Vysvětlivky ke změnám DPH v EU – 4. část – Důkaz o přepravě zboží do jiného členského státu

Vidíte nyní zkrácený text článku, pro zobrazení plné verze si zakupte členství na Účetním Portálu.

Vlastní

 • Vysvětlivky ke změnám DPH v EU – 4. část – Důkaz o přepravě zboží do jiného členského státu (PDF, 317.6 kB)

Autor Ing. Martin Bortlík 

19.1.2021 23:21

Ing. Martin Bortlík
Důkaz o přepravě zboží do jiného členského státu byl v rámci DPH zcela jistě „strašák“ roku 2020. Jsme si jisti, že jsme to v praxi zvládli a pro všechny, kteří se chtějí přesvědčit, že jejich důkazy jsou dostatečné, přinášíme článek pana Ing. Martina Bortlíka. Určitě je v této příležitosti dobré zaznamenat, že k novele evropské směrnice a nařízení jsou vydány Vysvětlivky ke změnám DPH v EU, kde najdeme i vysvětlující informace také k osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně. Máme je pro Vás na Účetním Portálu. Já osobně doporučuji ke zhlédnutí webinář s Jirkou Klímou, kde se zabýváme touto problematikou.
Krásné dny.
P.

Pěva Čouková
zakladatelka a ❤️ Účetního Portálu
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23
zkušební komisařka KDP ČR

PLATNÉ od 01.09.2020

Seriál k Vysvětlivkám ke změnám DPH v EU od Ing. Martina Bortlíka zahrnuje tyto části:

1. část – Dodání a pořízení zboží s použitím přemístění zboží v režimu skladu („Call-off Stock“) uvnitř území Evropské unie

2. část – Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu od 1. 9. 2020

3. část – Plnění v řetězci při jedné přepravě v rámci Evropské unie

4. část – Důkaz o přepravě zboží do jiného členského státu

1. Úvod

1. září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), která je součástí zákona č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojího zdanění, a která zavádí dlouho očekávané změny v oblasti intrakomunitárního obchodu se zbožím (tzv. „quick fixes“), jejíž součástí jsou i nově vyjmenované důkazy o přepravě pro účely osvobození plnění uvnitř Společenství od daně. Tato pravidla byla zavedena Směrnicí Rady (EU) 2018/1910, kterou se mění Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „Směrnice o DPH“).

Původní záměr účinnosti tohoto zákona od 1. ledna 2020 byl v důsledku průtahů s projednáním a následným schválením několikrát posunován. Jeho účinnost se nakonec zpozdila o téměř ¾ roku a připadla na 1. 9. 2020. Mnozí z vás si mohou položit otázku, od kdy jsou plátci daně vázáni postupem dle novelizovaného zákona o DPH. Tato situace tu již v minulosti nastala několikrát a v tomto ohledu se lze dovolávat tzv. přímého účinku Směrnice o DPH, jakožto nadřazené právní normy. Do nabytí účinnosti zákona tak byli plátci oprávněni postupovat podle Směrnice o DPH, avšak při splnění všech ve Směrnici o DPH uvedených podmínek. Uvedené potvrdila v lednu 2020 i Finanční správa v Informaci k novele zákona o DPH č.j. 1832/20/7100-20116-050701 zveřejněné na Účetním Portálu ZDE nebo na stránkách Finanční správy.

V kontextu výše uvedeného k účinnosti novely zákona o DPH je třeba vzít v úvahu přechodná ustanovení, kdy podle prvního až třetího bodu přechodných ustanovení lze uvést, že pro pohyb zboží mezi členskými státy se aplikuje předchozí znění, pokud bylo uskutečněno přede dnem nabytí účinnosti novely. Jinými slovy, postup podle Směrnice o DPH  je v tomto případě možností, nikoliv povinností, plátce.

2. Nové hmotně právní podmínky pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu

Dodáním zboží do jiného členského státu se rozumí dodání zboží, které je skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu (§ 13 odst. 2 zákona o DPH).

Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná (§ 7 odst. 2 zákona o DPH).

Podle novelizovaného znění § 64 odst. 1 zákona o DPH je dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 1. osoba, které je zboží dodáváno, sdělí plátci své daňové identifikační číslo pro účely DPH,
 2. zboží bude odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem,
 3. plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

3. Důkaz o odeslání nebo přepravě zboží do jiného členského státu

Podle novelizovaného znění § 64 odst. 5 zákona o DPH se má pro účely uplatňování osvobození od daně za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým je Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011 ke Směrnici o DPH (dále jen „Prováděcí nařízení“). V článku 45a Prováděcího nařízení, který nabyl účinnosti od 1. 1. 2020, byla doplněna vyvratitelná domněnka odeslání nebo přepravení zboží do jiného členského státu pro účely osvobození od daně. Jinými slovy tato vyvratitelná domněnka znamená, že pokud dodavatel předloží kombinaci vybraných důkazů, má se za to, že byla splněna jedna z podmínek pro osvobozené dodání zboží do jiného členského státu – přeprava zboží. Pro účely uplatňování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu mimo jeho území, avšak uvnitř Společenství, v jednom z těchto případů:

 1. prodávající uvede, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, a má buď alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a) čl. 45a Prováděcího nařízení, které si neprotiřečí a jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a), a to v kombinaci s jedním z důkazů prodávajícího a pořizovatele uvedených v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, jež jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli;
 2. prodávající má písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou a další předepsané údaje, a alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a), které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a) v kombinaci s jedním z důkazů uvedených v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, jež jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.

Pro posouzení nezávislosti smluvních stran se použijí kritéria stanovená v článku 80 Směrnice o DPH, takže strany, u nichž existují „rodinné nebo jiné úzké osobní vazby, organizační vazby a vlastnické, členské, finanční nebo právní vazby“, nelze považovat za vzájemně nezávislé.

Důkazy jsou rozděleny do dvou skupin a daňový subjekt musí disponovat dvěma až třemi důkazy podle toho, zda dopravu zboží zajišťuje dodavatel, odběratel nebo třetí osoba.

Jako doklady o odeslání nebo přepravě zboží lze přitom dle čl. 45a odst. 3 Prováděcího nařízení uznat:

 1. dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží;
 2. jiné dokumenty, jako je
 1. pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží;
 2. úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení;
 3. potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě.

V praxi mohou nastat často situace, kdy přepravu zboží ve vazbě na sjednané dodací podmínky uskutečňuje pořizovatel prostřednictvím třetí osoby, nikoliv vlastními prostředky. Prodávající nemá kontrolu nad přepravou zboží, nicméně je povinen přepravu zboží pro účely osvobození od daně prokázat.

Plátce (prodávající) může předpokládat, že k odeslání nebo přepravě zboží z tuzemska do jiného členského státu došlo, pokud disponuje kombinací důkazů uvedených v článku 45a odst. 1 Prováděcího nařízení. Tento předpoklad zajistí plátci, že podmínka přepravy zboží je pro účely uplatnění osvobození od daně u dodání zboží do jiného členského státu splněna. V případě, že by kombinace důkazů neodpovídala skutečnosti, kterou správce daně zjistil, nelze považovat podmínku přepravy za splněnou.

Pokud přepravu zajišťuje dodavatel, měl by mít k dispozici buď dva výše uvedené důkazy o přepravě, nebo jeden důkaz o přepravě a jeden jiný důkaz, např. prohlášení o převzetí na sklad. Pokud přepravu zajišťuje odběratel, je nutné důkazní prostředky doplnit ještě o písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou s uvedením členského státu určení zboží. Toto písemné potvrzení má v Prováděcím nařízení přesně definované náležitosti: datum vystavení, jméno a adresu pořizovatele, množství a druh zboží, datum a místo ukončení přepravy zboží. Pořizovatel poskytne prodávajícímu potvrzení nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání. Potvrzení může být vystaveno souhrnně na všechny dodávky za daný měsíc a může být vystaveno i v elektronické podobě.


Příklad č. 1 – Přeprava zajištěná dodavatelem prostřednictvím třetí osoby

Společnost Alfa s.r.o. dodala plastové výlisky společnosti Jánošík s.r.o. na Slovensko. Slovenská společnost sdělila společnosti Alfa své daňové identifikační číslo. Zboží bylo naloženo dne 2. 11. 2020 a přepraveno tentýž den spediční firmou na Slovensko. Českou spediční firmou byla dne 10. 11. 2020 vystavena faktura za přepravní službu společnosti Alfa s.r.o. V rámci dodacích podmínek byl ujednán přechod práva nakládat se zbožím jako vlastník převzetím zboží ve skladu pořizovatele. Společnost Alfa s.r.o. si proto zboží v rámci přepravy pojistila. Slovenská společnost převzetí zboží stvrdila podpisem na CMR.

Pro společnost Alfa s.r.o. by neměl být problém důkazními prostředky prokázat, že zboží bylo na Slovensko skutečně přepraveno. Proto, aby naplnila vyvratitelnou domněnku, musí předložit 2 důkazní prostředky o přepravě, nebo jeden důkazní prostředek o přepravě a jeden jiný důkazní prostředek. Společnost Alfa s.r.o. disponuje několika vyjmenovanými důkazy o přepravě – nákladním listem CMR, fakturou za přepravu, tak i dalším důkazem jako je pojištění přepravovaného zboží. Přepravu zboží tak lze mít za prokázanou, ledaže by správce daně prokázal opak.


Příklad č. 2 – Přeprava zajištěná pořizovatelem zboží prostřednictvím třetí osoby

Společnost Beta s.r.o. dodala převodové skříně společnost Maluch do Polska s dodací podmínkou EXW. Zboží bylo naloženo na kamion ve skladu společnosti Beta dne 15. 10. 2020. Polským odběratelem bylo dne 5. 11. 2020 vystaveno a doručeno potvrzení o tom, že zboží bylo přepraveno do Polska. Spolu s potvrzením polský odběratel zaslal společnosti Beta s.r.o. mezinárodní nákladní list CMR.

V případech, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující, je mimo dvou navzájem si neprotiřečících důkazů nutno doložit i písemné prohlášení pořizovatele zboží. To ve výše uvedeném případě nastalo a společnost Beta s.r.o. disponuje důkazy, které naplňují definici vyvratitelné domněnky o tom, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu.


Skutečnost, že podmínky domněnky nejsou splněny, automaticky neznamená, že se nepoužije osvobození od daně podle článku 138 směrnice o DPH, resp. § 64 odst. 1 zákona o DPH.

Stále je pro plátce zachována možnost prokázat dodání zboží do jiného členského státu jinými důkazními prostředky. Toto právo vyplývá i z již zmíněných vysvětlivek Evropské komise.

Dalšími důkazy tak mohou být samotné daňové doklady, důkazy o zaplacení zboží, objednávky přepravy, řádně a úplně vyplněné přepravní dokumenty, evidence prokazující uskutečněnou jízdu vozidla zajišťující přepravu zboží, s údaji o registrační značce vozidla, výpis z GPS, doklady o tankování pohonných hmot mimo ČR, zaplacené mýto na území mimo ČR apod. Výčet důkazů se pak může měnit i s ohledem na povahu dodávaného zboží. Tedy ucelený soubor důkazních prostředků dokumentující průběh obchodní transakce, resp. auditní stopu, jak s oblibou zmiňuje správce daně. Jako důkazního prostředku však lze využít i provedení svědecké výpovědi pořizovatele zboží, subjektu zajišťujícího přepravu, řidičů, fyzicky realizujících přepravu zboží.

4. Závěr

Pokud chcete, aby prokazování dodání do jiného členského státu před správcem daně bylo bezproblémové, zajistěte si kvalitně vyplněný list CMR obsahující identifikaci dodavatele, odběratele a dopravce, a především potvrzení od příjemce dodávky. Ten již zajišťuje vysokou jistotu, že dodání do jiného členského státu prokážete. Významně přispěje také zajištění auditní stopy, to znamená propojení dodávek do jiného členského státu s účetními dokumenty a s úhradami za přepravu. Důkazní břemeno k prokázání nároku na osvobození při dodání zboží do jiného členského státu leží plně na dodavateli.


JAK JSTE NA TOM S DANÍ Z PŘIDANÉ HODNOTY?

 PRO TY, KTEŘÍ TO MYSLÍ HODNĚ VÁŽNĚ

Připravili jsme program DPH SPECIALISTA 2021 ONLINE, 12 dnů vzdělávání. Je to NOVINKA NA PŘÁNÍ kolegů.

Chcete program sledovat naživo a mít možnost pokládat otázky? Pojďte do akce! Začínáme 11. 3. 2021.

Můžete se těšit na tyto lektory: Ing. Jiří Klíma, Marek Reinoha , Ing. Pěva Čouková, Ing. Igor Pantůček

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČLÁNKY K PROBLEMATICE DPH 

Doporučuji pro články balíček SILVER… informace o členství zde.

Získáte tyto články k problematice DPH k 1. 1. 2021 a mnoho dalších článků:

  PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ VÍC A MILUJÍ WEBINÁŘE

V den konání zdarma pro všechny. Záznam jen pro členy od balíčku GOLD (informace o členství zde).

  A KDO CHCE VÍCE, MŮŽE SI POŘÍDIT TYTO ONLINE SEMINÁŘE

Ing. Mgr. Olga Hochmannová:

  PRO TY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ KNIHY

Připravujeme Komentář k dani z přidané hodnoty s příklady 2021 – zatím se můžete těšit.

Hlavním autorem bude ing. Olga Hochmannová, dále bude spolupracovat pan Marek Reinoha a možná ještě někdo. Nechte se překvapit – sledujte náš e-shop.

Publikaci si můžete objednat již dnes.

  A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC?

Víte, že členové od balíčku GOLD mají k dispozici na Účetním Portále konsolidovanou verzi směrnice, nařízení i vysvětlivky?

Tip od nás… vydejte se na cestu s námi…

» Pořiďte si balíček SILVER  přejděte bez doplatku do balíčku GOLD.
Nebo pojďte rovnou do balíčku GOLD
. Těm, co váhají, nabízíme „balíček GOLD
na zkoušku“ na 7 dní za 1 Kč – GOLD 7 DNÍ
.

» Víte, že pro Vás nově máme možnost úhrady ročního členství měsíčně?

Pro více informací zavolejte na infolinku – tel. +420 730 585 423.

Krásné dny…

Pěva

Kdo jsem?

Pěva Čouková, zakladatelka a ❤️  Účetního Portálu
majitelka daňové a účetní kanceláře Oswald a.s.
auditorka č. 1149, daňová poradkyně č. 23, zkušební komisařka KDP ČR

Více o mně:

www.pevacoukova.cz

Mohlo by vás zajímat

Články

Webináře

Předpisy EU

Knihy

  Online programy

  Online semináře

  čekejte prosím ...
  Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

  Komentáře

  Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

  OSS, IOSS

  Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

  Přihlášení

  Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

  E-mail :
  Heslo :

  Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

  Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

  Napište nám ohledně našeho vzdělávání/cesty zákazníka… nebo informaci, že něco nefunguje. Rádi Vám brzy odpovíme.
  NESLOUŽÍ PRO ODPOVĚDI NA ODBORNÉ DOTAZY – ty u nás poskytujeme od členské sekce GOLD. Děkujeme za respektování.

  Jméno a příjmení :
  E-mail :
  Text :