11. 3. 2021)

 2. Zdravotní pojištění, sociální zabezpečení – Ing. Růžena Klímová (12. 3. 2021)

 3. Daň z příjmu, nemocenské pojištění – Ing. Růžena Klímová (15. 3. 2021)

 4. Srážky ze mzdy – Ing. Růžena Klímová (16. 3. 2021)

 5. Pracovní právo pro mzdové účetní, dovolená v hodinách – Ing. Růžena Klímová (23. 3. 2021)

 6. Důchodové pojištění, ELDP – Jana Dorčáková (24. 3. 2021)

 A VÍTE, ŽE VYDÁVÁME KNIHU KE MZDÁM?

Připravujeme Průvodce mzdovou problematikou 2021. 

Expedujeme 26. 2. 2021, můžete se těšit...

Publikaci si můžete objednat již dnes.

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

Webinář: Mzdové aktuality a vyúčtování daně ze závislé činnosti

Host: Ing. Olga Krchovová, webinářem provází Pěva Čouková

14. 1. 2021

 PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY KE MZDÁM

 NAŠE PŘEHLEDY A POMŮCKY

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že když si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD?
 • Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s.®
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

 

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

Články

Přehledy

Webináře

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS Převodový můstek Rekodifikace

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :