BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 102 objednávek, děkujeme ❤️

ČÚS-005-003 - Tvorba a používání opravných položek – ČÚS 005 - „starý a nový režim tvorby opravných položek“

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Stáhni plný

 • ČÚS-005-003 - řešení 2015 (PDF, 85.5 kB)

Stáhni prázdný

 • ČÚS-005-003 - zadání 2015 (PDF, 81.4 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

22.2.2015 19:30

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Tvorba a používání opravných položek – „starý a nový režim tvorby opravných položek“

PLATÍ pro rok 2015

Pohledávky SPLATNÉ v roce 2013 – tzv. „starý režim tvorby opravných položek“

Splatnost pohledávky

Poznámka

Rozvahová hodnota v Kč k 31. 12. 

2014 a 2015

Počet měs. po spl. k 

31. 12. 2014

Tvorba daňových opravných položek v roce 2014

Počet měs. po spl. k 

31. 12. 2015

Tvorba daňových opravných položek v roce 2015

Komentář k tvorbě OP

20. 7. 2013

dlužník A, v roce 2015 zahájeno soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva

1 000 000  (k datu vzniku 1 000 000 Kč)

17

 

29

 

 

20. 7. 2013

dlužník B

100 000

(k datu vzniku 100 000 Kč)

17

 

29

 

 

10. 8. 2013

 

dlužník C - pohledávka nabytá postoupením, uhrazena celá pořizovací cena

200 000

(k datu vzniku 200 000 Kč)

16

 

28

 

 

30. 8. 2013

dlužník D – spojená osoba

230 000

(k datu vzniku 250 000 Kč)

16

 

28

 

 

15. 9. 2013

dlužník E - pohledávka nabytá postoupením, v roce 2014 zahájeno soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, uhrazena celá pořizovací cena

300 000

(k datu vzniku 300 000 Kč)

15

 

27

 

 

15. 9. 2013

dlužník F - pohledávka nabytá postoupením, nebylo zahájeno soudní řízení, uhrazena celá pořizovací cena

230 000

(k datu vzniku 230 000 Kč)

15

 

27

 

 

20. 9. 2013

dlužník G

8 000

(k datu vzniku 8 000 Kč)

15

 

27

 

 

10. 10. 2013

dlužník G

4 000

(k datu vzniku 20 000 Kč)

14

 

26

 

20. 10. 2013

dlužník H

10 000

 

(k datu vzniku 50 000 Kč)

14

 

26

 

 

20. 10. 2013

dlužník H

5 000

(k datu vzniku 5 000 Kč)

14

 

26

 

 

10. 12. 2013

dlužník I

22 000

(k datu vzniku 22 000 Kč)

12

 

24

 

 

15. 12. 2013

dlužník I

7 000

(k datu vzniku 20 000 Kč)

12

 

24

 

15. 12. 2013

dlužník I

3 000

(k datu vzniku 15 000 Kč)

12

 

24

 

 

SUMA

xxx

2 119 tis.

xxx

 

xxx

 

xxx

 

 

Pohledávky vzniklé v roce 2014 – tzv. „nový režim tvorby opravných položek“

V roce 2014 nelze tvořit opravné položky, není splněna podmínka po splatnosti více než 18 měsíců.

Splatnost pohledávky

Poznámka

Rozvahová hodnota v Kč k 31. 12. 2015 a 2016

Počet měs. po spl. k

31. 12. 2015

Tvorba daňových opravných položek v roce 2015

Počet měs. po spl. k

31. 12. 2016

Tvorba daňových opravných položek v roce 2016

Komentář k tvorbě OP

20. 7. 2014

dlužník A, v roce 2016 zahájeno soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva

1 000 000 (k datu vzniku 1 000 000 Kč)

17

 

29

 

 

20. 7. 2014

dlužník B

100 000

(k datu vzniku 100 000 Kč)

17

 

29

 

 

10. 8. 2014

dlužník C – pohledávka nabytá postoupením, uhrazena celá pořizovací cena

200 000

(k datu vzniku 200 000 Kč)

16

 

28

 

 

30. 8. 2014

dlužník D – spojená osoba

230 000

(k datu vzniku 250 000 Kč)

16

 

28

 

 

15. 9. 2014

dlužník E - pohledávka nabytá postoupením, v roce 2015 zahájeno soudní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva, uhrazena celá pořizovací cena

300 000

(k datu vzniku 300 000 Kč)

15

 

27

 

 

15. 9. 2014

dlužník F - pohledávka nabytá postoupením, nebylo zahájeno soudní řízení, uhrazena celá pořizovací cena

230 000

(k datu vzniku 230 000 Kč)

15

 

27

 

 

20. 9. 2014

dlužník G

8 000

(k datu vzniku 8 000 Kč)

15

 

27

 

 

10. 10. 2014

dlužník G

4 000

(k datu vzniku 20 000 Kč)

14

 

26

 

20. 10. 2014

dlužník H

10 000

(k datu vzniku 50 000 Kč)

14

 

26

 

 

20. 10. 2014

dlužník H

5 000

(k datu vzniku 5 000 Kč)

14

 

26

 

 

10. 12. 2014

dlužník I

22 000

(k datu vzniku 22 000 Kč)

12

 

24

 

 

15. 12. 2014

dlužník I

7 000

(k datu vzniku 20 000 Kč)

12

 

24

 

15. 12. 2014

dlužník I

3 000

(k datu vzniku 15 000 Kč)

12

 

24

 

 

SUMA

xxx

2 119 tis.

xxx

 

xxx

 

 

 

Přechodná ustanovení k 1. 1. 2014

Čl. IV bod 3 - zákonného opatření č. 344/2013 Sb.

Ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

 

§ 2 Zákona č. 593/1992 Sb. O rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

       (6) Opravné položky mohou tvořit poplatníci daně z příjmů právnických osob také u

       pohledávek,  o kterých

a)     bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně, nebo

b)     bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

       (7) Podle odstavce 6 postupují také poplatníci daně z příjmů fyzických osob u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví.

 

Přechodná ustanovení k 1. 1. 2015

Čl. IV. – zákona č. 267/2014 Sb.

 1. Pro daňové povinnosti u rezerv a opravných položek za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

3. Pro pohledávky splatné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pro pohledávky splatné od 1. ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

U pohledávek splatných do 31. 12. 2013, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 200 000 Kč, lze tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 20 % jmenovité hodnoty, pokud uplynulo více než 6 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky. Vyšší opravnou položku u těchto pohledávek je možné tvořit,

 • pokud uplynulo více než 12 měsíců od sjednané lhůty splatnosti a
 • pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.

 

U pohledávek splatných do 31. 12. 2013 je možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 20 % a více jmenovité hodnoty pohledávky u pohledávek, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku přesáhne částku 200 000 Kč,

 • pokud uplynulo více než 6 měsíců od sjednané lhůty splatnosti a
 • pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení.

 

U pohledávek nabytých postoupením je možné tvořit zákonné opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud je uhrazena její pořizovací cena (§ 2 odst. 3 ZoR).

 

Od 1. 1. 2014 - dále jen „nový režim tvorby opravných položek“:

§ 8a zákona o rezervách

§ 8a Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994

(1) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů 1) a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle § 5 a 5a, mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, za podmínky, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než

a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,

b) 30měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

 

(2) U pohledávky nabyté postoupením, jejíž rozvahová hodnota bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku byla vyšší než 200 000 Kč, se mohou tvořit opravné položky podle odstavce 1 pouze v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a které je

a) rozhodčím řízením,

b) soudním řízením, nebo

c) správním řízením.

 

U pohledávek splatných od 1. 1. 2014 lze tvořit zákonnou opravnou položku ve výši

 • 50 % jmenovité hodnoty, pokud uplynulo více než 18 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky a
 • 100 % jmenovité hodnoty, pokud uplynulo více než 18 měsíců od konce sjednané lhůty splatnosti pohledávky.

 

POZOR! Promlčecí lhůta podle § 629 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. činí 36 měsíců. Již není nutno prodloužit promlčecí lhůtu, aby bylo možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 100 % jmenovité hodnoty pohledávky, protože lhůta byla v § 8a zkrácena z 36 na 30 měsíců. Podle přechodného ustanovení bod 4 Čl. IV. – zákona č. 267/2014 Sb. lze použít i pro pohledávky splatné (vzniklé) v roce 2014.

 

U pohledávek nabytých postoupením splatných od 1. 1. 2014 s rozvahovou hodnotou bez příslušenství v okamžiku vzniku vyšší než 200 000 Kč je možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 50 % a více jen,

 • pokud uplynulo více než 18 měsíců od sjednané lhůty splatnosti,
 • pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení a
 • pokud byla uhrazena pořizovací cena pohledávky.

 

U pohledávek nabytých postoupením je možné tvořit zákonné opravné položky k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud je uhrazena její pořizovací cena (§ 2 odst. 3 ZoR).

 

Pohledávky

Po splatnosti

Splatné

(nikoliv vzniklé)

lze použít

do 31. 12. 2013

Splatné

(nikoliv vzniklé)

lze použít

od 1. 1. 2014

 do 200 000 Kč včetně, včetně pohledávek nabytých postoupením

 6 měsíců

20%

bez omezení

0%

bez omezení

12 měsíců

33%

nutno zahájit rozhodčí, soudní nebo správní řízení

18 měsíců

50%

50%

24 měsíců

66%

30 měsíců

80%

100%

36 měsíců

100%

 nad 200 000 Kč mimo pohledávek nabytých postoupením

 6 měsíců

20%

nutno zahájit rozhodčí, soudní nebo správní řízení

0%

bez omezení

12 měsíců

33%

18 měsíců

50%

50%

24 měsíců

66%

30 měsíců

80%

100%

36 měsíců

100%

 nad 200 000 Kč pohledávky nabyté postoupením, uhrazené

 6 měsíců

20%

nutno zahájit rozhodčí, soudní nebo správní řízení

0%

nutno zahájit rozhodčí, soudní nebo správní řízení

12 měsíců

33%

18 měsíců

50%

50%

24 měsíců

66%

30 měsíců

80%

100%

36 měsíců

100%

 

Poznámky:

1) Od novely k 1.1. 2015 již není nutné upravovat ve smluvních kontraktech dobu promlčení z důvodu tvorby zákonných opravných položek

2) § 8c zákona o rezervách – režim je nezměněn, zůstává stejný jako v roce 2013

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :