Sociální pojištění

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Vlastní

 • Sociální pojištění (PDF, 276.5 kB)

Autor Ing. Olga Krchovová 

20.5.2022 18:35

Ing. Olga Krchovová
Přinášíme Vám podrobný příspěvek paní Olgy Krchovové na téma sociální pojištění, jenž je současně ukázkou z naší publikace Průvodce mzdovou problematikou 2022, která je, stejně jako následující článek, protkána řadou příkladů. Příklady pro Vás samostatně zavěšujeme i na Účetním Portálu / sekce Příklady.

Jana

PLATÍ pro rok 2022

1. Právní úprava

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále též „ZoPojSZ“)

Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje:

 1. pojistné na důchodové pojištění,
 2. pojistné na nemocenské pojištění,
 3. příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Pojistné je příjmem státního rozpočtu, pojistné na důchodové pojištění je vedeno na samostatném účtu státního rozpočtu.

2. Poplatníci pojistného

Poplatníky pojistného jsou:

2.1 Zaměstnavatelé

Zaměstnavatelé, jimiž jsou právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, organizační složky státu, v nichž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, a služební úřady, v nichž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby.

Sídlem zaměstnavatele je v případě právnické osoby její sídlo (případně sídlo organizační složky) a v případě fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, jde-li o cizince, pak místo hlášeného pobytu nebo místo podnikání na území ČR, pokud osoba v ČR nepodniká, ale pouze pro svou potřebu zaměstnává zaměstnance, pak místo výkonu práce těchto zaměstnanců.

Smluvní zaměstnavatel = právnická nebo fyzická osoba se sídlem či bydlištěm na území ČR, u níž pracují zaměstnanci zahraničního zaměstnavatele považovaní v ČR za smluvní zaměstnance, podle smlouvy musí být příjmy smluvních zaměstnanců vypláceny smluvním zaměstnavatelem nebo smluvním zaměstnavatelem uhrazovány zahraničnímu zaměstnavateli.

Smluvní zaměstnavatel má pro účely zákona o sociálním zabezpečení postavení a povinnosti poplatníka pojistného.

Zahraniční zaměstnavatel = zaměstnavatel, která má sídlo v nesmluvní cizině, zahraniční zaměstnanec, který pracuje v ČR pouze pro zahraničního zaměstnavatele, může být v ČR pouze dobrovolně účasten nemocenského pojištění.

Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud zaměstnávají zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění.

Zaměstnavatelé odvádějí pojistné na sociální zabezpečení za sebe i za své zaměstnance:

 • za zaměstnance 6,5 % z vyměřovacího základu (důchodové pojištění),
 • za zaměstnavatele 24,8 % z vyměřovacího základu (21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti).

2.2 Zaměstnanci

Zaměstnanci se pro účely zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, rozumějí

 1. zaměstnanci v pracovním poměru; za zaměstnance v pracovním poměru se považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik,
 2. zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 3. členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
 4. fyzické osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba, a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a fyzické osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce,
 5. soudci,
 6. poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu,
 7. členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,
 8. členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu, členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv,
 9. dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 10. osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 11. osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
 12. příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace, vojáci z povolání a státní zaměstnanci podle služebního zákona,
 13. pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
 14. společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,
 15. prokuristé,
 16. členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří nejsou uvedeni v ostatních bodech,
 17. likvidátoři,
 18. vedoucí organizačních složek právnické osoby zahraničního zaměstnavatele, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice,
 19. osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení,
 20. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 19, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, v době zaměstnání podle zákona upravujícího nemocenské pojištění, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zákona upravujícího daně z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny.

Zaměstnanci jsou poplatníky pojistného na důchodové pojištění, jde-li o zaměstnance, kteří jsou účastni důchodového pojištění podle předpisů o důchodovém pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění podle předpisů o nemocenském pojištění. Za tohoto zaměstnance se považuje též fyzická osoba, které po skončení zaměstnání zakládajícího účast na důchodovém a nemocenském pojištění byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu.

Od roku 2014 již u společníků, jednatelů s.r.o. a komanditistů komanditních společností, stejně jako u členů družstev či členů kolektivních orgánů právnických osob, likvidátorů i prokuristů, není podmínkou zařazení mezi zaměstnance skutečnost, že jsou za práci odměňováni. Mezi zaměstnance tedy musíme zařadit i osobu za práci neodměňovanou, které je však poskytováno plnění, které je předmětem daně z příjmů a není od této daně osvobozeno.


Příklad č. 1 – Jednatel s bezplatně poskytnutým služebním autem a sociální pojištění

Jednatel společnosti s ručením omezeným vykonává činnost pro společnost, za práci ale není odměňován, s.r.o. mu poskytuje služební auto i pro soukromé účely. Pořizovací cena vozu včetně DPH je 508 200 Kč.

Zdanitelným příjmem jednatele je 1 % pořizovací ceny vozu, tedy 5 082 Kč, tato částka podléhá i pojistnému na sociální zabezpečení (tomuto pojištění by nepodléhala pouze v případě, kdyby nedosáhla alespoň 3 500 Kč, tedy nepřesáhla by hranici pro odvod pojistného ze zaměstnání malého rozsahu).


Podmínky účasti na důchodovém i nemocenském pojištění jsou pro všechny zaměstnance, s výjimkou zaměstnanců na dohodu o provedení práce, stejné.

Účastni pojištění jsou zaměstnanci, pokud mají sjednán příjem alespoň 3 500 Kč.

Zaměstnanci, kteří mají sjednaný příjem nižší než 3 500 Kč nebo nemají příjem sjednán vůbec (zaměstnání malého rozsahu), jsou účastni pojištění pouze v měsících, ve kterých dosáhnou příjmu alespoň 3 500 Kč.

Pokud zaměstnanec vykonává u stejného zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci částky alespoň 3 500 Kč, je v tomto měsíci účasten pojištění.


Příklad č. 2 – Dohoda o pracovní činnosti a sociální pojištění

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem od 24. února 2021 do 31. března 2021 uzavřenu dohodu o pracovní činnosti se sjednanou hodinovou odměnou 120 Kč.

Rozsah pracovní doby nepřekročí 20 hodin týdně.

Měsíční odměna nebyla sjednána, jedná se tedy o zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnanci byla zúčtována odměna:

za únor 2021...............2 400 Kč

za březen 2021............8 400 Kč

V únoru zaměstnanec není účasten pojištění, pojistné se bude odvádět pouze z březnové odměny (příjem dosahuje alespoň 3 500 Kč).

Pojistné za březen 2021 musí být odvedeno nejpozději do 20. dubna 2021, ve stejném termínu musí být zasláno na OSSZ i oznámení o nástupu zaměstnance do zaměstnání (den nástupu 24. února 2021).


Mezi zaměstnance podléhající pojištění patří i zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, platí však u nich jiné podmínky než pro zaměstnání malého rozsahu.

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění v kalendářních měsících, kdy úhrn započitatelných příjmů z dohod o provedení práce od jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc přesáhne 10 000 Kč.

Veškeré dohody o provedení práce od jednoho zaměstnavatele se sčítají, příjmy z dohod o provedení práce se však nesčítají s příjmy ze zaměstnání malého rozsahu.

Vyměřovací základy z jednotlivých dohod se posuzují samostatně, pojistné za zaměstnance se tedy zaokrouhluje u každé jednotlivé dohody na koruny nahoru.


Příklad č. 3 – Dohoda o pracovní činnost a současně dvě dohody o provedení práce a sociální pojištění

...


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?

A CO DALŠÍHO PRO VÁS NA ÚČETNÍM PORTÁLU MÁME?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Každoročně pro Vás připravujeme „MZDOVÉHO SPECIALISTU“.

 • MZDOVÝ SPECIALISTA ONLINE 2022 / unikátní 11denní vzdělávací program / full HD kvalita
  5. 4. 2022 – 27. 5. 2022 | 4. ročník | PRÁVĚ PROBÍHÁ – JEŠTĚ STÍHÁTE!

 NAŠE PŘÍKLADY 

 NAŠE PEHLEDY 

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

 • Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?
 • Víte, že pokud si zakoupíte balíček SILVER, můžete bez doplatku přejít do balíčku GOLD? Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ.
 • Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Všem, kteří už jsou GOLĎáci nebo ALL-IŇáci děkujeme…

Krásné dny…
P.

Kdo jsem?

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu ®
majitelka účetní a daňové kanceláře Oswald a.s. ®
auditorka č. 1149
daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR ®
členka Výkonného výboru KA ČR ®
DAŇAŘ ROKU 2020 v kategorii DANĚ Z PŘÍJMŮ

Více o mně:
www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

E-commerce Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :