Tichý společník a daň z příjmů

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

 • Tichý společník a daň z příjmů (PDF, 177.6 kB)

Autor Ing. Ivan Macháček 

16.10.2020 16:22

Ing. Ivan Macháček
Článků o tichém společenství je jako šafránu… Měli jste v účetnictví klienta někdy tuto formu? Pokud ano, jaký? Peněžitý, to by mohlo být jednoduché. Nepeněžitý? Jak oceníme v účetnictví? Je zde podobnost s vklady do společnosti? Řekla bych, že ani ne. Občanský zákoník ani zákon o korporacích nestanovuje povinnost ocenění vkladu movité věci, ponechává vše na společenské smlouvě. A zákon o daních z příjmů? Ten nějakou úpravu má.
Doporučuji si přečíst článek, je určitě zajímavý a pokud jste tento případ neměli, zítra Vám může přistát na stole.

Krásné dny přeje Pěva

PLATÍ pro rok 2020

1. Základní znaky tiché společnosti

Pro podnikatele, který pro zahájení nebo rozvoj podnikání nemá dostatek finančních prostředků a bohužel nezíská úvěr od bankovní instituce nebo zápůjčku od známého, může být vhodným řešením uzavření smlouvy o tiché společnosti a realizaci podnikání za účasti vkladu tichého společníka. Tichým společníkem se tato osoba nazývá proto, že tichý společník se neúčastní na podnikání druhé osoby přímo, ale jen pasivně, a to pouze poskytnutím svého vkladu do podnikání jiné osoby. Uzavřením smlouvy o tiché společnosti nevzniká obchodní společnost, ani se tím tichý společník nestává podnikatelem. Vymezení tiché společnosti nalezneme v § 2747  § 2755 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ či „NOZ“).

 • Smlouvou o tiché společnosti se tichý společník zavazuje ke vkladu, kterým se bude podílet po celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele. Současně se podnikatel ve smlouvě o tiché společnosti zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku (část čistého zisku z jeho podnikání). Smlouva o tiché společnosti nemá občanským zákoníkem povinně předepsanou písemnou formu. Uzavření v písemné formě lze však jen doporučit. Může totiž dojít k budoucím sporům mezi podnikatelem a tichým společníkem o obsahu smluvního ujednání a zachycení smlouvy v písemné formě může pak usnadnit dokazování sporných skutečností oběma smluvními stranami.
 • Tichým společníkem může být jak fyzická osoba (podnikatel či nepodnikatel), tak i právnická osoba. Tichý společník nemá vliv na rozhodování o obchodních a dalších záležitostech podnikatelského subjektu. Jméno osoby tichého společníka zůstává navenek neznámo, tento tichý společník se nezapisuje ani v obchodním rejstříku v případě, že jde o tichého společníka podílejícího se na podnikání fyzické nebo právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, ani se nezapisuje v živnostenském rejstříku, ani nedochází k jeho registraci u finančního úřadu. Práva a povinnosti vůči třetím osobám z podnikání vznikají pouze podnikateli.
 • Předmětem vkladu tichého společníka může být jednak peněžitý vklad (určitá peněžní částka), nebo nepeněžitý vklad (určitá movitá nebo nemovitá věc, určité právo, popřípadě jiná majetková hodnota využitelná podnikatelem k podnikání). Tichý společník předá podnikateli předmět vkladu bez zbytečného odkladu po vzniku tiché společnosti, nebo mu s ním umožní nakládat.
 • Z § 2748 odst. 2 NOZ vyplývá, že je-li předmětem vkladu nemovitá věc, nabývá k ní podnikatel na dobu trvání tiché společnosti užívací a požívací právo. Je-li předmětem vkladu něco jiného, má se za to, že podnikatel nabyl k předmětu vznikem tiché společnosti vlastnické právo.
 • Tichá společnost může být ujednána i k účasti tichého společníka jen na provozu některého ze závodů podnikatele.
 • Možnosti využití vkladu tichého společníka může jak fyzická osoba – podnikatel, tak všechny druhy obchodních korporací – společnost s r. o., akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Přitom podnikatelský subjekt může mít více tichých společníků a rovněž tak osoba se může stát na základě samostatných smluv tichým společníkem více podnikatelských subjektů.
 • Pokud je smlouva o tiché společnosti uzavřena s obchodní korporací, vztahuje se na její podnikání a organizaci i zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, (dále jen „ZOK“). Proto je třeba zohlednit i ustanovení § 34 ZOK, kde je stanoveno, že podíl na zisku obchodní korporace lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak. Je-li jednou ze stran smlouvy o tichém společenství kapitálová společnost, vyžaduje se k její platnosti schválení nejvyšším orgánem společnosti, to je valnou hromadou. Pro společnost s r. o. to vyplývá ze znění §190 odst. 2 písm. j) ZOK a pro akciovou společnost to vyplývá ze znění § 421 odst. 2 písm. o) ZOK. U osobních společností musí smlouvu schválit všichni společníci.
 • Smlouva o tiché společnosti může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. Z § 2754 NOZ vyplývá, že nebyla-li tichá společnost ujednána na určitou dobu, lze ji vypovědět nejpozději 6 měsíců před koncem účetního období.
 • Tichá společnost se dále zrušuje v případech:
  a) dosáhne-li podíl tichého společníka na ztrátě výše jeho vkladu, ledaže uhradí podíl na ztrátě nebo doplní vklad,
  b) ukončí-li se podnikání, kterého se týká tichá společnost,
  c) bylo-li rozhodnuto o úpadku podnikatele nebo tichého společníka, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, anebo zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.
  Po zániku tiché společnosti vydá podnikatel tichému společníkovi bez zbytečného odkladu vklad upravený o podíl na výsledku svého podnikání podle stavu ke dni zániku tiché společnosti.

2. Práva a povinnosti tichého společníka

...

Kurzívou psané texty jsou doplnění Pěvy Čoukové, která byla konzultována s JUDr. Lucií Joskovou, Ph.D., LL.M.


LÍBÍ SE VÁM ČLÁNEK?


  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY

Doporučuji pro články balíček SILVER


  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC

Víte, že máme na Účetním Portálu příklad, který kolega nezmiňuje? Těžko říci, zda úmyslně, či ne. Zcela určitě vím, že názor na případ v mém příkladu řešený není jednotný. A jak už to u nás bývá, vyjadřujeme náš názor. Konzultováno s kolegyní Zuzanou Rylovou.

Oč jde?

Máte vklad tichého společníka a následují ztráty… Jak je to po rekodifikaci?
Doporučuji si doplnit znalosti mým příkladem.
Který příklad Vám doporučuji?

ČÚS-018-001 – Tichý společník od novely NOZ


 NEMÁTE BALÍČEK GOLD A K PŘÍKLADU SE NEDOSTANETE?

A víte, že můžete bez doplatku změnit balíček SILVER na balíček GOLD?
Pozor, nevratný krok, zkrátí se Vám doba členství… ale nebudete litovat .
Garantuji spokojenost… Pokud ne, pište mi.

Kam mi máte psát? Na podpora@ucetni-portal.cz.


Pěva

KDO JSEM?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

VÍCE O MNĚ:

www.pevacoukova.cz


1 Daňová zůstatková cena

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte bezplatnou registraci.

Mohlo by vás zajímat

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace