Srovnání pravidel ČÚS a IFRS - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • ČÚS x IFRS - dlouhodobý majetek (PDF, 159.9 kB)

Autor Ing. Alice Šrámková FCCA

Sdílí Codexis 11.4.2012 15:14

Ing. Alice Šrámková FCCA
V další části srovnání pravidel podle Českých účetních standardů a mezinárodního účetního výkaznictví se autorka zaměřila na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, investice do nemovitostí, státní dotace, výpůjční náklady, stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti, snížení hodnoty aktiv.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Oblast dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (od okamžiku pořízení do okamžiku vyřazení) je pokryta třemi standardy:

  • IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení (veškerý dlouhodobý hmotný majetek, s výjimkou nemovitostí – pozemků nebo staveb – které podnik pronajímá nebo je pořídil ze spekulativních důvodů)
  • IAS 40 – Investice do nemovitostí (nemovitosti – pozemky nebo stavby – které podnik pronajímá nebo je pořídil ze spekulativních důvodů)
  • IAS 38 – Nehmotná aktiva (veškerá dlouhodobá nehmotná aktiva)

Při stanovení pořizovací ceny je dále nutné zohlednit pravidla těchto standardů:

  • IAS 17 – Leasingy (zejména pravidla pro finanční leasing a prodej a zpětný leasing) [1]
  • IAS 20 – Vykazování státní podpory a zveřejňování státních dotací
  • IAS 23 – Výpůjční náklady
  • IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
  • IAS 39 – Finanční nástroje: vykazování a oceňování (reálná hodnota zajišťovacího nástroje sjednaného za účelem pořízení dlouhodobého majetku v cizí měně)1

Dále by měla být dlouhodobá aktiva testována na riziko snížené hodnoty aktiv podle pravidel standardu IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv.

V případě, že se účetní podnik rozhodne prodat určité položky dlouhodobých aktiv, musí postupovat podle pravidel standardu IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti.

 

 

Dlouhodobý hmotný majetek

 

Pravidla ČÚS

Odkaz

Pravidla IFRS (IAS 16)

Odkaz

Rozsah

Pozemky, stavby, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jiný dlouhodobý majetek, nedokončený dlouhodobý majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

§7 Vyhl.

Dlouhodobý hmotný majetek, který není předmětem jiných standardů.

2-5

Vykazování

Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, poskytnutí zálohy, pohybu majetku uvnitř účetní jednotky

 

Pořizování dlouhodobého majetku se uskutečňuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, darem, vkladem

ČÚS001

(2.4.3)

 

 

ČÚS013

(5.1 - 5.3)

Dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v případě, kdy je pravděpodobné, že bude podniku v budoucnosti přinášet ekonomické užitky a pokud lze jeho cenu spolehlivě stanovit

7, 11

Pořizovací cena

Pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena

Vedlejší pořizovací náklady

 

 

 

Aktiva získaná směnou

 

 

Státní dotace

 

Součástí pořizovací ceny není

§25 ZÚ

 

§47 Vyhl.

 

 

§47/6 Vyhl.

 

§47/4 Vyhl.

§47/2 Vyhl.

Cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady

 

 

 

Náklady na odstranění aktiva a uvedení místa do původního stavu

Aktiva získaná směnou

Současná hodnota budoucích plateb, v případě, že je platba za pořízení aktiva odložená

Státní dotace

Z pořizovací ceny se musí vyloučit

16, 17

18

 

24  26

23

 

24, 25

20, 21

 

28

19

Opravy/Technické zhodnocení

Opravy a údržba

 

 

Technické zhodnocení

§47/2a Vyhl.

§47/3 Vyhl.

Významné opravy jsou aktivovány a odpisovány po dobu do další předpokládané opravy

Výdaje na opravy jsou aktivovány, pouze pokud samy o sobě naplňují pravidla pro vykazování dlouhodobých aktiv (viz. Odstavec 7 a 11)

14

 

13

Odpisy

Odpisovaná částka

 

Zbytková hodnota

 

Komponentní přístup

 

Odpisové metody

§56/1 Vyhl.

§56/3 Vyhl.

§56/a Vyhl.

§56/1 Vyhl.

 

Odpisovaná částka

Zbytková hodnota

 

 

Komponentní přístup

 

Odpisové metody

6

6, 53, 54

 

44-47

 

60-62

Přecenění

Dlouhodobý hmotný majetek nelze přeceňovat na reálnou hodnotu

N/A

Dlouhodobý hmotný majetek je možné vykazovat v pořizovací ceně snížené o oprávky nebo v reálné hodnotě.

29-42

Vyřazení

Vyřazení se uskutečňuje zejména prodejem, likvidací, darem, vkladem, v důsledku škody nebo manka

ČÚS013

(5.4), (5.1.4)

Dlouhodobý hmotný majetek se odúčtuje v případě, kdy je vyřazen nebo se neočekává, že bude podniku v budoucnosti přinášet ekonomické užitky

67-72

Zveřejnění

Informace, které by měly být zveřejněny v příloze k účetní závěrce

§39/5/c, §39/9/b Vyhl.

Informace, které by měly být zveřejněny v příloze k účetní závěrce

73-79

 

Investice do nemovitostí

...

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace