Ukončení společnosti (sdružení) fyzických osob s 16ti příklady

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Vlastní

  • Ukončení společnosti (sdružení) fyzických osob s 16ti příklady (PDF, 172.5 kB)

Autor Ing. Eva Sedláková

6.12.2018 10:37

Ing. Eva Sedláková
Plánujete ukončit společnost (sdružení) fyzických osob nebo jste tohoto ukončení společnosti účastni?
Víte, jaké daňové dopady má ukončení společnosti fyzických osob?
Právě na dané téma přinášíme článek od paní Ing. Evy Sedlákové.
Článek řeší jak zánik členství společníka ve společnosti, tak zánik společnosti.
Navíc je článek doplněn o 16 praktických příkladů.

Petra

PLATÍ pro rok 2018

Obsah:

  1. Úvod

  2. Zánik členství společníka ve společnosti

...

– Vypořádání majetku

...

– Vypořádání dluhů

...

Příklad č. 1

Dva podnikatelé fyzické osoby vedoucí daňovou evidenci založili v r. 2015 společnost (dříve sdružení). Jeden z těchto společníků  od září minulého roku do konce května letošního roku podnikání ze zdravotních důvodů přerušil s tím, že od června letošního roku činnost ve společnosti opět vykonával. Otázkou je, zda musí vypořádat společný majetek a dluhy ve společnosti a zda je v tomto případě podnikatel povinen z důvodu nezahájení činnosti do termínu pro podání daňového přiznání postupovat podle § 23 odst. 8 ZDP, tedy, zda musí za minulé zdaňovací období dodanit svůj podíl na pohledávkách, dluzích a zásobách ze společnosti. 

Řešení

... 

Příklad č. 2

Tři podnikatelé založili před 3 lety společnost s tím, že vedou daňovou evidenci. Jeden ze společníků k 31. prosinci ukončil podnikatelskou činnost a odchází do důchodu. Ze společnosti vystoupil s tím, že svůj podíl na odpisovaném hmotném majetku daroval se souhlasem dalších dvou společníků dceři, která zahájila vlastní podnikání. Jednalo se o spoluvlastnický podíl na domě včetně pozemku a 3 neodepsaných automobilech. Pohledávky ani dluhy společníci neměli. Podíl na zásobách prodal společník před ukončením vlastní činnosti dalším dvěma společníkům. Dcera do společnosti vstoupila k 1. lednu letošního roku. Otázkou je, jak se bude postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 3

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, je společníkem tříčlenné společnosti. K 31. březnu letošního roku ze společnosti vystoupí. V rámci podnikání ve společnosti obdrží peněžní vypořádání za společné zásoby a drobný hmotný majetek (obojí bylo nakoupeno v rámci společného podnikání ve společnosti) s tím, že výdaje za tento majetek byly zaplaceny a uplatněny jako výdaje daňové. Podle § 3 odst. 4 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů by příjem z vypořádání spoluvlastnictví neměl být předmětem daně u tohoto vystupujícího společníka. Otázkou je, zda to znamená, že nemusí sice zdanit příjmy, ale výdaje vynaložené na tyto příjmy, které nejsou předmětem daně musí dodanit v souladu s § 25 odst. 1 písm. i) ZDP, a to včetně výdajů za drobný hmotný majetek.

Řešení

... 

Příklad č. 4

Podnikatel společník společnosti, ukončil společnou činnost a obdržel příslušnou poměrnou část zásob nakoupených společně, tak jak se společníci dohodli. Jiný majetek ani dluhy společnost neměla. Tyto zásoby použije pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost. Otázkou je, jak bude podnikatel postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 5

Podnikatel - společník společnosti, ukončil společnou činnost. V rámci společnosti, která vede daňovou evidenci,  jsou evidovány  pohledávky. Společníci se dohodli, že si pohledávky ponechají zbývající společníci, kteří pokračují ve společné činnosti s tím, že odcházející společník dostane svůj podíl na pohledávkách proplacený ve splátkách po dobu 3 let. Dále je evidován dluh z titulu nevyplacené mzdy zaměstnance a příslušného povinného pojistného, který zaplatí všichni podnikatelé, a to v závislosti na velikosti svého podílu. Otázkou je, jak budou podnikatelé postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

  1. Zánik společnosti

... 

Příklad č. 6

Dvě OSVČ řemeslníci od roku 2002 podnikají na základě smlouvy o sdružení, v současné době podle smlouvy o společnosti. Příjmy i výdaje si rozdělují na polovinu. Žádnou další činnost neprovozují. Za roky podnikání si společně postavili dílnu, která je v katastru nemovitostí zapsaná tak, že ideální polovina je na jednoho společníka a druhá polovina na druhého (končícího) společníka a jeho manželku, majetek je ve společném jmění manželů. Dílna byla zkolaudována v r. 2005. Každý z podnikatelů uplatňuje do daňových výdajů polovinu odpisů. Dále si podnikatelé společně pořídili vybavení dílny, drobný majetek a mají také zásoby materiálu.

Ke konci letošního roku hodlá jeden ze společníků odejít do starobního důchodu a ukončit podnikání. Tím společnost zanikne. Druhý společník bude v podnikání pokračovat sám jako OSVČ. Zůstane mu dílna, protože druhou polovinu od končícího společníka odkoupí, veškeré vybavení a zásoby plánují vypořádat finančně. Otázkou je, jaké budou daňové dopady pro podnikatele končícího s podnikáním z hlediska daně z příjmů a jaké pro pokračujícího podnikatele.

Řešení

... 

Příklad č. 7

Dva podnikatelé otec a syn podnikají společně jako společníci společnosti, vedou daňovou evidenci. Ve spoluvlastnictví mají zásoby zboží a nákladní automobil, který si koupili pro společnou činnost, každý je vlastníkem ideální poloviny, jiný majetek ani dluhy nemají. V současné době otec s podnikáním končí, přijal funkci v obci, a společnost zaniká. Otec přenechá synovi, který bude nadále podnikat samostatně, svůj podíl na zásobách zboží a nákladním automobilu za účelem podnikání bezplatně. Nákladní automobil byl odepisován rovnoměrně podle § 31 ZDP s tím, že v současné době je již odepsán. Otázkou je, jak postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 8

Podnikatelé - společníci společnosti, ukončili společnou činnost, společnost zanikla. Při ukončení činnosti došlo k vypořádání spoluvlastnických podílů na odpisovaném majetku, pořízeném v rámci společné činnosti, tím způsobem, že jednotliví společníci prodali své spoluvlastnické podíly na hmotném majetku nakoupeném společně jednomu z bývalých společníků. Na tomto majetku byla tvořena rezerva na opravu. Otázkou je, jak budou podnikatelé postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

....

Příklad č. 9

Dva podnikatelé - fyzické osoby podnikající na základě smlouvy o společnosti, se rozhodli ukončit společnou činnost ve společnosti s tím, že každý dál bude podnikat samostatně. Ke dni ukončení společné činnosti mají na skladě zásoby zboží a automobil, který pořídili formou finančního leasingu. Jeden podnikatel si veškerý společný majetek, tj. veškeré zboží i automobil ponechá, a druhému společníkovi, tj. spoluvlastníkovi, vyplatí jeho podíl v penězích. Otázkou je, co bude zdanitelným příjmem obou společníků a zda je nutné mít znalecký posudek na automobil. Vklad do zahájení společné činnosti byl poskytnut v penězích a bude také v penězích vrácen.

Řešení

... 

Příklad č. 10

Dva podnikatelé společníci společnosti S1 a S2, si do spoluvlastnictví koupili při společné činnosti dva nákladní automobily N1 a N2, které odpisují. V současné době končí se společnou činností, společnost zaniká, a společníci se dohodli, že každý z nich si ponechá jeden nákladní automobil pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost. Na základě dohody o vypořádání spoluvlastnictví bude převedeno vlastnické právo k nákladnímu automobilu N1 na spoluvlastníka S1 a vlastnické právo k nákladnímu automobilu N2 na spoluvlastníka S2, a to bez doplatku. Otázkou je, jak postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

...

Příklad č. 11

Dva podnikatelé společníci společnosti S1 a S2, si do spoluvlastnictví koupili při společné činnosti dva nákladní automobily N1 a N2, které odpisují. V současné době končí se společnou činností, společnost zaniká, a společníci se dohodli, že každý z nich si ponechá jeden automobil, pro svoji samostatnou podnikatelskou činnost. Na základě dohody o vypořádání spoluvlastnictví bude převedeno vlastnické právo k nákladnímu automobilu N1 na spoluvlastníka S1 a vlastnické právo k nákladnímu automobilu N2 na spoluvlastníka S2. Protože nákladní automobil N1 má vyšší hodnotu, doplatí spoluvlastník S1 spoluvlastníkovi S2 částku 150 000 Kč. Otázkou je, jak postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 12

Dva podnikatelé společníci společnosti, si do spoluvlastnictví koupili při společné činnosti dva nákladní automobily, které odpisují, každý má ideální polovinu. V současné době končí se společnou činností, společnost zaniká, a společníci se dohodli, že si každý ponechá jeden automobil tak, že uzavřou dohodu o směně. Otázkou je, zda je příjem ze směny od daně osvobozen podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů 

Řešení

... 

Příklad č. 13

Dva podnikatelé společníci společnosti, si do spoluvlastnictví koupili při společné činnosti pozemek, každý byl vlastníkem ideální poloviny. V současné době končí se společnou činností, společnost zaniká s tím, že se dohodli, že každý z nich si ponechá polovinu pozemku, který nechají rozdělit rovným dílem. Otázkou je, jak postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 14

Dva podnikatelé společníci společnosti, si do spoluvlastnictví koupili při společné činnosti před 6 lety dvě budovy s pozemky, každý byl vlastníkem ideální poloviny. Budovy, resp. spoluvlastnický podíl na nich zahrnul každý ze spoluvlastníků ve výši ideální poloviny do obchodního majetku s tím, že do daňových výdajů uplatňovali odpisy, výdaje na opravy, údržbu a pojištění budov. Pozemky v obchodním majetku nebyly. V současné době končí se společnou činností, společnost zaniká s tím, že uzavřeli dohodu o vypořádání spoluvlastnictví tak, že každý ze spoluvlastníků (S1 a S2) si ponechá jednu budovu (B1 a B2) s pozemkem, a to bez doplatku, hodnota majetku je stejná. Otázkou je, jak postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 15

Dva podnikatelé – společníci společnosti, si do spoluvlastnictví koupili při společné činnosti zásoby, každý byl vlastníkem ideální poloviny. V současné době končí se společnou činností, společnost zaniká, a dohodli se, že každý z nich si ponechá polovinu zásob. Otázkou je, jak postupovat z hlediska daně z příjmů.

Řešení

... 

Příklad č. 16

Dvě fyzické osoby spolupracují na základě smlouvy o společnosti, si příjmy a výdaje rozdělují rovným dílem 50 : 50 %. Nyní by chtěl jeden společník ze společnosti vystoupit, čímž společnost zanikne. Daňovou evidenci má na starost společník, který bude nadále pokračovat v činnosti. Za dobu trvání společnosti mají v majetku 3 automobily (jeden je zcela odepsán, jeden bude odepsán v roce 2018 a další v roce 2019). Dále mají dva automobily pořízené na úvěr, který stále pokračuje, (jeden se bude splácet ještě 29 měsíců a druhý 37 měsíců). Podíly na těchto automobilech po odečtení dluhu si koupí podnikatel, který bude v činnosti nadále pokračovat s tím, že převezme celý úvěr, resp. jeho zbývající část (to se projeví i v nižší pořizovací ceně spoluvlastnického podílu). Otázkou je, zda je třeba u automobilů provést odhad ceny při jejich prodeji. Společníci také mají v evidenci drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 4 500 Kč do 7 000 Kč, který je už ve výdajích. Otázkou je, jakým způsobem provést vypořádání.

Řešení

... 

Ing. Eva Sedláková

prosinec 2018

 

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si objednejte placenou registraci.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný.

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace