BLACK FRIDAY » KONČÍME ZA ...
Máme již 102 objednávek, děkujeme ❤️

ČÚS-005-001 - Tvorba a používání opravných položek – ČÚS 005 „starý režim tvorby opravných položek“

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

 • ČÚS-005-001 - řešení 2015 (PDF, 170.7 kB)

Stáhni prázdný

 • ČÚS-005-001 - zadání 2015 (PDF, 62.9 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

7.10.2015 14:44

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze:

PLATÍ pro rok 2015

Do 31. 12. 2013 – dále jen „starý režim tvorby opravných položek“:

Ustanovení § 397 Obchodního zákoníku stanoví, že promlčecí doba činí čtyři roky, nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak.

 

Od 1. 1. 2014 - dále jen „nový režim tvorby opravných položek“:

Ustanovení § 629 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. stanoví, že promlčecí lhůta činí tři roky. Nový režim tvorby opravných položek lze použít na nově vzniklé pohledávky.

Příklady – „starý režim tvorby opravných položek“

Odpis pohledávky kryté opravnou položkou - § 8a ZoR

ZoR = zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

Dal

 1.  

Pohledávka splatná 30. 6. 2011

200

311

x

 1.  

Zůstatek opravných položek – zákonných podle zákona o rezervách ve výši 20 % k 31. 12. 2014

40

(558D)

391/1

 1.  

Zůstatek opravných položek – účetních ve výši

80 % dotvořená k 31. 12. 2014

160

(559N)

391/9

 1.  

Odpis pohledávky k 31. 5. 2015 před promlčením

 

 

 

 1.  

Rozpuštění zákonné opravné položky k 31. 5. 2015

 

 

 

 1.  

Rozpuštění účetní opravné položky k 31. 5. 2015

 

 

 

 1.  

Evidence pohledávky v podrozvahové evidenci,

nedošlo-li k zániku pohledávky

 

 

 

účetní HV v roce 2015            ………………………..                  základ daně                          ……………………

Pokračování příkladu

Úhrada po odpisu pohledávky

Č.

Text

Částka v tis. Kč

MD

Dal

 1.  

Částečná úhrada v roce 2015 odepsané pohledávky ve výši 100 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 1.  

Odúčtování v podrozvahové evidenci

 

 

 

 

účetní HV v roce 2015     …………………………                      základ daně                        ………………………..

Rozdělení na daňové a nedaňové náklady v případě odpisu pohledávky není nikde řešeno; řešíme tedy poměrem, jak byly tvořeny opravné položky.

Nelze vyloučit jiné řešení.

  

Výnos bude částečně (80 % z uhrazené části) vyloučen ze základu daně podle § 23 ZDP:

(4) Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

e) částky zaúčtované do příjmů (výnosů), pokud přímo souvisejí s výdaji (náklady) neuznanými jako výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to maximálně do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů). Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictví,

 

Do 31. 12. 2013 – dále jen „starý režim tvorby opravných položek“:

Od 1. 1. 2008 bylo možné tvořit zákonnou opravnou položku ve výši 20 % a více jmenovité hodnoty pohledávky u pohledávek, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než 200 000 Kč,

- pokud uplynulo více než 6 měsíců od sjednané lhůty splatnosti a

- pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení

 

Od 1. 1. 2014 - dále jen „nový režim tvorby opravných položek“:

Od 1. 1. 2014 se toto týká pouze pohledávek nabytých postoupením s rozvahovou hodnotou bez příslušenství v okamžiku jejich vzniku vyšší než 200 000 Kč.

 

ČÚS – 005

Opravné položky k pohledávkám

4.4.3. Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního právního předpisu1) nebo nad jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena, s výjimkou pohledávek za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy a zachytí se na podrozvahových účtech.

1) Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 2 odst. 6 zákona č. 593/1992 Sb.

Opravné položky mohou tvořit poplatníci daně z příjmů právnických osob také u pohledávek, o kterých

a) bylo při jejich vzniku účtováno v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví snížením zaúčtovaných nákladů a takto vzniklý příjem nebyl podle zvláštního právního předpisu příjmem osvobozeným od daně z příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně z příjmů nebo zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů anebo základu daně pro zvláštní sazbu daně, nebo

b) bylo v důsledku oprav minulých období v souladu s právními předpisy upravujícími účetnictví účtováno rozvahově a pro účely zjištění základu daně bylo nutné o celou jejich hodnotu zvýšit výsledek hospodaření.

 

§ 2 odst. 7 zákona č. 593/1992 Sb.

Podle odstavce 6 postupují také poplatníci daně z příjmů fyzických osob u pohledávek, které byly při jejich vzniku zaúčtovány podle právních předpisů upravujících účetnictví.

 

Čl. IV bod 3 - zákonného opatření č. 344/2013 Sb.

Ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu, se použije poprvé pro pohledávky vzniklé ode dne nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu. Pro pohledávky vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákonného opatření Senátu.

 

Čl. IV zákona 267/2014 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Pro daňové povinnosti u rezerv a opravných položek za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze použít již pro zdaňovací období započaté v roce 2014.

3. Pro pohledávky splatné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pro pohledávky splatné od 1. ledna 2014 lze použít ustanovení § 8a zákona č. 593/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba opravných položek – odpis pohledávek - § 8c ZoR

 

Č.

Text

Částka

v Kč

MD

Dal

Operace roku 2014

Počáteční stav

Pohledávka č. 1 splatná 30. 12. 2013 vůči klientovi A

(jmenovitá hodnota při vzniku 28 000 Kč)

28 000

311

x

Pohledávka č. 2 splatná 30. 12. 2013 vůči klientovi A

(jmenovitá hodnota při vzniku 20 000 Kč)

20 000

311

x

 1.  

Tvorba opravné položky k 31. 12. 2014

k pohledávce č. 1 podle § 8c ve výši ……………………..

 

 

 

 1.  

Tvorba opravné položky k 31. 12. 2014

k pohledávce č. 2 podle § 8a ve výši ……………………...

 

 

 

Operace roku 2015

- účetní jednotka rozhodla o odpisu pohledávky č. 2. Ještě před odpisem byla provedena změna režimu opravných položek k datu 1.  3.  2015 (původně podle § 8a ZoR, nově podle § 8c ZoR).

 1.  

Rozpuštění opravné položky k 1. 3. 2015 k pohledávce č. 2 vytvořené podle § 8a ve výši …………………………......

 

 

 

 1.  

Tvorba opravné položky k 1. 3. 2015

k pohledávce č. 2 podle § 8c ve výši ……………………

 

 

 

 1.  

Odpis pohledávky č. 2 k 1. 3. 2015 na základě

rozhodnutí účetní jednotky

 

 

 

 1.  

Rozpuštění opravné položky k pohledávce č. 2 k 1. 3. 2015, vytvořené podle § 8c

 

 

 

Pohledávku č. 1 se účetní jednotka rozhodla ponechat v evidenci.

 

 

 

 

§ 8c zákona o rezervách

Nepostupuje-li poplatník u nepromlčené pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b, může v období, za které se podává daňové přiznání, vytvořit opravnou položku až do výše 100 % její neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství pouze v případě, že

a) se nejedná o pohledávku vymezenou v § 8a odst. 3,

b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne částku

    30 000 Kč,

c) od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo nejméně 12 měsíců, a

d) celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje

    postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za období, za které se podává daňové přiznání,  

    částku 30 000 Kč.

 

O pohledávce, k níž byla vytvořena opravná položka podle tohoto ustanovení, je poplatník povinen vést samostatnou evidenci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace tvorby opravných položek

 

Účet

Účetní operace – tvorba opravné položky

MD

Dal

01x

k dlouhodobému nehmotnému majetku

 

 

02x

03x

k dlouhodobému hmotnému majetku

 

 

041

k nedokončenému nehmotnému majetku

 

 

042

k nedokončenému hmotnému majetku

 

 

05x

k poskytnutým zálohám

 

 

06x

k finančnímu majetku, který není oceněn reálnou hodnotou, ekvivalencí

 

 

11x

k materiálu

 

 

121

k nedokončené výrobě

 

 

122

k polotovarům vlastní výroby

 

 

123

k výrobkům

 

 

124

k zvířatům

 

 

132

ke zboží

 

 

25x

k majetkovým cenným papírům, které nejsou oceněny reálnou hodnotou, ekvivalencí

 

 

3xx

k pohledávkám

 

 

 

Rozpouštění opravných položek

Rozpouštění je účtováno na vrub rozvahových účtů, ve prospěch účtů 559 (pokud bylo tvořeno na účet 559), 579 (pokud bylo tvořeno na účet 579).

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :