Stanovisko KANCL č. 31 - k akciovým společnostem se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Rozhodl KANCL

25.6.2014 10:29

Výkladové stanovisko č. 31 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014
- k akciovým společnostem se základním kapitálem ve výši 1 mil. Kč

Dotčená ustanovení:
- § 3080 bod 87 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „OZ“)
- § 246 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“)
- čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění
pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „zákon č. 370/2000 Sb.“)
 
Stanovisko:
„Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje
k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000
Sb., a proto nejsou povinny zvýšit základní kapitál na 2 mil. Kč ve lhůtě stanovené v § 777
odst. 2 ZOK.“
 
Dle § 162 odst 3 ObchZ ve znění k 31. 12. 2000 byla pro akciové společnosti stanovena
minimální výše základního kapitálu (v tehdejší terminologii základního jmění) na 1 mil. Kč.
 V období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2013 nově zakládané akciové společnosti byly povinny
splnit zákonný požadavek na minimální výši základního kapitálu ve výši 2 mil. Kč. Změna
v minimální výši základního kapitálu byla provedena novelou obchodního zákoníku, a to
zákonem č. 370/2000 Sb. Na akciové společnosti, které vznikly před 1. 1. 2001 a jejichž
základní kapitál nedosáhl výše 2 mil Kč, pamatovalo přechodné ustanovení čl. VIII bod 18
zákona č. 370/2000 Sb. V něm bylo stanoveno, že tyto akciové společnosti nebyly
v souvislosti s citovanou novelou obchodního zákoníku povinny dorovnat výši základního
kapitálu na novou minimální zákonnou výši, ledaže by chtěly zvýšit základní kapitál, pak tak
musely učinit alespoň na novou minimální zákonnou výši. Nový občanský zákoník, ani zákon
 
o obchodních korporacích předmětné přechodné ustanovení zákona č. 370/2000 Sb. nezrušil.
V zákoně č. 370/2000 Sb. byla § 3080 bod 87 občanského zákoníku zrušena pouze první část
tohoto zákona. Přechodné ustanovení čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb. tak zůstává
nadále v platnosti.
Minimální výše základního kapitálu akciových společností je zakotvena v § 246 odst. 2 ZOK
a činí 2 mil. Kč nebo 80 tis. EUR. Jde o kogentní ustanovení, protože toto ustanovení
zakotvuje minimální výši základního kapitálu jako charakteristického znaku akciové
společnosti. Zákon o obchodních korporacích oproti obchodnímu zákoníku nestanovuje pro
akciovou společnost novou vyšší výši minimálního základního kapitálu. Nadále je zákonem
požadováno, aby základní kapitál činil minimálně 2 mil. Kč tak, jako tomu bylo doposud
podle obchodního zákoníku.
Lze shrnout, že zákon o obchodních korporacích nezavádí žádnou novou povinnost ohledně
minimální výše základního kapitálu, které by se musely akciové společnosti nově přizpůsobit,
ani neukládá akciovým, společnostem vzniklým do 31. 12. 2000 se základním kapitálem pod
2 mil. Kč, aby základní kapitál zvýšily minimálně na 2 mil. Kč či učinily jiné vhodné opatření
(např. provedly změnu právní formy na společnost s ručením omezeným). Naopak tím, že
bylo ponecháno v platnosti přechodné ustanovení čl. VIII bod 18 zák. č. 370/2000 Sb., které
zakotvilo výjimku ohledně minimální výše základního kapitálu pro akciové společnosti
vzniklé do 31. 12. 2000 se základním kapitálem pod 2 mil. Kč, uplatní se tato výjimka i
nadále. Tyto akciové společnosti tudíž nejsou povinny zvýšit základní kapitál na 2 mil. Kč do
30. 6. 2014, tj. ve lhůtě zakotvené v § 777 odst. 2 ZOK pro splnění povinnosti přizpůsobit
obsah stanov zákonu o obchodních korporacích, neboť povinnost zvýšit základní kapitál na 2
mil. Kč jim není zákonem o obchodních korporacích uložena.
 
Toto stanovisko bylo podrobeno odborné diskuzi a následně k němu hlasováním per rollam vyjádřili souhlas
členové Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy.
Toto stanovisko neobsahuje závazný výklad právních předpisů. Výklad právních předpisů podaný v tomto
stanovisku má působit pouze silou v něm obsažené právní argumentace.
Členové jmenováni do Expertní skupiny jsou odborníky z řad akademické obce, členové Legislativní rady vlády,
zástupci soudů a další právní autority. Činnost členů Expertní skupiny spočívá v konzultaci k doprovodné
legislativě nového soukromého práva a také ve zpracování odborných stanovisek k některým interpretačním
problémům.
 
 
Komise pro aplikaci nové civilní legislativy vznikla v rámci projektu Nové soukromé právo (reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/80.00003) financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace