PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-011-007 - Vklad obchodního závodu z pohledu nabyvatele

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-011-007 - řešení 2015 (PDF, 361.2 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-011-007 - zadání 2015 (PDF, 407.2 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

12.11.2015 11:07

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vklad obchodního závodu II. - nabyvatel

PLATÍ pro rok 2015

Společnost A s.r.o. vnáší obchodní závod (§ 21 ZOK) jako celek do společnosti R nepeněžitým vkladem.

Znalec ocenil podnik na 20 000 tis. Kč společnosti, základní kapitál se zvyšuje o 15 000 tis. Kč

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni vkladu

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

5 000

A.V

T 6 – T 5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

11 000

11 000

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

900

C.IV.2.

Účty v bankách

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400

                                                                                                                                                                                                                                                 

x – rezervy, které nepřechází na nabyvatele a budou u vkladatele v návaznosti na účetní předpisy zrušeny

xx – veřejnoprávní pohledávka, kterou také nelze přenést na kupujícího

Znalec individuálně ocenil obchodní závod na 19 000 (31 400 – 12 400).

 

*) jedná se o hospodářský výsledek v průběhu účetního období – rozdíl třídy 6 a třídy 5

**) z toho:

  účetní opravná položka       1 700

  daňová opravná položka        300

 

Daňová zůstatková cena

 

Účetní zůstatková cena v tis. Kč

Daňová zůstatková cena v tis. Kč

Ocenitelná práva

4 000

6 400

Budova

3 400

3 600

Samostatné movité věci

8 700

8 000

Celkem

16 100

18 000

 

Úkoly:

1) Zaúčtujte vklad obchodního závodu s využitím oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

2) Vyhodnoťte odloženou daň u vkladu s využitím oceňovacího rozdílu u nabytého majetku

3) Zaúčtujte vklad obchodního závodu s využitím goodwillu

4) Vyhodnoťte odloženou daň u vkladu s využitím goodwillu

 

Úkol č. 1

                       

Účtování Vkladu společnost, která zvýšila základní kapitál vkladem obchodního závodu                                    

 

Varianta – oceňovací rozdíl

 

Společnost se rozhodla, že bude navazovat na souhrn ocenění u vkladatele a tedy účtovat o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku jako hmotném majetku.

Praktickou radou může být skutečnost, že dosud nebylo nikde uvedeno, že na účetnictví vkladatele je nutno navazovat u odepisovaného majetku v hodnotách brutto, korekce, netto.

Do dalšího období Vám doporučujeme řídit se připravovanou interpretací – I 40 Ocenění po předchůdci.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabyvatel není vázán účetním odepisováním, ani ničím dalším na metody aplikované u vkladatele, považujeme za vhodné zaúčtovat u nabyvatele v hodnotě netto. Je možné setkat se i s jiným názorem, účetní předpisy konkrétní postup neřeší.

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví společnosti zvyšující základní kapitál

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním oceňovacího rozdílu

Po oceňovacím rozdílu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

 

 

 

 

B.II.1.

Pozemky

 

 

B.II.2.

Stavby

 

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

 

 

 

 

 

B.II.9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku záporný

 

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

 

 

C.I.1.

Materiál

 

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

 

 

 

 

 

 

 

 

C.IV.2.

Účty v bankách

 

 

 

 

 

D.I.1.

Náklady příštích období

 

 

 

 

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 

Celkem

 

 

Aktiva

Pasiva

Nabytá aktiva v ocenění podle účetnictví vkladatele

 

Převzaté cizí zdroje v ocenění podle účetnictví vkladatele

 

Záporný oceňovací rozdíl k nabytému majetku        DOPOČET

 

Dluh z titulu koupě obchodního závodu

 

Celkem

 

Celkem

 

 

Úkol č. 2 Odložená daň

 

Titul pro odloženou daň u vkladu obchodního závodu vzniká.

ČÚS 003 Odložená daň

3.6. Přecenění aktiv při přeměnách obchodních korporací a při vkladech majetku dává vzniknout rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena (případně snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní pořizovací ceně. Při účtování o odložené dani použije účetní jednotka postup podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první.


1. Výpočet odložené daně z titulu návaznosti na daňové zůstatkové ceny u vkladatele

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

Ocenitelná práva

4 000

6 400

-2400

19 %

-456

Budova

3 400

3 600

-200

19 %

-38

Samostatné movité věci

8 700

8 000

700

19 %

133

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

-3 100

0

-3 100

19 %

-589

Celkem

13 000

18 000

5 000

 

-950

Odložená daň celkem – pohledávka

-950


2. Účtování odložené daně z titulu oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

         

Účtování odložené daně u vkladů  – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni vkladu

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

5 000

A.V

T 6 – T 5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

11 000

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

900

C.IV.2.

Účty v bankách

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400


Úkol č. 3

Varianta – goodwill

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do společnosti zvyšující základní kapitál

 

Nabytá aktiva před zaúčtováním goodwillu

Po goodwillu

Nabytá pasiva včetně závazku z koupě

B.I.4.

Ocenitelná práva

 

 

A.I.1.

Základní kapitál

 

B.I.5.

Goodwill kladný

 

 

B.II.1.

Pozemky

 

 

B.II.2.

Stavby

 

 

A.II.1

Ážio

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

 

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

 

 

C.I.1.

Materiál

 

 

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

 

 

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

 

B.III.5

Závazky k zaměstnancům

 

C.IV.2.

Účty v bankách

 

 

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

 

D.I.1.

Náklady příštích období

 

 

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

 

D.I.3.

Příjmy příštích období

 

 

B.III.10

Dohadné účty pasivní

 

 

Celkem

 

 

 

Celkem

 

 

 

Nabytý majetek tak, jak bude vstupovat do účetnictví kupujícího

 

Aktiva

Pasiva

Nabytá aktiva individuálně přeceněná

 

Převzaté cizí zdroje individuálně přeceněné

 

Kladný goodwill                    DOPOČET

 

Dluh z titulu koupě obchodního závodu

 

Celkem

 

Celkem

 

 

 

Rozvaha společnosti A ke dni vkladu

 

Aktiva

Znalecké ocenění

Pasiva

Znalecké ocenění

 

brutto

korekce

netto

B.I.4.

Ocenitelná práva

10 000

6 000

4 000

2 000

A.I.1

Základní kapitál

1 000

 

B.II.1.

Pozemky

1 000

0

1 000

2 000

A.II

Kapitálové fondy

12 100

 

 

B.II.2.

Stavby

3 800

400

3 400

5 000

A.V

T 6 – T 5 *)

1 000

 

B.II.3.

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10 200

1 500

8 700

5 000

A.

Vlastní kapitál

14 100

 

B.

Cizí zdroje

20 400

 

B.III.3.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

1 000

0

1 000

2 000

B.I.1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

5 000

 

X

C.I.1.

Materiál

1 000

0

1 000

500

B.I.4

Ostatní rezervy

3 000

X

C.III.1.

Pohledávky z obch. vztahů

5 000

2 000**)

3 000

3 500

B.III.1

Závazky z obch. vztahů

1 000

11 000

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky (veřejnoprávní)

1 000

0

1 000

xx

B.III.5.

Závazky k zaměstnancům

900

900

C.IV.2.

Účty v bankách

10 200

0

10 200

10 200

B.III.6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

200

200

D.I.1.

Náklady příštích období

1 000

0

1 000

1 000

B.III.7.

Stát – daňové závazky a dotace (soukromoprávní)

200

200

D.I.3.

Příjmy příštích období

200

0

200

200

B.III.10

Dohadné účty pasivní

100

100

 

Celkem

44 400

9 900

34 500

31 400

 

Celkem

34 500

12 400

 

Úkol č. 4 Odložená daň

 

Titul pro odloženou daň u vkladu obchodního závodu vzniká.

ČÚS 003 Odložená daň

3.6. Přecenění aktiv při přeměnách obchodních korporací a při vkladech majetku dává vzniknout rozdílům, které vyústí v odloženou daň. Přitom účetní hodnota majetku je zvýšena (případně snížena) na reálnou hodnotu, ale daňová základna zůstává v původní pořizovací ceně. Při účtování o odložené dani použije účetní jednotka postup podle vyhlášky § 59 odst. 6 věty první. 

 

3. Výpočet odložené daně z titulu návaznosti na daňové zůstatkové ceny u nabyvatele

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC) - znalec

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Původní ÚZC-DZC

Rozdíl z vkladu

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

Ocenitelná práva

2 000

6 400

-2400

-2 000

-4 400

19 %

-836

Pozemky

2 000

1 000

0

1 000

1000

19 %

190

Budova

5 000

3 600

-200

1 600

1400

19 %

266

Samostatné movité věci

5 000

8 000

700

-3 700

-3 000

19 %

-570

Cenné papíry

2 000

1 000

0

1 000

1 000

19 %

190

Materiál

500

1 000

0

-500

-500

19 %

-95

Pohledávky

3 500

5 000

0

-1 500

-1 500

19 %

-285

Banka

10 200

10 200

0

0

0

19 %

0

Náklady příštích období

1 000

1 000

0

0

0

19 %

0

Příjmy příštích období

200

200

0

0

0

19 %

0

Goodwill

1 000

0

0

1 000

1 000

19 %

190

Vlastní kapitál

-20 000

- 20 000

0

0

0

19 %

0

Závazky z obch. vztahů

-11 000

-11 000

0

0

0

19 %

0

Závazky zaměstnanci

-900

-900

0

0

0

19 %

0

Závazky sociální

-200

-200

0

0

 

19 %

0

Závazky daňové soukromoprávní

-200

-200

0

0

0

19 %

0

Dohadné účty

-100

-100

0

0

0

19 %

0

Celkem

0

5 000

-1 900

-3 100

-5 000

 

-950

 

 

 

 

-        

-        

 

 

Odložená daň celkem – pohledávka =1900-původní rozdíl+3100 z rozdílu 23100-20000

-950

 

4. Účtování odložené daně z titulu oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

42x (425)

1.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

         

Účtování odložené daně u vkladů – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška § 59 odst. 6.

Účetní jednotka se rozhodla o odložené dani účtovat, přestože se jedná o pohledávku.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :