Vyslání OSVČ do Německa na 1 rok

Pro vyhledávání textu na stránce využijte klávesovou zkratku CTRL+F

Autor Ing. Růžena Klímová

21.8.2014 07:00

Ing. Růžena Klímová
V článku Ing. Růženy Klímové se společně podíváme, jak řešit situaci vyslání OSVČ do Německa na 1 rok. Jak to bude se zdravotním a sociálním pojištěním? Kde bude platit daň z příjmů?

Mohlo by vás zajímat

Aktuality

PLATÍ pro rok 2014

Vzhledem k tomu, že půjde o práci v zemi EU, vysvětlím celou problematiku podrobněji.

 

Tzv. vysílání pracovníků (zaměstnanců i OSVČ) je upraveno v čl. 12(1) a 12(2) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004. Jedná se o situaci, kdy při splnění dále uvedených podmínek osoba vykonávající přechodně činnost v jiném členském státě nepodléhá po vymezenou dobu právním předpisům o sociálním zabezpečení členského státu, kde pracuje, ale je i nadále kryta právními předpisy o sociálním zabezpečení toho členského státu, odkud byla vyslána.

 

Vysílání pracovníků je nejčastější odchylkou ze základního pravidla státu, kde je činnost vykonávána. Osoba prokazuje skutečnost, že je vyslaným pracovníkem, a tudíž se na ni vztahují právní předpisy o sociálním zabezpečení vysílajícího státu, vystaveným potvrzením A1 – „Potvrzení o právních předpisech sociálního zabezpečení, které se vztahují na držitele“.  Vyslána může být jak osoba zaměstnaná, tak osoba samostatně výdělečně činná.

 

Článek 12(2) nařízení č. 883/2004 se týká  OSVČ. Jedná se o situaci, kdy osoba, která obvykle vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jednoho členského státu, dočasně vykonává samostatnou výdělečnou činnost na území jiného členského státu.

 

OSVČ vysílá sama sebe. Vyslaná OSVČ podléhá právním předpisům prvního (vysílajícího) členského státu, a to za splnění stanovených podmínek.

 

Podmínky, které musí být splněny, aby se jednalo o vyslání OSVČ:

 

 • Status OSVČ
 • OSVČ může být vyslána, jen pokud spadá do osobního rozsahu nařízení č. 883/2004.
 • Doba vyslání
 • Osoba vykonává samostatnou výdělečnou činnost přechodně v jiném členském státě po dobu maximálně 24 měsíců.
 • Uvedená doba je maximální, a pokud OSVČ předem ví, že činnost v zahraničí bude trvat déle, může, pokud si z důležitých důvodů přeje zachovat příslušnost k právním předpisům vysílajícího státu, požádat o výjimku dle čl. 16 nařízení č. 883/2004. Žádosti o výjimky jsou postoupeny České správě sociálního zabezpečení.
 • Výkon samostatné výdělečné činnosti před vysláním
 • Je nutné, aby osoba vykonávala samostatnou výdělečnou činnost ve vysílajícím státě ještě předtím, než dojde k vyslání do jiného členského státu, a to po dobu nejméně dvou měsíců před vysláním. Kratší období by vyžadovalo individuální posouzení, jež by přihlédlo ke všem relevantním faktorům.
 • Předpoklady pro pokračování v činnosti po skončení vyslání
 • OSVČ musí během jakéhokoliv období dočasné činnosti v přijímajícím státě nadále splňovat nezbytné předpoklady pro výkon své činnosti tak, aby byla schopna v této činnosti po svém návratu pokračovat. Jako kritéria pro posouzení splnění těchto předpokladů mohou sloužit např. tyto ukazatele:

 

   1. využívání kancelářských prostor;
   2. platba daní;
   3. registrace v profesních orgánech či obchodní komoře;
   4. dispozice profesním průkazem;
   5. přidělení čísla plátce DPH.

 

 • Činnost ve státě vyslání
 • Činnost, kterou OSVČ bude během svého vyslání vykonávat v druhém členském státě, musí být podobná té, kterou OSVČ obvykle provozuje v prvním členském státě. Pro hodnocení podobnosti je rozhodující skutečná povaha činnosti.

 

Obsah a trvání činnosti, kterou bude OSVČ v přijímajícím státě vykonávat, by měl být předem definován.

 

 • Minimální doba mezi opětovným vysláním
 • Minimální doba mezi opětovným vysláním téže OSVČ do stejného podniku a stejného státu vyslání činí nejméně 2 měsíce.

 

Podání žádosti o určení příslušnosti

 

O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

 

Pro zaměstnanceSpolečná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

 

Pro OSVČŽádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení.

 

Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

 

 1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
 2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
 3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti.
 4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (týká se pouze výjimek)

 

Všechny doklady/smlouvy může dle originálu bezplatně ověřit OSSZ, kde bude žádost podávána.

 

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečenía v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

 

Potvrzení A1 v případě vyslání zaměstnance, vyslání OSVČ, smluvních zaměstnanců Evropských společenství, úředníků a osob za takové považovaných, osob zaměstnaných na palubě lodi, členů letových posádek a v případě souběžného výkonu činnostívystavují místně příslušné správy sociálního zabezpečení.

 

Žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k posouzení a dalšímu řízení na ústředí ČSSZ.

 

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečenílze získat na webových stránkách ČSSZ.

 

Sociální a zdravotní pojištění

 

Bude-li příslušnou OSSZ vydán doklad A1 na určitou dobu (v daném případě na dobu jednoho roku), pak po celou tuto dobu bude OSVČ platit pojistné podle českých právních předpisů jako dosud, tedy příslušné OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovně.

 

Pro účely případného lékařského ošetření v zemi vyslání je nutné ještě získat doklad E 106, který vydá příslušná zdravotní pojišťovna na základě předloženého dokladu A1 – Příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení. 

 

Dokladem E 106 zdravotní pojišťovna prokazuje, že její pojištěnec má v zemi, kam je vyslán, nárok na plnou zdravotní péči jako tamní pojištěnec, pochopitelně s výjimkou povinné spoluúčasti pacienta. V zemi, kde má pojištěnec trvalý pobyt (kam se bude vracet), má též nárok na plnou zdravotní péči.

 

Povolení k pobytu

 

Dále upozorňuji, že je nutné ještě získat povolení k pobytu v SRN u cizinecké policie. Bez povolení k pobytu lze v Německu pobývat nejdéle 3 měsíce, ale již po měsíci je nutné pobyt hlásit cizineckému úřadu.

 

Daně

 

Nejdůležitější právní normou upravující zdaňování českých subjektů v Německu je Smlouva o zamezení dvojího zdanění. OSVČ pracující v Německu je povinna provést registraci k placení daně v SRN.

 

Příjmy plynoucí z podnikání provozovaného na území Německa budou zdaňovány podle příslušných německých právních předpisů.  V ČR bude poplatník povinen podat daňové přiznání, přičemž bude plně respektován princip zamezení dvojího zdanění na základě Smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

 

 

 

 

 

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace

Všeobecné podmínky Účetního Portálu | Informace ke zpracování osobních údajů GDPR | Kodex Účetního Portálu ke zpracování osobních údajů GDPR | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :
 

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace