DPH-§078-001 - Úprava odpočtu daně u nově pořízeného majetku původně nepoužívaného k jiným než ekonomickým činnostem

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • DPH-§78-001 - řešení 2015 (PDF, 56.3 kB)

Stáhni prázdný

  • DPH-§78-001 - zadání 2015 (PDF, 53.5 kB)

Autor Ing. Ivana Pilařová , Ing. Pěva Čouková 

22.2.2015 18:39

Ing. Ivana Pilařová Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Úprava odpočtu nově pořízeného majetku původně nepoužívaného k jiným než ekonomickým činnostem

PLATÍ pro rok 2015

Varianta 1

Dne 5. 5. 2014 plátce uvedl do užívání nový osobní automobil a obdržel daňový doklad:

Hodnota automobilu bez DPH                                        1 000 000 Kč

DPH 21%                                                                           210 000 Kč

Plátce si při nákupu automobilu v květnu 2014 uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši.

V červnu 2014 začal automobil využívat se souhlasem zaměstnavatele obchodní ředitel také pro soukromé účely.

Za rok 2014 bylo u tohoto auta vykázáno z celkového počtu ujetých kilometrů 12% k soukromým účelům.  

Stanovte postup při úpravě odpočtu daně za tento automobil.

Skutečně uplatněná DPH na vstupu                               210 000 Kč

Odhad při pořízení - poměrný koeficient                                  1                  (pro účely výpočtu je třeba používat původní vyjádření, nikoliv v procentech)

Poměrný koeficient na konci roku 2014 činí         88 %          

Pokračujte ve výpočtu v dalších letech, kdy procento soukromých jízd se vyvíjelo následovně:

 

Roky

soukromé jízdy %

služební jízdy %

ZHODNOCENÍ

1.

2014

12

88

 

2.

2015

3

97

 

3.

2016

48

52

 

4.

2017

45

55

 

5

2018

20

80

 

6.

2019

66

34

 

 

Rok

 Výpočet

Částka

Řádek DP

Pozn.

2014

(první rok)

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

Celkem vráceno v průběhu 5 let prostřednictvím úpravy odpočtu ........ Kč.

Částky kráceného nároku na odpočet DPH budou účtovány jako zvýšení hodnoty majetku (..../....), jako náklad účetní jednotky doporučujeme využít pouze u nevýznamných částek (..../....), částky dodatečně uplatněného inkasovaného odpočtu (pokud by se vyskytly), sníží hodnotu majetku (..../....), zdanitelným výnosem se stanou jen u nevýznamných částek (..../....).

 

Varianta 2

Dne 5. 5. 2014 plátce uvedl do užívání nový osobní automobil a obdržel daňový doklad:

Hodnota automobilu bez DPH                                        1 000 000 Kč

DPH 21%                                                                           210 000 Kč

Plátce si při nákupu automobilu v květnu 2014 uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši.

V červnu 2014 začal automobil využívat se souhlasem zaměstnavatele obchodní ředitel také pro soukromé účely. Za rok 2014 bylo u tohoto auta vykázáno z celkového počtu ujetých kilometrů 9% k soukromým účelům a ani v dalších letech nedošlo k překročení tohoto podílů soukromých jízd.  

Stanovte postup při úpravě odpočtu za tento automobil.

Oprava ani úprava odpočtu se neprovádí, nicméně krácení nároku na odpočet daně u běžných provozních nákladů se bude provádět při jakémkoliv procentu soukromých jízd.

 

§ 75 ZDPH

Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši

(1) Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti.

(2) V případě přijatého zdanitelného plnění určeného k uskutečňování svých ekonomických činností, které plátce použije zčásti rovněž pro účely s nimi nesouvisejícími, si plátce může zvolit, že uplatní nárok na odpočet daně v plné výši. Část přijatého zdanitelného plnění, kterou použije pro účely nesouvisející se svými ekonomickými činnostmi, se poté považuje za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a). Postup podle tohoto odstavce nelze uplatnit v případě dlouhodobého majetku.

(3) Příslušná výše odpočtu daně v poměrné výši se vypočte jako součin daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, a podílu použití tohoto plnění pro ekonomické činnosti plátce (dále jen "poměrný koeficient"). Poměrný koeficient se vypočítá jako procentní podíl zaokrouhlený na celé procento nahoru.

(4) Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto plnění pro své ekonomické činnosti. Odchyluje-li se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití od poměrného koeficientu stanoveného odhadem o více než 10 procentních bodů, výše uplatněného odpočtu daně se opraví. Je-li vypočtená částka opravy kladná, je plátce oprávněn výši uplatněného odpočtu daně opravit, je-li záporná, je plátce povinen výši uplatněného odpočtu daně opravit. Opravu plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, jehož se oprava týká.


Úprava odpočtu daně

§ 78

 (1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl.

(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku, pokud nárok na odpočet daně neměl.

(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let.

(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce
a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,

b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,

c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo

d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

 (5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení 73) považuje za samostatný dlouhodobý majetek.

 (6) Úpravu odpočtu daně plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést tuto úpravu.

73)§ 32a odst. 6 a § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


§ 78a

 (1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě pozemků, staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků, ze součinu

a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a

b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně k okamžiku provedení úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně

1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo

2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.

(2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je

a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,

b) 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

c) poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76.

(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.

(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil jako osoba povinná k dani před datem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.

(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely pouze po část příslušného kalendářního roku, částka úpravy odpočtu daně vypočtená podle odstavce 1 nebo 4 se přiměřeně zkrátí.


čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

OSS, IOSS

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :