Složitosti při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Růžena Klímová

28.5.2014 07:00

Ing. Růžena Klímová
Podívejte se společně s námi na příkladech na složitosti při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce.
Dozvíte se například, jak vypočítat hodinový průměrný výdělek, nebo průměrný čistý měsíční výdělek, kdy dohoda o provedení práce nebude uzavřena na celé kalendářní měsíce.

PLATÍ pro rok 2014

Složitosti při výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce (dále také "DPP")

 

            Rozsáhlou novelou zákoníku práce k 1. 1. 2012 došlo k podstatným změnám v ustanovení § 313 ZP.Zaměstnavatel je povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě DPP. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde se uvádí mimo jiné čistý průměrný měsíční výdělek.  Vypočítat čistý průměrný výdělek u pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti nečiní žádné problémy, protože potřebné údaje zaměstnavatel zná.

 

         Zákoník práce stanoví kogentní úpravu výpočtu průměrného výdělku, od které se nelze odchýlit.  Průměrný hrubý měsíční výdělek se dle § 356 ZP zjistí jako součin hodinového průměrného výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci (koeficient 4,348) a stanovené (respektive sjednané) týdenní pracovní doby.  Vzhledem k tomu, že v DPP se může sjednat rozsah výkonu práce v souladu s § 75 ZP nejvýše 300 hodin v rámci kalendářního roku, vzniká problém, jak vypočítat průměrný měsíční výdělek, když chybí údaj o sjednané týdenní pracovní době.  Jediná možnost, která přichází v úvahu, je odvodit týdenní úvazek ze sjednaného rozsahu objemu práce v hodinách a získat tzv. fiktivní týdenní úvazek. Postup uveďme na příkladu.

 

Příklad:

Zadání:         

Jak spočítat průměrný čistý měsíční výdělek u zaměstnance, který pracoval na základě DPP, která byla uzavřena od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014 v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 120 Kč? 

 

Řešení:

Zaměstnavatel musí u DPP postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

 

Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

 

Za 9 měsíců sjednáno …… 250 hodin

Za jeden měsíc sjednáno průměrně …… 250 : 9 = 27,78 hod.

Za jeden týden sjednáno průměrně (fiktivní úvazek) …… 27,78: 4,348 = 6,39 hod.

 

         Další problém spočívá ve výpočtu hodinového průměrného výdělku. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období, kterým je vždy předchozí kalendářní čtvrtletí, odpracovat alespoň 21 dnů.

 

         Pokud DPP končí 31. 12. 2014, je rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. V rámci DPP obvykle zaměstnanci pracují podle potřeb zaměstnavatele a každý zaměstnavatel využívá práva odklonit se v rámci DPP od úpravy platné pro výkon práce v pracovním poměru, pokud jde o pracovní dobu a dobu odpočinku. Nebude-li tudíž stanovena pracovní doba, nelze nikdy posuzovat podmínku odpracování alespoň 21 dnů v předchozím kalendářním čtvrtletí a vždy bude přicházet v úvahu jediné, a to je použití pravděpodobného výdělku, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

 

 

 

Pokračování příkladu:

 

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek za výše uvedených podmínek činí…… 120 x 4,348 x 6,39 = 3 334,05 Kč, zaokrouhleno buď na 3 334 Kč, nebo 3 335 Kč.

 

         Způsob zaokrouhlení zákon nestanoví, a proto je možný buď matematický způsob zaokrouhlení, nebo způsob zaokrouhlení jako u mzdy, která se vždy zaokrouhluje nahoru.

        

         Pro přepočet průměrného měsíčního hrubého výdělku na čistý průměrný měsíční výdělek se použije postup dle ustanovení odst. 3 § 356 ZP, tj. má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

 

           Pokud bychom respektovali tento postup, dostali bychom se zpravidla do nelogického a nesmyslného stavu. Důvodem je to, že odměna z DPP založí účast na nemocenském a zdravotním pojištění, pokud bude v kalendářním měsíci činit více než 10 000 Kč. Může však nastat situace, že v posledním měsíci trvání DPP bude odměna činit více než 10 000 Kč, a proto bude při výpočtu čisté mzdy uplatněna brutace a proveden odvod pojistného, ačkoliv při výpočtu čistého průměrného měsíčního výdělku ke dni skončení zaměstnání bude uplatněn zcela jiný postup, protože průměrný měsíční hrubý výdělek bude nižší než 10 000 Kč a bude nutné se odklonit od zákonného postupu, neboť v takovém případě nelze brutovat a ani nelze odečítat „pojistné“. 

Uveďme příklad.

 

Příklad:

Zadání:

Předpokládejme, že zaměstnanec nemá podepsané Prohlášení a stále platí podmínky ve shora uvedeném příkladu, tj. že DPP byla uzavřena od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014 v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 120 Kč.

 

V posledním měsíci trvání DPP (tedy v prosinci 2014) zaměstnanec odpracoval 92 hodin a jeho hrubá mzda činila 92 x 120 = 11 040 Kč.

 

Výpočet čisté mzdy:

Zdanitelný příjem                       11 040 Kč

Daňový základ                           14 794 Kč

Daňový základ zaokrouhlený         14 800 Kč

Záloha daně                                 2 220 Kč

 

Odvod zdravotního pojištění za zaměstnance …… 11 040 x 13,5% = 1 490,40 Kč, zaokrouhleno 1 491 Kč. 1 491 : 3 = 497 Kč.

 

Odvod nemocenského pojištění za zaměstnance …… 11 040 x 6,5% = 717,6 Kč, zaokrouhleno 718 Kč.

 

Čistá mzda v prosinci 2014 …. 11 040 – 2 220 – 497 – 718 = 7 605 Kč

 

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek k 31. 12. 2014 činí …    3 335 Kč Daňový základ …                                                                                           3 335 Kč

Srážková daň 15% …                            500 Kč (zaokrouhluje se dolů na celé koruny)

 

Čistý měsíční pravděpodobný výdělek činí … 3 335 – 500 = 2 835Kč.

         V praxi však budou přicházet v úvahu složitější případy, kdy DPP nebude uzavřena na celé kalendářní měsíce, ale jen na jejich části. V takové situaci bude výpočet ještě komplikovanější.

 

Příklad:

Zadání:

Jak spočítat průměrný čistý měsíční výdělek u zaměstnance, který pracoval na základě DPP, která byla uzavřena od 3. 3. 2014 do 3. 5. 2014 v rozsahu 200 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč? V měsíci březnu odpracoval 110 hodin a odměna činila 13 750 Kč, v dubnu odpracoval 81 hodin a odměna činila 10 125 Kč a v květnu odpracoval 9 a odměna činila 1 125 Kč.  Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení.

 

Řešení:

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč, protože v předchozím kalendářním čtvrtletí zaměstnanec neodpracoval 21 směn. 

 

Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách. 

 

Od 3. 3. do 3. 5. se jedná o 62 kalendářních dnů.

 

Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí v roce 2014… 365 : 12 = 30,42 dne

Počet měsíců…… 62 : 30,42 = 2,038 měs.

Průměrný počet hodin na jeden měsíc ……200 : 2,038 = 98,14 hod.

Fiktivní týdenní pracovní doba …… 98,14: 4,348 = 22,57 hod.

 

Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku … 125 x 4,348 x 22,57= 12 266,80Kč, zaokrouhleno 12 267Kč.

 

Přepočet na čistý pravděpodobný měsíční výdělek:

Zdanitelný příjem …                    12 267 Kč

Daňový základ …                        16 438 Kč

Zaokrouhlený daňový základ …     16 500 Kč

Záloha daně …                             2 475 Kč

 

Výpočet zdravotního pojištění za zaměstnance:

12 267 x 13,5% = 1 656,05Kč, zaokrouhleno 1 657 Kč, 1 657 : 3 = 552,33 Kč, zaokrouhleno 553 Kč.  

 

Výpočet nemocenského pojištění za zaměstnance:

12 267 x 6,5% = 797,36 Kč, zaokrouhleno 798 Kč

 

Čistý měsíční pravděpodobný výdělek … 12 267 – 2 475 – 553 – 798 = 8 441 Kč

 

Poznámka:

Odměna v měsíci, kdy bylo potřeba průměrný měsíční výdělek zjišťovat (květen 2014), činila 1 125 Kč a při výpočtu čisté mzdy se neuplatní brutace a též nebude odvedeno pojistné. Srážková daň bude činit 1 125 x 15% = 168 Kč (zaokrouhlení dolů), čistá mzda bude činit 1 125 – 168 = 957 Kč.

 

         Jak dokazuje výše uvedený výpočet, bylo nutné  se při výpočtu čistého měsíčního výdělku odklonit od  zákonného postupu a nerespektovat postup, který se uplatnil při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy bylo potřeba průměrný měsíční výdělek zjišťovat. 

 

         Zcela paradoxně může působit výpočet průměrného měsíčního pravděpodobného výdělku za těchto podmínek (taková skutečnost již nastala):

 

Příklad:

Zadání:

DPP byla uzavřena od 1. 4. do 4. 4. 2014 s rozsahem výkonu práce 48 hodin. Maximální limit počtu hodin na jeden den (až 12 hodin) nebyl překročen. Sjednaná odměna činila 125 Kč, která byla též použita jako pravděpodobný hodinový výdělek.

 

Výpočet:                   

Nejprve je nutné získat počet měsíců, po které dohoda trvala. …. 4 : 30,42 = 0,13 měsíců, kde

  • 4 je počet kalendářních dnů, na které byla DPP uzavřena,
  • 30,42 je průměrný počet kalendářních dnů v měsíci v roce 2014.

 

Počet sjednaných hodin připadajících na jeden měsíc … 48 : 0,13 = 369,23 hod./měsíc.

 

Fiktivní rozsah pracovní doby … 369,23 : 4,348 = 84,92 hod./týden.

 

         V souladu s odst. 1 § 79 zákoníku práce činí délka stanovené týdenní pracovní doby 40 hodin týdně, která je též nejvyšším přípustným rozsahem týdenní pracovní doby, neboť podle ustanovení odst. 2 § 79 ZP nižší délky stanovené pracovní doby (38,75 hod. nebo 37,5 hod.) jsou uvedeny v závislosti na směnnosti pracovního režimu (dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý) a na charakteru práce (práce v podzemí při těžbě uhlí a rud, v důlní výstavbě a na pracovištích geologického průzkumu).

 

         Při výpočtu pravděpodobného průměrného měsíčního výdělku bude nutné provést redukci fiktivního rozsahu týdenní pracovní doby s ohledem na nejvyšší přípustný rozsah týdenní pracovní doby (40 hodin týdně), aby výpočet nebyl absolutním nesmyslem a nepostrádal alespoň částečně logiku.

 

Pokračování příkladu:

Redukce fiktivní týdenní pracovní doby … 84,92 hodin týdně zredukujeme na 40 hodin týdně.

 

Pravděpodobný hrubý průměrný měsíční výdělek činí…125 x 4,348 x 40 = 21 470 Kč.

 

Fiktivní zdanění (zaměstnanec podepsal Prohlášení a doložil potvrzení o studiu):

daňový základ … 21 470 x 1,34 = 28 770 Kč, zaokrouhleno na 28 800 Kč,

 

záloha daně … 28 800 x 15% = 4 320 Kč,

sleva na poplatníka 2 070 Kč,

sleva na studenta 335 Kč,

fiktivní záloha daně … 4 320 – 2 070 – 335 = 1 915 Kč,

 

fiktivní pojistné na soc. zabezpečení … 21 470 x 6,5% = 1 395,56 Kč, zaokr. 1 396 Kč,

fiktivní pojistné na zdravotní pojištění …21 470 x 13,5% = 2 898,45 Kč, zaokrouhleno na 2 899 Kč, 2 899 : 3 = 966,33 Kč, zaokrouhleno na 966 Kč nebo na 967 Kč.

 

Pravděpodobný čistý průměrný měsíční výdělek činí … 21 470 – 1 915 – 1 396 – 967 = 17 192 Kč.

 

Pro informaci lze uvést, že zaměstnanec odpracoval celý sjednaný objem počtu hodin (48) a obdržel odměnu ve výši 48 x 125 = 6 000 Kč brutto. V čistém mu bylo vyplaceno 6 000 Kč, protože daňová povinnost díky slevám na dani byla nulová a pojistné se z DPP do 10 000 Kč neodvádí.   

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace