PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-007 - Vklad obchodního závodu II. - nabyvatel

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-007 - 2014 - řešení (PDF, 71.6 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-007 - 2014 - zadání (PDF, 70.5 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

18.8.2014 17:19

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vklad podniku - Nabyvatel

AKTUALIZOVÁNO pro rok 2014

Společnost A s.r.o. vnáší obchodní závod (§ 21 ZOK) jako celek do společnosti R nepeněžitým vkladem.

Znalec ocenil podnik na 20 000 tis. Kč společnosti, základní kapitál se zvyšuje o 15 000 tis. Kč

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni prodeje

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Budova

3 800

400

3 400

5 000

A.V

T 6 – T 5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné movité věci

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

10 400

 

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

11 000

C.III.6.

Daňová pohledávka (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky zaměstnanci

900

900

C.IV.2.

Banka

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky sociální

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400

                                                                                                                                                                                                                                                 

x – rezervy, které nepřechází na kupujícího a budou u prodávajícího v návaznosti na účetní předpisy zrušeny

xx – veřejnoprávní pohledávka, kterou také nelze přenést na kupujícího

Znalec individuálně ocenil podnik na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

  účetní opravná položka       700

  daňová opravná položka     300

 

Daňová zůstatková cena

 

Účetní zůstatková cena v tis. Kč

Daňová zůstatková cena v tis. Kč

Ocenitelná práva

4 000

6 400

Budova

3 400

3 600

Samostatné movité věci

8 700

8 000

Celkem

16 100

18 000

 

 

Úkoly:

1) Zaúčtujte vklad obchodního závodu s využitím oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

2) Vyhodnoťte odloženou daň u vkladu s využitím oceňovacího rozdílu u nabytého majetku

3) Zaúčtujte vklad obchodního  závodu s využitím goodwillu

4) Vyhodnoťte odloženou daň u vkladu s využitím goodwillu

 

Úkol č. 1                      

Účtování Vkladu společnost, která zvýšila základní kapitál vkladem obchodního závodu                                  

 

Varianta – oceňovací rozdíl

Společnost se rozhodla, že bude navazovat na souhrn ocenění u vkladatele a tedy účtovat o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku jako hmotném majetku.

Praktickou radou může být skutečnost, že dosud nebylo nikde uvedeno, že na účetnictví prodávajícího je nutno navazovat u odepisovaného majetku v hodnotách brutto, korekce, netto.

Do dalšího období Vám doporučujeme řídit se připravovanou interpretací – I 40 Ocenění po předchůdci.

Vzhledem ke skutečnosti, že kupující není vázán odepisováním účetním ani daňovým, ani ničím dalším na metody aplikované u prodávajícího, považujeme za vhodné zaúčtovat u kupujícího v hodnotě netto. Je možné setkat se i s jiným názorem, účetní předpisy konkrétní postup neřeší.

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví společnosti zvyšující základní kapitál

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním oceňovacího rozdílu

Po oceňovacím rozdílu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

4 000

4 000

A.I.1.

Základní kapitál

15 000

B.II.1.

Pozemky

1 000

1 000

B.II.2.

Budova

3 400

3 400

B.II.3.

Samostatné movité věci

8 700

8 700

A.II.1

Ážio

5 000

B.II.9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku záporný

 

-3100

B.III.3.

Cenné papíry

1 000

1 000

C.I.1.

Materiál

1 000

1 000

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

5 000

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

B.III.5

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

1 000

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

35 500

32 400

 

Celkem

32 400

 

Aktiva

Pasiva

Nabytá aktiva v ocenění podle účetnictví prodávajícího

35 500

Převzaté cizí zdroje v ocenění podle účetnictví prodávajícího

12 400

Záporný oceňovací rozdíl k nabytému majetku                    DOPOČET

-3 100

Dluh z titulu koupě obchodního závodu

20 000

Celkem

32 400

Celkem

32 400

 

Úkol č. 2 Odložená daň

Titul pro odloženou daň u vkladu obchodního závodu vzniká.

ČÚS 003 Odložená daň

3.6. Přecenění aktiv při přeměnách obchodních korporací a při vkladech majetku dává vzniknout rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena (případně snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní pořizovací ceně. Při účtování o odložené dani použije účetní jednotka postup podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první. 


1.  Výpočet odložené daně z titulu návaznosti na daňové zůstatkové ceny u vkladatele

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

Ocenitelná práva

4 000

6 400

-2400

19 %

-456

Budova

3 400

3 600

-200

19 %

-38

Samostatné movité věci

8 700

8 000

700

19 %

133

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

-3 100

0

-3 100

19 %

-589

Celkem

13 000

18 000

5 000

 

-950

Odložená daň celkem – pohledávka

-950


2.  Účtování odložené daně z titulu oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň z vkladu

950

481

42x (425)

         

Účtování odložené daně u vkladů  – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.

 


Úkol č. 3

Varianta - goodwill

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do společnosti zvyšující základní kapitál

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním goodwillu

Po goodwillu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

2 000

2 000

A.I.1.

Základní kapitál

15 000

B.I.5.

Goodwill kladný

x

+ 1 000

B.II.1.

Pozemky

2 000

2 000

B.II.2.

Budova

5 000

5 000

A.II.1

Ážio

5 000

B.II.3.

Samostatné movité věci

5 000

5 000

B.III.3.

Cenné papíry

2 000

2 000

C.I.1.

Materiál

500

500

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

3 500

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

B.III.5

Závazky zaměstnanci

900

C.IV.2.

Banka

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky sociální

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

1 000

B.III.7.

Závazky daňové (soukromoprávní)

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

200

B.III.10

Dohadné účty

100

 

Celkem

31 400

32 400

 

Celkem

32 400

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Aktiva

Pasiva

Nabytá aktiva individuálně přeceněná

31 400

Převzaté cizí zdroje individuálně přeceněné

12 400

Kladný goodwill                    DOPOČET

1 000

Dluh z titulu koupě obchodního závodu

20 000

Celkem

32 400

Celkem

32 400

 

Úkol č. 4 Odložená daň

Titul pro odloženou daň u vkladu obchodního závodu vzniká.

ČÚS 003 Odložená daň

3.6. Přecenění aktiv při přeměnách obchodních korporací a při vkladech majetku dává vzniknout rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena (případně snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní pořizovací ceně. Při účtování o odložené dani použije účetní jednotka postup podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první. 


3. Výpočet odložené daně z titulu návaznosti na daňové zůstatkové ceny u vkladatele

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC) - znalec

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

 

 

 

 

 

Ocenitelná práva

2 000

6 400

 

 

 

 

 

Pozemky

2 000

1 000

 

 

 

 

 

Budova

5 000

3 600

 

 

 

 

 

Samostatné movité věci

5 000

8 000

 

 

 

 

 

Cenné papíry

2 000

1 000

 

 

 

 

 

Materiál

500

1 000

 

 

 

 

 

Pohledávky

3 500

5 000

 

 

 

 

 

Banka

10 200

10 200

 

 

 

 

 

Náklady příštích období

1 000

1 000

 

 

 

 

 

Příjmy příštích období

200

200

 

 

 

 

 

Goodwill

1 000

0

 

 

 

 

 

Vlastní kapitál

-20 000

- 20 000

 

 

 

 

 

Závazky z obch. vztahů

-11 000

-11 000

 

 

 

 

 

Závazky zaměstnanci

-900

-900

 

 

 

 

 

Závazky sociální

-200

-200

 

 

 

 

 

Závazky daňové soukromoprávní

-200

-200

 

 

 

 

 

Dohadné účty

-100

-100

 

 

 

 

 

Celkem

0

5 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-        

-        

 

 

Odložená daň celkem

 

       

4. Účtování odložené daně z titulu oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

42x (425)

1.

Odložená daň z vkladu

950

481

42x (425)

         

Účtování odložené daně u vkladů – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.

Účetní jednotka se rozhodla o odložené dani účtovat, přestože se jedná o pohledávku.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :