PŘISPĚLI JSME 90666 Kč – DĚKUJEME...

ČÚS-012-005 - Vznik nové obchodní korporace – nepeněžitý vklad – drobný dlouhodobý hmotný majetek - varianta 1 - DDHM- DDHM (Interpretace I-2)

Vidíte nyní zkrácený text příkladu, pro zobrazení plné verze s námi pojďte do balíčku GOLD.

Pokud se ZDARMA zaregistrujete, získáte mnoho výhod, které Vám pomohou se vzdělávat včetně několika vybraných příkladů.

Stáhni plný

  • ČÚS-012-005 - řešení 2015 (PDF, 83.3 kB)

Stáhni prázdný

  • ČÚS-012-005 - zadání 2015 (PDF, 80.1 kB)

Autor Ing. Pěva Čouková 

13.10.2014 10:17

Ing. Pěva Čouková
Předchozí verze: Vznik nové obchodní korporace - nepeněžitý vklad – drobný dlouhodobý hmotný majetek – varianta 1 (u vkladatele DDHM)

PLATÍ pro rok 2015

varianta 1

- u vkladatele DDHM – účet 02x – odpisováno do nákladů

- u nabyvatele DDHM – účet 02x - odpisováno do nákladů

 

Vznikla obchodní korporace D s.r.o. (nabyvatel) v únoru roku 2014, a to nepeněžitým vkladem obchodní korporace – E s.r.o. (plátce DPH). Předmětem vkladu je drobný majetek, ze kterého bylo uplatněno DPH, oceněný na celkovou částku 4 mil. Kč podle znaleckého posudku, v jednotlivostech jsou jednotlivé majetky znalcem oceněny v intervalu od 30 do 40 tis. Kč. Podíl na základním kapitálu činí 100 %.

 

Pohled vkladatele:

U vkladatele se jedná o majetek, který byl dlouhodobým hmotným majetkem pro účetnictví, ale nebyl hmotným majetkem podle ZDP (majetek do 40 tis. Kč). Vkladatel jej evidoval účetně jako dlouhodobý hmotný majetek v účetní skupině 02.

Zůstatková cena drobného dlouhodobého hmotného majetku u vkladatele souhrnně činí 1 mil. Kč (účetní i daňová zůstatková cena). Do daňových výdajů byly uplatňovány účetní odpisy prostřednictvím § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

 

Pohled nabyvatele:

Nově vzniklá účetní jednotka – nabyvatel - se v návaznosti na § 7 odst. 3 písm. b) Vyhlášky pro podnikatele rozhodla, že majetek bude dlouhodobým od hodnoty 20 tis. Kč. Vložený majetek bude tedy považovaný z pohledu účetnictví za tzv. dlouhodobý, obdobně jako to měl vkladatel.

 

Pohled vkladatele obchodní korporace E s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

PZ

Pořizovací hodnota movitých věcí

2 000 000

02x

-

Pořizovací hodnota oprávek movitých věcí

1 000 000

-

08x

1.

Upsání základního kapitálu –

podrozvahová evidence

 

 

 

2.

Vnesení vkladu správci vkladu

 

 

 

Vyřazení movitých věcí

 

 

 

3.

Vznik finanční investice

(účinnost zápisem do OR - § 464/1 ZOK)

 

 

 

Vznik finanční investice – započtení nepeněžitého vkladu

 

 

 

Zrušení podrozvahové evidence

 

 

 

DPH (4 000 000 x 0,1736)

(DUZP je den vzniku finanční investice, nutno vystavit doklad o použití)

 

 

 

KZ

Konečný zůstatek finanční investice

 

 

 

 

Daňově uznatelná byla z  hodnoty odpisů částka …………………………………. podle ……………………………ZDP.

 

Pohled nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

1.   Zahajovací rozvaha nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.:

Aktiva v tis. Kč

Pasiva v tis. Kč

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (účet 02x)

 

Základní kapitál

 

Aktiva celkem

 

Pasiva celkem

 

 

Zahajovací rozvaha se otevírá prostřednictvím účtu 701-Počáteční účet rozvažný. Zahajovací rozvaha vychází podle ČÚS č. 012 bodu 3.1.1. písmeno a) pouze ze zakladatelských dokumentů. Úpravou v účetních předpisech byly vyřešeny nejednotné názory na skutečnost, co má být v zahajovací rozvaze.

 

2.   Účetní odpisy u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

Nová obchodní korporace D s.r.o. účetně odepisuje bez návaznosti na odepisování vkladatele. Nabyvatel odepisuje podle vlastního odpisového plánu, např. rovnoměrné odpisy 40 měsíců u drobného dlouhodobého hmotného majetku. Účetní jednotka si zvolila, že účetní odepisování je zahájeno od následujícího měsíce po datu založení obchodní korporace.

Účetní pořizovací cena je ……………………………………, metoda odepisování vychází z rovnoměrného odepisování 40 měsíců.

 

Účetní odepisování

Měsíční účetní odpis v Kč

Roční účetní odpis v Kč – zaokrouhlen na Kč nahoru

Účetní zůstatková cena v Kč ke konci účetního období

3-12/2014

 

 

 

1-12/2015

 

 

 

 

3.   Daňové odpisy - daňová zůstatková cena u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.:

U vkladatele obchodní korporace E s.r.o. byla pořizovací cena drobného dlouhodobého hmotného majetku 2 mil. Kč, z této hodnoty již bylo 1 mil. Kč odepsáno.

Obecně platí, že u této kategorie dlouhodobého majetku jsou účetní odpisy shodné s daňovými, a to podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

Podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP jsou u této kategorie dlouhodobého majetku nabytého vkladem účetní odpisy nákladem jen do výše zůstatkové ceny evidované u vkladatele ke dni vkladu.

Pro novou obchodní korporaci D s.r.o. bude tedy daňově uznatelná z hodnoty odpisů částka 1 mil. Kč, po vyčerpání této hodnoty, budou další účetní odpisy daňově neuznatelné.

 

CELKEM

VKLADATEL

NABYVATEL

Zdaňovací období

Daňový odpis v Kč = účetní odpis

Daňová zůstatková cena v Kč

Daňový odpis = účetní odpis v Kč

Daňová zůstatková cena v Kč

Daňový odpis = účetní odpis v Kč

Daňová zůstatková cena v Kč

1-2/2014

 

 

 

 

 

 

3-12/2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

a další roky

 

 

 

 

 

 

Pro daňové odpisování je důležitý převod vlastnického práva, který podle § 25 odst. 1 ZOK přechází v případě vzniku obchodní korporace okamžikem vzniku obchodní korporace.

Více k daňovým odpisům a převodu vlastnického práva je uvedeno na závěr příkladu.

 

4.   DPH z vkladu u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o.

DPH z vkladu činí …………………………………………………………………………………………….……..Kč

DPH z vkladu je uplatněno v okamžiku, kdy ………………………………………………………...

 

5.   Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. k datu vzniku

Podle § 59 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. o odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (tj. akciové společnosti, účetní jednotky, které jsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem a dobrovolně). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.

 

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena (ÚZC)

Daňová zůstatková cena (DZC) převzatá od vkladatele

Rozdíl

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně - závazek

drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

 

 

6.   Účtování u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. po otevření účetních knih

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Nárok na DPH z vkladu po obdržení dokladu o použití

 

 

 

2.

Odložená daň z vkladu

 

 

 

První účtování odložené daně – ČÚS 003 bod 3.6, Vyhláška pro podnikatele § 59 odst. 6.

 

7.   Odložená daň u nabyvatele - nové obchodní korporace D s.r.o. k 31. 12. 2014

Titul pro odloženou daň

Účetní zůstatková cena v Kč (ÚZC)

Daňová zůstatková cena v Kč (DZC)

Rozdíl v Kč

(ÚZC – DZC)

Sazba daně

Odložená daň zaokrouhleně v Kč - závazek

drobný dlouhodobý hmotný majetek

 

 

 

 

 

 

8.   Účtování odložené daně k 31. 12. 2014 u nabyvatele - nové obchodní korporace Z s.r.o.

Účetní operace

Částka

v Kč

MD

DAL

1.

Odložená daň (438 064 Kč – 438 064 Kč)

 

 

KZ

Odložená daň k 31. 12. 2014

 

 

 

 

Závěrečná rekapitulace příkladu

 

  • Nabyvatel – daňové odpisy

§ 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP – Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také účetní odpisy podle ZÚ s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) ZDP, a to pouze u hmotného majetku podle ZÚ, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek (§ 26 odst. 2 a 3 ZDP); přitom u tohoto majetku nabytého vkladem člena obchodní korporace s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky, který byl zároveň u fyzické osoby zahrnut v obchodním majetku a u právnické osoby v jejím majetku, nabytého vkladem obce, pokud tento majetek byl ve vlastnictví obce a byl zahrnut v jejím majetku, nabytého přeměnou podle ZoPS, jsou účetní odpisy výdajem (nákladem) jen do výše zůstatkové ceny podle ZÚ evidované u vkladatele ke dni vkladu nebo u zanikající nebo rozdělované obchodní korporace ke dni předcházejícímu rozhodný den přeměny bez vlivu ocenění reálnou hodnotou podle ZÚ.

 

  • Vnesení (splacený dříve) movité věci do obchodní korporace

Je-li nepeněžitým vkladem movitá věc, je předmět vkladu vnesen předáním věci správci vkladů, ledaže společenská smlouva určí jinak (§ 20 odst. 1 ZOK).

 

  • Převod vlastnického práva před vznikem obchodní korporace

Vlastnické právo k předmětu vkladu vnesenému před vznikem obchodní korporace nabývá obchodní korporace okamžikem svého vzniku (§ 25 odst. 1 ZOK).

 

  • Nárok na odpočet DPH u nabyvatele

Nabyvatel ná nárok na odpočet daně na vstupu z předmětu vkladu.

 

Příspěvek z Koordinačního výboru ze dne 20. 4. 2009

272/20.04.09 - Nárok na odpočet u hmotného majetku pořízeného za účelem majetkového vkladu v nepeněžité podobě

Předkladatel: Ing. Stanislav Kryl

Sjednocující závěr

Z výše uvedeného vyplývá, že Vkladatel má plný nárok na odpočet daně u hmotného majetku, který je zbožím ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o DPH, pořízeného za účelem jeho následného nepeněžitého vkladu v podobě hmotného majetku do přijímající společnosti (s výjimkou vložení majetku, který je součástí vkladu podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, kterým se tento příspěvek nezabývá), pokud uskutečňuje ekonomickou činnost, u které má plný nárok na odpočet DPH.

 

Stanovisko Ministerstva financí:

Souhlas se závěry předkladatele.

čekejte prosím ...
Hodnocení: 0.0/5 (0 hlasů)

Komentáře

Přidat komentář můžete pouze jako registrovaný. Máte u nás účet? Přihlaste se

Převodový můstek Rekodifikace E-commerce

Obchodní podmínky | Zásady zpracování osobních údajů | Zásady používání souborů cookies | Přidat do oblíbených

Přihlášení

Vyplňte e-mail a heslo, potvrďte kliknutím na tlačítko Přihlásit.

E-mail :
Heslo :

Zapomenuté heslo | Nová registrace | Bezplatná registrace

Dobrý den, jak Vám můžeme pomoci?

Jméno a příjmení :
E-mail :
Text :