PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-019-004 - Výpočet úroků z prodlení u pohledávek z obchodního styku (Interpretace I-10)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze se prosím ZDARMA zaregistrujte. Registrací zdarma získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat.

Stáhni plný

  • ČÚS-019-004 - řešení 2015 (PDF, 57.5 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-019-004 - zadání 2015 (PDF, 102.3 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

21.2.2015 18:35

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Výpočet úroků z prodlení u pohledávky z obchodního styku

PLATÍ pro rok 2015

Předpokládejme, že pohledávka ve výši 25 000 Kč byla splatná dne 11. 2. 2014, bude zaplacena 30. 9. 2015 včetně příslušenství.

Podle vnitřní směrnice účetní jednotka uplatňuje úrok z prodlení vždy ke konci účetního období a dále při zaplacení ve výši podle § 1802 NOZ po zaplacení dlužné částky, v  prvním vyúčtování je uplatněna minimální výše nákladů s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč. Takto bude i účtováno v návaznosti na Interpretací NÚR I – 10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele. Částka úroků z prodlení je matematicky zaokrouhlována.

Pohledávka na úrok z prodlení a na další sankce tj. náklady spojené s uplatněním pohledávky je účtována 315 MD/644 DAL a za rok 2014 činí 1 781 Kč, s přičtením nákladů spojených s uplatněním úroků 2 981 Kč (1 781+1 200) a je daňově vylučována do doby zaplacení podle ZDP, a to konkrétně § 23, odst. 3, písm. b, bodu 1, kde je uvedeno, že základ daně se snižuje o rozdíl, o který smluvní pokuty a úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů zúčtované ve prospěch výnosů podle zvláštního právního předpisu (ZÚ) u poplatníka, který vede účetnictví, převyšují přijaté částky v tomto zdaňovacím období. V roce 2014 bude tedy daňově vyloučena částka 2 981 Kč, a to na řádku č. 111 přiznání k dani z příjmu právnických osob – Fin 5404 - vzor č. 23

Část pohledávky, která byla v roce 2014 vyloučena ze základu daně, bude v roce 2015 při úhradě zdaněna, a to podle  ZDP § 23, odst. 3, písm. a), bod 6. Výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji se zvyšuje o přijaté úhrady smluvních pokut, úroků z prodlení. Částka bude uvedena na řádku č. 30 přiznání k dani z příjmu právnických osob. Úroky z roku 2015 ve výši 1 505 Kč se v daňovém přiznání nevylučují – byly zaplaceny.    

V případě prominutí úroků z prodlení použijte přehled - Neuhrazené pohledávky ze sankcí – na portále naleznete zde http://www.ucetni-portal.cz/soubory/prehledy2/138.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Propočet úroků z prodlení v roce 2014, 2015

 

Období od

Období do

Výše pohledávky v Kč

Splátka     v Kč

Počet dní prodlení

Repo sazba 2T k prvnímu dni kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlením

NEMĚNÍ  SE!

zvýšení repo sazby podle nařízení vlády 351/2013Sb.

Úrok z prodlení  výsledná sazba

Výpočet úroků z prodlení

 

11.2.2014

31.12.2014

25000

 

323

0,05 %                          k 1. 1. 2014

8%!!

8,05%

 

 

1.1.2015

30.9.2015

0

25000

273

8%!!

8,05%

 

 

Celkem

596

Úrok z prodlení v Kč

 

 
 

 

Pozn:

Diskontní sazba i repo sazba jsou měnověpolitické nástroje vyhlašované Českou národní bankou ČR, které je možné dohledat na www.cnb.cz

Vývoj diskontní sazby - http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_diskontni_historie.html

Vývoj repo sazby - http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_repo_historie.html

 

Mají–li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem (§ 1802 NOZ). Tímto předpisem je nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob (dále jen nařízení č. 351/2013 Sb.). Vláda zde upravuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, mimo jiné výši úroků z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky.

Situace je podobná situaci jako od 1. 7. 2013. Nařízení vlády č.  142/1994 Sb., kterým se stanovila výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle již zrušeného občanského zákoníku bylo také zrušeno k 1. 1. 2014 a platí nařízení nové. 

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů (§ 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). 

Do konce roku 2013to byla výše úroku z prodlení ročně ve výši podle repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. 

Přechodné ustanovení k nařízení č. 351/2013 Sb. uvádí, že výše úroků z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nařízení č. 351/2013 Sb.   

Nadále také platí, že jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky 1 200 Kč.

Podle § 513 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále NOZ) příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. 

 

 1. Vzorec pro výpočet úroku z prodlení k 1. 1. 2014 

 Úrok z prodlení  za dané období

=

dlužná částka v Kč

x

8%+repo sazba 2T k prvnímu dni pololetí


x

počet dnů prodlení


 

100

počet dnů kalendářního roku


2. Doba prodlení

Prvním dnem prodlení je den následující pro dni splatnosti, kdy mělo být zaplaceno.

Posledním dnem prodlení musí být den zaplacení. Je to logické, protože jestli měl někdo zaplatit jako v našem případě 11. 2. 2014, tak dne 12. 2. 2014 má první den prodlení, a pokud zaplatí 13. 2. 2014 má dva dny prodlení, protože nejpozději měl zaplatit 11. 2. 2014.

Můžete se setkat s názorem, že den úhrady se nepočítá, ale není podle mne správný a není správný ani podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR spis. značka 33 CDo 1450/2008 ze dne 31. 8. 2009.

Zde dovolatelka namítá, že má právo na úroky z prodlení i za den 18. 11. 2005, tj. za poslední den prodlení, neboť až tímto dnem byl dluh v souladu s ustanovením § 567 odst. 2 občanského zákoníku splněn. Mimo jiné je zde uvedeno, že v souzené věci je nesporné, že dlužná částka byla na účet žalobkyně připsána dne 18. 11. 2005, tímto dnem dluh žalované zanikl (§ 567 odst. 2 občanského zákoníku.) a tento den byl posledním dnem prodlení žalované. Žalobkyně má proto právo na úroky z prodlení i za tento den. 

 

Poznámka autorky

Pokud potřebujete znát starý propočet úroků z prodlení, naleznete ho na

www.ucetni-portal.cz/vypocet-uroku-z-prodleni-568-C.html  v Průvodci mzdovou problematikou za rok 2013 v kapitole nazvané 1.9.18 Výpočet úroků z prodlení od paní Růženy Klímové.

Pokud potřebujete znát propočet úroků z prodlení platný v roce 2013 – naleznete ho zde - http://www.ucetni-portal.cz/uroky-z-prodleni-a-naklady-spojene-s-uplatnenim-pohledavky-a-nutnost-zmenit-procentni-body-pro-vypocet-od-1-7-2013-situace-od-1-1-2014-414-c.html

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :